Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ARMAOANLI SATIŞLAR DCRETSİZ GÖNDERfN SURPRİZ KAMPANYALAR İV1VİV kitap .cumhuriyeti M'liıH"lı c< Cumhurîyei V KKapları CumhuriyeC kitap. cumhuriyeti OKIİİH'lı Of Cumhuriyet V Kitapları İNDlRtH OUNIIN FIRSATI TAKSİTLİ ALIŞVERfŞ 85. YIL SAYI: 30187 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 31 MAYIS 2008 CUMARTESÎ CHP lideri, dinlemenin ortaya çıkmasıyla Erdoğan'ın istifa etmesi gerektiğini söy AKP. devleti, roıııgencı yaptıVVatergate'ten ağir Önder Sav'ın dinlenmesi olayının Vakit'e Valdnlama "Sav'ı açıkkalan telefonuyla dinledik" Watergate skandalından daha ağır bir ihlal olduğunu vur- gulayan Baykal, "Devletin güveıılik güçlerinin kimlerle na- sıl irtibat ıçinde, ilişki içinde olduğu, kimlere servis yap- tığı, devletin onlara emanet ettiği yetkiyi, tekııolojiyi na- sıl özel amaçlar için kullandığı da ortaya çıkmıştır" dedi. CHP lideri gensom vereceklerini açıkladı. • 9. Sayfada ALMANYA'DAN UYAR1 AKP DÖNEMİ diyen ve buna ilişkin Telekom'dan bir belge aldığını ileri süren Vakit gazetesini CHP yalanladı. Sav, "Telekom el- lerinde. Başından beri dinleniyordum. Valinin geleceği saa- ti bekliyorlardı. Beni o saatte arayıp bıı olaya kılıf sağla- dılar. Telefonum kapalıydı. Telefon kapalı olsa bile tek- nolojiyle konuşmuş gibi gösterebilirler" dedi. • 9. Sayfada KÖKSAL TOPTAN Yasa çıkmasın Herkes dinlendi 'Aydınlanmalı' Alman Yeşiller Partisi'nden Christian Ströbele, "Kişisel Verilerin Korun- ması Yasa Tasansı"nın yürürlüge girmemesi gerektiğini belirterek hcr bilgiye, bir başkasının ve hatta bir başka devletin çıkar amaçlı ulaşabi- leccği uyarısını yaptı. • 9. Sayfada Resıııi kayıtlara göre AKP döneminde 54 bin telefon dinlendi. Telefon din- lemeyi yasaya göre, emniyet, jan- darma ve MIT ancak mahkeme ka- rarıyla yapabilirken dinlemeler Te- lekomünikasyon lletişim Başkanlı- ğı'nca denetleniyor. • 9. Sayfada TBMM Başkanı Toptan, CHP Genel Sekreteri Sav'ın dinlenilmesiyle il- gili olarak "Böyle bir şeyi eğer Türkiye aydınlatamazsa devletin güvenlik güçleriyle ilgiü kuşkıılar doğar. Bu da güvenlik kuvvetlerine zarar verir" dedi. • 9. Sayfada Başsavcı Yalçınkaya, 'AKP kapatılsın' isteminiyineledi 'Şeriatı egemen kılmak istiyorlar' Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı Yalçınkaya, AKP davasında csas hakkındaki görüşünü Anayasa Mahkemesi'ne iletti. Mütalaada ka- patmanın Vcnedik kriterleıine uygun olduğu be- lirtilerek "şiddete başvumıayan partininin ka- patılamayacağı" savunmasının "yersiz" oldu- ğuna dikkat çekildi. "Davali parti hoşgörünün olmadığı ve ayrımcılığın ön planda tutulduğu bir siyasi sistemi hedeflemektedir" dcnildi. Kapatma davasının eleştirilmesinin doğal olduğu belirtilen mütalaada, "Ancak yüksek yargının ve üyelcrinin tehditlere varan yasadışı saldınlara uğ- raması hukuk devletinin bir erk olarak kabul edil- diği demokratik bir ülkede karşılaşılacak bir ol- gu dcğildir" denildi. Türbanın siyasi simgc olduğu vurgulanan mütalaada Gül ve Annç'ın eylem ve söylemlerinin AKP'yi bağladığına dikkat çekil- di. İLHAN TAŞCI'nın haberi • 7. Sayfada 'MÜSLÜMANLAR SORUN YAŞIYOR' Erdoğan Babacan'a arka çıktı Siyasi simge türbanı serbest bırakmak isteyen, din- sel faaliyetlerin güvencesi laikliği Müslüman- lığa düşman gören AKP, şimdi de "Türkiye'de Müslümanlann sorun yaşadığını" iddia etıne- ye başladı. Babacan'a destek veren Erdoğan "Türkiye'de Müslümanlann sorunlan yok di- ycmcyiz" dedi. TBMM Başkanı Toptan, din vc ibadet özgürlüğü konusunda bir sıkıntı ya- şanmadığına dikkat çekti. Diyanet lşleri Baş- kanı Bardakoğlu da Babacan'ın sözlerini doğ- ru bulmadığını söyledi. • 5. Sayfada TÜDEFDAVAAÇTI Tüketici demekleri, Kızılınnak suyunun, "telafısi mümkün olmayan zararlara neden olacağı" gerekçesiyle, Anka- ra'ya verilmesi uygulamasınm tedbiren durdunılması için dava açtı. TÜDEF Başkanı Çetin, TCK'nin insan üze- ıinde deney yapmayı kesinlikle ya- sakladığını söyledi. • 7. Sayfada MÜFTÜDEN FETVA: Balıkçılar isyan etti Pctrol fiyatlarındaki aşırı artış Avrupalı balıkçıları isyan ettirdi. Haftalardır protesto gösterileri düzenleyen Fransız balıkçılara, dün grcv yapan İspanyol meslektaşlarından destek geldi. Başkent Madrid'de, Tarım Bakanlığı'na yürüyen binlerce balıkçının ka- muoyunda farkındalık yaratmak için protesto amaçlı dağıttığı 20 ton bedava balık kısa süredc kapışılırken Portekiz, İtalya, îs- koçya vc Belçika'dan da protesto sesleri yükseldi. Petrolün varilinin 130 doları geçmesine rağmen siirdürülen ucuz balık poliri- kasının balıkçılığın sonu olacağını haykıran sendikalar, iilkc yönetimleri ve AB yetkililerinden soruna çare üretmelerini istedi. Cemevinin ibadethane olması caiz değil Kayışdağı'ndaki Darüla- ceze Kampusu içinde Hıris- tiyanlar için şapcl, Musevi- ler için sinagog ve Sünni Müslümanlar için de cami yapılmasına karşın Alevi vatandaşların ibadctlerini yapabilmeleri için cemevine yer verilmedi. Görüşü soru- lan Istanbul Müftüsü Prof. Dr. Mustafa Çağncı yazılı olarak ilettiği görüşünde "Cemevlerinin, camilerin muadili olarak kabul edil- mesi ve ibadethane sıfatıy- la açılması dinen mümkün görülmemektedir" dedi. MİYASE İLKINUR'un ha- beri • 4. Sayfada Altıncılar yargıyı hiçe sayıyor Son biryüda Danıştay 3 kez çevrecüerin lehine karar verdi. Ancak AKP hükümetinin desteğini arkasına alan altın avcüarı, yürütmeyi durdurma kararına karşın Uşak'ta siyanürle altın çıkarıyor AYKUT KÜÇÜKKAYA Uşak Kışladağ'da çokuluslu şirket Eldo- rado Gold (Tüprag Metal Madencilik AŞ) Danıştay'ın "yürütmeyi durdurma kara- nna karşın" siyanürle altın ürctiyor. Çev- re ve Orman BakanlığTnın izniyle yaklaşık üç ay önce yeniden altın üretimine başlanan bölge için Danıştay son bir yılda 3 kez çev- recilerin lehine karar verdi. Altın madenine verilen Çevresel Etki Değerlendimıe (ÇED) Raporu'nun iptali için çevreciler ve yöre köylülerinin açtığı dava Manisa ldare Mahkemesi'nce 2006'da red- dedildi. Bu karar yürütmeyi durdurma talcpli olarak Danıştay'da temyiz edildi. Danıştay 6. Dairesi, ilk önce "9 Temmuz 2007"de yürütmeyi durdurma talebini haklı buldu ve madenin kapatılması sonucunu doguracak karannı oybirliğiyle aldı. Karara itirazeden Çevre ve Orman Bakanlığı ile çokuluslu şir- ketin itirazı "2 Ekim 2007" tarihinde aynı MArkasıSa. 8, Sü. 3'te FENERBAHÇE'DE ZICO KALDI, EMRE GELDİ • Spor 'da ABD'DEN PKK'YE MALİ YAPTIRIM KARARI • .V. Sayfada YARJŞMALAR EKONOMİNİN AYNAS1 • Arka Sayfada 7 1 3 O O ü Q 3 4 O f GUNCEL CUNEYT ARCAYURKk Sanıktan Tanıklığa Bilinen yoldur. Toplumsal sarsıntı yaratan olayın üstünü örtmek isteyen iktidarlar olayla ilgili konuyu ya müfettişlere veya savcılara teslim ederler. Siyasal tepkileri karşılamak için de TBMM'de bir araştırma komisyonu kurmaya girişirler. Yıllardır bilinenlere ek olarak, son kez CHP Genel Merkezi'nde genel sekreterin çalışma odasının din- lenmesiyle patlayan skandalı örtmek için AKP ikti- • Arkası Sa. 8. Sü. 1 'de Babacan'dan Atina'ya özür Yunanistan Dışişleri Bakanı Bakoyannis'in yakın çevresın- den basına verilen bilgiye gö- re, Dışişleri Bakanı Babacan, partisinin kapahlma aşamasın- da olduğundan söz ederek "Va- kıilar Yasası'nı şinıdilik uy- gulayamadığımız için hükü- metinı adıııa özür diliyorum" dedi MURATİLEMinlınbe- ri • 12. Sayfada •Cumhuriy.1 ( . bana rjwFTA u^jm^jjygy değil Tasarımın tarihi yolculuğu Cumhuriyet'le birlikte. Büyük muhalefet Küresel başkaldırının önemli ayaklanndan 1968olaylannda neler yaşandı? ABD'deki ilk kıvılcun, Avrupa'ya nasıl ulaş- tı? Gençlik hareketi ne oldu da toplumun diğer katnıanlannı kapsayıp büyiik bir muhalefe- te dönüştü? Ülke yönetimleri 68 ruhunu bastınnak için ne tür tezgâhlar üretti? METE KI- Zlk'uı (li/isi • 11. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Bı Kötıı Hüluimet Suçsuzu Kopkutandır! Sapla samanın, beyle yamanın, dinleyenle inleye- nin birbirine karıştığı kritik bir dönemden geçiyoruz. İlk tümceyi okuyan "hangi dönem böyle değildi ki" diye de düşünebilir ama, abartmadan dile getirmek gerekirse; Türkiye, darboğazla uçurumun iç içe geç- tiği bir kavşakta. • Arkası Sa. 8. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog