Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

3 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER Art arta ortaya çıkan olaylan değerlendiren Doç. Saygılı, 'Dinci kesimde cinsellik patlaması var' dedi 'Cinsel istismaryaygın' Üzmez'in tutuklanmasına yapılan itiraz reddedildi 'Deliller kuvvetli' BIJRSA (Cunıhuriyet) - Bur- sa'nın Mudanya ilçesindc 6 gün önce düzenlenen operas- yonda "çocuğa cinsel istis- mar" suçundan tutuklanan Va- kit gazetesi yazarı Hüscyin Üzmez'in avukatımn turukla- ma kararına itirazı nöbetçi nıahkcmece reddedildi. Üz- mez'in avukatı Ertan Ertaş'm Bursa'daki nöbetçi ağır ceza mahkemesinc vcrdiği dilckçc- de, "müvekkilinin yaşlı oldu- SİGARADA SKANDAL ğu, kaçma olasılığının bulunnıadığı ve sabit bir adresi bulunduğu" iddiasıyla tutuklama ka- rarının kaldırılması iste- müıe, Bursa 2. Ağır Ce- za Mahkemesi, "suçun işlenmiş olduğuna dair kuvvetli delil olduğu, olayla ilgili delillerin tam olarak toplanma- ması" gerekçesiyle olumsuz yanıt verdi. Zehiroranı eksikyaulmış • Türkiye'de satılan sigaralann paketlerine yazılan nikotin, karbonmonoksit ve zifir oranlan ile sigaralardaki oranlan arasında tam 3 kat fark olduğu öne sürüldü. Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu ise iddiaları kabul etmedi. ANKARA (AA) - lııgiliz Kanser Araştııma Vakfı sponsorluğunda yapılan araştırmada, Türki- ye'de satılaıı sigaralarda, paketlerde belirtilenin 3 katı karbonmonoksit vc zifir belirlendi. Doğuş Üniversitesi'nden Yrd. Doç. Dr. Ash Çarkoğlu vc Erdenı Pulcu'nun 6 ay süren araş- tırmasında, sigara paketlerine yazılan nikotin, kar- bonmonoksil ve zifir oranlan ilc sigaradakı oran- lan arasında tam 3 kat fark çıktı. Araştırmayı satı- lan sigara markalannın akredite bir uluslararası la- boratuvarda yaptıklannı anlatan Çakıroğlu, "Ni- kotin, zifir ve/veya karbonmonoksit oranların- da paket üzerinde belirtilenlcrden istatistiki olarak anlamlı farklılıklar bulunmuştur. Bu bulgular 150'den fazla sigara markası satılan ülkemizde acilen bir uluslararası akreditasyo- na sahip, sigara üreticilerinden bağımsız bir test laboratuvarının kurulmasının gerekliliğine işaret etmektedir. Araştırmaya dahil edilen 6 markada cski teste göre ortalama olarak 0.77 ın» nikotin, 9.10 mg karbonmonoksit ve 9.40 mg zifir bulunurkcn insan içimi parametreleri- ne göre yapılan testlerde bu miktarların 2 mg nikotin, 25.03 mg karbonmonoksit ve 27.38 mg zifir olarak ölçüldüğü tespit edilmiştir" dedi. Çalışkan: Burası Patagonya değil Tütün ve Alkol Piyasası Düzenleme Kurumu (TAPDK) Başkanı Ka/.ını Çalışkan isc Türki- ye'de denetimsiz, standarda uygun olmayan siga- ralann pazara arzının münıkün olmadığıru ileri sürdü. "Burası, Patagonya değil" diyen Çalış- kan, TAPDK'de görevlendirilen uzmanlann araş- tırmayı yapaıılarla görüşeceğini söyledi. Çalışkan, yapılan uygunluk denetiminde 2 ürün dışındaki ürünlerin belirlenen değerler içinde kaldığının gö- rüldüğünü söyledi. Çalışkan, "Ama değerler, li- mitlere çok yakın düzeydeydi. Bu nedenle fır- malara yaptırım uygulanmadı" diye konuştıı. TAZMÎNAT ÖDEYECEKLER İki belediyeye deprem cezası SAKARYA (Cumhuriyet) - Sakarya'da, Mar- mara depreminde yakınlannı kaybedcnlenn, dep- remde ihmalleri olduğu gerekçesiyle iki belediye aleyhine açtıklan 4 ayn davada, Sakarya Büyüİc- şehir Belediyesi ve Erenler Belediyesi, yasal faiz- leriyle birlikte toplam 375 bin YTL tazminat öde- meye mahkûm edildi. Marmara depreminde ağabeyi Cemal Akm'ı kaybeden avukat Özgür Akın, deprem sonrası ih- malleri olduğu gerekçesiyle, Sakarya Büyükşehir Belediyesi vc Ercnlcr Belediyesi aleyhine Sakarya 1. Idaıe Malıkemesi'nde 4 ayn tazminat davası açtı. Akm'ın, ağabeyinin yanı sıra, depremde biri 1 yaşında diğeri de 18 yaşında iki çocuğunu kay- bcdcn Mehmet ve Nesrin Türk çifti ile evleri yı- kılan Fatma Üstün ve Saffet Altınal adma açılan 4 ayn davada, yasal faizleriyle birlikte Sakarya Büyükşehir Belediyesi'nin 75 bin YTL, Erenler Belediyesi'nin de 300 bin YTL tazminat ödemesi- ne karar verildi. Akın, belediycnin ödeme yapma- ya yanaşmadığını, bir aylık bir sürenin ardından gerckli işlemleri başlatacaklarını söyledi. Haber Merkezi - Dinci Vakit gazetesinin yazan Hü- seyin Üzmez'in I4yaşında- ki bir kız çocuğuna tacizden, Topkapı Sarayı hafızı S. E.'nin de internette tanıştı- ğı kiiçük yaştaki çocuklar- la cinsel ilişkiyc girdiği id- diasıyla tutuklanmalan vc TekbirGiyim'in ortaklanndan Mus- tafa Karaduman'un 3 eşi olduğunu açıklaması dinci kesimin cinsel istis- mannı bir kez daha gündeme getirdi. Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psi- kiyatri Klinik Şefi Doç. Dr. Sefa Say- gılı, lslami kesimde cinsel istismann çok yaygın olduğunu belirterek, "Özel- likle enscst. Bunun çoğu yakınlar ta- rafından oluyor. Ensest harici, kom- şıı. misafir, amcaoğlu vs. gibi şekil- lerde de suiistimallcr oluyor" dedi. TEMPO dergisine konuşan Saygılı, ls- • Vakıf Gureba Eğitim Hastanesi Psikiyatri Klinik Şefi Doç. Saygılı, özellikle ensestin çok yaygın olduğunu belirterek "Bunun çoğu yakınlar tarafından oluyor. Ensest harici, komşu, misafir, amcaoğlu vs. gibi şekillerde de suiistimaller oluyor" dedi. lami cephede cinsellik patlaması ya- şandığına dikkat çekerek, "Daha ön- ceden bastırılmış duygular çarpık şekilde ortaya çıkıyor. Bir de gö- ründüğü gibi değil, daha yaygın bu iş" diye konuştu. 'Kadınlar da aldatabilir' Bu kesimde bir kadının da artık eşi- ni aldatmasının olanaklı hale gcldiği- ni belirten Saygılı, çokeşliliğe ilişkin ise şunlan söyledi: "İki evli kadın- lar buraya sık olarak getiriliyor. Mutlu olanını görmedim. 'Kanlanm memnun' dedi- ğine bakmayın. Erkekle- rc birden fazla eşi tavsiye etmiyorum. Erkek de ka- dınlararası çekişmc başla- yınca mutsuzlaşıyor." tkinci eşlerin genelde başlarının açık olduğuna da dikkat çeken Saygılı, yaşadığı bir olayı şöyle anlattı: "Bir gün sakaüı bir adaıu geldi. Yamnda nıini etek- li bir kadın. İkinci eşiymiş. İldnci evlilikler genellikle gizÜ oluyor. Ba- zı ikinci evlilikler, adam öliince or- taya çıkabiüyor. Gayrimeşru ilişki- ler yaygın ayrıca. Evlenmeyen ki- şilerin sayısı da çok arttı. Birta- kıtn insanlar cinsel ihtiyaçları ar- kadaşlıkla gideriyorlar. Aynı evde aşıyorlar, evliliğin sorumluluğunu yüklenmek istemiyorlar." Doç. Dr. Dilbaz, altın günlerinde bile esrarlı sigara sunulduğunu söyledi Uyuşturucu ikraıııı AYŞESAY1N ANKARA -TBMM Uyuşturucu Kullaııımı vc Kaçakçılığını Araştııma Ko- misyonu, Ankara Alkol ve Madde Bağımlılığı Tedavi ve Eğitim Merkezi (AMATEM)yö- neticisi Doç. Dr. Nesrin Dilbaz ilc Ceza ve Tevkifevleri Genel Müdürü Kenan Ipek ve Daire Başkanı Türker Tok'un bilgisi- ne başvurdu. Dilbaz, bağımlılığın bir şcker hastalığı gibi bir çeşit "kronik hastalık" olduğuna dikkat çe- kerek bir bağımlıyı hiç uyuş- turucu kullanmayacak durunıa getirme başansının bile yiizde 2()'lenn altında olduğunu, ömür boyu bağımlılıktaıı kurrulma- nm ise "nıucize" olduğunu an- lattı. Dilbaz'm Gaziantep'ten • TBMM Uyuşturucu Kullanımı ve Kaçakçılığını Araştırma Komisyonu'na bilgi veren Dilbaz, "Yetkililer' 16 yaşındaki çocuk uyuşturucunun adını bile bilnıez' diyor. 16 yaşındaki öğrenci bize geldiğinde 4 yıllık bağımlı çıkıyor" dedi. verdiği örnek ise oldukça il- guıçri. Özellikle ev kadınlannın yaptıkları "altın" günlerinde- ki ikramların "içerik değiştir- diğine" dikkat çeken Dilbaz, şıı bilgileri verdi: "Bu 'gün'ler- de kadınlar birbirlerine es- rarlı sigara ikranı ediyorlar. Bu Gaziantep'te oldukça yo- ğun. İşin bir başka boyutu da, normalde uyuşturucuya baş- lama genç yaşlarda görülür- ken, kadınlarda, özellikle cv kadınlarında ileri yaşlarda kullanun çok yüksek." Bu sözlcri üzerine devreye gi- ren ve Dilbaz'ı doğrulayan CHP Gaziantep Milletvekili Yaşar Ağyüz, bölgede bazı kadınlann "romatizma ağrılannı dindire- bilmek için" uyuşturucu mad- deler kullandığına işaret etti. Ellerinde, okullardaki uyuş- turucu kullanımı konusuııda ye- ni veri bulunmadığmıbelirten Dilbaz, şunlan söyledi: "Avru- pa Okul Taraması diye bir proje başlattık. Ancak Ba- kanlık yetkilileri bize ' 16 ya- şındaki çocuk uyuşturucunun adını bile bilmez' diye karşı çıkıyor. Oysa o 16 yaşındaki TEV'in kuruluş yıldönümü nedeniyle Taksim'deki Divan Otel'de basın toplantısı düzenlendi. TEV 41 yaşında ÖmerKoç, Türk Eğitim Vakfi'nın bugüne dekyurtiçinde 160 bin,yurtdışında 1500 öğrenciye burs verdiğinisöyledi lstanbul Haber Servisi - Türk Eğitim Vakfı (TEV) Yö- netim Kurulu Başkanı Omer Koç, bugüne dek yurtiçinde 160 bin, yurtdışmda 1500 öğrenci- ye burs verdiklcrini, 22 eğitim kurumu yaptırdıklarını belirte- rek "Hedefimiz, daha çok ba- şarılı gence destek vererek ve daha çok eğitim merkezi aça- rak Türkiye'nin eğitim sevi- yesinin yükselmcsini ve aydın- hkyarmlara kavuşmasını sağ- lamaktır" dcdı. Işadamı Vehbi Koç'un ön- derliğinde 205 hayırsevcr yurt- taş tarafından 4 Mayıs 1967'de kurulan TEV'in kuruluşunun 41. yıldönümü nedeniyle dün Taksim'deki Divan Oteli'nde basın toplantısı düzenlendi. TEV'in yılda 7 bin 500 yurtiçi ve yaklaşık 100 deyurtdışı burs verdiğini belirten Omer "40. yı- lımızda 40 öğrencimize gele- ceğimizin üstün liderlerini ye- tiştirmek amacıyla Üstün Ba- şan Bursu' verdik. Ülkemizin geleceğine en iyi şekilde yön ve- recek olan bu gençelerin sayı- sını hcr yıl arttırarak yetiş- melerine inıkân tanıyacağız" diye konuştu. 'Aydınlık yannlar için' Hedeflerinin daha çok başa- nlı gence destek olarak Türki- ye'nin aydınlık yarına kavuş- masını sağlamak olduğunu di- le getiren Koç, sözlerini şöyle sürdürdü: "Yeni projelerimiz- den biri de kız öğrencilerimi- ze yurt yaptırarak onların yurt sıkmtılarını gidermek ve çağdaş ortamlarda barınma- lanııı sağlamaktır" dedi. 'Yurttaşların desteğiyle' TEV Mütevelliler Heyeti Başkanı Rona Yırcalı da vak- fın, kamunun katkısı olmadan vatandaşlarm gayretleri ve des- tekleriyle önemli bir varlığa ulaştığını belirterek şunlan söy- ledi: "İsteğinıiz, Türkiye'nin önümüzdeki yıllarda daha iyi olmasıdır. Dün, Taksim'de 1 Mayıs nedeniyle yaşanan olayların daha az yaşanma- sını istiyoruz. Bu da ancak eğitimle olabilir. Eğitimi da- ha geniş tabana yayarak bu- nu gerçekleştirebiliriz." çocuk bize geldiğinde en az 4 yıllık bağmılı çıkıyor." 'Parmaklıklar Ardında...' Ceza ve Tevkifevleri Müdür- lüğü yetkilileri ise "cezaevleri- ne uyuşturucunun nasıl sokul- duğu ve kullaıumın yoğun olup olmadığı" sorulanyla karşılaş- tılar. Genel müdürlükte daire başkanı olan Türker Tok, "yok denecek kadar az" olduğunu savununca, CHP'li Canan Arıt- man, bir cezaevinde geçen olay- lann anlatıldığı "Parmakhklar Ardında" dizisıni örnek göste- rcrek "O dizidc, cezaevine uyuş- turucunun hangi yollarla, na- sıl kolayca sokulduğunu görü- yoruz..." dedi. Bunun üzerine Kenan Ipek, personel yetersizli- ğı nedeniyle hcr zamanyeterlide- netim yapılamadığını anlattı. operasyon 170kilo eroin elegeçirüdi KOCAELİ (Cumhu- riyet) - Kocaeli'nin Kör- fez ilçesinde bir TIR'da yapılan aramada 170 ki- logram croin ele geçiril- di. Eroinin Afganis- tan'dan temin edilerek, tran ve Türkiye üzerin- deıı Avrupa'ya götürül- mek istendiği bildirildi. Kocaeli Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mü- cadele Şube Müdürlüğü ekipleri yapılan bir ih- bar üzerine önceki gün takibealdıklarıbirTlR'ı TEM Otoyolu Körlez turnikeleri çıkışında durdurarak arama yaptı. Özel narkotik köpekleri, "Körfez" ve "Dol- yat"ın da kullanıldığı aramada TIR'm yakıt deposunun bir bölümün- de özel yapılmış bir böl- mede paketler halinde saklanmış 170 kilogram croin ele geçirildi. Uç kattan oluşan gizli böl- menin içine, saklananla- rın X-rayda gözükme- mesi için kurşun levha- lar yerlcştirildiği belir- lendi. Afganistan'dan te- min edilerek, tran ve Türkiye üzerinden Av- rupa'ya götürülmek is- tendiği belirtilen eroinin Kocaeli'nde son yıllarda tek seferde ele geçirilen en büyük miktar olduğu, bu operasyonla Koca- eli'nde son 3 ayda ele geçirilen eroin miktarı- nın 240 kilograma ulaş- tığı bildirildi. Operas- yonda TIR'a el konulur- kcn sürücü A.R.G. (54) gözaltına alındı. Gençlerin gittiği kafede patlama • ANTALYA (Cumhuriyet Biin.su) - Akde- niz Ünivcrsitesi Yerleşkesi'ne yakın bir alanda hizmct veren ve daha çok üniversite- li gençlerin gittiği Mctropol Kafe'de dün sabah saatlerinde patlama mcydana geldi. Ölcn ya da yaralananın olmadığı patîama- da, kafetcryanın camları kırıldı. Antalya Emniyet Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada ise patlamaya kullamlan tüpler- den sızan gazın neden olduğu belirtildi. İTÜ Bağlama Günleri başladı • İstanbul Haber Servisi - Halk müziğinin usta isimlerini ve gelecek vaat eden genç yeteneklerini bir araya getiren "3. İTÜ Bağlama Günleri" dün Erdal Erzincan Bağ- lama Orkcstrası, Hasbihal Topluluğu (Dert- li Divani, Ulaş Ozdemir, Mustafa Kılçık, Feyzullah Ürer), Cem Çelebi konserleriyle başladı. Etkinlikler kapsamında bugün Çe- tin Akdeniz, Bengi BağMama Üçlüsü (Okan Murat Öztürk, Özay Önal, Erdem Şimşek), Mustafa Buyurgan yarın ise Erkan Oğur- tsmail Hakkı Demırcioğlu, Hüseyin Albay- rak-Ali Rıza Albayrak, Bandura (Sinan Ay- yıldız, Orhan Bilge, Abdulvahap Önen, Adem Tosunoğlu, Uğur Küçük, Erkan Akalın) halk müziği severlerle buluşacak. İTÜ Maçka Yerleşkesi Mustafa Kemal am- fisinde düzenlenen konserlerle ilgili (0534 637 47 92) No'lu telefondan bilgi alınabilir. Mayıs Pikniği • İstanbul Haber Servisi - Nesin Vakfı gö- nüllüleri, bugün Çatalca'daki vakfın bahçe- sinde yapılacak geleneksel mayıs pikniğinc tüm Aziz Nesin dostlannı davet edıyor. Aziz Nesin'in 1 Mayıs kutlamalannın ya- sak olduğu yıllarda dostlanna vakıfta ye- mek verme gelcneği, ölümünden sonra 1 Mayıs'a rastlamayan ilk cumartesi günü piknik düzenlenerek sürdürülüyor. Piknik nedeniyle Atatürk Kültür Merkezi önünden saat 11 .OO'dc servis kalkacak. Yenibos- na'dan 10 dakikada brr kalkan Çatalca oto- büsleriyle vakfa ulaşılabilir. (212 7836049) TRT'de kadrolaşma sorusu • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - CHP Zonguldak Milletvekili Ali Ihsan Köktürk, TRT programlannda yaşanan dinci kadro- laşmayı TBMM gündemine taşıdı. Kök- türk, Başbakan Recep Tayyıp Erdoğan tara- fından yanıtlanması istemiyle TBMM Baş- kanlığı'na sunduğu soru önergesinde şu so- rulara yanıt istedi: "TRT'de çalıştınlacak personel, TRT'nin Kuruluş ve Görev Yö- netmeliği, Personel Yönetmeliği, göreve alınacak ve görcvc atanacak elemanlann ni- teliklerini bclirleyen yönetmeliklere göre alınmakta mıdır? TRT'de program yapanla- rın seçimi konusuııda hangi ölçütler kulla- nılmaktadır, örneğin bu programlarda niçin Cumhuriyet gazetesi yazan yoktur?" Troyka toplantısı Türkiye'de • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Türki- yc-AB Troykası Dışişleri Bakanlan Toplan- tısı, Dışişleri Bakanı Ali Babacan'ın ev sa- hipliğinde 6 Mayıs günü Ankara'da yapıla- cak. Dışişleri Bakanlığı tarafından yapılan açıklamada, toplantıya AB Troykası'nı temsilen Dönem Başkanı Slovenya'nın Dı- şişlen Bakanı Dimitrij Rupel, sonraki Dö- nem Başkanı Fransa'nın Avrupa tşlerinden Sorumlu Dcvlet Sekreteri Jean Pierre Jo- uyet ile Genişlemeden Sorumlu Komiser Olli Rehn'in katılacağı bildirildi. 'Gerekirse raylar değişir' • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm, Türki- ye Esnaf vc Sanatkârlan Konfederasyonu Başkanı Bendevi Palandöken'i makamın- da zıyareti sırasmda, "Gerekirse bu hatla- n kapatmak sureti ile bütün bu hatlarda raylan tamamen yenileyeceğiz" dedi. Yıldınm, "Gerekirse bu hatlan kapatmak sureti ile bütün bu hatlarda raylan tama- men yenileyeceğiz" diye konuştu. TOBB'den açıklama • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - TOBB, gazetemızın 29 Nisan sayısında ya- yımlanan "Merkez sağda arayışlar yoğun- laştı" başlıklı habere ilişkin yazılı açıklama yaptı. Açıklamada "TOBB Başkanı Sayın Rifat Hisarcıklıoğlu'ndan farklı olarak Sa- yın Abdüllatif Şener ve Sayın Ali Coşkun, Adalet ve Kalkınma Partisi çatısı altında si- yaset yapmış ya da yapmaya devam eden isimlerdir. Siyasi kariyer sahibi şahsiyetle- rin bireysel açıklamalannın TOBB ile bağ- daştınlması, gerçeği yansıtmayan senaryo- lann bir parçasıdır. Siyasete ilişkin cylem ve söylcmlcr, yalnızca sahiplerini bağlar. Sayın Hisarcıklıoğlu ise göreve geldikten sonra gcrçckleşen ilk genel kurulda verdiği sözc sadık kalarak 'Türk özel sektörünün en büyük yasal temsilcisi olan TOBB'yi politikaya alct etmeyeceğini, hiçbir siyasi partinin arka bahçesi yapmayacağını' pek çok vesileyle vurgulayarak kamuoyuna ta- ahhütte bulunmuş ve bu süre içerisinde, bü- tün partilerc cşit mesafede durma konusuna gereken özeni göstcmıiştir" denildi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog