Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Ensest tartışması süren Avusturya'da yasalar gözden geçiriliyor 'Hadımedilsin'Dış Haberler Servisi - Avus- turya'da 24 yıl boyunca evinin bodrumuna hapsettiği kızına teca- vüz eden ve bu çarpık ilişkiden 7 çocuk sahibi olan Josef Fritzl'in, daha önce de benzer suçlar işledi- ğinin ortaya çıkmasından sonra, Içişleri Bakanı Günther Plater, cinsel suç işleyenlerin adli sicil kayıtlannın bugünkü mevzuata gö- re 15 yıl sonra silinmesinin doğru olmadığını belirterek "adli sicil kayıtlannın ömür boyu ıııulıu- faza edilmesini öngörcn bir yasa tasarısı hazırlattığını" bıldirdi. Viyana'da yayımlanan Österre- ich gazetesi, "mevcut ya- saya göre, adli sicil ka- yıtlannın 15 yıl sonra si- lindiğine" işaret cderek sapık baba- nın daha ön- ce 24 ve 32 yaşındayken de biri tcş- hircilik, biri de tecavüz olmak üze- re iki ayn suçtan mahkûm olduğu- nu ve işlediği bu suçlarla ilgili dosyalann Yukan Avusturya Eya- leti Emniyet Teşkilatı'nın arşivin- de bulunduğunu bıldirdi. Avusturya'daki koalisyon hükü- metinin sağcı ortağı Halk Partisi (ÖVP) ilc ırkçı Ayusturya'nın Ge- leceği îttifakı (BZÖ), "cinsel suç iş- leyenlerin hadım edilmesini öıı- gören bir yasa tasarısını" parla- mentoya sunacaklannı açıkladılar. îlk günlerde taıuk bulmakta zor- lanan polis, birkaç gün içinde 100 kadar tanıgın ortaya çıktığını bil- dirdi. Bazı tanıklann, Elizabeth Fritzl'in tecavüze uğradığından yıllarca önce haberdar olduklan, an- cak baba Fritzl'den çekındiklen iddia edildi. ORİJİN TIMBERLAND DERiDEN mağazalarında MADONNA'YA TURK LOKUMU ADANA (AA) - Yunan meslcktaşlanna karşı lokumun Türkıye'ye ait olduğunu savunan ve mücadelesi tngiltere'de The Tımes gazetesinde de yayımlanan Adanalı lokumcu, son albümünün ilk par- çasında "Turkish delight" (Türk lokumu) ifadesini kullanan ünlü ABD'li şarkıcı Ma- donna'ya, desteği için bir kutu lokum gön- derdi. Lokum imalatçısı Adnan Özdoğru, Ma- donna'nın, kısa süre önce çıkardığı albümü "Hard Candy"nin ilk parçası "Candy Shop"un sözleri arasında "Turkish de- light" ifadesini duyduğunda çok mutlu olduğunu belirtti. \ GAZ'DA REKOR DENEMESİ TÎFLİS (AA) - Ciürcıstan'da yaşa- ' yan 11 yaşmdaki ilköğretim öğrencisi Jimmy Brodzeli, 30 Ağustos Zafer Bayramı etkinlıklen çerçevesinde (,'anakkale Boğa- zı'nı elleri vc ayaklan bağlı şekilde yüzerek geçmeyi deneyecek. Jimmy'nin yüzme öğ- rctmeni Genri Kupraşvili, 30 Ağustos'taki de- neme için çalışmalannı Tiflis'teki olimpik havuzda sürdürdüklerini belirterek öğrenci- sinin rekor denemesinı başarması halinde dünyada bir ilki gerçcklcştireceğini kaydet- ti. Kupraşvili, Jimmy Brodzeli'nin, Bo- ğaz'dakı denemesindc 2 kılometrelik ınesa- feyi 2 saatte yüzmeyi planladığını ifade etti. AL GÖZÜIVI SEYREYLE IŞIL OZGENTURK Uluslararası meslektaşla- nndan geri olmadığını cüm- le âleme göstermek için bo- yundan büyük sözler söylemeye merakh valimiz, "1 Mayıs'ta orantıb güç kullanılacaktır" de- di ya, aldı beni bir düşünce, elin- de güç olanlar bu orantılı güç- orantısız güç ayrımını, bu ince ayan nasıl yapıyorlar? Önce uluslararası orantılı güç kullanımına bir göz atalım. ör- neğin dört bir taraftan kuşatıhnış bir yaşam alanına sadece çocuk maması ve ilaç taşıyan kamyon- lann bile girişlerinin yasaklanması bir orantılı güç kullanımı. AlSana Orantılı Güç! Bebelere ve hastalara ilaç yok! Çatışmalı bölgelerden kaçmaya çalışanlan gece göriinmeyen uçak- larla vurmak da orantılı güç kul- lanımı. Mılyonlarca insanın açlık ve su- suzluk tehdidiyle karşı karşıya ol- duğu bir dünyada mutluluğu sa- dece ve sadece tüketım olarak sunınak da orantılı güç kullanımı. Milyonlar bir damla su ya da bir çuval un için dua ederken, kıvra- nırken milyonlarca dolarlık dü- ğünler yapmak da en âlâsından f orantılı güç kullanımı. Bir ülkenin savun- masında canlarını or- taya koyan gazilere güya maaş bağladık diye, gülünç ayhklar vermek de orantılı güç kullanımı. Şehit cenazclennde hamasi nu- tuklar atıp ardından anında onla- rı unutmak ve silah tacirlerini bi- raz daha palazlandırmak için yep- yeni anlaşmalar yapmak da oran- tılı bir güç kullanımı. Küçücük kız çocuklanna cinsel tacizde bulunan kişileri koruma- ya kalkmak da! WORL AUSVERİŞ 825 CO 444 0 TBL www.deriden.com Authorized distributor of the Timberland Company in Turkey Deriden wbrldcard.com.tr, Arkası 8. Sayfada l.üks dıye bıldığıniz her şey, Mondeo'nun yeni donanım özelliklerinin yanında sıradan kalacak. Mondoo'yla, standartlannızı yukan çekin. Bi-xenon ön farlar - Anahtarsız çalıştırma - Elektrikli sunroof - Alcantara deri döşeme - Hafızalı sürücü koltuğu ve yan aynalar - Isıtmalı ön kottuklar - Isıtmalı ön cam - Sony 6'lı CD çalar - Bluetooth ve Sesli Kontrol Sistemi - Yokuş kalkış desteği Lüks bir standartsa, biz standartları aştık! Ayııntılı bilgı ıçın, Ford Uııekl Hattı 4 44 * Yukanda yer alan ozetlıkler Titanturn X ve Ti i y,ı da www ford com.tr nium l ux donanırnlı araçlarda mevcuttur Yeni FordMondeo Feel the difference Koç
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog