Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

4 MAYIS 2008 PAZAR CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 13 Afganistan'da NATO askeri öldii • Dış Haberler Senisi - Afganistan'ın güncyindeki Helmand vilayetınde Uluslararası üüvenlik ve Destck Gücü (ISAF) tarafından düzenlenen operasyon sırasında kaynağı henüz belirlenemeyen bir patlama meydana geldiğı, bır NATO askerinin öldüğü pallamada 2 askerin yaralandığı belirtildi. Ölen ve yaralanan askerlerın tııgiliz olduğu açıklandı. ABD ordusu ambulans vurdu • Dış Haberler Servisi - Irak'ın başkenti Bağdat'm Sadr mahallesinde iki gün boyunca süren çatışmalarda 14 kişinin öldüğü ve 100 kişinin yaralandığı belirtildi. Bölgede ABD kuvvetlerinin Şii milislerle girdiğı sert çatışmaların yanı sıra. dün sabah Sadr Mahallesi'ndeki bir hastaneyc 50 mctrc mesafedeki bir hedefe Amcrikan helikopterinden füze atıldığı ve olayda 28 kişinin yaralandığı, 7 ambulansın tahrip olduğu kaydedildi. İranlı feministe hapîs cezası • Dış Haberler Servisi - lran yargısı, İranlı kadın hakları savunucusu Pervin Ardalan'ı, "toplum düzenini bozma ve itaatsizlik" suçundan 3 yıl hapis cezasına çarptırdı. Ardalan, şubat ayında, Olof Palnıe Odülü'ne layık görülmüştü. Amerikan raporunda, Türkiye'deki laikliğin, dini özgürlükleri engellediği öne sürüldü Laikliğe yergi AKP'ye övgü ELÇİN POYRAZLAR WASHINGTON - ABD Uluslarara- sı Dini Özgürlükler Komisyonu'nun (USCIRF) yıllık raporunda Türkiye'deki laiklik anlayışının dini özgürlükleri ih- lal ettiği. buna karşılık AKP hükümcti- nin demokrasi karşıtı uygulamalan de- ğıştirmeye çahştiğı ileri süriildü. ABD yönetimine danışmanlık yapan komisyonun 2008 yılına ilişkin rapo- runda Türkiye; Rıısya, Kazakıstan ve Malezya ılc birlikte, "yakmdan izlenen ülkeler" listesinde ycr aldı. Raporda, Türkiye'ye Müslümaıılann yanı sıra dı- ğer dini azınlıklann ibadct ycrlerı açma, mülk edinme ve din adaını yetiştirmc gi- • Amerikan yönetimine danışmanlık yapan Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyonu'nun yıllık raporunda Türkiye'de, "dini özgüıiüklerin engellcndiği" iddia edilerek "yakından izlenen ülkeler" listesinde yer aldı. Raporda, AKP hükümetinden övgüyle bahsedilirken, dinsel ve mezhepsel azınlıklann sorunlarınadeğinildi. bi konularda özgürlüklerının kısıtlandı- ğı eleştirısi getirildi. Türkiye'de laiklik anlayışının, ABD'deki din ve devletin birbırinden ay- nlması kavramından farklılık taşıdığı id- dıa edilen raporda, Türkiyc'de, "Kanıu alanında dinin ifade edilnıesine yö- nelik devlet kontrolü hatta düşnıan- lık yansıtıldığı" öne sürüldü. Bu nok- tada, "Türkiye' 1 deki laiklik anlayışının çoğunluk ve azınlık dini toplulukları da dahil olmak üzere pek çok Türk va- tandaşı için dini özgürlük ihlalleriy- le sonuçlandığı" kaydedildi. Raporda ayrıca, geçmişte Müslü- manlann dini ifadeleri için daha az sı- kı politikalar öngören hükümetlerin Türk ordusu tarafından, "laikliğin teh- like altında olduğu inancıyla" ikti- dardan düşürüldüğü de belirtildi. A1İ Kemal"İll tOIUnU - Medyatik kişUiğiyle tanınan Bo- ris Johnson (solda), Osmanlı lmparatorluğu'nun son içişleri ba- kanlanndan, tstiklal Savaşı'na karşı tngiliz mandacılığını savun- masıyla tanınan gazeteci Ali Kemal'in torunlanndan biri. Muha- fazakâr Parti lideri David Cameron (sağda) Londra zaferi nede- niyle Johnson'ı tebrik etti. (Fotoğraf: AP) 'KIZIL KEN' KAYBETTİ Londra'nın yeni başkanı Johnson Dış Haberler Servisi - In- giltere'de Muhafazakâr Par- ti'nın adayı Boris Johnson, Londra Belediye Başkanlığı seçimini kazanarak "Kızıl Ken" lakaph Işçı Partili Be- lediye Başkanı Ken Li- vingstone'u geride bıraktı. Yüzde 45 katılımın olduğu açıklanan seçimde Johnson 1 raılyon 168 bin 738 oy alır- ken, Livingstone 1 milyon 28 bin 966 oyda kaldı. Yeni Be- lediye Başkanı Johnson'm milletvekilliği görevinden is- tifa etmesi bekleniyor. 4 yıl boyunca, 7.5 milyon nüluslu kentin 11 ınilyar Ster- lin civanndaki bütçesini yö- netecek olan Johnson, seçim sonuçlannın belli olmasının ardından yaptığı konuşmada, Livingstone'a hizmetleri için teşekkür ederek, yeni kent yö- netiminde birlikte çalışnıayı önerebileceğinı ima etti. Livingstone ise, lşçi Parti- lilerden özür dilcycrek, "Bü- tün sorumluluğu alıvorutn" dedi. tşçi Partili Adalct Ba- kanı Jack Straw ıse yenilgi- nin tünı paıtiye ait olduğunu belirterek "enıekçi sınıflar- dan seçmcnlerle gelenek- sel bağlarmın kopmasını" bunun sebebi olarak gösterdi. Ingiltere Başbakanı Gor- don Brovvn'a ağır darbe ola- rak yorumlanan ülke gene- lindeki seçim sonuçları, lşçi Partisi'nin 1960'lardan bu yana en büyük yenilgiyi al- dığına işaıet ediyor. Oy oran- lan itibanyla Muhafazakârlar yüzde 44 oy alırken, lşçi Par- tisi yüzde 24'te kaldı. Libe- ral Demokratlar ise yüzde 25 oy almayı başardı. Amerikan raporunda, AKP'nin AB he- defıyle demokratik reformlar başlattığı ve bu yolla "Türkiye'nin kötülüğüyle ün yapmış demokrasi karşıtı uygulama- larıyla başa çıkıldığı" ıfade edildi. Ra- porda, AKP'ye açılan kapatma davası- nın, üniversitelerde türbana serbestlık ön- gören anayasa değişikliği nedeniyle gerçekleştiği ve bunıuı AB vc ABD ta- rafından eleştirildiği de hatırlatıldı. "Katı bir laiklik lannnınııı" geçer- lı olduğu Türkiye'nin siyasi ve askeri ya- pısmda "Türk kimliği" anlayışının faz- lasıyla "milliyetçi ve dar" olarak nite- lendiği raporda, bu anlayışın dini öz- gürlükleri ve azınlık haklarını etkıledı- ği ileri sürüldü. Ermenı kökenli gazete- ci Hrant Dink'in öldürülmesı de buna önıek olarak sunuldu. 'Dini azınlıklar etkileniyor' Türkiye'deki Müslümanların yüzde 20'sinin Alevi olmasına karşın dini uygulaınalar ve eğitiınin Sünni öğretileri altında yapıldığı- nın vurgulandığı raporda, Alevi- lerin cemevleri inşa etmclcrine yönelik zorluklann sürdüğü kay- dedildi. Dıyanet Işleri Başkanlı- ğı'nın Alevı topluluğa yönelik büt- çe ayırmamasınnı eleştirildiği ra- porda, Alevi çocuklann okullarda zorunlu Sünni din dersleri aldık- larına da dikkat çekildi. Raporda Türkiye'de yaşayan Musevilerin diğer Müslüman ülke- lere kıyasla daha iyi bir durumda ol- duğu, ancak milliyetçi ve dınci medya kuruluşlannda, ABD kar- şıtlığıyla birlikte Musevi karşıtlığı- nm arttığı dıle getirildi. Türkiye'nin, Rum Patrikhane- si'nin "Ekümenik" unvanını kul- lannıasma ve din adamı yetiştirme- sıne izin vermediği hatırlatılan ra- porda, Patrikhane'nin ve Rum Or- todoks topluluğun devamının tehli- kede olduğu sonucu çıkarıldı. USRFC raporunda, Trabzon'da bir ltalyan Katolik rahibin ve Ma- latya'da Evanjelik protestan bir ya- yınevinin çalışanlarının öldürül- mesi olaylarına da değinildi. NÜKLEER PROGRAM Iran'a onen • Rusya, Tahran yönetiminin uranyum zenginleştirmeyi "kısmen" durdurarak kazanım elde edebileceğini açıkladı. Dış Haberler Servisi - Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov, Iran'ın nükleer programını ele alan 6 ülkenin, Tahran'a "sadece müzakereler sırasında" uranyum zenginleştirmeyi askıya almasını teklif cttiklerini açıkladı. Açıklama, BM Güvenlik Konseyi'nin 5 daimi üyesi ABD, Rusya, Çin, Ingiltere ve Fransa ile Almanya'nın dışişleri bakanlannın Londra'daki toplantısmın ardından geldi. "tlk koşuluıııu/., uranyum zenginleştirmesinin dondurulması, askıya alınması. 6 ülkenin yaklaşımı, İran'm sadece müzakere döneminde uranyum zenginleştirmeyi askıya almasından ibaret" diye konuşan Lavrov, bunun bir ültimatom olrnadığını, sadece sor^unun çözümü için denenecek birı teklif olduğunu, başanlı olunmazsa da teklifın geri çeltileceğini belirtti. Lavrov, Iran'ın teklifı kabul etmesi durumunda teknik, politik ve ekonomik avantajlar elde edeceğini söyledi. Fransız Dışişleri Bakanı Bernard Kduchner de teklifın daha önceki tckliften "daha titizlikle ve dikkatlicc" hazırlandığına dikkat çekti. ABD ile Avrupa ülkeleri, Iran'ın nükleer programdan vazgeçmesini istiyor. Tahran ise programının askeri değil, sivil amaçlı olduğunu savunuyor. D^STtAR TIYATR^SU üosîlartıv'ulrosu.coı ULUSAL BUGÜN A N A L 12.00 BİLİMVE TOPLUM I Prof.Dr. Şadi Yenen, Prof. Dr. ] Mehmet Atay ile Türkiye'de sendikal hareketin gelişimı ve 1 Mayıs'ları tartışıyor 14.00 MERHABA SAĞLIK Dr. Rıfat Yücei konuğu Doç. Dr. Adil Serdar Fak Hipertansiyon ve kalp damar hastalıklanndan korunma 21:00 EDEBİYAT CEPHESİ Şair Hüseyin Haydar ve müzisyen Sarper Özsan Edebiyat mOzik ilişkisi .. iELGESEL OYUN sıvas93fan ftmm GENCO ERKAL Mûtl* FAZIL SAY Qly« ÖZI..EM KAYA www.ulusalkanal.cor D-Smart 78. kanaldayız gösterl sanatları sahnesi YAZAN: Uğur MUMCU OYUNLAŞTIRAN: Uğur MUMCU- Rutkay AZİZ YÖNETEN: Mehmet ULAY MÜZİK: Timur SELÇUK HAREKET DÜZENİ: Gizem ERDEN IŞIK TASARIM: Yüksel AYMAZ DEKOR-KOSTÜM: M. Ziya ÜLKENCİLER FİLM TASARIM: Önder ÖNSAL GENEL SANAT YÖNETMENİ: Orhan AYDIN 0YNAYANLAH .Mehmet ÜLAY .Orüan AYDIK .Hecep YEHEE .Mustafa KIHANTEPE .Tamer ÖZCEVİZ .Deniz ATAM Kayhan KOŞAH .Cenk ŞENGÜI. ve Oğuz ÜUNÇ 6 Mayıs Sall KAHTAL HASAN ALİ YÛCEL KÜLTÛR MERKEZİ 7 Mayıs Çarşamba AVCILAR BARIŞMANÇO KÜLTÛR MERKEZİ Giso Tel: 0212 509 90 55 Bilgl Tel: 0535 289 9424 9-10 Mayıs SU GÖSTERİ SANATLARI SAHNESİ Vezirçosmosl Sokak No 3 AKSARAY / İST (Pnrtovniyal LIMSI Arka SokaSı) Tol: O2İ2 621 4S 5 2 SON OYUNLAR M. Karaca Tiyatrosıı (0212) 252 59 35 4 Mayıs Pazar 15:00 9 Mayıs Cıınıa 20:30,10 Mayıs C.tesi 20:30 Caddebostan Kiiltiir Merkezi (0216) 467 25 68 11 Mayıs Pazar 16:00 Dramaturg: Lütfü KALELİ -Ahmet DEMİR Der'evenîer* ^ ^ ^ ** a * urıut '•••'"' 'KORKMAZÜNVERKARAKAYA Türküleri Yorumlayan: LEYLA KostUm: Göniil S1PAHİ0ĞLU EFES Bakırköy ve Beşiktaş Belediyelerinin Desteği ile AYDINLIGA NÖBETTUTANLAR İCİN AKATLAR KÜLTÛR MERKEZİ BEŞİKTAŞ GişeTel: 0212 351 93 84 17 Mayıs C.tesi 20:00 24 Mayıs C.tesi 20:00 ATAKOY YUNUS EMRE KÜLTÛR MERKEZİ GişeTel: 0212 661 38 95 07 Mayıs Çarşamba 20:30 Bilgiiçin: 0212 560 70 83 0533 773 68 07 0552 211 22 34 www.meydansahnesi.com l.c. KUiTUR a lunra PAKAMIır.cr.r, M«DDI KJIKIHI IVIA www.efeskeyfi.com E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. McnueldHotelBodrumun indsi Bitez koyundo mayıs oyı dostlar arasında tatil keyfi lırsafı Denize sıfır özel plajlı, botanik bahçesini andıran doğasıyla mavi ve yeşilin bütünleştiği tatil cennetidir... 20 Yılı aşkın kaliteli ve güleryüzlü hizmeti ile özenli ve titiz mutfağı ile... Özel Plaj, yüzme havuzu, çocuk havuzu, n-st.ıur.ınt, havuz bar, kablosuz ınteınct, otopark, konferans salonu. Odalarda; klima, televlzyon, fön makinası, telefon, duş/wc. OlHaziran - 14Temmuz Tam Pansiyon Plus SO.-YTL/Kişi r-iy.nl.tr IH1I7 iki kifilik oıliıd.ı kifi ba^ı içindir. Ayııı oıl.ıüa 3'üncU kısı (2-12 y.n) %50, (12 yûs uslu) ",,.'.s indiriı . 0-2 y.ıs iicret^izdır. Erken rezervasyonda ilk 20 odaya Nakit ödemede %30 veya 8 Taksite kadar ödemede %15 indirim. _ ^ •• Tam """M\ , Pansiyon <I ;.. .xS ı« | m Mayıs Ayı Kişi Başı: 54 YTL. "Içimdeki Güneş" Çocuklar İçin Yaz Etkinlikleri 9-11 yaş arasındaki çocuklanmızın, özgün düşünce ve çözümler üretebilmelerini sağlamak, spor etkinlikleriyle sınırlı kalmadan, özgüvenİĞrini, yaratıcı zekâlannı ve iletişim kurma becerilerini geliştirmek için oluşturduğumuz yaz etkinliklerimiz: • Yazma Dttnyasına Yolculuk • (.azctcciliğe İlk Adını • Yaratıcı Sanat Etkinlikleri • Drama ile Düşlcrimdeki Dünya • Kültür Gezileri ve Piknikler • Müzik, Dans ve Yaşam • Denizcilik ve El Becerileri • Satranç Dünyası • Çocuk ve Çevre • Diışler ve Sinemalar 16 Haziran 2008'de başlıyor. Son başvuru tarihi: 15 Haziran 2008'dir. g Aynntılı bilgiyi vakfımızdan cdincbilirsiniz. * AC G A Z E T E C l L l l ( ParisCaddaelNo-14 Kavaklıdere - Ankara Ttl:(0312)417 77 20pbx Faks:(0312)417 57 46 e-posta urnag@umag org tr www umag org tr Daha fazla bilgi için: www.hotelmavideniz.com info@hotelmavideniz.com Rezervasyon için: 0(252)476 7190-91 0(252)476 70 70 OTELİMİZE AİT TEKNEYLE ÜCRETSİZ TEKNE TURLARI Daha fazla bilgi için: http://www.manue1ahotel.com KIRIKKALE CUMOK KONFERANS TÜRKİYE ye TÜRKİYE'NİN GÜNDEMİ MUSTAFA BALBAY GAZETECİ-YAZAR Tarih : 04 Mayıs 2008 - Pazar Saat: 14.30 Yer : 11 Kültür Merkezi Konferans Salonu Kmkkal^ (Valilik Yanı) f
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog