Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

1 10 Hazırlayan: SEDAT YAŞAYAN 4 MAYIS 2008 / SAYI 1154 Bu haftaki bulmaca ödülünüz _ İdamlıklar ARMAĞ ANLI BULMACA SOLDAN SAĞA 1. Resimde gördüğünüz, "Asılacak Kadın", "Bitmeyen Aşk", "Bir Cinayet Romanı" gibi romanlarıyla ta- nınmış yazarımız... "Piknik", "Âdemler ve Havvalar" adlı çizgi-bantlarıyla tanınmtş karikatürcümüz. 2. Osmanlı mimarlığında, silmelerin ınce ve düz bö- lümlerıne verılen ad... Denız ticaretınde, eşyanın alıcı- ya teslımını öngoren bır anlaşma türü... XIX. yüzyılda Osmanlı sarayında moda olmuş bir dans. 3. Muğla'nın bir ilçesi... Bir nota... 1960'lann sonunda New York'ta ortaya çıkan, biçimde asırı sadeliği ve nesnel yaklaşımı savunan sanat akımı... Çıplak vücut resmi. 4. Dar ve kalınca tahta... Eski dilde aktavşana verilen ad... Yemişinden turşu yapılan gebreotuna verilen bır başka ad... Telli bir çalgı. 5. Umman'ın plaka imi... Resim sanatında biçimle- rin dıs çizgileriyle fon arasındaki yumusak geçişleri belirten terim... Eldiven ve giysi yapımında kullanı- lan bir tür yumuşak deri... Hatay ilinde bir ova. 6. "— kafeste duran kuştur/ Elbet uçar gider bir gün" (Karacaoglan)... Adalet ve Kalkınma Partisi'nin kısa ya- zılışı... "Süsen" de denilen bir süs bitkisi... "Yehova'ya hamd olsun" anlamına gelen ve ayinlerde kullanılan ibranice sözcük. 7. 1924-1994 yılları arasında yaşamış, Devlet Tiyatroları'nda sahnelenen "Müfcttiş", "Şakacı", "Çiçu" gibi oyunlardaki rolleriyle tanınmıs tiyatro sa- natçımız... Verme, ödeme... Konut. 8.1866-1925 yılları arasında yaşayan ye XX. yüzyıl mü- zigini önemli ölçüde etkileyen ünlü Fransız besteci... Oksijenin üç atomlu ayrıbiçimi... Güzel kadın. 9. Tanrı bağışlamastndan yoksun kalma... Küçük ma- ğara... Tarlalar arasında sınır çizgisi olarak kullanı- lan ekilnıomiş bölüm... Eskiden balık, sebze, meyve gibi yiyecekleri yerinden alarak toptan satan kimse. 10. Hafnıyurn elementinin simgesi... Kısa yazı... Çamaşırın az kırlı ve köpüklü son suyu... " — ü namus şişesini ta- şa çaldım kime ne" (Nesimi)... Bir sanat yapıtında işle- nen ana konu. 11. "Pancar — değil mi / Yürek ezik değil mi / Ben sevdim eller aldı / Banayazık değil mi" (Türkü)... İlkel bir silah... Köroğlu'nun gerçek adı. 12. Panama'nın plaka ımi... Halk dilinde mağaraya ve- rilen ad... Başlıca, temel niteliginde olan... Japon dinin- de güneş tanrıçası Amaterasu'nun torunu olan ve Japon imparatorluk hanedanının atası sayılan tanrı. 13. Rus müziğine özgü bir tür akordeon... Sütleğengillerden, yumruları müshil olarak kullanı- lan otsu bir bitki... Borsada bir senedin gerçek de- ğerinin altına düsmesi durumu. 1152 sayılı armağanlı bulmacanın çözümü ve kazananlar: 20.04.2008 tarihli bulmacayı doğru yanıtlayarak çekıliş sonucu "Söz Uçları. Yazı Burçları / Fcridun Andaç" (Cumhurıyet Kıtapları) kıtabını kazananlar: AFYONKARAHİSAR'DAN: Orhan Canlı, İbrahim Öztaş ANKARA'DAN: Murat Gürmeriç. Galip Evinay, Yalçın Kalyoncu, Erendız Kayımoglu BALIKESİR'DEN: Burhan Baykara BURDAR'DAN: Şengül Gürer BURSA'DAN: Metın Kızanlıklı GAZİANTEPTEN: Muzaffer Baloglu İSTANBUL'DAN: Kubilay Su, Hüsayin Aktar, Çigdem Göre, Ali Çözlüoglu İZMİR'DEN: Nevzat Ural İZMİTTEN: Nıhal Yuksel KIRKLARELİ'DEN: Alı Şakır Kuru MERSİN'DEN: Tamer Durmuş MUĞLA'DAN: Ahmet Namık Gursel, Ülkü Alçura SIVASTAN: Özge Özer, Kenan Gökkaya. Halis Sepin, Hatice Karaküş TRABZON'DAN: Naıl Kücük. 1 2 4 S t « 9 ıo M IS 16 17 18 19 20 1 M U A M : « s u N •R A C A L U K A 2 U L V \ m :A T r lu N : 3 s u A N •B A R A •M 1 N A « A K A •H i i R 1 K 1 •K z E V T • 5 K A K N U S •M •G A M Z E • Z z | 6 A Y . N 1M A « A •B A 6 L 1 R K 7 R Î D T Ü •Ö •R A V E İ«JA P M K C Z i N E •U z G O L •L • j V u A N •i M E C E •A L A K A B A K , . o : N K •S E L t V İ-'A 11 N İ ? 3 T A •M R •B i : • 12 n E T R ° •O N G A •K E N E K : 13 \ A T R E P S 1 •A U R • A S 14 K i i B i •R A •R O S T o 15 A A 2 M SK A X A • 16 r I N •M A P •A Y •B i 17 1E N •S i o N •A rT ! E T •B A A L i P 19 i T İ M O H E R •A u L 20 N E C M i R I Z A A Y ç A i 14. Hinduizm'de erkek çocukların ögrencilik yaşamı- nın başlangıcını ve dinsel toplulugun tam üyesi olarak ka- bul edılışını sımgeleyen tören... Yaklaşık on iki bin yıl ön- ce Pasifık'e gömüldüğüne inanılan, insanlıgın ve uygar- lıgın anayurdu sayılan kıta. 15. Bitkilerden doğal olarak elde edilebilen, parfüm ve tütün sanayisinde kullanılan organik bileşik... Adana'nın bir ilçesi. 16. Tantal elementinin simgesi... Bir işte bir kimse ya da şeyin üstüne düşen görev... Rusya'nın orta kesiminde özerk bir cumhuriyet. 17. Alanya ilçesinin tanınmıs bir plajı... Çad'da ya- şayan Müslüman bir halk... Güzel sanat. 18. Bebek ve çocuklarda D vitamini eksikligine bağlı ola- rak ortaya çıkan ve kemik büyümesinde bozukluga ne- den olan hastalık... Eski Peru halklarının dokuz gün sü- ren dinsel bayramı. 19. Tıpta en gelişmiş görüntüleme tckniğinin kısa ya- zılışı... Rus mutfağına özgü, yemekten önce sunulan meze tabağı... Avrupa Birliği'nin kısa yazılısı. 20. Avustralya'da yaşayan bir cins devekuşu... Narçiçegi rengi. YUKARIDAN AŞAĞIYA 1. "Simyacı", "Zahir", "Portobello Cadısı" gibi ro- manları dilimize de çevrilmis Brezilyalı yazar... Pusuda yatan asker. 2. Sakarya ıline özgü bır tür köfte... Sergen... Yeni Gine ve komşu adalarda yaşayan bir halk. 3. Hz. Muhammed'i övmek ve ondan sefaat dilemek amacıyla yazılan kaside... İran'da en ince düğümlü ha- lılara verilen ad... Halk dilinde bademe verilen ad... Yemek. 4. Eski dilde su... "Kakım" da denilen kürk hayvanı... Tıyatrodaki asıl sahneyi anlatmak için kullanılan sözcük... Tarihsel koşullar ne olursa olsun devletin ortadan kal- dırılması gerektiğini savunan ögreti. 5. Akciğerleri dinlerken hekimin duyduğu patolojik ses... II. Abdülhamit döneminde saray ressamlığı ya- pan ünlü Italyan oryantalist ressam... Yunan abece- sinde bir harf. 6. Çökelek. taze sogan ve zeytinyagıyla yapılan bir tür salata... Ilgi çekici ve degişik kimse... Sara hastalıgına ve- rilen bir başka ad. 7. Bir görevin yürütülebilmesi için merkez olarak se- çilen yer... Kisinin kendisini baskasının yerine koya- rak onun duygu ve düşüncelerini anlayabilme yete- neği... Dik yokus, uçurum... Organ. 8. Küba kökenli bir dans... Torun sahibi kadın... Arap abecesinde bir harf... Divan edebiyatında bir şairin beş mesnevisinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan yapıt. 9. Siirt yöresine özgü, nohutlu ya da kıymalı ıspanak yemeği... İtalya'nın en uzun ırmağı... Rüzgâr hızının ani ve kısa süreli artışı... Kripton elementinin simgesi. 10. Elbiselık ve döşemelik olarak kullanılan bir tür ipek- li kumaş... Polinezya halklarının savaş tanrısı... Dag sırt- İsim:... Adres: Tel: larında davarların yatırıldığı düz ve kuytu yer... Kerem sahibi, cömert kimseler. 11. Gördek balığına verilen bir başka ad... Düşünülenin tersini söyleyerek yapılan ince alay... Mısır'da en es- ki piramitlerin bulunduğu arkeolojik bölge. 12. Antalya'nın Lara bölgesinde, 147 kuş türünü ba- rındıran bir göl... Herhangi bir alanda başkalarından üs- tün olan kimse... Kotada durak işareti... Kayseri ilinde, birçok kuş türünü barındıran bir göl. 13. Bir cins fasulye... Kayaç katmanlarının kırılma- dan yukarı doğru kabarması sonucu ortaya çıkan yer- yüzü şekli... Kategori, grup... Suudi Arabistan'da, Medine'nin limanı olan kent. 14. Nişastalı tanelerin suyla kaynatılarak bulamaç kı- vamına getirilmiş durumu... Ölen kimsenin vücudu... Nepal'de tanrıca olarak seçilen kız çocuguna verilen ad. 15. Kısa kadar saklanabilen, sarı renkli bir üzüm cin- si... Yaradak irini boşaltmakta kullanılan bükülgen tüp. 16. " — yosunla örtülü bır göl kı yok dıbi" (Y. K. Beyatlı)... Lokmanruhu... "Benzer, eş, aynı" anlamın- da eski sözcük. 17. Otomatik para çekme makineleri için kullanılan kısaltma... Uşak iline özgü, mercimek, bulgur, soğan ve salçayla yapılan bir tür pilav. 18. Bir akademik unvanın kısa yazılışı... İstek, arzu... Ebegümeci bitkisine verilen bir başka ad. 19. Hiçbir üretici çalısmada bulunmadan, yalnızca mülkünün geliriyle yaşayan kimse... Çoğunlukla spor karsılasmalarında seyircileri costuran kimse. 20. Motorlu tajfitiarın elektrigini sağlayan aygıt.. Hokkabaz yardakçılarınııb glydigi bir tür başlık... Köpek. • BRİÇ Faik Falay Briç kültür olmalı... A nadolu'yu çok gezdım, her yörenin kendine özgü kültürü beni kendıne hayran bırakmıştır; onun için de Anadoluyu ve insanını çok severım. Yöre ınsanının yemek, arkadaşlık, misafırperverlik olgularına bakışı çok güzeldır, çok ıncedır, çok saygın bır niteliktedir. Ama aynı yöre insanının büyük şehirlere göç etmiş kuşakları, yöresindeki kültürü yeni yerleşim yerine taşıyamamış, yeni kentin kendine özgü kültürünü de kabullenememiş, iki arada bir derede kalmıştır. Memleketlerine yaptığı ziyaretlerde özlemlerinı giderip mutlu olurlar ama yaşadıkları kente geri geldiklerinde kendilerini yeniden çıplak kalmış gibi hissederler. Türkiye'nin kültürü önemli bir değişim gösteriyor; bunun temel sebebi de bence bu kentleşme olgusu, Türkiye'nin en acı veren yolculuğu bence bu, Orta Asya'dan başlayan göç yolculuğu hâlâ son bulmadı, birkaç kuşaktır aynı yerde devam eden bir yerleşimi Türk insanı yapamadı. istanbul her sene bir Eskişehir kadar göç alıyor. Bunun sosyal hayata yansıması ise kültürel aktivitelerin bozulmasında çok net görülüyor. Briç olgusunun gelişimi de bence toplumdaki bayramlar, tiyatro, okul aile birlikleri, sosyal aktiviteler gibi kültürel bir olgu olduğu zaman daha hızlı gelişir. Her briç klübünün kendine özgü bir örf ve âdetleri, ananevi aktiviteleri, eski kuşak üyelerinin anılması gibi faaliyetleri olmalıdır. Bunlar o klübe özgü bir kültür yaratacak ve bu kültür, üyelerinin ruhsal ihtiyaçlarını doyurdugu için insanları kendine çekecektir. Pek çok briç klübü bu olguyu Türkiye genelinde yapacakları yıllık bir turnuvayla sağlamaya çalışıyor ama bence kendi yöre insanına yönelik benzer bir aktivite en az bu aktivite kadar gerekli hatta belki de daha faydalı. Kalıcı kültürlerde bu aktiviteler yeni yeşeren bir fidan gibidir. Bunun, etrafına gölge veren büyük bir ağaç haline getirilebilmesi, önce yöre insanına yönelik faaliyetlerle olur. Ağaç büyüyup altındakılere hoş bir gölgede keyif alanı verdikten sonra Türkiye'nin diğer kentlerindeki kişiler zaten bu ağacın gölgesını yaşamak ıçın o yöreye gitmek için yarışacaklardır. Türkiye'deki briçin kalitesi yöresel kültürümüzun bır parçası olduğu zaman da sınırlarını zorlayıp evrensel boyuta çıkacaktır. # KART TEKNİĞİ Oyun: 3 SA Atak: • J Trefli boşladınız Batı 8 ile devam etti. Dogu küçük karo attı. Nasıl oynamalıyız? DEFANS 1. Üç trefl, iki kör, iki pik yedi lövemiz hazır; iki löve daha üretmemiz lazım, pik partaj ise bir karo bir pik ile oyunu yapabiliriz, ancak bu dağılımda pik partaj şansı az. Karodan iki löve üretebiliriz, ancak ilk karoya dam değil 9 oynayıp bırakmak lazım, valeye kaybetsek bile ikincide dam oynayıp yerden ruva girerek ası çıkartınz pik ruva yere geçiş kalır. Karoya dam ile başlarsak ve Dogu ilk karoyu almazsa oyunu batırabilir. Batı Doğu • J6 • 63 • J10987 • Q1092 VJ85 • AJ754 • 4 2 • A943 V43 • 1092 • 9532 G 1 • 4 4 Oyun: 5 • B P P Atak • * Q75 Q9 K8543 AJ6 K 1 « 5 * 4 D 4 * P 2. Briç kurallarından biri döndüğünüz renk tek ve çakacaksanız ortağınızın atağını ruva ile değil as ile alacaksınız, ki sizde ruvanın olmadığını düşünüp çakacağınız rengi dönmek zorunda kalsın, siz çaktıktan sonra ruvanızı çekebilirsiniz. Burada ortak ruva ile aldığına göre çakmıyor o zaman belki pikden iki löve alarak batırabilirsiniz 4 lüyü verip bekleyin. Bu şekilde defans yapan ortak trefliye pikini atacaktır merak etmeyin! Ortak kör ruva alır. Güneyden vale düşer, ortak pik valeyi döner. Ne yapalım? Doğu Güney • K862 • AQ • KQ10874 4J10 V AK10X8 • J76 Dilek, öneri ve şikâyetleriniz için e-posta adresim: faikfalay@gmail.com SATRANÇ GM Suat Atahk Korçnoy 77 yaşında Viktor Lvoviç Korçnoy 1931 doğumlu. Meşhur 55. h8V Vh1 Leningrad kuşatmasında anneannesini gazete açıklar.) Kc1 kâğıtlarıyla 11 yaşında gömdügü gün herhalde dünyaya saglam bir çıvi çakacagı belli oldu. Defalarca Aday Maçları ve 2 Dünya Şampiyonluğu Maçı oynamasına rağmen hiç Dünya Şampiyonu vezir piyonu olamadı. Botvinnik'ten Anand'a bütün Dünya Vf4 arkadan Şampiyonları'yla oynadı. Önce SSCB adına, Fh3 Vf2 56. 1976'dan sonra da iltiça ettigi isviçre adına (58...Şb4 59 defalarca Olimpiyatlarda yarıştı. Hâlâ aktif oyunculuğa devam ederek insan vücudunun 61. Vc7 Vf3 sınırlarını zorluyor. Bu hafta inceleyeceğimiz Rusya Ligi'nde kazandığı bir parti. GM Gashimov (2679) (Şimdi oyun GM Korçnoy (2589) Dagomys 2008, Fransız Savunması 1. e4 e6 2. d4 d5 3. Ac3 Af6 4. Fg5 Fb4 (Amerikan oyuncu John Lindsay Mac Cutcheon'ın adıyla anılan varyant) 5. e5 h6 6. Fd2 Fc3 7. bc3 Ae4 8. Vg 4 Şf8 9. Fd3 Ad2 10. Şd2 c5 11. h4 Ac6 12. Kh3 c4 13. Fe2 bS 14. a3 a5 15. Vf4 Ka7 16. Fh5 Ve7 17. Kg3 Kh7î! (Buraya kadar her şey normaldi. Korçnoy'un seçtiği hamle 17...Kg8'den daha iyi degil.) 18. Kf3 Şe8 19. Vg3 g6 20. Kf6! b4 21. Fd1 h5 22. Ah3 Şd8 23. Af4 Fd7 24. VgS! (24. ab4 ab4 25. Ka7 Aa7 26. Ae2 Ab5 siyaha istedigini verir.) bc3 25. Şe3 Kc7 (25...Şc7?? 26. Ad5 ed5 27. Kc6) 26. AhSÎ (26. Fh5! gh5! 27. Vg8 Fe8 28. Vh7 Ad4 29. Şd4 Vc5 30. Şc3 d4! 31. Şd2 Ve5 32. Vh8 Kb7 33. Ae6! fe6 33. Kf8+) gh5! 27. Vg8 Fe8 28. Vh7 Ad4! 29. Şf4 (29. Şd4?! Vc5 30. Şc3 d4 31. Şd2 c3 32. Şd3! (32. Şc1 Kb7 sonrası a) 33. Ff3 Vb5 b) 33. Fe2 Ve5 c) 33. Fh5 Ve5) Ve5 33. Vh8! Vb5 34. Şe4 Vd5 35. Şf4 Vg2 36. Fh5 Vf2 37. Şg4 Vg2=) Vc5 30. Şg3 Af5 31. Kf5! ef5 32. Vf5 Ke7 Kompanzasyon 33. Kb1 Fd7 34. VhS d4? (Önce 34...Şc7) 35. Vh8 Ke8 36. Vf6î (36. Kb8 Fc8 37. Vf6 Şc7 38. Vf7 Ke7 39. Kb5ü beyaz tarafından görülmeyince oyun ilginç bir safhaya giriyor.) Şc7 37. f4 Kg8 38. Şh2 Vc6! 39. Vc6 Şc6! (Oyunsonunda sahın yeri merkez!) 40. Ff3 Şc5 41. Kb7? (Bu fevkalade dengesiz konumda genç Azeri hata yapıyor) d3! 42. Kc7 Şb6 43. Kb7 Şa6 44. Kb1 Fa4! 45. g4 dc2 46. Kc1 Kd8 47. h5 Kd2! 48. Şh3 Kd1 49. h6 (49. Fd1 cd1V 50. Kd1 Fd1 51. h6 Fc2 52. f5 Ff5 53. gf5 c2 54. h7 d V Beyaz terk siyahın 47. hamlesinin mantığını 50. h7 Kh1 51. Fh1 c1V 52. Fg2 Ve3 53. Şh4 Vf4îî (Siyahların 2 tane kazanan varyantı varc ı: 53...Vf2 54. Şg5 (54. Şh3 Fc6! 55. Fc6 Vf1 56. fg2 Vd3) f6! 55. ef6 Vc5 ve siyah durdurur. 53...Fc6 54. h8V (54. Fc6 veziri toplar) Vf2) 54. h8V Vh2 55. Şh5 Fc6 57. Vc8 Şb5 58. a4 Şb6? Vc6 c2 60. Vb5 Şa3 61. Vc4 Vd2 ezir çıkar.) 59. Vd8 Şb7 60. Va5! (60. Ve7 Şa6 62. Vc8 Şb6 63. Vb8 Fb7 64. Vd6 Vc6 65. Vd4 Şa6 66. Vc3 Va4 67. Ff1 Fd5 kaybeder.) V[b6 61. Vc3 Vb3! 62. Vb3 cb3 ıdeta yeniden başlıyor.) 63. Ff1?? (64. g5 b2 65. Ff5 ve beyaz berabere yapar.) Fe4 64. Fc4 b2 65. Fa2 Şb6 66. gS (66. e6 fe6 67. g5 e5 68. g6 Fd5 69. Fb1 e4 70. Şg4 e3 71. Şg3 Şc5 72. g7 Şb4- •-) Şa5î? (Er sürüşlerini engelleyen 66...Ff5! 67. Şh6 Şa5 kolayca kazanırdı.) 67. Şh6î? (67. eS! Fd5 (67...fe6?? 68. g6 Fd5 69. Fb1 e5 70. Şg5=; 68 .e7 Fa2 69. e8V b1V sonrası beyaz veziri 6. sıraya şahlar neticesinde yerleştirip g6 sürerek berabere yapar.) Şa4 68. g6 fg6 69. e6 Şa3 70. e7 Fc6 71. Fb1 Fe8 72. ŞgS Şb4 73. Şf4 Şc3 74. Şe3 g5 75. Şf3 Fd7 76. Şe3 Şc4 77. Şe4 Şc5 78. Şe5 g4 79. Şf4 Şd6 80. e8V Fe8 81. Şg4 Şc5 82. Şf3 Şd4 83. Şe2 Şc3 84. Şc3 Fa4 85. Şe2 Fc2 86. Fa2 Şb4 87. Şd2 Şa3 4- eder. 0-1
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog