Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

3 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER AKP, ön savunmasmda hükümet ve TBMM'nin çalışmalannı partiden bağımsız tuttu TopuMeclis'eattılar• AKP, Anayasa Mahkemesi'ne verdiği ön savunmada hükümet ve Meclis çalışmalarının partiyi kapatmak için gerekçe gösterilemeyeceğini savundu. TBMM çalışmalarının Anayasa Mahkemesi'nin, Bakanlıkların ise Danıştay'ın denetimine tabi olduğuna dikkat çekilen savunmada, Erdoğan'ın söylemlerine de 'ifade özgürlüğü' zırhı istendi. EMİNEKAPLAN ANKARA - AKP, Anayasa Mahkemesi'ne sunduğu ön sa- vunmada, hükünıetin diııi eksen- li uygulamalan ile TBMM çalış- malannı partiden bağımsız tuttu. TBMM'nin çalışmalarının Ana- yasa Mahkemesi denetimine, ba- kaıüıklann çalışmalannın da Da- nıştay denetimine tabi olduğu be- lirtilen savunmada, bunlann par- tininkapatılmasına delil olarak sıı- nulamayacağı ileri sürüldü. Baş- bakan Tayyip Erdoğan'ın din, la- iklik ve türbanla ilgili açıklama- lannın ise "düşünce özgürlü- ğü" kapsamında değerlendiril- mesi gcrcktiği belirtildi. AKP'nin Anayasa Mahkeme- si'ne sunduğu ön savunmanın aynntılan netleşmeye başladı. AKP, hükümet ve Meclis çalış- malannın partiyi kapatma için gerekçe gösterilemeyeceğini sa- WASHINGTON POST: ABD'NÎN HAYATÎ ÇIKARLARIIÇÎN ÖNEMLl Bush 9 a 'AKP'ye destek oVçağnsı Dış Haberler Servisi - ABD'nin önde gelen gazetelerinden Waslıington Post, Beyaz Saray'ı, hakkında kapatma davası açılan AKP'ye destek olmaya çağırdı. Gazetenin başyazısında, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığrnın AKP'ye kapatma davası açılmasını talep etmesi, "laik kesimin seçinıleri kazanan ılıııılı İslamcüara karşı son nıanevrası" diye yorumlanarak eleştinldi. "Laikve Antidemokratik" başlıklı yazıda, AB'nin kapatma davasına karşı tutumunu açıkça belirttiği hatırlatılarak, "Ne yazık ki Bush yönetimi o kadar açık olmadı. Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice geçen ay meselenin 'Türklerin karar vereceği bir konu' olduğunu söyledi ve 'kararın Türkiye'nin laik demokratik yapısı içinde ve laik demokratik ilkeler çerçevesinde verilmesi' umudunu dile getirdi. Ne deraekse..." denildi. Başyazı şu ifadelerle son buldu: "Ashnda yönetim, AKP'nin yasaklanmasınm Amerikan - Türk ilişkilerine ciddi zarar vereceğini açıkça ifade etnıeli. Türk demokrasisinin ve şu an onun başındaki ılınılı Islamcı partinin başarısı, ABD'nin hayati çıkarları için önenıli." vundu. Bakanlıkların yönetme- lik, genelge ve yönergelerinin Danıştay'ın denetimine tabi ol- duğuna dikkat çekilen savunma- da, çıkanlan yönetmeliklerin Da- nıştay tarafından iptal edilebil- diğini, bunun üzerine bakanlık- lanıı iptal gerekçeleri doğrultu- sunda ycni yönetmelikler çıkar- dığına dikkat çekildi. Savunma- da, Danıştay'ın iptal etmesi ne- deniyle yürürlüğe girmeyen bir yönetmeliğin kapatma davası için delil olarak göstenlemcyeceği vurgulandı. MEB'in yönetmelikleri Yargıtay Cumhuriyet Başsav- cısı Abdurrahman Yalçınka- ya, özelükle Milli Eğitim Bakan- hğı'nın çıkardığı yönetmelikle- re iddianamesinde yer vennişti. Milli Eğitim Bakanlığı, Diyanet lşleri Başkanlığı'na bağlı Kuran kurslanyla özel yurtlannbakan- lık müiettişlerince denetlcnme- sine son veren bir yönetmelik de- ğişikliği yapmış, söz konusu yö- netmelik dcğişiİdiği Danıştay ta- rafindaniptal edilmişti. Milli Eği- tim Bakanlığı, açıköğrctim lisc- si suıavlannda türban yasağının kaldınlmasına ilişkin de yönet- melik değişikliği yapmış, bu de- ğişiklik de Danıştay'dan döıımüş- tü. Savunmada, TBMM'nin ya- sa çahşmalannın da Anayasa Malikcmesi denetiminde oldu- ğu, anayasaya aykın olan yasa- lanıı yüksek mahkeme tarafindan iptal cdildığine dikkalçekilirken Meclis'ten çıkan yasalann parti- nin lelıine de kullanılamayacağı kaydedildi. Savunmada, Başbakan Erdo- ğan'ın başbakanhğı dönemindc yaptığı din, laiklik ve türban ek- scnli açıklamalan da "düşünce özgürlüğü" çerçevesinde değer- lendirildi. Anayasanın başlangıç maddesinde yer alan, "Hiçbir düşünce vc mülahazanın milli menfaatlerin, Türk varhğının, devleti vc ülkcsiylc bölüıııııez- liği esasının, Türklüğün tarihi ve nıanevi değerlerinin, Ata- türk milliyetçUiği, ilke ve inkı- lapları ve nıedeniyetçiliğinin karşısında korunma görenıeye- ceği ve laiklik ilkesinin gereği olarak kutsal din duyguları- nın, devlet işlerine ve politika- ya kesinlikle kanşürılamayaca- ğı" hüknıünü düzenleyen fikra- nm 2001 yılında değiştirildiği, "düşünce ve mülahaza" yerine "faaliyet" ifadesinin getirüdiği- ne dikkat çekilen savunmada, Er- doğan'ın açıklamalannın düşün- ce özgürlüğü içinde değerlendi- rilebileceği, faaliyet olarak ka- bul edilemeyeceğine dikkat çe- kildi. Savcının iddianamesinde Erdoğan'ın, "Din bir üst kim- liktir v ; kaçak Kuran kurslanyla ilgili düzenlemcyle ilgili olarak da "Kaçak Kuran kursu diye bir ifade ohnaz. Bu nıillet Müs- lümandır ve Müslüman olan nıillet, kendi kitabı Kuran'ı da rahatlıkla öğrenebilir", "Ben insan olarak laik değilim, dev- let laiktir" şeklindekı ifadeleri yer almıştı. Temsücilikler kapamyor Bahçeli Ülkü Ocaklarını disipline edecek ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Antalya Akdeniz Ünivcrsitesi'nde çıkan olaylann ardından partinin il teşkilatını anında "fesheden" MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli, "provokasyonlara zemin hazırlayabileceği" gerekçesiyle Ankara, lstanbul ve lzmir'de bulunan Ülkü ocaklan'nın "semt tenısilcUiklerini" de kapatma karan aldı. Balıçeli'nin, ülkü ocaklannın "disipline edilmesi" talimatı verdiği öğrenildi. Ülkücü çevrelerde tartışma yaratan karara göre MHP lideri Bahçeli, partinin "gençlik örgütlenmesi" gibi faaliyet gösteren Ülkü Ocaklan'na "sıkı düzen" talimatı verdi. Alıııan karar gereğince, Ülkü Ocaklan'nın 3 büyük kentte bulunan mahalle ve semt lemsilcilikleri kapatılacak. Buna göre ılk olarak lstanbul'daki 52 semt ve mahalle temsilciliğindcn 20'sinın, tzmir'deki 12 temsilciliktcn Vsinin kapatılması kararlaştınldı. Ankaıa'da bulunan 36 Ülkü Ocağı teşkilatı da her ilçede birer tane kalacak şekilde azaltılacak. Ülkü ocaklannda ayrıca önümüzdeki dönemde "dönemsel başkanlık" sistemi getirilecek. MHP lideri Bahçeli'nin, Ülkü Ocaklan il başkanlanmn "üniversite öğrencilerinden" seçilmesini istediği, bu çerçevede ocak yönetimlerine yeni atamalar yapılacagı belirtiliyor. Akdeniz Üniversitesi'nde 11 Nisan'da çıkan olaylann ardmdan Türkiye'nin "Kürt- Türk çatışmasına sürüklenmesine izin vermeyeceğini" açıklayan Bahçeli, Antalya il örgütünü görevden aldıktan sonra, parti örgütlerine 12 maddelik bir genelge göndererek "örgütlere gidip gelenlere dikkat edilmesi, provokasyonlara zemin hazırlayacak davranışlardan Recaizâde Sait Bey'in zevcesi Adile Hanım'a ilk hediyesi! Pera eşrafmdan Recaizâde Sait Bey, zevcesi Adile Hanım'a, alafranga mûsikî ile ülfet eylesin diye 30 altın sayarak bir duvar piyanosu hediye etti. Sait Bey, bu piyanonun yanında Ermeni Madam Luiz Tmgıryan'ı da zevcesine mûsikî hocası olarak tayin etti. Ticari faaliyetleri sebebiyle sık sık şark vilayetlerinde seyahatte bulunan Recaizâde Sait Bey'in alafranga mûsikî nıerakı Paris'te bulunduğu senelerde neş'et etmiş idi. Mûsikî îhtiyacı derununa nüfuz eylemiş olan Sait Bey, orada bulduğu plaklan bulunmaz nimet addetti. Bu plaklarda opera ve serenat tecrübe etti. Tahammülü uzun sürse de yavaş yavaş kendisinde bir alışkanlık hâsıl oldu. Recaizâde Sait Bey'in hayatında, bidâyette gürültülü ve sıkıntılı gelmiş olan alafranga mûsikî, bâdehû iptilâ haline kalbolmuş, böylece Paris'in en müstesna gecelerini tezyin eylemiştir. Piyanonun sebeb-i mübayaası ise garp mûsikîsine zevcesi Adile Hamm'ın da ünsiyet kesbederek, hatta icra eyleyerek, cemiyette ehemmiyetli bir mevki ittihaz etmesi içindir. Bugün Dünü Arayanlara. DÜN REMIX. Görmüş geçirmiş, ilginç eşyalann küçük dükkânı. Kemer Mahallesi, Mareşal Fevzi Çakmak Caddesi, No.42 Bahçeköy Sarıyer 34473 İSTANBULTel: (0-212) 226 35 02 kaçınılması"nı istemişti. Bahçeli, bunlara aykın POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETİNKAYA Unutacak mıyız? Demokrasi, sandıktan yüzde 47 oy oranıyla çıkmak değildir. Çünkü demokrasi, erdemli kişilerin dü- zenidir. Türkiye'de "küreselleşme", "hoş- görü", "AB üyeliği" kavramlarının arkasına gizlenip tarikat şeyhlerinin buyruklannı yerine getirip TV'de ah- kâm kesen "liberal tosuncuklar"ın söylemlerinin demokrasiyle, özgür- lükle ilgisi yoktur. Öztin Akgüç, "Demokrasi ve Ki- şilik" başlıklı yazısında (27 Nisan 2008) ne diyordu: "... Demokrasi, kendisine uy- gun olmayan kişilik yapısıyla da- ha doğrusu kişiliksizlikle bağdaş- maz..." Adam hem bir özel üniversitede öğretim üyesi, hem AKP yanlısı ga- zetede yazar, hem de "ampulün sesi" TV'de yorumcu... Bunların sayılan onu geçrniyor... Bir bakıyorsunuz her ay Londra, Paris, Berlin, Brtıksel'de bir haftado- laşıyon sözüm ona "akademik top- lantolara" katılıyor, cebine de attı-ye- di bin Avro indiriyor... Bu kişiler kopyalanmış gibi... Üniversiteden, gazeteden, TVden AB fonlarından her ay ceplerine 25-30 bin YTL para giriyor... Bir de raporlar hazırlıyor bu li- beral tosuncuklar... On yıl önce geçim sıkıntısı çeken bu kesim, şimdilerde değeri 1,1.5 milyon dolar olan villalarda oturu- yorlar... Yarım yamalak bilgilerle TV'ler- de boy gösteren, gazetelerinde- ki köşelerinde tarikat şeyhlerinin buyruklanna göre hareket eden bu insanlar, kayıtsız ve koşulsuz AKP'yi destekliyorlar... 1 Mayıs'ta AKP iktidarının Istan- bul'da, Ankara'da estirdiği "devlet terörü"nü gördünüz... Ben bunların 1 Mayıs'la ilgili ya- zılarına bir göz attım... Hepsi tarikat şeyhlerinin, AKP'nin "komutuna göre" yazılar yazmış- lar... Kimileri TV'lerde sapla samanı kanştırdılar, olayları AKP iktidanna değil, "çeteler"eyüklediler... ••• Etnik milliyetçilikle yurtseverliği birbirine karıştıran bilgi yoksulları Soros'un Çocukları, Ikinci Cumhu- riyetçilere soruyorum: "Küresel emperyalizme karşı tavnnız nedir, açıklayın! Işçi sını- fının yanında mısınız, değil misi- niz söyleyin?.." AKP'nin maskesi 1 Mayıs'tadüş- tü... Emekçilere yaşadığımız coğraf- yada yer yok. Sosyalistlere yurdu- mun topraklarında yer yok. Bağım- sızlıktan yana olanlara benim ül- kemdeyeryok... Sizler ne yaparsanız yapın, yurt- severlik yolunun, sosyalizmin, ba- ğımsızlığın önüne koyduğunuzen- geller bir gün yıkılacaktır... Din eksenli, tarikat destekli siya- sal süreç bitecek, laik demokratik Cumhuriyet korunacaktır. Yurtseverliği, kör milliyetçilikle eşanlamlı sanan zavallılar ne ya- zı yazabilecekler ne de TV ekran- larından ahkâm keseceklerdir. Türkiye'de emekçiler, aydınlar, ya- zarlar, çizerler, sanatçılarDeniz Ka- vukçuoğlu'nun sık sık değindiği gi- bi yurtseverlik ruhunu bileyecekler- dir. AKP'yi ve "dinci devlet yapılan- masf'nı demokrasi ve özgürlüğün simgesi olarak görenlerin maskesi 1 Mayıs'ta düştü... Çocukların üzerine, Şişli Etfal Hastanesi'nin acil servisine biberga- zı atan polise buyruk verenler, olay- lan TV ekranlanndan izlerken utanç duymadılar... DİSK'e, ÖDP'ye baskın yapan polisler dün sabah uyandıklarında ne düşündüler?.. Şişli Etfal Hastanesi'nin giriş ka- pısında kucağında çocuğıiyla çığ- lık atan baba, annesinin eteğine yapışıp ağlayan kız çocuğu onla- rın yüreğini sızlatmadı mı? Ben hâlâ kendimi toparlayarna- dım... Kolu üç yerden kırılan muhabiri- miz Ali Deniz Uslu hastanede ya- tıyor... Yaralanan Esra Açıkgöz ar- kadaşımız güçlükle yürüyor... ••• Artık sessizlik bile bizim değil... Yorgo Seferis'in "Yaralarla dön- dük yurdumuza" dizelerinde oldu- ğu gibi deniz bir başka denize karı- şıyor... O kırık dökük düşünceler anla- şılmaz birdilden mırıldanıyor... Yıllara gömülen taşlar, darma- dağın olmuş umutlar, kımıltısız yapraklar kayboluyor bir akşamüs- tü yorgunluğunda... Ağlayan emekçi kadınların, er- keklerin, 16 yaşındaki gençlerin çığlıklannı, şarı kırmızı renkli taz- yikli suyu, ÖDP İl Merkezi'ne, DİSK'e atılan göz yaşartıcı bomba- ları, biber gazını, iki turiste yapılan saldırıyı, Cumhuriyet'e sığınan gençleri, başınatekme atılan genç kızın çığlığını unutacak mısınız? Unutkan birtoplumuz... Bir kilo nohuta, yüz gram peyni- re, bir paket makarnaya, birtorba kömüre oyunu satantoplum, 1 Ma- yıs 2008'i de unutacak mı dersiniz? Işte yurtseverlere, sosyalistlere, aydınlara, solculara, bilim insan- larına, sanatçılara, demokratik kit- le örgütlerine ve sendikalara bura- dagörev düşüyor... Orgütlü birtoplum yaratmak... Yapabilecek miyiz bunları? Yok- sa her zaman olduğu gibi hep aynı soruya mı yanıt arayacağız: "Nerede yanlış yaptık?" hikmet.cetinkaya(n)cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 0212/ 343 72 69 Fotoğraf Sergtsi: Pınar Yolaçan/ Meryem 20 Mart - 4 Mayıs 2008 Yapı Kredi Kazım Taşkent Sanat Galerisi İstttü»! Caddesi, 161 Beyoglu Sanata hayat, hayata sanat katmak için.. Küitür Sanat Yayıncıiik , • •
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog