Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 MAYIS 2008 CUMARTESİ HABERLER McDonald's'ı bombaladıktan sonra izlemeye alınan zanlının İstanbul'da takip edilmediği belirlendi HayaPin 6 sır' günleıi • Hrant Dink suikastından yargılanan Yasin Hayarin, McDonald's'ı bombaladıktan sonra geldiği istanbul'da emniyet tarafından takip edilmediği ortaya çıktı. Hayal'in cezaevinde olduğu dönemde Veli Küçük ile görüştüğü iddialarının da soruşturulmasma karar verildi. İstanbul Haber Servisi - Agos Ga- zetesi Genel Yaym Yönetmeni Hrant Dink'in öldürülmesi davasmın beşin- ci duruşmasında, îstanbul enıniyetinin, Yasin Hayal'i, McDonald's'm bom- balanması sonrasında, Istanbul'da takip etmediği ortaya çıktı. Dink cinayetini organizc ettiği ileri sürülen muhbir Er- han Tuncel, Yasin Hayal vc katil zan- lısı O.S.'nin dc aralannda bulunduğu 19 sanığı yargılayan Îstanbul 14. Ağır Ceza Mahkemesi, cmekli Tuğgeneral Veli Küçük'ün ve eskı Îstanbul Ülkü Ocaklan Başkanı Levent Temiz'in zi- yaretine ilışkin, Hayal'in cezaevinde kaldığı dönemi mercek altına aldı. Dink davasının kameralı sistcmlc kaydedilen ve basına kapalı olarak gö- rülen beşinci duruşması, tutanak hali- ne getirildi. Mahkemeye, tstanbul Em- niyet Müdürlüğü'nden gelen yazıda, Hayal'in McDonald's olayına ilişkin cezacvinden çıktıktan sonra, takipli şa- hıslar kategorisinde 1stanbul 'da takibi- nin yapılnıadığı belirtildi. Trabzon Em- niyet Müdürlüğü'nün yazısında ise Ha- Yargıtay, bomba cezasını omyladı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Yargıtay, Yasin Hayal'in, Trabzon'da McDonald's'm kapısuia bomba bırakarak 6 kişinin yara- lanmasına neden olduğu gcrekçesiyle yargı- landığı davada, "patlayıcı nıadde iıııal et- ıııek" suçundan vcrilen 3 yıl 4 aylık hapis cezasını onadı. Yargıtay, "patlayıcı madde atnıak" ve "patlayıcı madde kullanarak mala zarar vermek" suçlarından verilen 10'ar aylık hapis cezaları ile "pallayıeı mad- de atarak 6 kişinin yaralanmasına neden ol- mak" suçundan her bir kişi için verilen 3 ay 10'ar günlük hapis cezalarını ise bozdu. yal'in İstanbul'da başka kod adlannın bulunduğu ve başka şahıs isimlerinden bahsedilmediğinin anlaşıldığı belirtil- di. Dink ailesi avukatlarından Bahri Belen Îstanbul Emniyeti'nin yazısma ilişkin, "Hayal'in Bursa'ya, Orhan- gazi'ye gittiği yerlerde, tuvalete gidi- şi bile izlenmiş. Bu bildiriliyor ama îstanbul Emniyeti'nden geien yazı- da burada izlenmediği belirtiliyor. Hayal'in McDonald's sonrası, İstan- bul'da birçok kişiyle ilişkisi olduğu, burada saklandığı ortaya çıktı. îs- tanbul Emniyeti'nin bu yazısı, Ha- yal'le ilgili İstanbul'da bütün bu bil- gilere karşın hiçbir şey yapılmadığı- nın belgesidir" diye konuştu. Veli Küçük cezaevine gitti mi? Mahkemc heyeti, sanık Fuat Turgut hakkında "lıalkı kin ve düşmanhğa tahrik" suçundan işlem yapılması için gerekli şikâyet ve suç duyurusu yapıl- ması işini, müdahil avukatlanna bırak- tı. Hayal'in cezacvi dönenıine ilişkin ay- nntılı bir ara karar alan mahkeme, Trab- zon E Tipi Kapalı ve Bayrampaşa ce- zaevlerine yazı yazılarak Veli Küçük ve Levent Temiz'in sanık Yasin Hayal'i zi- yaret edip etmediklerinin sorulnıasına hükmetti. Yasin Hayal'in cezaevine tes- lim ve tahliye tarililerinin, cezaevinde bulunduğu süre içinde, birlikte kaldı- ğı tü'm ruruklu ve hükümlülerin açık kımlıklerinin bildirilmesi istendi. Cezaevi ziyaretçi kayıt defterlerinin fotokopilcrini, Hayal'in cezaevi hesa- bına hangi tarilılerde, kimlerin, hangi banka ya da hesap numaralarından pa- ra yatırdığı bilgisini de sordu. Varsa para yatıranlann kimlik, adres ve tcle- fonlarının tespitini isteyen mahkeme, cczaevindeki ankesörlü telefondan, hangi numaralarla görüşme yaptığının bildirilmesini de istedi. . 'Poyraz'a para' savı Jandarma: Belgeyok tstanbul Haber Servisi - Jandarma Genel Komutanh- ğı, Ergenekon terör örgütü üyesi olduğu, devletin güven- liğine ilişkin gizli bilgileri elc geçirdiği iddiasıyla tutukla- nan yazar Ergun Poyraz'ın Jandarma Istihbaratı'ndan para aldığı yönündeki iddi- alara ilişkin herhangi bir bel- genin bulunmadığını belirtti. Ergun Poyraz'ın avukatlan, bir gazetede çıkan, "Ergun Poyraz'a Jandarma İstih- barat Daire Başkanhğı ta- rafıııdan para ödendiğine dair 'word belgelerinin' bu- lunduğu" yönündeki haber üzerine Jandarma Genel Ko- mutanlığı'na dilekçe ile baş- vurdu. Avukatlar, söz konusu belgenin, komutanlık arşivin- de bulunup bulunmadığının araştınlmasını istcdiler. Ge- ncl KomutanJık'tan gelen ya- zıda, "Yapılan araştırma ve inceleme sonucunda, Jan- darma Genel Komutanlı- ğı'nda iddia edilen belgele- rc rastlanmamıştır" denildi. İLK 'TEMAS' KURULDU Kürtlere 'ince mesaj' • Kürt yönetimi ile ilk resmi teması önceki gün gerçekleştiren Türkiye'nin, bu görüşmeden yaklaşık 8 saat sonra Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplanna yönelik hava operasyonu yapması dikkat çekti. BAHADIR SELİM DİLEK ANKARA - Irak'ın işgalinden sonra bölgesel Kürt yönetimi ile ilk resmi teması önceki gün öğleden sonra Bağdat'ta gerçekleştiren Tür- kiye, bu temastan yaklaşık 8 saat sonra Irak'ın kuzeyindeki PKK kamplanna yönelik düzenlediği hava operasyonu ile de Mesud Barza- ni'ye incc bir mesaj verdi. Önceki gün Bağdat'a giden Başba- kanhk Başdanışmanı Ahmet Davu- toğlu ve Irak Özel Temsilcisi Murat Özçelik, bölgesel Kürt yönetinıinin Başbakanı Neçirvan Barzani baş- kanlığındaki heyet ile bir araya geldi. Irak Cumhurbaşkanı Celal Talaba- ni'nin ofisinde yapılan görüşme, Barzani'nin istediği Erbil yerine, özellikle Bağdat'ta gerçekleştirildi. Görüşmenin Irak Cumhurbaşkanlı- ğı'nın makamında yapılması, "Tala- bani devrede olmak istedi" yorum- lannı da beraberinde getirdi. Sınır güvenliği görüştilmedi Türk heyeti sınır güvenliği konu- sunu, "merkezi yönetim ile görü- şülecek başhk" olarak tanımladığı için Kürtler ile tcmasta gündeme ta- şınıadı. Toplantıda, PKK'nin Irak'ın kuzeyindeki siyasal ve ekonomik fa- aliyetlerinin önüne gcçilmesi, terör örgütünc lojistik desteğin engellen- mcsi gibi Türkiye'nin ciddi hassasi- yet gösterdiği sorunlann çözümüne ilişkin gerekli zeminin oluşturulması konusunda görüş birliğine vanldı. Türk heyeti, "bölgesel Kürt yöneti- mi PKK ile arasına mesafe koyar- sa ve bunu somut olarak gösterir- se bu durum ilişkinin niteliğûıi et- kiler" mesaj ı verdi. Davutoğlu ve Özçelik, Kürt heyeti ile bir araya gelmeden önce Irak Başbakanı Nuri el Maliki ile görüş- tü. Bu görüşmede Türkiye ile Irak arasındaki stratejik ilişkiler konusu ele alındı. Görüşmede Başbakan Re- cep Tayyip Erdoğan'ın Irak'ı ziya- ret etme isteği El Maliki'ye iletildi. Genelkurmay, terör örgütüne ait 43 hedefin etkisiz hale getirildiğini açıkladı UçaklarKandil'i vurdu 'PKK şaşkınlık ve telaş içinde' Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral İlkcr Başbuğ, Dağhca baskınııula yaralanan ve Türk SilabJı Kuvvetleri Üstün Cesaret ve Feragat Madalyası ile taltif edilen Piyade As- teğmen Hüseyin Denizdurduran'ı, Kahramanmaraş 172. Zırhlı T\ıgay Komutanlığı Orduevi'nde kabul etti. Başbuğ, burada yaptığı komışmada, PKK ile yapılan mücadelenin devam edeccğini belirterek "Başarılı bir hava harekâtı, Kandil bölgesinde icra edildi. Terörle mücadelede bu yıl içinde gerçekten birçok alaııda başarılı sonuçlar aldık. Bu kapsamda açıkça ifade edebilirim ki bugün tekrar terör örgütü büyük bir şaşkınlık ve telaş içindedir. Derlenip to- parlanmaya çalışıyor. Örgüt üzerinde kararlı ve netice alı- cı baskınlamnız sonuna kadar devam edecektir" dedi. DİYARBAKIR DA 7 KİŞİNİN ÖLÜMÜYLESONl 'ÇL4NAN SALL HR1YLA ÎLGİLİDAVA BAŞLAD1 'Asker beııiııı düşmaram' DİYARBAKIR (Cumhuri- yet Bürosu) - Dıyarbakır'da 3 Ocak günü bir dershane önün- de bombalı saldın düzcnleyerek 6'sı öğrenci 7 kişinin ölümüne yol açan PKK'li Erdal Polat ile ona yardım ettikleri ileri sü- rülen 11 sanığın yargılanması- na dün başlandı. Olayda yaşamını yitiren sivil- lerinailelerinebaşsağlığı dileyen Polat, yaralanan askerlere neden geçmiş olsun demediğinin sorul- ması üzerine "Çünkü düşman ol- duğumuz için, bu sistcme kar- şı mücadele ettiğim için. Onlar da beni vurduğu zaman geçmiş olsun demezler. Ben tarafım, asker ise beninı düşmanımdır" dedi.Mahkeme başkanınm, "Pe- ki Diyarbakır'daki faaliyetle- rin nelerdi" sorusu üzerine Po- lat şunları söyledi: "Bu konuda size bilgi vermek zorunda deği- lim. Ben o aracı satın aldığım için yakalandım, bunun farkın- daydım. Evde çatışabilirdim. Bulunduğum evde bir aile oldu- ğu için yapmadım. Ancak ben olayın faili olsaydım onlar be- ni sağ alamazdı. Gözümü kırp- madan kendimi iıııha ederdim." Duruşmada, İrfan Polat, Fu- at Polat, Meryem Polat, Fırat Altan ve Celal Çelik tahliye edildi. • Genelkurmay Başkanlığı'ndan yapılan açıklamada, terör örgütüne yönelik operasyonlann yurtiçi ve yurtdışında süreceği vurgulandı. Açıklamada, operasyondan sivil halkın zarar görmediği belirtildi. ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bölücü terör örgütü PKK'nin Kandil Dağı'ndaki merkez üssü, Türk Hava Kuvvetleri uçaklannca vuruldu. Genel- kumıay, harekât kapsamında terör ör- gütüne ait 43 hedefin başanyla vurul- duğu, yerel halka zarar verilmesinin söz konusu olmadığını bildirdi. Genelkurmay Başkanhğı, önceki gün geç saatlerde başlatılan ve bölgedeki ycrel kaynaklardan duyurulan operas- yon haberlerini dün doğruladı. Genel- kurmay'dan dün öğlen yapılan açıkla- mada şöyle denildi: "Irak'ın kuzeyin- de Kandil Dağı'nın Irak tarafında kalan kesimlerinde tespit edilen PKK/Kongra Gel terör örgütüne ait hedefler, Türk Hava Kuvvetleri uçakları tarafından 1 Mayıs 2008 gü- nü saat 23.00'ten itibaren icra edilen kapsamlı ve etkili bir hava harekâtı ile vurulmuştur. Görevlerini başany- la tamamlayan uçaklarımız emniyetli bir şekilde üslerine dönmüşlerdir. İc- ra edilen harekâtta sadece PKK/Kongra Gel terör örgütü hedef alınmış, sivil halk ve yerel unsurların olumsuz etkilenmemesi için gereken hassasiyet gösterilmiştir. Harekâtın sonuçlarmı tespite yönelik değerlen- dirmeler, çeşitli vasıta ve yöntemlerle sürdürülmektedir." Sonuçlar duyuruldu Genelkurmay, dün akşam saatlerinde de operasyonun sonuçlarına ilişkin bir açıklama yaptı. Harekâtın gece saatle- rinde en gelişmiş hedef tespit ve atış kontrol sistemleri ile yapıldığı, terör ör- gütüne ait olduğu doğrulanmış hedefle- rin tam isabetle vurulduğu anlatılan açıklamada, şu bilgiler verildi: "Hare- kâtın icrasında zaman ve mekân ba- kımından baskın sağlanması, PKK/Kongra Gel terör örgütüne önemli bir darbe daha vurulmasına inıkân vermiştir. Hava harekâtmda toplam 43 hedef ateş altına ahnmış- tır. Bu kapsamda, vurulan tesislerde bulundukiarı istihbarat kaynaklarınca teyit edilen çok sayıda terörist etkisiz hale getirilirken; te- rör örgütüne ait 29 barınak, 5 mağa- ra, 5 malzeme deposu, 3 kontrol nok- tası vc bir haberleşme noktası kulla- nılamayacak şekide tahrip edilmiştir. Terörle mücadele kapsamında icra edilen operasyonlar, askeri gereklere göre yurtiçinde ve yurtdışında kararlıhkla devam edecektir." CUMARTESİ YAZILARI ATAOL BEHRAMOĞLU Sapık "Sap//c" sözcüğü Alfred Hitchcock'un ünlü filmini akla getiriyor. Filmin özgün adı "Psyc/jo"ya uygun bir karşılık ol- duğu söylenebilir. Gerçekten de Hitchcock'un kahramanı, filmin son sahnelerindeki ürpertici gerilime karşın, zavallı bir "meczup"tur eninde sonunda... Yine sinema üzerinden gidecek olursak, "Kuzula- nn Sess/z/«J/"ndeki sapığın yanında Hitchcock'unki ma- sum bile sayılabilir... Demek ki sapıklığın bile dereceleri olabiliyor... Bu ikinci filmin daha başlannda sinema salonun- dançıkıpgitmiştim... ••• James Hadley Chase'in "No Orchids for Miss Blandish" adlı kitabı dilimize mutlaka çevrilmiş olma- lı. Fakat hangi adlaçevrildiğini internetteki dökümler- den anlayamadım. Bu kitabı birkaç yaz önce içim da- ralarak okumuştum. Hadley Chase hiç kuşkusuz "po- lisiye" türünü gerçek edebiyata yükseltmeyi başarmış yazarlardandır. Zaten yapıtlarını sadece bu türün sı- nırları içinde de düşünmemek gerekiyor. Adını andı- ğım yapıtından şu anda söz etmekte oluşumun ne- denini ise kitabı okumuş olanlar tahmin edecekler- dir. Miss Blandish'in trajedisi birkaç gün önce Avus- turya'nın bir kasabasında açığa çıkarılan trajediyi anımsatıyor. Fakat Chase'nin anlattığı bile gerçek ya- şamdakinin yanında çok masum kalıyor. Avustur- ya'da ortaya çıkanlan pislik, hertürlü imgelemin öte- sinde ve herhangi bir edebiyata konu olamayacak ka- dar insanlık dışı, içler acısıdır. ••• Avusturya'daki facianın sorumlusu olan kişi, gelmiş geçmiş sapıklık tarihinin ön sırasındaki yerini alacak- tır. Fakat burada insanlığımız adına düşündürücü ve bu anlamda daha da acı veren bir başka olgu daha var. Yukarıda andığımız sinema ya da edebiyat ürün- lerinde söz konusu olan kimseler apaçık "sap//c"lar- dır. Bu gibi kimselerin gerçek yaşamdaki benzerleriy- le karşılaşıldığında da psikolojik rahatsızlıklarını anla- mak olasıdır. Avusturya'daki tüyler ürpertici, kapka- ra, akıl almaz olayın sorumlusu ise yıllarca süren fa- cianın süreçlerinde normal bir insan görünümüyle ya- şamını sürdürebiliyor. Komşularınca saygın bir insan olarak kabul edilebiliyor. En yakınındaki kişi olan eşi bile, birkaç kat aşağıda, bodrumda yaşanmakta olan akıl almaz, tüyler ürpertici faciadan habersiz. Bütün bunlar nasıl olabiliyor? ••• Bir kişinin, bir grubun, bir topluluğun işlediği suç- tan ötürü bütün bir ulusu sorumlu tutmak doğru de- ğil. Nitekim Avusturya Başbakanı benzer bir kaygı duymuş olmalı ki bu yönde bir demeç verdi. Yine kı- sa süre önce kendi ülkemizde, Gebze'deki facia son- rasında da bunlar konuşuldu. Bir sapığın işlediği suç- tan ötürü bütün bir ulusun suçlanamayacağı söylen- di. Doğru. Ama acaba yine de tam olarak böyle mi? Görünürde bir sapıklıkları olmamasına karşın, Avus- turya örneğindeki gibi daha da tehlikeli sapıkları ya- ratan sistemlerin ve eğer kendilerini doğrudan ilgilen- dirmiyorsa çevrelerinde olup bitenlere kayıtsız, tep- kisiz, duygusuz kişilerin bütün bu felâketlerde bir so- rumluluğu yok mu? Bu gibi tepkisiz, duygusuz, ben- cil kimselerin çoğalmakta oluşu, giderek bütün bir in- sanlığın sapıklaşmakta olduğu anlamına gelmiyor mu? ••• Birkaç gündürbirtoplantı nedeniyle Israil'deydim. Istanbul'a uçma öncesinde ve ilginç bir rastlantıyla tam da 1 Mayıs sabahı, Tel-Aviv'in Akdeniz güneşiyle ışıl- dayan caddelerinde dolaşırken sirenler çalmaya baş- ladı .Önceden uyarıldığım için konuyu biliyordum. Tel Aviv'de (ve o an bütün Israil'de) "Holocusf'un (Nazi cinayetlerinin) kurbanlarını anmak için yapılan saygı duruşuna, o sırada bulunduğum yerde, Sheinkin ve Allenby caddelerini buluşturan bir alanda, o saygı du- ruşunun bir parçası olarak katılmakla gurur duydum... Sapıklığı tümüyle ortadan kaldırmanın olanağı yok belki. Fakat onu sayıca azaltmanın, yaşanmış ve ya- şanacak acıları hafifletmenin, insan soyunu bütünüy- le yok edebilecek sapkınlıklara karşı önlem almanın tek yolu, insanlık değerlerinde daha büyük sayılarda buluşmamız olsa gerek... ataolbtM cumhuriyet.com.tr Faks:(0212)343 72 64 ABD: PKK konusunda kararlıyız • VVASHINGTON (Cumhuriyet) - ABD Ulu- sal Güvenlik Konseyi (NSC) sözcüsü Gordon Johndroe, Türkiye'nin Irak'ın kuzeyindeki te- rör örgütü PKK hedeflerine yönelik son hava operasyonlan için, "Bunlar PKK'ye karşı de- vam eden operasyonlar. PKK terörist bir ör- güt" değerlendirmesini yaptı. Basın toplantısı düzenleyen Johndroe, terör örgütüne yönelik operasyona ilişkin bir soru üzerine, PKK'nin terörist bir örgüt olduğunu yineleyerek "ABD, Irak ve Türkiye, bu problemle başa çıkmada kararlıdır" ifadesini kullandı. Istîhdam paketi geçti • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Kamu- oyunda "Istihdam paketi" olarak bilinen dü- zenlemeye ilişkin yasa tasansı TBMM Sağ- lık, Aile, Çalışma ve Sosyal Işler Konıisyo- nu'nda kabul edildi. Tasanyla, Iş Yasası'nın özürlü, eski hükümlü ve terör mağdurlannın çalıştınhna zorunluluğuna yeni düzenleme getiriliyor. Eski hükümlü vc terör mağdurlan için işverene getirilen zorunlu istihdam kaldı- nlırken, özel sektörde daha önce işçi sayısı- nm yüzde 6 oranında özürlü çalıştınna şartı, yüzde 3'e indiriliyor. Eski model taşıtlara vergi affı • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ulaştırma Bakanı Binali Yıldınm, 1972 ve daha eski mo- del kamyon, otobüs, tanker ve çekicilerin vergi borçlannın bedellerini geçtiğini belirterek, ko- nunun vergi affı getirilerek çözülcceğini bildir- di. Yıldınm, "Yaşlı araçların vergi borçları be- dellerini geçmiş. Vergi affı getirmek suretiyle bu konuyu halletmiş olacağız, TBMM'de ya- pacağımız bir düzenleme ile halledeceğiz. He- defimiz, 2 yıl içinde 20 yaşın üzerindeki araç- lan filonun dışına almak" diye konuştu.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog