Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARNAĞANU SATIŞLAR VCRETSİZ GÖNDERlN SDRPRİZ KANPANYALAR kitap. cumhuriyeti <x Cumhuriyet r V Kitapları Cu mhuriyet aasra kitap. cumhuriyeti c< Cumhuriyet Kitaplan INDÎRlM GÜNİIN FIRSATI TAKSfTLİ ALIŞVERİŞ 84. YIL SAYI: 30160 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: Y U N U S NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (7945-7997) 4 MAYIS 2008 PAZAR Hakkındaki delilleri çürütmeye çalışan AKP, ilginç gerekçelere sığmdı Savunmamn dayanağı yok BAYKALI BİLE KULLANDILAR ? A K P < Anayasa Mahkeme- "•— • ıı<ı ' si'ne sunduğu ön savunmada hakkındaki suçlamalardan kurtulabilmek için değişik yollara başvurdu. Ön savunmada, 9. Cumhurbaşkanı Süleyman De- mirel, cski Başbakan Bülent Ecevit ve CHP Genel Başkanı De- niz Baykal'ın açıklama ve uygulamalarına atıfta bulıınuldu. Savunmada, türban yasağının kaldırılmasını amaçlayan ilk ya- sa değişikliğinin Turgut Özal'ın başbakanlığı döneminde, ANAP hükümeti tarafmdan yapıldığına işaret edildi. ÇAUŞMALAR DELİL DECİL' Savunmada, Meclis ve hükü- mel çalışmalannın delil ola- mayacağı ileri sürülüyor. Başbakan Erdoğan ve partinin en et- kin isimlerinden Bülent Annç'm sözleri yok sayılıyor. Bakan- lığı döneminde yayımladığı Gülen cemaatine ait okullarla il- gili genelge nedeniyle suçlanan Cumhurbaşkanı Gül savunu- lurken bu okulları CHP'li Öymen ve Orgeneral Burhan'ın da ziyaret ettiği anımsatılıyor. Ancak bu iki isim, okullara destek amaçlı gitmedikleri yönünde açıklamalar yapıyor. • 6. Sayfada CHP lideri Baykal, 1 Mayıs'ta yaşananlara seyirci kalmayacaklannı söyledi Gensoru hazırlığı'iktidar provokasyonu' ı Mayıs'ta yaşananlann sorumlusunun sendikalar değil iktidar olduğunu söyleyen CHP lideri, "Yaşananolaylargöstermiştirki, ortada bır provokasyon vardır aına bu provokasyon sadece iktidarın uygula- masından kaynaklanan bir provokas- yondur" dedi. Gensoru konusunu de- ğerlendirdiklerini belirten Baykal, enf- lasyonun kaygı vcrıci düzeydc arttığını belirtcrek Türkiyc'nin 2002 tablosuna geri döndüğünü söyledi. • 10. Sayfada Tuzla'da sendikacılara gözaltı Eiaşbakan Frdoğan, art arda yaşanan iş kazalanyla 'işçi cehennemi' olarak anı- lanTuzlaTersanelerBölgesi'ndetemas- larda bulundu. Erdoğan'a 1 Mayıs'ı iş- çiler için cehenneme çeviren tstanbul Valisi Güler ve Emnıyet Müdürü Cer- rah da eşjik etti. Bu sırada Erdoğan'la görüşınek isteyen Limter-lş üyeleri ya- ka paça gözaltına alındı. • 10. Sayfada Polisin tekmelediği işçi Geçici hafıza kaybı yaşıyor [ Mayıs'ta gaz bombalarından etkilenerek kaldırıma yığılan ve bir polisin yüzüne savurduğu tekmeyle kendinden geçen Songül Çiftçi, yaşananlara tepki göster- di. Çiftçi, "AKP'nin 'ayaktakımına' ne kadar değer verdiğini 1 Mayıs'ta tüm kamuoyu gördü" dedi. BURAK ALÎÇA- VUŞOĞLU'nun haberi • 10. Sayfada yopıılmedi! HALİT ÇELENK ANLATIYOR... Mücadele dönemlerinden idama dek, Denız Gezmiş'lerin yanında yer alan avukat Halıt Çelenk 36 yıl sonra o günleri anlatıyor Deniz'lerin avukatı Çelenk bugunden o gunlere ışık tutuyor, o gunderı bugünlere bakıyor Halıt Çelenk evının ozel köşesınde gozbebeğı gibi sakladığı Denız Gezmış'ın parkosını kollaıının arasına alarak şoyle diyor "Denız Gezmiş ve arkadaşları \ bugün yaşasaydı, Terman IMF'ninse PETKIM bizimdir' diye haykırırdı." Mustafa Balbay'ın söyleşlsl yakında Cumhuriyet'te... GUNCEL CIJNEYT ARCAYUREK 'Cevap' mı, 'Savunma' mı? İktidarın kafası da bozuldu kimyası da. Sosyal, ekonomik dalgalanmalar arasında boca- layıp duruyor. Baştaki dalgalanma çevresini de etkiliyor. Partide bir numaralı yardımcısı, yaptığı açıklama- larla ikinci RTE diye anılmaya hak kazanan DMM Fı- rat'ın 1 Mayıs değerlendirmesi bu saptamaları doğ- ruluyor. •.Arkası Sa. 8, Sii. 1 'de ALİ SİRMKN'İN KÖŞE YAZISI M 7, Sayfada ORAL ÇALIŞLAR'IN KÖŞF YAZISI • 7. Sayfada MlLAS'I SARSAN CtNSEL SALDIRILAR M 3. Savfada ~r ~r i 3 o o • ~s*,j*~> -\./i.9 >-»--»^*\.j III111 GUNDEM MUSTAFA BALRAY AB-AKP BİPliği Türkiye'ye Karşı... Bu sütunlarda şu saptamayı çok kullandık: AKP ile AB, Türkiye'ye karşı anlaştı! Belki de kimı okurlar bu saptamamızı "ileri" bul- dular! Ancak AB-Türkiye Karma Parlamento Komisyo- • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de ! Hukukçular 1 Mayıs şiddetini değerlendirdi 'Hükümet polise güç verdi' Prof. Yüzbaşıoğlu, müdahalemn çok abartılı olduğunu vurgulayarak "Hâlâ 1977 Mayıs'ının sendromu var. Polis de hükümetten güç aldı" dedi. Prof. Ka- boğlu da AKP'nin hep laikliğe karşı iş- lem ve eylemleriyle eleştirildiğini anırn- sattı. Kaboğlu, "AKP demokrat ve insan haklanna saygılı olmadığını 1 Mayıs'ta- kı tutumuyla sergilemiş oldu" dedi. tL- HAJN TAŞCPnuı haberi • 10. Sayfada 'Hedef Karayılan'dı'iddiası 150 terörist öldürüldü TSK'nin Kandil Dağı'nayönelik ope- rasyonunda 150 teröristin öldürüldüğü açıklandı. Genelkurnıay, öldürülenler arasında örgütün üst düzey soruınlula- rının bulunabileceğini belirtti. Açıkla- mada, imha edilen tesisler arasında, ör- gütü yönetmeye çalışan bir teröristin sıkça kaldığı yerlerin de bulunduğu be- lirtilirken, bu teröristin Murat Karayı- lan olduğu iddia edildi. • 8. Sayfada 'SöyleyemediMerini 'söyledi Akbayram yine muhalif Müzik yaşamında muhalif çizgisinden hiç taviz vermeden 40. yılını dolduran Akbayram, okumayı istediği ama bugüne kadar çıkardığı 36 albü- müne alamadığı parçalardan oluşanbıralbümhazırladı. Edip Akbayram, "Söyleyemedikle- rim" albümünde, "içinde ka- lan" eserleri seslendiriyor. ( HATtCETUNCER'in söyleşisi • 9. Sayfada DEĞİŞİM 5. SAYFADA Dini Özgürlükler Komisyonu Laikliğe eleştiri AKP'ye övgü ABD yönetiraine danış- manlık yapan Uluslararası Dini Özgürlükler Komisyo- nu'nun yıllık raporunda, Türkiye'deki laıklık anlayı- şının dını özgürlüklen ihlal ettiği öne sürüldü. Raporda, AKP'nin ıse demokrasi kar- şıtı uygulamaları değıştir- meye çalıştığı savunuldu. Raporda, Türkiye'deki Müslüınanların yüzde 20'si- nin Alevi olmasına karşın dini uygulamalar ve eğiti- mın Sünni öğretıler altında yapıldığına dikkat çekildi. Rum Patrikhanesi'nin 'ekü- menik' sıfatmı kullanması- na izin verilmediği belirtil- di. ELÇİN POYKAZIAR'm haberi • 13. Sayfada Litvanya'dan destek ABiçin Türkiye çok önemli Litvanya Başbakan ı Kirki- las, Türkiye'nin Avrupa Bir- liği için çok önemli bir ülke olduğunu, Türkiye'nin üye olması halinde bırliğin Av- rasya'ya genişleyebıleceği- ni söyledi. Kirkılas, Nabuc- co projesini desteklemeye kararlı olduklannı belırterek projenin Rusya'ya kaışı ge- İiştirilmediğıni söyledi. LEYLA TAVŞANOĞLU'nun sö\ U'şisi 114. Sayfada Sabaha karşı alındı Gürsoy'a gözaltı Türk Tabıplerı Bırlığı Baş- kanı Gençay Gürsoy, Anka- ra'da kaldığı otelde sabaha karşı gözaltına alındı. Gür- soy, ifadesinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Gürsoy'un Basın Yasası'na mulıalefet suçundan gözal- tına alınmasına tepki gös- teren çok sayıda sivil top- lum kuruluşu, bunun top- lumsal muhalefete ve de- mokrasiye saldırı olduğunu belirtti. M10. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog