Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyef tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYETVAKFI adına İLHAN SELÇUK GenelYayınYönetmenı: tbrahimYddız# Yazıişleri Müdürlcri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) # Haber Merkezi Müdürü: Hakan Kara lstihbarat: Cengiz Yıldırım..# Ekonomi: Hasan Eriş # Dış Habcrlcr: Özgür Ulusoy • Kültiir: Egcıncn Bcrköz • Spor: Ab- dülkadir Yücelman # Makalelcr: Sami Karaörcn # Düzeltme: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Belge: Edibe Buğra Yaym Kurulu: İHıaııSelçuk(Baş- kan), Knırc Kongar (Başkan Yardımcısı), Orlıaıı Kriııç, Hik- nıct Çetinkayıı. Şükran Soner, İbrahiııı Yıldız, Orhan Bıırsalı. Mustafa Balbav. Hakan Kara. AnkaraTemsilcisi: Muslafa Balbaj AlatûrkBulvanNo: 125. Kat:4, Bakanlık- luı Ibl 4195020(7haı), Rda:4195027#lzmirTcmsilcisi:SerdarKnak,H ZiyaBlv. 1352 S 2 3Tcl:441122(1. Faks: 4418745 •AdanaTemsilcisi:Çetin YigenOğlu, InönüCd SS Aksoğan lş H. Kat 1 Tel:363 12 ll.Faks: 363 12 1 s Anuılya Tenısilcısı: Ahıııel Orııçoglu Cıımlıunyct Mcydanı Yıldız Apart- nıaııı B Blok No: 80 5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 • ldarc Müdürü Hüseyin Giirer • Mali lşlcr: Bü- lentYcner 0 Satış:KaziİetKııza#CumhııriyetRek- lam: •GcnclMüdür Ö/JcmAydcn • GcnelMüdür Yardımcısı: Nazcnde Pal Tcl "(0212)251 98 74 -75 /25I 9881-82 Faks:(0212)251 9868Rczervasyon: (212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımiayan veYönetim yeri: Ycnı Gün Haber Ajansı Basııı veYayınoıllk A.Ş. Prof. Nurcttin Mazhar Öklcl Sk. No: 2. 34381 Şişli/lstanbul. Tel: (0/212) 343 72 74 (20 hat) Fakv (0/212) 343 72 64 Yaygın süreli yayın Baskı: DPC Doğan McdyaTesıslcn Hoşdcre Yolu 34850 Esenyurt lslaııbul Dağıtını: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Bsenyurt tstanbul 3 MAY1S 2008 lmsak: 4.11 Güncş: 5.53 Ogle: 13.08 lkmdı 16 58 Akşam: 20.12 Yatsı: 21.44 GUNCELcÜNEYT ARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada yorumlar yenir yutulur içerikte değil. Kargaların kahvaltı ettiği saatte 06.45'te DİSK önünde toplanarak Taksim'e doğru yola çıkma- ya hazırlanan gruplara gazla, copla, tekmeyle, yumrukla, tazyikli suyla saldırıldı. Henüz yasadışı bir hareket yok. Emekçiler el- lerinde karanfiller, yürüyüşe toplu olarak geç- mek için DİSK Genel Merkezi önünde toplanı- yorlar. Nazi Almanyası'nda Yahudilere saldıran, terör estiren faşist kahverengi gömleklilere taş çıkar- tacak sinsi bir plan hazırlığını nereden bilsinler. Celalettin Cerrah, en iyi savunma -yasadışı bir harekette bulunmamalarına karşın emekçile- re- yasadışı bir eylem yapmaktır varsayımıyla dört bir koldan saldırdı. Olaylar başladıktan, olaylar durulduktan son- ra hükümetten tek cümlelik bir açıklama gelme- di. 2008 yılının 1 Mayıs olaylarının tek sorumlusu sadece Istanbul Valisi Muammer Güler ile Em- niyet Müdürü Cerrah değil. Başlıca sorumlu hü- kümet. Istanbul'daki alışılmadık ve beklenmedik sal- dırılara girişmeden önce önlemleri hükümete so- rup söyledi. Hükümet Istanbul'u cesaretlendir- di. Hükümet sendikalarla sözüm ona uzlaşma aradı. Oysa kaba mantık egemendi RTE'ye de çev- resinede... Devletbenim. Biz hükümetiz. Ya de- diğim gibi hareket eder, Taksim'den vazgeçer- ler...Yada? Ya da tank hariç, elimdeki polis ordusunu ha- rekete geçirir, devletin hertürlü silahını emekçi- lere kullanmakta bir an bile duraksamam! Kafa bu! • •• 1 Mayıs günü devlet terörü bütün olanaklarıy- la emekçilerin üzerine yürürken RTE beyefendi, milletvekilleriyle toplanmış, görüşmeler yapıyor. Arada bir eline kâğıt tutuşturuyorlar. Istan- bul'daki olayların gelişmesini kısaca bildiren ve fakat bir başbakan, bu Başbakan, toplantıyı ya- rıda kesip Başbakanlık'taki odasına koşmuyor. Istanbul Valisi'ni arayıp olaylarla ilgili doğrudan bilgi almayı aklına bile getirmiyor. Şiddetin arttığını yansıtan TV ekranlarına ba- kıp, yerlerde sürünen, polisin tekmeleri altında inleyen insanları görünce bu vahşete son veril- mesini emretmeyi düşünmüyor bile... Ne yapıyor? Gözünü Istanbul notuna dikmiş, dudakları sarkmış bir süre duruyor ve toplantı- da bulunan milletvekillerine: "....Sendikaların Taksim konusunda bu kadar direteceklerinidüşünmüyordum... Neden diret- tiklerini ben de anlayamadım..." diyor. Günlerdir konuşulan bir konuyu, emekçilerin Taksim'i neden istediklerini hâlâ anlayamamış bir Başbakan! Elinde illegal grupların Taksim'de olay çıkara- caklarından söz eden kıytırık istihbarat. Bu grup- ların Taksim'de olay çıkarmalarını engellemeyi düşüneceği, devletin emniyet güçlerine bu grup- ları eyleme geçmeden bulup etkisiz hale getir- melerini emredeceği yerde.. emekçilere gazla, copla, tekmeyle saldırmayı planlayan bir Başba- kan! Milletvekillerine sendikaların "gereksiz yere gerginlik içine girdiğini" söyleyen, ama 1 Mayıs olaylarında saldıranın bulunmasını isteyeceği yerde, üstelik benim işçim dediği emekçilere sal- dırmayı sağlayan bir Başbakan! Bu, nasıl bir Başbakan? DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi açık- ladı: "...Başbakan ikili görüşmelerde başka (sakin ve yumuşak). Başbakan AKP grubunda başka (sert). Başbakan halk önünde başka (saldırgan) bir başbakan..." Bu anlatımdan çıkan sonuç: Gününe, yerine ve zamana göre değişen üç kimlikli bir Başbakan! Şimdi koltuğa oturmuş, çevresinde dalkavuk- ları 1 Mayıs olaylarında emekçileri, sendikaları sorumlu tutacak bir şeyler arıyordur... BÜYÜKELÇÎLÎĞE BAŞVURDU Ağca, Polonya vatandaşı olmak istiyor Dış Haberler Servisi - Mehmet AliAğ- ca'nın, Polonya vatandaşı olmak için başvu- ruda bulunduğu açıklandı. Avukatı Hacı Ali Özhan'ın, Amerikan Associated Press ajan- sına yaptığı açıklamaya göre, Ağca, Papa 2. Jean Paul'e suikasttan aldığı mahkûrniyetin bitiminden sonra Polonya'da yaşamak isti- yor. Polonya'nın Ankara Büyükelçiliği'ne avukatı aracılığıyla yazılı başvuruda bulu- nan Ağca, Polonya'da bir hapishaneye nakli- ni ve cezasının geri kalan kısmını bu ülkede geçirmek istediğini de belirtti. Ağca, Polonya Devlet Başkanı'a hitaben yazdığı başvuruda, 2005'te ölen Papa 2. Je- an Paul'ün memleketinin vatandaşı olmak- tan "gurur duyacağını" kaydederek "Ülke- nizin yabancısı değilinı. Çünkü Polon- ya'nın ulusal kahramanı Papa Karol Wojtyla (Papa 2. Jean Paul'ün diğer ismi) benim ruh kardeşim" diye yazdı. Ağca 13 Mayıs 1981 'de Papa 2. Jean Paul'ü Vati- kan'da silahla vurarak ağır yaralamıştı. tki yıl sonra Ağca ile ttalya'da yattığı hapisha- nede buluşan Papa, Ağca'yı affetmişti. 19 yıl Italya'da hapis yatan Ağca, daha sonra getirildiği Türkıye'de, Milliyet gazetesinin eski genel yayın yönetmeni Abdi Ipekçi'yi öldürmekten aldığı cezayı çekiyor. 1 Mayıs'ta güvenlik güçlerinin uyguladığı şiddete her kesimden tepki yağdı Sorumlulara istifa çağnsı tstanbul Haber Servisi - 1 Mayıs lşçi Bayramı'nı kutlamak isteyen emekçilerinTaksim Mey- danı'na girişini engellemek için güvenlik güçlerinin yarattığı deh- şet ortamına her kesimden tepki yağdı. Siyasi partiler, sendikalar ve demokratik kitle örgütleri, îs- tanbul'da 1 Mayıs'ın emekçilere yine "zehir" olduğuna dikkat çe- kerek sürekli demokrasi ve öz- gürlüklerden bahseden başta Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan olmak üzere tüm sorumlula- rı istifaya çağırdı. TÜStAD lstan- bul'da yaşanan olaylan yaptığı açıklama ile kmadı. SHP Genel Başkanı Murat Karayalçın yaptığı açıklamada, "Hükümet Taksim Meydan Sa- vaşı'nı kazanmıştır, ama halkı- ını/.ııı güvenini kaybetmiştir. Hükümetin tutunıu, çalışanlar ve işçi sınıfı karşısındaki 'Ayak- lar baş oldu' söyleminin yaşama geçirilmesidir" dedi. Bayram havası içinde geçirilcbilecek 1 Mayıs'ın hükümet tarafından sa- vaşa dönüştürüldüğünün altını çi- zen Karayalçın, iktidarın bu tutu- mu ile sendikalann işsizlik, sos- yal güvenlik, yoksulluk, açlık, aynmcılık konulanndaki görüş- lerini açıklamalannı engellediği- ni belirtti. 'Görülmenıiş terör' lşçi Partisi (İP) Genel Başkan- vekili Mehmet Bedri Gültekin, AKP iktidannın, 1 Mayıs'ı kutla- mak isteyen emekçilere görülme- miş bir terör uyguladığını belir- terek "AKP halkve emekçi düş- manı olduğunu bir kez daha gösterdi. fşçüere uygulanan şiddet,AKP'nin gayrimeşru ol- duğunun bir kamtıdır. Gayri- meşru bu iktidar istifa etmeli- dir" dedi. Gültekin, Beyoğ- lu'ndaki ÎP Istanbul II Merke- zi'nde dün düzenlediği basın top- lantısmda, 1 Mayıs'ta Şişli ve Taksim çevresinde yaşanan olay- lan değerlendirdi. Gültekin. AKP'nin Sosyal Güvenlik ve Ge- nel Sağlık Sigortası Yasası ile emekçilerin kazanılmış haklanna saldırdığını belırterek "AKP, 1 Mayıs'ta uyguladığı terörle emekçilere yönetik ölçüsüz bas- kıyı sürdüreceğinin mesajını verdi. Hükümet, dün (önceki gün) bundan sonra da uygula- yacağı terörün pratiğini yaptı" diye konuştu. 'Karabasana dönüştü' SODEV Başkanı Aydm Cıngı yaptığı yazılı açıklamada, AKP hükümetinin dünyanın her büyük kentinin tam merkezinde kutla- nan işçi bayramını Türkiye'de "karabasana" dönüştürdüğünü vurguladı.Tarihe utanç günü ola- rak geçecek 1 Mayıs 2008'i ya- ratanlann bir an önce istifa etme- lerini isteyen Cıngı, "Terör uy- gulayarak 1 Mayıs'ı emekçile- VALİ GÜLER'E KARŞI İNTERNET SİTESİ KURULDU 1 Mayıs'ta meydana gelen olaylardan do- layı Vali Muammer Güler'in istifası iste- nen www.valiistifa.net adrcsindc iııı/a kampanyası başlatıldı. "Vali istifa!" başlı- ğıyla sitede yer alan açıklamada, Güler tarafından 1 Mayıs'ın, bir önceki yıl gibi İstanbul halkı için işkenceye dönüştürül- düğü belirtilerek "Hrant Dink kardeşimi- zc düzenlenen suikastı önceden bilen Is- tanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cer- rah hakkında soruşturma açılmasına bile izin vermeyen Vali Güler, 'provokasyon olacak' gerekçesiyle Taksim Meydam'nı emekçilere kapatıyor. 'Kannı düzeni bo- zulacak' diye Istanbul'da adı konulmamış sıkıyönelim ilan edip nıctroyu kapatıyor, vapur seferlerini iptal ediyor, okulları ka- patıyor, çocuk-yaşlı, bebck-hamile deme- den yüzlcrcc gaz bombası attırıyor. Sos- yal Güvenlik Yasası'na karşı oınuz onıu/a veren enıek güçlerinin Taksim talebi ile devam eden birlikteliği Vali Güler'in isti- fa ctınesi için güçlcndirilmelidir. Demok- rasi, tenıiz toplunı, özgürlük, adalet, eşit- lik, barış mücadclelerini ancak emck cep- hcsi olarak kazanabiliriz" denildi. Polisin 1 Mayıs'taki tavrı elcştirilirken tüm sorumluların istifa etmcsi gerektiği vurgulandı. re ve İstanbul halkına zehir et- tikleri için Başbakan'ı, hükü- meti ve onların bürokratlarını kınıyoruz. Olan bitenler, kinıi yerli ve Avrupalı özgürlükçü dostlarımıza da 'mağdur de- mokrat' AKP'nin gerçek yüzü- nü artık bir ölçüde göstermiş olacaktır" dedi. TUSİAD da kınaidı Türkiye Gazeteciler Sendikası Yönetim Kurulu, Türk Harb-tş, TÜMTlS, lnsan Haklan Derne- ği, Çevre Mühendisleri Odası da yaptıklan açıklamalar ile saldın- lan kınayarak yetkilileri istifaya çağırdılar. TÜSİAD îstanbul'da yaşanan olaylan yaptığı açıklama ile kına- dı. Açıklamada, emeğe ve işgü- cüne saygı açısından bir bayram havasmda geçmesi gereken 1 Mayıs'ın, güç gösterisine dönüş- mesinin 130 yıllık Türk demok- rasi geleneği açısından kötü bir sınav olduğuna dikkat çekilcrek "1 Mayıs 2008 tarihinde yaşa- nan olaylan ve güvenlik güçle- rinin orantısız güç kullanmusı- nı kaygı ve üzüııtüyle izledik" denildi. 'Demokrasiye sarılmalıyız' Uzlaşmanın önemine vurgu yapılan açıklamada şöyle denil- di: "Bircysel ve kolekfif özgüı- lüklerin genişletilmesi için ana- yasa değişikliklerinin gündem- de olduğu bir döncmde, de- mokratik hakların kullanımı- nın karşıhklı bir güç gösterisi- ne dönüşmüş olınası talihsiz bir gelişmedir. Diyalog vc uzlaşma anlayışından uzaklaşma eğili- minin olumsuz sonuçlarına, ancak demokrasiye sarılarak ve güvenerek karşı koyabiliriz. 1 Mayıs'ta yaşanan olayların tekrarlanmaması ve toplumsal hcdcflerimizin zarar görme- mesi için demokrasinin güç gösterme değil, uzlaşma rejimi olduğunu unutmamanuz ge- rekmektedir." Genç Yönetici ve lşadamları Dcrncği Yönetim Kurulu, işçile- re reva görülcn tutum şiddetle kı- nandı. Açıklamada, "GYİAD bu konııda tarafhr, işletmelerimi- zi ayakta tutan işçilerimizin ta- rafmdadır. 1 Mayıs işçilerimizi baş tacı edeceğimiz gündü. 1 Mayıs'ı kutlamak isteyen kişi- ler, hcrhangi bir suç unsuru meydana getirmeden sert bir nıüdahale ile karşılaşmışlardır. Demokrasinin yaşandığı, de- mokratik toplumların hiçbi- rinde, terör yaratmaya kalkış- manıış, çevresine zarar verme- nıiş gruplara ve topluluklara, polisin can güvenliğini tehdit eder şekilde nıüdahale etmesi kabul edilemez. Bu durumun sorumluları hukuki olarak bir soruşturmaya uğramayacak ol- salarda, bizlcrin vicdanlarında işçilerimize karşı suç işlcnıiş- lerdir" denildi. Basuıda 4 bııruk' kutlama Türkiye Gazeteciler Cemiyeti, Türkiye'yiyönetenleri veyurttaşları, Türkiye'yi özgür basına sahip dünya ülkeleri arasına girmesiyolunda çalışmaya davet etti İstanbul Haber Servisi- Türkiye Gaze- teciler Cemiyeti'nce (TGC), Dünya Basın Özgürlüğü Günü nedeniyle yapılan çağn- da, Türkiye'nin halen dünyada basın özgür- lüğünun "orta düzeyde" kısıtlandığı bir ül- ke sayıldığını belirterek, "HemTürkiye'yi yönetenlere hem de Türk yurttaşlarına, Türkiye'yi özgür basına sahip dünya ül- keleri arasına girmesi yolunda çalışma- ya" davet etti. 3 Mayıs Dünya Basm Özgürlüğü Günü nedeniyle TGC Yönetim Kurulu'nca ya- yımlananmesajda, Türkiye'nin, 2008 yılın- da Dünya Basm Özgürlüğü Günü'nü hak etmediği buruk bir ortamda kutladığı belir- tilerek, "Sadece düşüncesini ifade ettiği için öldürülen gazeteci Hrant Dink'in öl- dürülmesi eylemine katılmaktan dolayı açılan davada yargılanan sanıklardan başka asıl sorumlular hakkında dava açılması için gereken soruşturmaların yapılmadığı inancında olan kamuoyu Dink'in öldürülmesi üzerinden geçen 15 aya rağmen cinayetin kimlerin işlediği hakkında soruların aydınlığa kavuştu- rulamadığı görüşünde"denildi. TGC'nin açıklamasında gazetecilerin sosyal güvenlik haklannın ellerinden alın- masına gösterilen tepkilere duyarsız kalan hükümet ve parlamentonun gazetecilerin yıpranma paylannı da geri aldığına dikkat TGC Başkanı Erinç. H | çekilerek, özetle şu görüşlere yer verildi: "Gazetecilere uygulanması ge- reken Basın-lş Yasası ııygıılan- madığı gibi en küçük bir iyileş- tirme bile ger- çekleştirilemedi. Yasaların sendi- kal örgütlenmeyi engelleyen niteliği de değiştirilmedi. Ga- zetecilerin iş ve çalışma koşullarında hcr- hangi bir iyileştirme yapılmadığı gibi sendikal örgütlenmcnin önlenmesi için sınırlandırmalar sürüyor. Gazetecilerin sosyal güvenlik haklannın ellerinden alınmasına gösterilen tepkilere duyarsız kalan hükümet ve parlamento gazeteci- lerin yıpranma paylannı da geri almış durumda. Gazetecilerin büyük risk ta- şıyan meslekler kapsamında nercdc ise yarım yüzyıl önce elde ettikleri sosyal gü- venlik haklan bir anda geri alındı.Avru- pa Konseyi Bakanlar Kurulu'nda veril- miş olan sözlere karşın kanııı nıakamla- rının hoşgörüsüzlüğü artarak sürerken, bu yaklaşıma gazetecilere gazetecilik dersi verme yanlışhğı da eklendi.Türk basınındaki sermayenin şeffaflığı için ve- rilen ınücadele bir yana, 'Şeffailığa göl- ge düşüren' uygulanıalar devam etti.Sa- dece yazdıkları yüzünden gazetecinin hapsedilınesi uygulaması 2008 dc sürdü. Adıyaman'da bir gazeteci tutuklandı ve cezaevine kapatıldı.Yaşı 80"i aşmış bir basın emekçisi, çağrılarak ifadesinc baş- vurulnıası yerine, şafak vakti evi basıla- rak gözaltına alındı. k Özgürlüğün önünde 1200 yasa var' Geçtiğimiz yıllarda yapılan bir araş- rırmada,Türk Hukuk Sistenıi'nde 'Basın Özgürlüğünü kisıtlayan veya engelleyen' yasa maddcsi sayısımn 1200'ü aştığı or- taya çıkmıştı. 2008 yılında bu sayı bir türlü azaltılamadı.lşte tüm bu nedenler- den dolayı, Türk Basını, 2008 Dünya Ba- sın Özgürlüğü GüniMiü buruk kutluyor. Ve Türkiye hala dünyada basın özgürlü- ğünün 'Orta düzeyde' kısıtlandığı bir ül- ke sayüıyor, haritada pek çok Afrika ve Ortadoğu ülkesi ile aynı renge boyanı- yor. Türkiye Gazeteciler Cemiyeti Yöne- tim Kurulu Türkiye'nin buna layık ol- madığına inanıyor. Hem Türkiye'yi yö- netenlere, hem de Türk vatandaşlarına, Türkiye'yi 'Özgür Basına sahip' dünya ülkeleri arasına girmesi yolunda çalış- maya davet ediyor." GUNDEM MUSTA*A BALBAY • Baştarafı 1. Sayfada Erdoğan'ın bu tutumundan mesajı alan Hiçiş- leri Bakanlığı, Çatışma ve Sosyal Gerginlik Ba- kanlığı, AKP'nin Istanbul ll Valiliği, Taksim provo- kasyonunu hazırladılar. Alınan istihbarat bilgilerine göre 1 Mayıs'ta Tak- sim ve çevresinde provokatif eylemlerin olacağı söyleniyordu. O eylemleri radikal örgütler değil, AKP yaptı! Sabah ilk provokasyondan başlayalım; DlSK'in genel merkezi basılıyor. Değil bir kurum, terör ör- gütü evi bile böyle basılmaz. Hani, söz konusu olan DlSK'in eylemi değil de radikal örgütlerin çı- kışıydı? İlk icraatın bu olması, ana hedefin 1 Mayıs kut- lamasını engellemek olduğunu açıkça gösteriyor. Dünyanın hemen bütün ülkelerinde 1 Mayıs kutlandı. Gerilimli yerlerde de, polis kutlamaya katılanları, olaylardan korudu. Bizde tam tersi ol- du! ••• Herkes şu soruyu soruyor: AKP hükümeti bunu niçin yaptı? Bize göre öne çıkan olasılıkları sıralayalım: 1 - AKP, polis gücünün tamamen arkasında ol- duğunu tüm Türkiye'ye ve devlet kurumlarına göstermek istedi. Polis içinde AKP'nin doğal uzantısı olarak kabul edilen kimi tarikat ve cema- atlerin olduğu biliniyor. Bunları dakullanarak "Po- lis benim, onu istediğim gibikullanırım. Herkes he- sabını buna göreyapsın" demek istedi. Polis, dev- leti değil AKP'yi korudu. 2- Ekonomideki kötüye gidiş, hükümetin çalı- şanlar aleyhine yasalar çıkarması, toplumsal mu- halefeti yükseltiyor. 1 Mayıs'ta 500 bin işçinin ve kamu çalışanının buluşması ve istemlerini yüksek sesle haykırması, önümüzdeki dönem toplumsal muhaleteti daha ileri boyuta çıkarabilirdi. Bun- dan korktular. 3- Erdoğan, inadım inat, Taksim iki kanat, de- di ve hiçbir koldan bu meydana girilemeyeceği- ni ilan etti. Ne olursa olsun, sözünden dönmedi! 4- AKP hükümeti yan bahçesi Hak-lş'in başın- daki "H"yi kaldırıp partisinin adıyla çağırabilece- ği bir Ak-lş yaptı. Ama bu konfederasyon çok da istediği gibi gelişmiyor. O nedenle de Ak-lş'in için- de yer almadığı her girişimi baltalamayı görev sa- yıyor. İlk iki olasılık yüksek! ••• Hiç ama hiç umudumuz yok... Bu aşamadan sonra derinleşen yaranın üzeri- ne merhem olabilecek tek şey şu olabilir: Hükümetin tüm çalışanlardan özür dilemesi! Yapar mı? Yapmaz... AKP hükümetinin Taksim'i sembol seçip çalı- şanlara yönelik saldırısıyla birlikte şöyle bir tablo ortaya çıkıyor: Arkadaşlar yargıyla kavgalı. Savunma verirken bile, "Su savunma değil, cevaptır" diyecek kadar ileri. Muhalefetle kavgalı, "Suya zehirlisu katıyoıiar" diyecek kadar itici. Merkez Bankası ile kavgalı. Kendi getirdikleri başkana "Yangına körüklegidiyor" diyecek kadar densiz. Toplumla kavgalı. Sendikaların üstüne biberga- zı ve gaz bombasıyla gidecek kadar düşman. Bütün bunların üstüne Erdoğan, kapatma da- vasında savunma için ek süre istememenin ge- rekçesini şöyle açıklamış: Istikrarı bozmamak için! Erdoğan, dün öğleden sonra özür dilemek bir yana, Taksim bozgununun faturasını DlSK'e çı- karmaya kalktı... AKP'nin bir hastalığı daha orta- ya çıktı: Disk kayması! ankcumc; cumhuriyet.com.tr DTP'nin yedeği kuruldu Haber Merkezi- Anayasa Mahkemesi'nde hak- kında kapatılma davası bulunan Demokratik Toplum Partisi'nin (DTP), mahkemece kapatıl- ması halinde faaliyetlerini sürdüreceği yeni bir parti kurdıığu belirtıldi. Adı Barış ve Demokra- si Partisi olan partınin kuruluş dilekçesinin dün Içişlerı Bakanlığf na teslim edildiği bildirildi. Dilekçenin kurucu genel başkanlığrnı üstlenen avukat Mustafa Ayzit tarafmdan Içişleri Ba- kanlığı'na sunulduğu partinin ambleminin de san zemin üzerinde yeşil meşe ağacı şeklinde olduğu kaydedıldi. Banş ve Demokrasi Parti- si'nin 42 kurucu üyesi arasında DTP avukatı Mahmut Tanzi, kapatılan eski HADEP Diyar- bakır Bağlar Belediye Başkanı Cabar Ley- gara, esik Sur Belediye Başkanı Cezayir Serin gibi isimlerin bulunduğu kaydedildi. DışişleriBakanlığı 88.yaşını kutluyor ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dışişleri Ba- kanlığı'nın kuruluşunun 88. yıldönümü nede- niyle dün gün boyu çeşitli ctkinlikler düzenlen- di. Etkinlikler, Bakanlık Müsteşan Büyükelçi Ertuğrul Apakan başkanlığındaki temsil he- yetinin saatlcrindc Cebeci Asri Mezarlığı'nda- ki Dışişleri Şehitliği'ni ziyaret etmesiyle başla- dı. 88. yıldönümü etkinlikleri, Dışişleri Bakan- hğı'nın yeni ana nizamiyesinin açılışı, emekli büyükelçi Bilal Şimşir tarafından bakanlığın tarihçesi hakkında verilen konferans ve Daniş Tunalıgil Kütüphanesi'nin hizmete açılmasıyla devam etti. Apakan, 21. yüzyılın beraberinde bclirsizliklerle birlikte yeni fırsat ve olanaklar getirdiğine işaret ederek Cumhuriyet diploma- sisinin temelinde Atatürk'ün "Yurtta sulh ci- handa sulh" ilkesinin yattığını kaydetti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog