Bugünden 1930'a 5,492,510 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANLI SATIŞLAR ÜCRETSİZ GÖNDERtN SİİRPRİZ KAMPANYALAR kitap • cumhuriyeti ısonaû] C< CumhuriyeC V KHapları Cumhuriyet IVİVl'.'l kitap • cumhuriyeti [•Mİllfii c< Cumhurlyel "V KHapları % 3 0 INDİRİM GÜNİIN FIRSATI TAKSfTLl ALIŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30186 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 30 MAYIS 2008 CUMA Baykal, CHP Genel Merkezi'nin dinlenmesine tepkisini sertleştirdi. Muhalefet hükümeti eleştirdi Korku diktatörlüğü f KA YITLARIİKTİDAR SIZDIR1YOR' CHP Genel Sekreteri Sav'ın dinlendiğinin ortaya çıkınası üzerine partililer telefonlannın dinlenip din- lenmediğini belirlemeye çalışırken Baykal, soru- nuıı CHP'nin dinlenmesi olmadığını, haberleşme özgürlüğünün ayaklar altına alındığını söyledi. Bay- kal, "Dinleme kayıtlan iktidar tarafından kullanı- lıyor. Medyaya sızdınyorlar, bazen de şantaj ara- cı olarak kullanıyorlar" dedi. • 7. Sayfada 'GAYRİMEŞRU YOLLARLA BASKF MHP lideri Bahçeli, yaşananlann AKP'nin "korku diktatörlüğü" yaratma nıyetinin somut belirtileri ol- duğunu ifade ederek Meclis araştınnası açılmasmı istedi. Bahçeli, AKP'nin gayri meşru yollarla top- lunıu ve devleti kıışattığını belirtti. AKP ise araştırma komisyonu kurulnıası için önerge verdi. Önergenin yalnızca CHP ile sınırlı kalması, diğer dinleme olay- larını içennemesi dikkat çekti. • 7. Sayfada 'DfNLEME BAŞBAKANLIK'A BAĞLV Dinlemeler için Telekomünikasyon Merkezi'nin kurulduğunu anımsatan eski içişleri Bakanı Sadettin Tantan, bu merkezin Başbakanlık'a bağlı olduğuna dikkat çekti. Tantan, "AKP, hakkımda ne yaparsanız ensenizdeyiz mesajı veriyor. Devletin teknolojik gücü siyasi güç olarak kullanılıyor" dedi. Tantan, hü- kümetin dinlemeye karşı düzenlemeler ve denetim- ler getinnekten kaçındığını savundu. • 7. Sayfada THY, erkek yanına oturmayan kadınlan, özel uygulamaya giderek başka uçakla gönderdi Ayrıcalıklı 18 yolcu CÎHANGlR Kermeste bile harem selamlık İstanbul'un Cihangir semtin- de Ilim ve Ihsan Sosyal Yar- dımlaşma Derneği'nin duvar- lara, işyerlerine astığı duyuru "harem-selamlık"ı farklı bir boyuta taşıdı. Dernek düzenlc- yeceği beş günlük kermese ka- dınlan ayn, erkekleri ayn sa- atlerde çağırıyor. Afışlerde "Saat 09.00-19.00 arası bayan- lara, saat 19.00-23.30 arası er- keklere açıktır..." ifadesi yer alı- yor. AYKUT KÜÇÜKKA- YA'nuı lıabcri • <V. Sayfada fİP Çin'de depremin ardından şimdi de sel felaketi yaşanıyor. Ülkenin güneyindeki Guiju eyale- tinin Anşun bölgesi yoğun yağışların ardından sel suları altında kaldı. Sel felaketinde 53 kişi y a Ş a m m ı yitirirken kurtarma çaüşmaları sürüyor. Çin'de 12 Mayıs'ta meydana gelen 7.9 bü- yüklüğündeki depremde ölenlerin sayısı ise 68 bin 516'ya çıktı. 19 bin 350 kişi hâlâ kayıp. Umre dönüşü, lstanbul üze- rindeıı Ankara'ya gitmek is- teyen 18 kadın yolcu, yanla- rına erkek yolcu verildiği ge- rekçesiyle uçağı terk ederek yolcu terminali içinde yer istasyon görevlileriyle tar- tıştı. THY üst düzey yöneti- cilerinin devreye girmcsi so- nucu 18 kadın yolcu, başka bir uçakta yan yana oturtula- rak vc yakın bölgelerine de erkek yolcu verilmeyerek Ankara'ya gönderildi. Havacüık uzmanlan, ancak şeriatla yönetilen ülkclerde görülebilecek uygulamayı eleştirerek güvenlik ihmali- ne de dikkat çektilcr. Uz- manlar "Uçak içine kadar gelmiş yolcu, sağlıkla ilgili bir sorunu yoksa aşağıya in- dirilemez. Uçağı terk eden herhangi bir kişi, bomba bı- raksa sonucu ne olurdu?" değerlendirmesinde bulun- dular. ÖZCAN YAŞAR'ın haberi • 3. Sayfada JLJLJLJT Fotoğraf: AP Babacan'ın sözleri muhalefet ve eski Diyanet îşleri Başkanı Yılmaz'ın büyük tepkisini çekti: Dini siyasete alet etmek istiyor YÖK'e geniş yetki AKP, 2002'den bu yana ısrarla YÖK'ün yapısını de ğiştinneye çalışır, yetkilerindcn şikâyet ederken, ken disine yakın çizgisiyle dikkat çeken Yusuf Ziya Öz- can'ın başkan olmasından bu yana kurulun yetkile- rini arttırıyor. Yeni kurulan üniversitelerin rektörle- rinin YÖK ve Köşk işbirliğinde seçilmesini sağlamak amacıyla yasa dcğişikliği yapmak için çalışan AKP, böylcce üniversite yönetimlerine "ambargo" koymuş olacak. ZEYNEP ŞAHİN'in haberi • 9. Sayfada SÜPER LOTO'DA 1 KİŞÎYE 14MİLYONYTL • 3. Sayfada ULUSAL TAKIMA FİNAL ÖNCESİ MORAL USpor'da I8BN 13OO £> T 7 1 3 0 0 O 3 3 - 4 O GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Dinleyen Kim veya Kimler? Yargı ile hükümet arasındaki gerginliğin etkilerin- den henüz kurtulamamışken, toplum yeni bir olay, yeni bir skandal ile çalkalanıyor. Olaylar, devleti yönetenlerin ülkeyi ne hallere dü- şürdüğünü kanıtlayan olaylar... birbiri arkasına pat- lıyor. Görünen köy kılavuz ister mi? Işte olaylar, işte olayların bir numaralı faili. • Arkası Sa. 8. Sü. l'de Devlet Bakanı Ali Babacan'ın Avrupa Parlamentosu'nda "Türkiye'de sadece gayrimüslim azınhkların değil, Müslüman çoğunluğun da dini özgürlükler- le ilgili sorunlar yaşadığını" söylemesine tepki gösteren CHP Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen, "Türkiye'de yasak olan şey dinin kendisi değil, dini siyasete alet etmek. Hükümeti de rahatsız eden bu" dedi. Eski Diyanet Îşleri Başkanı Mehmet Nuri Yılmaz da "Dine müdahale söz konusu değil. Dini özgürlüklerden neyi kastediyor, neler yaşanamı- yor, onu Saym Bakan anlatacak" dedi. Türkiye'nin laik bir devlet olduğu- nu kaydeden Mehmet Nuri Yılmaz, laik devlette Müslümanlar neyi yapabi- liyorsa Türkiye'de de Müslümanlann onu yapabildiğini söyledi. • 5. Sayfada Kuzey Kutbu'nu paylaştılar 5 Kuzey Kutbu ülkesi, buzların eri- mesinden sonra ortaya çıkacak ener- ji kaynaklarının, uluslararası lıuku- ka görc kullanılmasında uzlaşma sağladı. Danimarka, Rusya, Norveç, Grönland, Kanada dışişleri bakanlan ile ABD Dışişleri Bakan Yardımcısı ve Grönland Başbakanı Hans Enoksen Grönland'da bir araya geldi. Ya- yınılanan ortak bildiride 5 ülkenin, "daha önceden konnıuş kurallara uyacağını" taahhüt ettiği ifade edildi. 150 bin kutup bölgesi yerlisinin tem- silcisi Grönlandlı siyasetçi Aqqaluk Lynge "büyük güçlerin ve şirketlerin toprakları üzerinde tartışmalar yap- masma" tepki gösterdi. (Fotoğraf: AP) PKK 'yeyeni darbe Kamplara bombayağdı Hava Kuvvetleri Komutanlığı'na bağlı uçaklar, Irak'm kuzeyinde be- lirlenen 16 tcrör örgütü hedefini bombaladı. Genelkurmay Başkan- lığı, operasyonun titiz bir şekilde gerçekleştirildiğini, sivil hedeflerin zarar görmesinin söz konusu ol- madığını açıkladı. • 6. Sayfada olıısnı.ısı ıcın tek bir sigarit bilcyeterli? Cumhuriyet'le birlikte. Bayinizden isteyiniz. Cumhuriyet EGITIM GUNDEM MUSTAFA BALBAY Dinleme Reytingi TV'Ieri Geçti! Televizyonlar, radyolar hiç öyle reyting ölçümleri- ne bakıp birincilik yarışına girmesinler. Görünen o ki, telefon ve ortam dinlemenin reytingi hepsini geçti. Ya- kında bütün iletişim araçları içinde en çok dinlenen- ler-izlenenler listesine telefon numaraları da girerse şaşırmamalı! M Arkası Sa. 8. Sü. 8'de i
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog