Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

4 MAYIS 2008 PAZAR CUMHÜRİYET HABERLER SAYFA Milas'ı sarsan ikicinsel saldınHastaneye koma halinde getirilen B.Ö. adlı erkek çocuğunun uzun zamandır fıili livataya uğradığı saptandı. Diğer olayda ise 55 yaşındaki bir kişi, 14yaşındaki bir kıza altı yıl sürekli tecavüz ettiği savıyla gözaltına alındı. OLCAY AKDENİZ MİLAS - Koma halinde Milas 75 Yıl Dcvlet Hastancsi'ııe kal- dırılan bir erkek çocuğunun fıili li- vataya uğradığı belitienirken, bir başka olayda 14 yaşmdaki ilköğ- retim okulu öğrencisi kıza 8 ya- şmdan bu yana 55 yaşındakı R.ü adlı bir kahveci tarafindan tecavüz edıldığı saptandı. R.D. tutukla- narak cezaevine gönderildi. Milas'ta aynı gün ortaya çıkan ıkı ayrı olay tepkilere neden oldıı. Önceki gece saat 01.00 sıralann- da Milas 75. Yıl Dcvlet Hastane- si'ne koma halinde getirilen 8 ya- şındaki B.Ö. adlı erkek çocuğu- nun, vücudunda sıgara ve ütü ya- nıkları belirlendi. Çocuğun aynca uzun zamandır fıili livataya uğra- dığı saptandı. B.Ö.'niin Milas'ın Kırcağız köyünde öz babası A.O. ve üvey annesi Ç.K.'yle birlikte yaşadtğı öğrcnıldı. Olayla ilgilı ba- ba ve üvey aııne gözaltına alındı. Adlıyeye çıkarılan baba ve üvey aııne daha sonra serbest bırakıldı Adliyc çıkışında açıklama yapan baba, 'Çocuğuma tecavüz edil- mcsiylc ilgili şüphelendiğinı ki- şiler var. Bunlar hakkında şi- kâyetçi olacağız. Çocuğunuın öz annesiyle de görüşvceğim" di- ye konuştu. Milas'ı sarsan ıkınci olayda ise adı heııüz açıklanmayan ve kah- vecilik yaptığı bildinlen bir kişi, 14 yaşındaki bir kıza 8 yaşmdan be- ri sürekli tecavüz ettiği savıyla gözaltına alındı. Şüphelinin üzc- rinden bir tabanca çıktığı öğrenil- dı. tlçe kaynıakamı M. Bahattin Atçı, "Milas'ta kahvecilik yap- ınakta olan bir kişinin 14 ya- şındaki bir ilköğretinı okulu öğ- rencisi kıza 8 yaşından beri te- cavüz etmekte olduğıt iddia edi- len bir olayla karşı karşıyayız. İlk tecavüz olayı kız öğrenci 8 yaşıııdaykeıı okulun ve kahve- hanenin yakınındaki bir parkta gerçekleşmiş,. Sonrasında da yi- ne bu tecavüzler sürınüş. Çocu- ğun ailcsinin ve şüphelinin ta- nınnıış kişiler olması nedeniyle çıkabilecek olayları düşüııerek kimliklerini açıklayamıyoruz. Şüplıeli şahıs üzerinden bir de tabanca çıktı" dedi. Vücudunda sigara ve ütü yanıkları bulu- nan B.Ö. adlı erkek çocuğu komada. (A A) Ü ÜDİZÜSTÜ BİLGİSAYAR ALANA Model CPU (Işlemci: 512MBD0F V Arçelik, Windows Vista® Home Premium ürününü önerir. HEDİYE > Fotoöraf stüdyosu kalltesl: FINE kartuş ve 2 pl mikro püskürteçler ile 4800x1200 dpi çözüııüılök • Standart ınodda yaklaşık 70 saniyede çerçevesiü 10x15 cm fotoflfa* baskısı • Hızlı doküman basma: SB dakikada 20 sayfaya kadar, renkli dakikada 16 sayfaya kadar. 1 A4 ebadma kadar fıızlı çerçevesiz fotoflraf baskısı you can Canon USTELİK W0RLD'E OZEL 75 YTL'DEN BAŞLAYAN WORLDTAKSİT'LERLE. 75 YTL; ANB 573 A SR modelinin 1+3 fiyatının VVorld'e özel +8 VVorldtaksit ilave edilerek hesaplanmış taksit tutarıdır. Kampanya 1 Nisan - 30 Haziran 2008 tarihleri arasında cjeçerlidir. VVorldcard kampanyasından yararlanan tüketiciler; ilk hesap ekstresi döneminde peşinat ve ilk taksit tutarını birlikte ödeyecektir. ntıu 444 0 888 www arcelık com tr # drcelikKoç GENİŞ AÇI HİKMET BtLA Orantı Devletin gerektiğinde güç göstermesine kim- senin bir şey dediği yok. Bu dünyanın her yerin- de, yüzyıllardır böyle. Bugünün ekonomisi ve de- mokrasisi en çok gelişimiş ülkelerde de böyle. 'Orantılı güç kullanımı' deyimi de böyle ortaya çıkmış. Türkiye gıbi ülkelerde de devlet gücünün 'oran- tılı' kullanılması istenir. Toplantı ve gösteri hak- kını kullanmak isteyenlere atılan her dayaktan son- ra, özellikle Batılılardan eleştiriler gelir: 'Türkpo- lisi orantılı gö£ kullanmadı. Kınıyoruz. Sakın bir da- ha yapmasın.' Dilekle, ricayla, minnetle şiddet önlenir mi? Hayır. Nasıl önlertıir? İki türlü: Ya bir ülkedeki iktidar sahipleri, çağdaş dünyaya ayak uydurmak gerektiğine, da- yağın insanlık dışı, çağdışı bir şey olduğuna inanmışlardırj insanların demokratik, barışçıl hak- larına saygı gösterirler, temel insan haklarının önü- nü açarlar... Ya da böyle davranmak zorunda bırakılırlar. • •• Birinci şeçenekle ilgili son durum ortada: 1 Ma- yıs'ta TaksimMeydanı'nda düşman saldırısına ha- zırlanırgibi alınan 'savunma'önlemleri... Ürkütücü görünüş ve donanımlarıyla polis taburları... Acı- masızca savrulan coplar... Ayaklaraltında ezilen işçiler... Yere düştüğü halde tekmelenen kadın- lar... (Insanın içinden şöyle bir duygu geçiyor: Po- lis yerdeki kadını tekmelemese, hatta tutup kal- dırsa, güvenli bir köşeye götürseydi...) Dövülerek kolu kırılan gazeteciler... Biber gazıyla zehirlenen insanlar... Hastane acil servisina atılan gaz bom- baları... Ve hepsinden önce... Daha 1 Mayıs gel- meden, 'Taksim'e girmek isteyenleri fena yapa- rım' diye baştan verilen şiddet mesajları... 'Ya öyle ya böyle' dedik a.. Birinci 'ya'nın durumu böyle. ••• Gelelim ikihci 'ya'ya... Bölükbölükbölünmüşemekçiler... 1 Mayıs gü- nü ortadan toz olan bir konfederasyon genel başkanı... 1 Mayıs kutlaması değil ama iktidara destek mitingi yapan bir başka konfederasyon... Emekçi kitleleri peşinden sürükleme gücünden yoksun bir başka konfederasyon... Işte bu noktada 'orantı' hikâyedir. Orantı olması için, bayramını kutlamak isteyen emekçi kitlelerin birlik ve dayanışma içinde olması gerekir. Böyle olsaydı, 1 Mayıs günü o manzaralar yaşanır mıydı? Devlet gücünü ellerinde tutanlar, ancak karşılarında elbette demokratik, elbette ba- rışçı ama birlîk halinde bir güç gördükleri zaman orantısız güç kullanmanın bedelini öğrenirler, Karşılarında dağınıklık gördükleri zaman da dar- madağın ederler. 1 Mayıs'taplan da budur. • •• Bu 1 Mayıs ta yaşananlar da herhalde ders ola- caktır. 1 Mayıs'la ilgili bir notun daha altını çizmek ge- rekiyor. Bugün işvarenlârjbjje, emekçilere uygu- lanan şiddeti kınıyorsa, İŞveren örgütleri 'Işçimi- zin yanındayız' diye gazetelerde ilanlar yayımlı- yorsa, bunun da bir anlamı vardır. Şiddete sarı- lanlann bu çagla ne kadar orantısız olduklarını gös- teren bir ıpucu... hikmet.bila @ ntv.com.tr ÇOK SAYIDA YABANCIHEKİIVIKATIUVOR 2. Noralterapi Kongresi 8 Mayıs 'ta başhyor İslaııİMil Haber Servisi - Bilimsel Noralterapi ve Regülasyon Deraeği tarafindan düzenlcnen "2. Hluslararası Noralterapi Kongresi", 8-II Mayıs tarihleri arasında Beylikdüzü'ndeki Ka- ya Ramada ptel'de gerçekleştinlecek. (,'ok sa- yıda yabandj hekimin de katılacağı kongrede Türk hekımlerine tamamlayıcı tedavı yöntem- lerınden biri olan nöralterapıyi aıılatmak ama- cıyla uygulamalı etkinliklcr de yapılacak. Bilimsel Noralterapi ve Regülasyon Derneği Başkanı Dr. llüseyiıı Nazhkul, kongrede katı- lımcıların tamamlayıcı tıbbın önemli unsurla- rından olan noralterapi (ağrı terapisi) hakkında bilgi edinip bu konuda uluslararası anlamda önemli yabarıcı konuşmacılan dinlcyerck vvork-shop'lpra katılma şansı bulacaklarını söy- ledı. Na/lıkul, "Kongre süresince lokal anes- tezikler kullanılarak periferik ve vcgctatif sitıir sistemİ yoluyla bedene gönderilen uya- rılar ve bu üyarılara gelen yanıtla nasıl teş- his konulabileccği ile bu sonuçlara göre nasıl tedavi yapılabileceğiııin ipuçları konuşula- cak" diye konuştu. Kongreye Bcrn Üniversitesi Tıp Fakültesı Noralterapi ABD Başkanı Prof. Dr. Lorenz Fischer, Noralterapi Bilim Kurulu Başkanı Üp. Dr. Hans Barop, Uluslararası Noralterapi C'e- miycti Başkanı Dr. Jürgen Rehder'in yanı sıra 24 yabancı tjekim katılacak. Kongrede noralte- rapi, hipcrtansiyon, tedavıdekı engeller, bozucu alanlar, lokomotor sistcm hastalıkları, baş ağn- lan, kronik kabızlık, omuz eklemı hastalıkları- nın yanı sıra çok sayıda konu tartışılacak. DPY-B sınavı bugün • ANKARA (AA) - Devlet Parasız Yatılıhk ve Bursluluk (DPY-B) Sınavı bugün yapılacak. Sınav, Türkiye'de tüm illerde 211 merkezde ve yurt dışında Lefkoşa'da gerçekleştırilecek. Sınava ılköğretim okullarının 5. ile ortaöğre- tim okullarının 9., 10. ve II. sınıflannda oku- yan toplam 262 bin 584 öğrenci katılacak. Sa- at l().()()'da başlayacak sınavda öğrencilere 120 dakıka süre vcrilecek.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog