Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 4 MAYIS 2008 PAZAR 18 KULTUR kultur@cumhuriyet.CQm.tr Devlet Tiyatrolan'nm düzenlediği Uluslararası Karadeniz Tiyatro Festivali önceki gün başladı KaradeniztiyatroyadoyacakAHMET ŞEFİK TRABZON - Devlet Tiyatrolan Gcnel Müdürlüğü'nün, Trabzon Dev- let Tiyatrosu ev sahipliğınde düzen- lediği "Uluslararası Karadeniz Ti- yatro Festivali" önceki gün başladı. 12 ülkcnin katılımıyla gerçekleşen festivalde, Trabzon Devlet Tiyatro- su'nun "Deli Dumrul", İzmir Dev- let TiyatrosıTnun "Misafir'''' adlı oyunlan sahnelenecck. Dalıa önce adı, "Uluslararası Ka- radeniz'e Kıyısı Bulunan Ülkeler Tiyatro Buluşması" olan festival bu yıl genişletilerek "Uluslararası Ka- radeniz Tiyatro Festivali" ne dön- üştürüldü. Moldova, Bulgaristan, Ertnenistan, Isviçre, Rusya, Azer- baycan, Romanya, Yunanistan'dan tiyatro ekiplerinin katıldığı festiva- le bu yıl tran, Hindistan ve ltalya da ka- tıldı. Devlet Opera ve Balesi Modenı Dans Toplulugu da "Nocturne - No Kuslı, Rezally" adlı bir gösteri sunacak. Festival programına göre, Moldova "Üç Kuruşluk Opera", Bulgaristan' "Fırtına", Ermenistan "Hizmetçiler", ltalya "Morra", Isviçre "Ha Hamlet", Rusya "Zoıkına'ın Evi", Moldova "Vişne Bahçesi", Azerbaycan "Kö- ŞEKER AHMED PAŞA SERCİSİ DOLMABAHÇE SARAYI SANAT GALERİSİ NDE Resmimizde bir doruk 12 iilkenin kablımıyla gerçcklcşecek festivalde, Trabzon Devlet Tiyatrosu ve İzmir Devlet Ti- yatrosu'nun oyunlan da sahnelenecck. pekler", Romanya "Son Sutto", Yu- nanistan "Hadi Oldürsene Canikom'% İzmir Devlet TiyatTosu"Misatlr", Trab- zon Devlet Tiyatrosu "Deli Dumrul" ad- lı oyunlan sahneleyecek. Oyunlar, Ata- park Haluk Ongan Sahnesi, Hüseyin Ka- zaz Kültür Merkezi, Otel Zorlu Grand'da sahnelenecck. Festival, Fotoforum'un gerçekleştıreceği dia gösterisi ile son bıı- lacak. 100. yılında Necil Kazınt Akses anılıyor Kültür Servisi - Türk Beşleri'nin en genç üycsi Necil Kazını Akses'in (1908-1999) 100. dogum günü olan 6 Mayıs nedeniyle Kocaeli Üniversitesi Devlet Konservatuvarı yann bir dizi açık oturum düzenlıyor. Saat 09.00'da başlayacak ilk oturuma Nejat Başeğnıczler, Evin İlyasoğlu, Nevit Kodallı ve Ahmet Say katılacaklar. Öğleden sonraki ikinci oturumun konuşmacılan ise Yılınaz Aydın, Koral Çalgan, Mesut İktu ve Sarper Özsan. Oturumlar arasmda Necil Kazıın Akses'in yapıtlarından oluşan dinletiler sunulacak. KAYAÖZSEZGİN Kendi kuşağının asker res- samlanndan biri olması ve Pa- ris'te akademik sanatçılann atöl- yelerinde eğitim görrnesi dışın- da, Şeker Ahmed Paşa'yı (1841-1907) yaşadığı dönemin koşullanyla bütünleştircn başka özellikleri dc vardır kuşkusuz, ama onıı ötekilerden, öraeğin Osman Hamdi ve Süleyman Seyyiften ayıran değerler ol- dukça baskındır. Ne Boulanger ne dc Gerome gibi; tıpatıp onlarla benzeşen bir ressam olmaması gerektiğini bi- linçle fark ctmişti. Büyiik bir olasılıkla tanımış olduğu Barbi- zon ressamlarına da özenme- mişti. Teknikleri dışında onlardan alacağı bir şey olmadığını peşi- nen kavramıştı sanki. Birman- zara resmi mi yapmaktadır; o manzaranın kendi duyıımsallı- ğından kaynaklandığını önce- likle biliyordu. Onnanın tepe- sinden yayılan ışık, öraeğin Bar- bizon ressamlannın aynı türdeki resimlerinde bulduğunıuz ışığa bcnzemez. Corot ya da Cour- bet'de tanık olduğumuz vahşi do- ğa değildir ondaki doğa; bize "munis" görünmesi bundandır. Anıa genc de itiraf etmekten ka- çınnıayalım; "Orman" tablosu üzerine Berger, kendi yorumu- nu yazıncaya kadar Şeker Ahmed Paşa'nın pek de farkında değil- dik biz. Onnana oduncunun gö- züyle bakan sıra dışı bir ressam karşısında bulunduğuııu, tabloyu daha ilk gördüğünde anlamıştı Şeker Ahmed Paşa'nın ser- gisindcn bir natürmort. Berger. Bu tabloda, Berger'nin haklı bir yoruınla "uzaklığın yakınına gelmek" olarak ta- nımladığı şcy, aslında manzara- nın uzağında durduğu halde, onun derinine sokularak omıanı hissetnıcklc özdeş bir duygu ol- malıydı. Tallm Yapan Erler* "Orman" tablosuyla birlikte "Taliın Yapan Erler" ve özel- likle de "Kale ve Evler"ı Batı- lılaşnıa dönemi resim sanatı- mızda birer gerçek başyapıt ola- rak görmek gerekıyor. Son iki ya- pıtın istif düzeni ve arıtılmış kompozisyon disiplini yönün- den, 1900'lere doğru bütün et- kileri kendi içinde criterek, Ba- tı'dan öğrendiklerini kişisel im- biğinden geçirerek vardığı "so- nuçla" seçkinleşir, Manzaracı yönü yanında ölüdoğa resimle- rindeki nesnelci yonımuyla da aynı konuda çahşmış olan yerli çağdaşlanndan bir adım öndc görünür Şeker Ahmed Paşa. Ma- sayı köşelemcsine dolduran bı- çaklı natürmort, narlar ve scpet içindeki üzümler vc gene istif- leme zevkinin tipik örneği olarak özellikle değinmemiz gereken 1903 tarihli vazoda çiçekler, do- ğa nesnelerine duyıılan bilgece hayranhğın ürünleri arasmda yerlerini alırlar. Milli Saraylar Daire Başkanlığı tarafından Bcşiktaş'ta bu daıre için aynlmış mekânda sergilenen ve müze koleksiyonunun yanın- da Milli Saraylar'dan dcrlcnmiş örnekleri de içeren Şeker Ahmed Paşa Sergisi ve bu sergi nede- niyle yayımlanan kapsamlı kitap, bugüne kadar unutulmaya terk edilmiş bir sanatçıya ödcnmesi geciken bir borçtu aslmda. Ki- tapta ilk kez yer alan belge ve fo- toğraflar yanında sanınm gene ilk kez gün ışığına çıkan ve sanat- çının kariycrinde bir "istisna" olarak görebileceğimiz deniz manzarası (Yelkenliler) bu ser- gileme ve anma olayının öneminı daha da artırıyor. Sanatçılar üze- rine kitap yayımlamanın nere- deyse yanşa dönüştüğü günümüz ortamında, Şeker Ahmed Pa- şa'ya ölümünden yüz yıl sonra sı- ra gclmiş olmasını katmcrli bir ihmalin telafısi mi saymamız gerekiyor? kayaozsezgin(o)yahoo.eom.tr SAN^TA BAKIŞ SELMI ANDAK "Çocuk Konseri' Istanbul Devlet Senfoni Orkestrası şef Kevin Grif- fiths yönetimjnde solist Mertol Demirelli (piyano) ka- tılımıyla 25 Nisan 2008 saat 19.30 ve 26 Nisan Cü- martesi saat fi 1.00'de AKM Büyük Salonu'nda bak- kemancı YuSuf G. Aksöz'ün görevi üstlenmesiyle "Çocuk Konieri" seslendirdi. Programda: J. Brahms (1833 -1897) Macar Dansı No. 5, W. A. Mozart (17Ş6 -1791) Piyano Konçertosu La Majör K.V. 488 ve Gb- orges Bizet 'Farandole", Jacques Offenbach "Can Can", Henry Wood "Deniz Şarkısı", Johann Strauss "Gök Gürültusü ve Şimşek", Pyotr llyiç Çaykovski 'Trepak", Halil Bedii Yönetken "23 Nisan", Leroy An- derson "Dakkilo", Antonin Dvorak "Slav Dansı No. 8" eserleri bıilunuyordu. Izlediğimiz bu konserde olağanüstü bir müzik olayı yaşanmıştı. Bu olayı yaşatan ise 1996 yılıncla Ankara'da doğan, 4 yaşında iken müzisyen babası ile müzik çalı^malarına kendini veren, 5 yaşında Kâ- muran Gündemir ile piyano derslerini sürdüren Mer- tol Demirelli, Bilkent Üniversitesi Müzik ve Sahne Sa- natları Fakültesi Müzik Hazırlık llköğretim Okulu sı- navını birincilikle kazanan ve burslu olarak Piyano Sa- nat Dalı'na kabul edilen, piyano eğitimini Ferhunde - Ulvi Cemal Erkin, A. Adnan Saygun, llhan Baran ve Mithat Fenmen ile çalışan, Paris Ecole Norma- le de Musique'te Oya Unler ile çalışan, kompozis- yon çalışmalarına Turgut Pöğün ile başlayan, mü- zik teorisi, so fej eğitimini Orhun Orhan ile sürdüren Mertol Demirelli, 6 yaşında ilk ödülünü aldı. Yedi ya- şında Italya'da (Sicilya) düzenlenen 2003 Ibla Grand Prix Yarışmal^rı'nda çeşitli ödüller kazandı. 2004 yı- lında Ingiltere (Newcastle), sonra New York ve Air- kansas - ürtle Rock (ABD) Camegie Hall, Arkansas üniversiteleriıjıde konserler verdi. 10 yaşında Sanat Piyano Güzejlemesi'nde birinci oldu. 2003'ten son- ra Anadolu, Bilkent, Boğaziçi, Hacettepe, Istanbul, Izzet Baysal, Yıldız üniversiteleri, Akbank Piyano Gün- leri, Antalya FJiyano Festivali, Mersin Müzik Festiva- li, Akbank Sanat, Ankara Lions Kulüpleri, Çankaya Belediyesi ÇSM, ÇEV, Pembe Köşk, TBMM, Türk Pe- diatri Kur. De'neği, Vehbi Koç Vakfı, Visa etkinlikle- ri, 2007'de Rus Spivakov Harika Çocukları ile birlik- te konserler verdi. Prof. Dr. Ihsan Doğramacı'nın 2004 yılı Azerbaycan Cumhurbaşkanı llham Aliyev, 2007 yılında Israil Cumhurbaşkanı Şimon Perez onur- larına verildiğji davetler ve çeşitli etkinliklerde çaldı. Dışişleri Bakdnlığı'nın daveti üzerine konçertolarır]i, 10 yaşında is|anbul Müzik Festivali 35. Yıl Açılış Kor)i- seri'ni seslendirdi. Mertol Demirelli ayrıca Gülsin Onay, Idil Biret, Muhittin D. Deniz'in ustalık sınıf- larında yer ahiı. Fazıl Say'ın Ayvalık ve Antalya korjı- serlerine katıldı. Antalya DSO, Bursa EDSO, Bilketjıt SO, Borusan Istanbul FO, Ibrahim Yazıcı gibi şet- ler ile çaldı. 2D08 yılında İDSO ve Litvanya'da Kaü- nas SO ile konserler verdi. Cenevre'de BM binasırj- da resitali oldlı. Spivakov Müzik Festivali'nde (Mos- kova) konseryerdi. Antalya Piyano Festivali, Mertol Demirelli'nin katıldığı ve geniş etkinliklere yol açtığı bir müzik olayı sayıldı. •s* www.perareklam.com.tr [£«- II 88 f, ORTAOYUNCULAR www.ortaoyuncutar.com Ferhan Şensoy'un BOŞGEZEN VE KALFASI Fertıan Şensoy - Nefrin Tokyay - Rasim Öztekin - Erkan Üçüncü Ali Çatalbaş - Orhan Ertürk - Elif Durdu - Ebıu Soyuerden 5-6-12-13Mayıs20.00 Ferhan Sensoy FERNÂME 9 • 10 Mayıs 20.00 / 1 Haziran Pazar 15.00 Ferhan Şensoy FERHANGÎŞEYLER 31 Mayıs Cumartesi 20.00 i 2 Potde)Müzikli danslı çocuk oyunu Pazar Saat 13:00 ALİ AYŞEYİ SEVİYO Yazan:Dmcer SÜMER vöneten:Nihji Nad' Ülge- Her Çarşamba - C.tesi saat: 20.30 T.C Kıilfeve Tuıfan Bafcanjfl Madtlı Katkılanyla İSTİKLAL CAD. N0:M0 TEL (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27 0216 389 25 23CS13 www.kartalsanattıyatrosu com| (0212) 293 89 78 fl| Ktrıtan• SANAT BuJunmaz Tiyatro • • • • •(0212)293 89 78 Genleri ' «erui ' Atnlııe SEN 6ARA DE6ILSINâ l l l . HUPUHİB-M nıçımı (M. No: ?O/:f (Mlnlnnıray, Isl. lel. 0212M341 3J/?M0!ıî3 llanlarınız İçin (0212)293 89 78 barbaros Ol m ıış Bi'Kere ISTANBUL BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESI CEMAL REŞİT REY KONSER SALONU 4 Mayıs 2008 Pazar, 20.00 Kremlin Bale Tiyatrosu Sanat Yünetmeni: Anılrey Peia>v (Ruıya Ulutal Sanatpjı) Gencl Yönctmen-Kremlin Sarayi Sanat Yünctmcni: Ptu-rShaboİmi (Rı^\-a Ulııuıl San.iti.iM) Ba^korcograf: Prof. Ekatcnna Mübımovü (Rusya Ulu.wl Sanan;ısı) Pnıjjraın: A. Adjııı, P. i. Çaykonlti, P. Ovsİannitcof, C. Punİ,G. Mm^enet, L Minkib 5 Mayıs 2008 Pazartesi, 20.00 Kremlin Bale Tiyatrosu Program: L Minkus, P. I. Çıykovskı P. Ovsiamükof C. Puni, S Ptokufıef A. Adam tek kişilik gösteri lafta yürüyen mizah gemisidir bu ve Kaptan-ı Rüya Barbaros'un seytr defterinde yazanlardır izleyeceğiniz ıs Pazartesi (20:00) Kenter Tiyatrosu "Sovgi €klim Gönüllcrc" R€SİM SCRGİSİ 30NlSflN-10MflVIS/08 Vemlnll Moll ^W5Ovl^le^ Sarat Galerlsl fldres Estlhlol Cod. No:146 Sevoğlu-İ îol: (0212) 851 6090 Golerimte Pcuor Horlç 10 00 • 19-00 orası oıjıktır Eme Cadde Nurhan Ogan ostan Kültür Mrk. 7.Kişisel sergisi Minyatür Kât-ı Kât-ı H«t Tezhip 4-16 Mays Saat 1O.OO - 21.OO Cumartesi - Pazar gunlori acıktır nm (0212)293 89 78 6 Mayıs 2008 Salı, 20.00 "Hiromi's Sonicbloom" Hiromi Uehara (Piyanoy lııjhı ı^tgıiar) Tony Grcy (Bas) Martin Valihora (Dsvullaı 7 Mayıs 2008 Çarşamba, 20.00 "Musika Judaika" Yinon Muallcm (MCMk 1 Hnktirti, PoVa^jft VıAul) Vank.tlc Segal (Bu gınc), I .uıi<-nı Clouel iKlarnet) hh K.-.n Aharon (Vobl - llnhl fnkıltf), Hadas* Pal Vardcn (Voknl) Tanju l>unı {KlwV ^nr), Srrdar Paîarcıt>glu (Konm) Tahir AyJi)ğ(lu (Kanun). Erdem ŞearUrk (Ufl), Sumru Agıryürüyen (VoUJ İSTAKBUL BÜVUKJtHİII BELEDİVt BASKANLltl KÜLTOREL VE SOSYAL İŞIER DAİRE BAŞKANllfcl KünüR Müoumütü cjuıık GÛDEAU Ludivine SA6NIER Benoıt MAGIMEL Francois BERLEAND Claude CHABROL CUMOK ANTALYA ÇAGRISI GAZETEMÎZÎN 86. KURULUŞ YILI KUTLU OLSUN. CUMOKLAR KUTLAMA YEMEĞÎNDE BULUŞUYOR. YER: Antalya Gazeteciler Cemiyeti Lokali Atatürk Cad. Uçar Iş Hjını No. 11 Kat 8 Tarih: 08 Mayıs 2008 Perjembe Saat: 19.30 Ordövr, salata, et yemeği, mejve, Içki hariç 15 YTL. Lütfen yer ayırtınız. Üetişim: 0532 455 30 92 ^ 0242 259 33 53 0532 401 71 62 / 0506 611 45 06 Sen gelmezsen çak eksiğiz. www.cuniokantulva.on> CUMOK ÇANAKKALE VE CHP ÇANAKKALE CENÇLİK KOLLARI ÇAĞRISI Mustafa KemaUerden Denizlere, Denizlerden Bizlere, Tam Bağımsız Türkiye!.. TUM HALK "DENİZLERE AĞLAMAYA DEĞİL, ÇAĞlRlYOFiUZ!. Konuşmacılar: Gökalp EREN, 68'lil Abuzer INANMAZ, CUMOK M1ZI DENİZLERİ ANLAMAYA" ;r Bırliği Vakfı Eskı Başkam ?anakkalc Temsilcisi Tarih: 6 Mayıs 2008 Saat: 16.30 Yer: Bcledıjye Sosyal Tesisleri - ÇANAKKALE SEN CELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Ai u BHet SJIIÎ Clj<-M Cemal Retlt R<7 Korıvtr SalOnu ÜflrtıHjcdjyı Cad. Harbıye 0212 232 98 30 www.crTks.org (0216) W 98 (X) | www bır fjlm < om www,UfiUfîCoupeecndeux.cûm : Jjlj* tmtfL »a^Hbj ımssi m o » g " ^ fiâeo iAJt)..,- |Al.iküy ATRIUM 559 98 G? |fJaln^JOhırPftEST)QE 6690910 İBeyo0lu BEYOÖLU 2&1 3? 40 İFIOfva CtNEMAntNE (COLONY) SflO 65 80 |Kozy3taı3ı CINEPOL 362 51 00 İNıjantaşıCITYLIFE 3?t>3b 3b lûrüiKOy FERİVE EUHIMAOES 236 i.'8 64 İANKARA Kl/ll IHMAK 4^5 53 83 İANKARA C'NLUONUS tANCAI.ilUM| - t J ' î-î 41 ?00 1 200- 1 2 1 5 - 1 230 1 14& 1 1 15 1 100 1 45 1 1 45 1 430 4.15- 430 130 -1 15 3 4!> 3 30 4 0Ü A 15 7 O0" 6 30 6 4b 6 45- 615 & Ifi 6 0(1 B 15 6 45 9 15 ? B.45 2 9 0 0 - 2 9 00 2 9 1İ ? R30 2 30 0DC/CİMİ23 15 15 15 15 15 23-15 00 B30 20 S0 9 15 21 4bC/CtoeıOOi6 lletişim: 0536 475 85 88 www.cumok.org ANKARA CUMOK BÜTÜN İŞÇİLERIMİZİN, KAMU EMEKÇİLERİMİZİN,|TÜM EZİLENLERİN 1 MAYIS'I Nl KUTLAR, SÖMÜRUSU2 VE SAVAŞSIZ BİR DÜNYA DILERİZ. Türkiye işçi sınıfına selâm! Selânı yaratana! Tohumlarm tohumuna, serpilıp gelişene selâm! Butün yemişler dallannızdadır Beklenen gunler, guzel gunlerımiz ellerinızdedır, lıaklı günler, buyük günler. gündüzlerinde sömürülmeyen, gecelerlnde aç yatılma|yan, ekmek, gul ve hürriyet günleıi Nazım Hikmcl ankara-cumhunyet-okur1arı-subscnbe@yalıoogroup^.com www.cumok.org/ankara Otel DiplomatGERÇEK DENIZE SIFIR Turunç - Marmaris Fiyat, Detay ve Geniş Bilgi www.diplomathotel.com.tr 0252 476 7145
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog