Bugünden 1930'a 5,447,291 adet makaleKatalog


«
»

30 MAYIS 2008 CUMA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Yiiksek yargı Kapadokya'ya gidiyor • NEVŞEHİR (Cumhuriyet) - Yargıtay Başkanı, Hâkimler ve Savcılar Yiiksek Kıınılu Başkanvckili, Yiiksek Seçim Kıınılu Başkanı ve diğer bazı iist düzey yargı mensuplan, 3 günlük bir gezi için Kapadokya'ya gelccek. Ankara'dan bugüıı Kapadokya'ya hareket cdccek olan grııbun ilk durağı Nevşehir'in Hacıbektaş ilçesi olacak. Bıırada semah gösterileri ile karşılanacak olan heyet, Hacı Bektaş Vcli Türbesi ve Müzesi'ni ziyaret edecek. Müfettiş görevlendirildi • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Içişleri Bakanhğı. CHP .Genel Sekreter Önder Sav'm makam odasının dinlendiğine ilişkin iddialar üzerine 2 Mülkiye Müfcttişi'ni görevlendirdi. Müfettişler Emniyet Genel Müdürlüğü dinlcme sistemlerine sahip olan tstihbarat ve Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele daire başkanlıklannda konuyla ilgili herhangi bir kayıt olup olmadığı ya da bu yönde bir çalışma olup olmadığı yönündc araştırma yapıp lçişleri Bakanı Beşir Atalay'a rapor verecek. Vakitîn adres kurnazlığı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın, partiden millctvekili adayı olan eski Bolu Valisi Ali Serindağ ilc odasmda yaptığı özel görüşmenin dinleme kayıtlannın yayımlandığı dinci Vakit gazetesi, tazminat cezalanndan adres ve şirkct dcğişiklikleriyle "kurtıılııyor". Yasadışı dinleme kayıtlannın Vakit'e kimlerce sızdırıldığı sorusunun yauıtı ise bulunamadı. Herkes hukuku savunmair • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - İnsan Haklan Derneği (İHD) Genel Başkanı Hüsnü Öndiil, "Bir iilkede ana muhalefet partisi izlenıe ve dinleme altındaysa vc bu yolla baskı altına alınmak isteniyorsa, o ülkcdc demokrasiden ve hukukun üstünlüğü ilkesinin geçerli olduğundan söz edilebilir mi" diye sordu. Öndiil, yaptığı yazılı açıklamada, hukukun üstünlüğü ilkesinin herkes için savunulması gerektiğini vurguladı. Prof. Dr. Nişli'ye beraat • İZMİR (Cumhuriyet Ege Bürosu) - Ankara Tandoğan'da geçen yıl 14 Nisan'da yapılan . Cumhuriyet mitingine katılan Ege Öğretim Elemanlan Derneği Başkanı Prof. Dr. Necla Nişli hakkında, "Demekler Kanunu'na muhalefet" sııçlamasıyla açılan davanın tzrnir 1. Sulh Ceza Mahkemesi'ndc görülen ilk dunışmasında beraat karan çıktı. Partililer telefonlarının dinlenip dinlenmediğini araştırırken CHP lideri tepkisini sertleştirdi Baykal: AKP derin devletiANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP yöneticilcri, Genel Sekreter Önder Sav'm dinlendiğinin ortaya çıkmasının ar- dmdan önceki gün toplanan Meıkez Yö- netinı Kurulu'nda (MYK) bazı numaralan tuşlayarak telefonlarının dinlenip dinlen- mediğini anlamaya çahşırken, dinlenme- ye karşı teknik önlcmler dc masaya yatı- rıldı. CHP yönetimi genel merkez bina- sındaki dış kamera kayıtlarını da incele- nıeye aldı. Genel Başkan Deııiz Baykal MYK toplantısında "Önemli olan, CHP'nin dinlenip dinlenıncınesi değil, bu sadece biziın meselenıiz dcğil. Yurt- taşların haberleşme özgürlüğü ayaklar altına alıııdı. herkes dinlcııiyur" dedi. Sav'ın genel nıerkezdeki odasında yap- tığı bir görüşmenin tutanağının Vakit ga- zetesinde yayımlanması başkent günde- mine damgasını vurdu. CHP MYK'nin ön- ccki günkü toplantısında konu masaya ya- tınlırken bazı MYK üyeleri 5000 raka- nıının arkasından kendi numaralarını tuş- layarak telefonlarının dinlenip dinlen- mediğini anlamaya çalıştı. "Ortam din- lemesi"nin nasıl yapıldığının anlaşılma- sı için genel merkez binasındaki kanıera • CHP Genel Başkanı Deniz Baykal, MYK toplantısında "Önemli olan, CHP'nin dinlenip dinlenmemesi değil, bu sadece bizim meselemiz değil. Yurttaşların haberleşme özgürlüğü ayaklar altına alındı, herkes dinleniyor" dedi. Baykal, "Türkiye bir polis devletine doğnı gidiyor. Bu tablo Emniyet'teki F tipi örgütlenmenin göstergesi. Biz, AKP kendi derin devletini kurdu, demiştik. Bu saptamamızın ne kadar doğru olduğu görülüyor. Dinleme kayıtları iktidar tarafından kullanılıyor. Suçüstü yaklandılar" dedi. kayıtlan incelcmcyc alındı. Genel mer- kezde bazı odalara dinlemcyi önleyici alet- lerin ycrleştirilmesi de gündcme geldi. 'SUÇÜSTÜ YAKALANDILAR' Edinilen bilgiye göre Baykal da top- lantıda şu görüşleri dile getirdi: "Türki- ye bir polis devletine doğru gidiyor. Bu tablo Emniyet'teki F tipi örgütlenmenin göstergesi. ıktidann yaptığı atanıalar or- tada. Biz, AKP kendi derin devletini kurdu, demiştik. Bu saptamamızın ne kadar doğru olduğu görülüyor. Bu, sa- deee CHP'nin sorunu değil. Bu herke- sin sorunu, haberleşme özgürlüğüyle il- gili bir sorun. Herkes dinleniyor. Din- leme kayıtları iktidar tarafından kul- lanılıyor. Bazen kendilerine yakın med- ya kuruluşlarına sızdınyorlar, bazen de tehdit ve şantaj aracı olarak kullanı- yorlar. Türkiye hukuk devleti olmalı. Suçüstü yaklandılar. Bakanın açıkla- maları son derece ilgisiz, sorunu gör- meyen, sorumluluk üstlenmeyen bir lavır içinde. Bizi arayıp soran, bilgi is- teyen yok. Mir Dcngir Fırat'ı ise kale al- nıayalım. O, CHP'ye laf yetiştirmeye ça- lışıyor, ona buna saldırıyor. Bu devlc- tin sorunu, devletin çözmesi lazım." Baykal'ın Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın yakın arkadaşi işadamı Rem- zi Gür'le ilgili yargı karan konusunda da "Bu olay, telekulak gölgesinde kay- bolmamalı. Rüşvet nıahkeme ilamına bağlandı. Mir Dengir Fırat, Renızi Gür'ün parti üyesi olınadığını söylüyor. Başbakan'ın çocuklarını okutuyor, Başbakan tatilini onun evinde geçiriyor. Bu kadar yakın birinin parti üyesi olup olmamasının ne önemi var? Belli ki, Başbakan'ın is- teği doğrultusunda devrcye girmiş, Yıldırım hemşe- rim ikna ederinı, diye Grup Başkanvckili Sa- lih Kapusuz'un odasın- daıı telefon etmiş. Bu konudaki yargı karan çok önemli, bunu unut- turmayalım" dediği öğ- renildi. CHP gensoru önergesi venne hazırlıklannı yürü- türken, Genel Sayman ve Is- tanbııl Milletvekili Mustafa Öz- yürek, "AKP'nin her tarafı din- lcdiğini zaten biliyorduk. Ancak CHP'ye yönelik dinlcnme uygu lanıası bunu net bir şekilde orta ya koydu. Bir özel konuşma, baş başa konuşma 2 gün sonra bir gazetede sa- tırı satırına aynen yer alıyor. Bu da gösteriyor ki teknik dinlcme yön- temleriyle bu konuşmalar dinlenmiş vc arkasından da belli gazetelere servis edilmiştir" dedi. İÇİŞLERİ ÇETELERJN HÂKİ- IMİYET ALÂNINA DÖNMÜŞ' CHP Genel Başkan Yardımeısı Yılmaz Ateş de "Diıılenme olay- 1 larına karşı önlemler alacak mısınız" sorusuna "Partimizin ekstra bir önleme başvur- masına gerek yok. Bu önlenıi almak devletin görevi. O dinleme cihazlarının devletin hangi kurumlarına verildiği belli, o kurumların üzerine gidilmcsi lazını. Öyle görünüyor özellikle lçişleri Bakanlığı belirli merkezlcrden direktif alaıı çetelerin lıâ- kimiyct alanına dönüşmüş. Öyle görü- nüyor ki iktidar da bu belirli çete or- ganizasyonları üzcrinde ctkisiz hale ^ gelmiş" yanıtını verdi. DİNLEMESKANDAU Sav: AKP örtbas ediyor ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - CHP Genel Sekreteri Ön- der Sav, makam odasında din- lenmesiyle ilgili olarak AKP'nin Meclis araştınnası açılması için önergc vcnnesini "olayı zamana yaymak" ve "örtbas etmek" ol- duğunu belirterek "Siyasal ikti- darın yapması gerckcn emniyet, istihbarat birimlerinin bu ko- ııuda neler yaptığıııı, neler yap- madığını tespit edecek bir so- rumluluk duygusu içinde çalış- ma başlatmasıdır. İktidar yap- ması gereken şeyleri yapma- maktadır" diye konuştu. AKP'nin Meclis Araştırma Komisyonu kurulınası için öner- gc vennesini değerlendiren Sav, bugünc kadar hiçbir araştırma komisyonu raporunun hiçbir yap- tınmınm olınadığını söyledi. lki kişi arasındaki bir komışmanm bir gazetede yayımlanmasının özel hayatın gizliliğine müdahale ol- duğunu belirten Sav, "Bu fiilin fa- illerinin bulumnası gerekir. Fa- illerinin bulunnıası için de ha- rekctc geçecck olan makam, hükümettir, İçişlcri Bakanı'dır" dedi. Sav, Vakit gazelcsi temsil- cisinin kendisine telefon ettikten sonra telefonun açık kaldığı ve böylece konuşmaları dinlediği yönündeki açıklamalarını ise "Ta- mamen yalan, uydurma. Bu si- yasal iktidar ile Vakit gazetesi- nin işbirliği ile hedef saptırma olayıdır. Delillcri karartına ola- yıdır" şeklinde değcrlendirdi. Sav, bir yurttaş ilc arasında ge- çen hac konuşmasına ilişkin ola- rak yapılan eleştirilere ise "Esas saygısızlık yapanlar günlcrdir bu konuyu basında çarpıtan- lardır" yanıtını verdi. 'Beni CHPgetirmedV AKP, CHP Genel Sekreteri Sav'ın dinlenmesine ilişkin araştırma önergesi verdi. îçişleri Bakanı Atalay istifa çağnlanna tepki gösterdi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - AKP, CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın dinlenmesiyle ilgili olarak araş- tınna komisyonu kurulması için önerge verdi. AKP'nin önergesinin yalnızca CHP'nin dinlenmesiyle ilgili sınırlı kal- ması, Anayasa Mahkemesi Başkanvckili Osman Paksüt başta olmak üzerc diğcr dinleme iddialannın görmezden gelin- mesi dikkat çekti. CHP Grup Başkan- vekili Hakkı Suha Okay, AKP'nin öncrgesiyle yapılmak istcncnin "olayın örtbas edilmcsi olduğunu" vurguladı. AKP Grup başkanvckilleri, Sav'ın dinlendiği iddialannın araştınlması için Meclis araştırma komisyonu kurulması için önerge verdi. AKP Grup Başkan- vekili Nihat Ergün, önergenin sunul- masının ardından düzenlediği basın top- lantısında, CHP'nin parti ve hükümet ilc ilgili ağır ithamlarda bulunduğunu, buıı- ların halkın kafasında birtakım tercd- dütlere yol açtığını belirterek "Bu it- hamların hangi amaçla yapıldığı da ortaya çıkarılmalıdır" dedi. p.ENEL KURULDA GERGİNLİK TBMM'de dün konuyla ilgili tartış- malar sırasında AKP'lilerin Sav'ın ge- çen haftalarda hac ile ilgili yaptığı açık- lamaları gündcme getirerek dinleme olaymı çarpıtmalan dikkat çekti. Baş- bakan Yardımeısı Cemil Çiçek, Sav'ın geçen haftalarda milletin büyük kesi- miıün inancını aşağılayan bir açıklama- sı olduğunu belirterek "Adeta Dani- marka'daki karikatür kriziııi andıran, peygamberimizle ilgili son derece ya- kışıksız bir hitabı söz konusu olmuş- tur. Millet bir özür bekliyor kendi- sinden" dedi. Çiçek, CHP'nin iddiala- rıyla ilgili olarak "Hodri meydan di- yoruz. Kusuru, hatası olan böyle bir meydan okumaz" diye konuştu. TBMM Genel Kurulu'nda gündemdışı söz alan CHP Grup Başkanvekili Okay, AKP iktidarının dinleme konusunda si- cilinin bozuk olduğunu, siyasi partilcr, yiiksek yargıçlar, rektörler, askerler, gazctecilerin dinlendiğine dikkat çekti. Okay'ın clcştirilerine yanıt veren tç- işleri Bakanı Beşir Atalay, "Daha ola- yın ne olduğu belli olmadan, araştır- nıanın sonucu beklenmeden başba- kanı istifaya davet eden, güvcnlik güçlerinin dinlcdiğini iddia eden, bu- nu hükümet yaptı diyen ana muhale- fet partisini kınıyorum. Böyle bir şey olmaz" görüşünü dilc getirdi. Atalay, olayının bir diğer yönünün CHP Genel Sekreteri 'nin bir il başkanı gibi vali ile göıüşmcsi olduğunu belirterek "Bir il başkanı gibi sorular soruyor, bilgilcr alıyor. Bunları da millete bırakıyoruz" dedi. CHP'li milletvckilleri. "İstifa et" diye bağınrken Atalay, "Beni CHP bakan yapnıadı, istifa falan da etmi- yorum" dedi. 6 Yasadışı dinlemeden besleniyor' Dinleme merkezinin Başbakanhk'a bağlı olduğunu ve buradan yapılan dinlemelerin denetimsiz kaldığını belirten Tantan, bu yolla toplumun korkutulduğunu ve sindirildiğini söyledi ANKARA (Cumhuriyet Bü- rosu) - Anayasa Mahkemesi Başkanvekili, generaller vc sav- cılann dinlcme kayıtlannın ar- dından CHP'nin de dinlendiğinin ortaya çıkması, AKP döncminde özellikle kilit noktalann dinlendi- ği kuşkusunu güçlendir- di. Eski tçişleri Bakanı Sadettin Tantan. din- leme merkezinin Başbakanhk'a bağ- lı olduğunu ve bu- radan yapılan din- lemelerin dene- timsiz lcaldığına işaret etti. T a n t a n , CHP'nin dinlenmesini onaylama- dığını, ama "doğal" bulduğunu be- lirterek, "Teknoloji gelişti, herkes hcrkesi dinleyebilir. Batı lıııku- kunda var olan kurum ve kural- lar yasalara konulmaymca bunlar doğal. Oysa dinleme hukukunu güçlendirici düzenlemeler vc de- netimler getirilmiş olsaydı bunlar yaşanmazdı" dedi. AKP'nin bu sistemi getinneyece- ğini anlatan Tantan, şu değerlcndir- mcyi yaptı: "Çünkü sürekli toplumu gergin ve kavga ortamında tutarak ger- çek gündcmden lıalkı uzaklaştırı- yor. Korku toplumuna dönüşümü görmezden gelerek sahte gün- dcmlc ülkeyi meşgul ediyor. Yasal boşluklar nedeniyle bu sistem güç odaklarınca kullanılıyor. Dcvreye illegal dcvlet giriyor. Ülkcniıı kor- ku imparatorluğuna dönüşnıe- sinde, dinlemeye ilişkin yasal boş- luklar etldli. Alryapısı ve denetimi olmadıkça siyasetçi buradan hes- leniyor." t A K P TOPLUMU MSİNDİRİYOR' Dinlcmeler için Telekomünikas- yon Mcrkezi'nin kurulduğunu anım- satan Tantan, bu merkezin baş ba- kanhk'a bağlı olduğuna dikkat çek- ti. Tantan. "Buradan yapılan din- lemeleri kim dinliyor, denetimi na- sıl yapıhyor, merkez şcffaf mı? Ay- rıca özel şirketler kontrol edilebi- liyor mu? Elbette edilemiyor. Si- yasi iktidarın tercih ve zihniycti topluma güven vermiyor. Başba- kan 18.S milyar dolarhk akarya- kıt kaçakçılığı var diyor.. ama adliyedc tek dosya yok" dedi. "Herkes dinleniyor, takip edili- yor diyerek AKP planlı şekilde pa- ranoya yaratarak toplumu sindi- riyor" diycn Sadettin Tantan, "AKP, hakkında ne yaparsamz en- senizdeyiz mesajı veriyor. Hiç kimse tepkisini korkusundan or- taya koyamıyor. AKP, devletin yiiksek teknolojik gücünü siyasi güç olarak kullanıyor" dedi. MHP MECÜS ARAŞTIRMASIİSTEDİ i diktatörlüğü amaçlanıyor' • MHP lideri Bahçeli, yaşananlann AKP'nin "korku diktatörlüğü" yaratma niyetinin somut belirtileri olduğunu belirterek meclis araştırması açılmasmı istedi. AKP'nin Meclis araştırması konusunda öncülük yapmasını isteyen Bahçeli, bunun bir siyasi ahlak ve sami- miyet sınavı olacağını vurguladı. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, son günlerde anayasal kurumların ve siyasi par- tilerin yasadışı yollarla dinlennıesi konusun- da yaşanan gelişmelerin, AKP'nin "korku diktatörlüğü" yaratma niyetinin somut be- lirtileri olduğunu bildirdi. CHP'nin gcnsoru- sunun yanı sıra sorumluların ortaya çıkanl- ması için kendilerinin de araştınna önergesi verebileceklerini belirten Bahçeli, AKP'nin bu önergeye vereceği dcstcğin "siyasi ahlak ve samimiyct sınavı" olacağını söyledi. Bahçeli yazılı bir açıklama yaparak, son günlerde anayasal kurumlann ve siyasi par- tilerin yasadışı yollarla dinlenmcsi konusun- da yaşanan gelişmelerin demokratik parla- menter rejimin gelcceğini tehlikeye düşüre- cek vahim boyutlara ulaştığını bildirdi. Bah- çeli, "AKP'nin korku diktatörlüğü kur- ına niyetlerini gösteren somut belirtiler son dönemde güç kazanmış ve siyasi nıeş- ruiyetini kaybedcn iktidar partisinin hu- kııki ve ahlaki olmayan yollardan medet umduğu somut gelişmelcrle bir kere daha anlaşılmıştır" göılişünü dile getirdi. Bah- çeli, yasal organları hedef alan taciz kam- panyalarıyla, gayrimeşru yollarla yaratılan baskı ortamlanyla ve devletin bazı birimle- rindcki kadrolaşmanm çctclcşmeye dönüştü- riilmesiylc devleti ve toplumu kuşatma altı- na alarak iktidannı sürdürmeye çalışan AKP'nin Türkiye'yi kaos ortamına sürüklc- diğini bildirdi. 'AKP'NİN SAMİMİYET SINAVI' Ana muhalefet partisinin güvenlik güçle- rince dinlendiği iddiasmın son derece ciddi ve mutlaka aydııılatılması gerektiğini kayde- den Bahçeli, bu durumun "Bildiğiniz bir şey varsa açıklayın, ispat edin" gibi geıek- çelerle gcçiştirilemeyeceğini vurguladı. Bahçeli şu görüşleri dile getirdi: "TBMM'nin bilgi edinme ve denetim yol- larına bu amaçla sonuna kadar işlerlik kazandırılması yerinde olacaktır. Bu çcr- çevede, gensorunun yanı sıra bu konuda Meclis araştırması yapılması üzerinde ge- reğince düşünülmclidir. Bu süreçlerin ha- yata geçirilmesi, Meclis çoğunluğu nede- niyle AKP'nin göstereceği fikri namus, iyi niyet ve samimiyete bağlıdır. Yasadışı dinleme iddialarını reddeden vc bunların sahipleriyle mutlaka hesaplaşacaklarını söyleyerek meydan okuyan AKP'nin Meclis araştırması konusunda öncülük yapması veya tarafunızdan verilccek böy- le bir önergeyi desteklcmesi kendileri ba- kımından bir siyasi ahlak vc saıııimiyet sı- navı olacaktır. Ancak unutulmamalıdır ki, gayrimeşru vasıtaları kirli bir silah olarak kullananların bunun hayrını gör- düklerine tarih şahit olmamıştır."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog