Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

3 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA SAGLIK 19 PROF. DR. TÜZUNER: Kalp kriri kadınlarda artıyor İstanbul Haber Servisi - Türk Kalp Vakfı Kadın Kalbi Merkezi Direktörii Prof, Dr. Filiz Ersel Tüzüncr, kadınla- rın yüzde 55'iııin kalp ve damarhastalık- lanndan hayatını kaybettiğini, bu oranın crkeklcrde yüzde 43 olduğunu söyledi, Bııgünc dek crkck hastahğı olarak bi- linen kalp krizinin aslında kadınları çok daha fazla etkilcdiği belirlcndi. Erkck- lerdekı kalp hastalığinın büyük damar- larda tıkayıcı olmayan hastalık olarak or- taya çıkarkcn kadınlardaki kalp hastalı- ğının küçük damarlarda vc tıkayıcı oldu- ğunu belirten Tüzüııer, "Test metotları kadın kalbine karşı yeterince hassas değü, testlerde kalp hastası bir kadın nornıal çıkabiliyor" diye konuştu. Türk Kalp Vakfı Kadın Kalbı Mcrke- zi'ndc kadınlara koruyucu hckimlik lıiz- mcti sunarak risk tayini yaptıklannı bc- lirtcıı Tüzüncr, kadınları doğum kontrol ilaçlarını sigara ile birliktc kullanmama- ları konusıında uyarırken menopozdan sonra yapılan hormon takviyesının kalp krizi riskini arttırdığını vurguladı. TKD Başkanı yeniden Prof. Dr. Çetin Erol • İstanbul Habcr Servisi - Türk Kardiyolojı Demeği'nin (TKD) geçen haftalarda gerçekleştirilen yeni yönetim kunılu seçimlerinde Prof. Dr. Çetin Erol yeniden TKD Başkanı seçildi. Scçimlerde Prof. Dr. Adnan Abacı ve Prof. Dr. Lale Tokgözoğlu, genel sekreterliğe ise ikinci kez Prof. Dr. Ömer Kozan getirildi. İstanbul Dişhekimleri Odası seçimlepi • İstanbul Habcr Servisi - İstanbul Dişhekimleri Odası'nın (İDO) geçen hafta sonu gerçekleştirilen seçimlerini 1303 oyla Muslafa Düğencioğlu başkanlığındaki Birlik Grubu kazandı. Yeni yönetim kurulıı Mustafa Düğencioğlu, Prof. Dr. Serdar Çintan, Aret Karabulut, Ali Yüksel Çalışkaıı, Mehmet Tank Tuncay, Sevıl Al Hacıosmanoğlu, Fatma Balpetck, Nermin Erdal, Ayşe Songül Yargıcı'dan oluşuyor. Bagışıklaym, hayat verin' • İstanbul Haber Servisi - Tampere Üniversitesi Tıp Fakültesi Viroloji Profesörü Timo Vcsikan, hcr yıl dünya çapında 5 yaşın altında 611 bin bebeğin ölümüne vc 2 milyon çocuğun hastancyc kaldınlmasına rotavirüs enfeksiyonımun neden olduğunu belirterek bu hastalıktan komnnıanın en önenıli yönteminin aşılama olduğunu vurguladı. 21-27 Nisan Aşı Haftası ncdcniylc gcçcn günlcrdc Türkiyc'yc gclcn Prof. Vcsikan, "Aşı 750 milyon çocuğu sakatlıktan kurtanyor, hastancyc gitmc oranım azaltıyor" dedi. Başbakan hastane kuyruklannın tarihe karıştığını söylese de hekimler bunun gerçeği yansıtmadığmı belirttiler Parası olansırabeklemiyor SİBEL BAHÇETEPE/ MELTEM Y1LMAZ Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın eğitinı ve araştırma hastanclcri ilc dev- let hastanelerinde "kuyrukların ta- rihc karıştığını" belirten açıklama- laraıın aksine yurttaşlarhastanelerde- ki uzun kuyrukların devam ettiğini, amcliyat gününün aylar sonrasına ve- riidığini vc "parası olanın sağlık hiz- nıeti alabildiğini" söylediler. Türk Tabiplcrı Bırliği (TTB) Merkez Kon- seyi Başkanı Prof. Dr. Gençay Gür- soy, Başbakan'ın açıklamalannın hiç- bir şckildc gerçeği yansıtmadığmı ve kendisinc örnek olarak gösterilen has- taneleri Türkiye'nin sağlık portresi zaımedip kamuoyuna yansıttığını ifa- de etti. Başbakan Erdoğan, geçen giinlerde Denizli'de katıldığı bir açılışta yurt- taşlann artık istcdiği hastaneye gide- bildiğini, ilaç almak içiıı kırynıktabek- lemediğini belirterek "Artık kölelik devri bitti. Şinıdi bcninı vatanda- şım efendi muamelcsi göriiyor" de- mişli. Cumhuriyet'in İstanbul Okmeyda- ııı ilc Şişli Eğitim ve Araştırma hasta- nelerinde görüştüğü yurttaşlar, saba- hın erkcn saatlcrinde muayene için gir- diklcri kuyruklarda akşam saatlerine Başbakan hastanelerdeyaşanan bu görüntününtarihe kanştı»ını savunmuştiı. kadar beklediklerini, gcrckli ilaçlan- nı yazdımıada sorunlar yaşadıklannı ve amcliyat için dc 6 ay sonrasına gün verildiğini söylediler. 2003 yılında me- me kanseri olduğunu öğrcncn ve aynı yıl ameliyatla sağ mcmcsindcki tümö- rü aldıran Reyhan Çakırcı (40) adlı yurttaş, ayda bir kez rutin kontrol vc ilaç yazdınna işlemleri için gıttiği Ccr- rahpaşa Tıp Fakültesi 'nde sabah O8.3O'dan 16.00'ya kadar kuyrukta bekJcdiğini aıılattı. Çakırcı, soıı iki yıl- dır kuyrukların daha da arttığını belir- terek "Kenıoterapi tedavisinde bile kuyrukta beklerkcn yaşadığıın sı- kıntüarı vaşamadını" dedi. TTB üenel Başkanı Prof. Dr. Gen- çay Gürsoy, hastanedcki kuyruklann gıderek daha da artacağını belirterek "Zannediyorum Id Başbakan Erdo- ğan, kendisine örnek olarak göste- rilen hastaneleri, Türkiye'nin sağ- lık portresi sanıp kamuoyuna yan- sıtıyor. Hekim olarak hâlâ üniversi- te, eğitim ve ihtisas hastanelerinde aylarca sıra beklendiğini, inceleme- ler için de haftalarca beklendiğini bi- Uyoruz" dedi. AKP hükümetinin Sağlıkta Dönü- şüm Programı'nın da tamamen popü- list bir anlayışa göre tasarlandığını söy- leyen Prof. Dr. Gürsoy, "Basit bir ameliyat için bile 2 hafta beklemek ciddi sorunlara yol açabilir. Ameli- yat için aylar sonrasına gün verilen hasta bu günü beklememek için ce- bindcn ek ücret ödeyerek özel has- tanelere gitmek durumunda kalabi- liyor" diye konuştu. Sağlık ve Sosyal Hizmet Emckçile- ri Sendıkası Genel Başkanı Bedriye Yorgun, hastanelerde kuyruklann azal- masının tek yolunun koruyucu sağlık hizmctlcrine önem vermek olduğunu ifade etti. İstanbul Tabip Odası Sağlık Politikaları Komisyonıı üyesi Dr. Os- man Öztürk, Başbakan'ın "Yurttaş- lar istedikleri hastaneye gidebiliyor" ifadesini "Bu sistemden kârh çıkan özel hastanelerdir" sözlenyle değer- lcndirdi. Hasta ve Hasta Yakını Hak- lan Denıcği Başkanı Lcyla Ezgi ıse de- ğişenin yalnızca kuyruk sırasınm "şek- Unin" olduğuna dikkat çekerek "Ran- devu sistemiyle birlikte hastane kuy- ruklarına ilave olarak telefon ve iıı- ternet kuyruğu da eklendi" dedi. Darülaceze Müessese Müdür Yardımcısı Durgun, 'Metropollerde geriatri hastaneleri açılmalı' dedi Yaşblar için politika üretilmeli İstanbul Haber Servisi - Birleşmiş Mıllctler (BM) verilerüıe göre 2050 yı- lında dünya nüfusunun yüzde 21' inin, yani 2 milyar kişinin 60 yaşın üzerin- de olacağı tahmin ediliyor. Hastane ve Sağlık Kurumlan Yönctinıi Uzma- ııı, Darülaceze Müessese Müdür Yar- dımcısı Bülcnt Durgun, Dünya Sağ- lık Örgütü'nün (WH0) 60 yaş ve üze- rini yaşlı nüfus kabul ettiğini belirte- rek "Türkiye'nin toplam nüfusunun yüzde 10'undan fazlası yaşlı. Top- lunısal değişimlerden en fazla etki- lenenler isc çocuklar ve yaşlılardır. Ailc yapısı korunurkcn bu grupla- ra yönelik politikalar öncelikle göz- den geçirilmelidir" dedi. lnsan yaşamının en soıı evresi ola- rak kabul edilen yaşlılık dönenıi ile il- gili bilgi vcrcn Durgun, yaşlılığm bi- yolojik, psikolojik, sosyolojik, fizyo- lojik, ekonomik, kronolojik ve top- lunısal açılardan farklı yorumlandığı- nı ve tek birtanımının olmadığmı söy- ledi. Türkiyc'de kadın-erkek ortalanıa yaşam süresinin 72 olduğunu dile ge- tiren Durgun, özctlc şunlan söyledi: "Yaşlı bireylere sunulan sağhk hiz- metleri, ağırlıklı olarak önleyici ve- ya koruyucu nitelik ve niccliktc ol- ıııalı, İstanbul başta olıııak üzere acilen metropollerde geriatri (yaşlı- lık bilinıi) hastaneleri açılmalı, yaş- lılara sunulan sağlık hizmetlerinin temel hedefi öncelikle yaşlı bireyin sağlık durumunu koruyabilmek, 240 bin yaşlı . bakıma muhtaç olumsuzlaşmasını önleyebilmek şek- linde olmalı, günlük yaşam aktivi- tclerini yerine getirmekte güçlük çe- ken yaşlılara destek hizmctleri ve bakım hizmetleri sağlayacak ara ku- rumlar ile hizmet modelleri oluştu- rulmalıdır. Yaşlılar, yaşlanmadan kaynaklanan fizyolojik ve statü kay- bı nedcniyle istismar edilmemeli- dir." ürkiye'de 60 yaş üstü nüfusun 240 biııiniıı bakıma muhtaç olduğu tahmin ediliyor. Ka- mu kurum ve kuruluşlanna bağlı 6 huzurcvinin yatak ka- pasitcsi 2 bin 442. Yerel yö- netimlere ait huzurevlerinüı sayısı 19, yatak kapasitesi 1960. Dernek ve vakıflara ait huzurevlerinin sayısı 33, ya- tak kapasitesi 2 bin 360. Ger- çek kişilere ait 103 huzurevi- nin yatak kapasitesi isc 4 bin 417. Azınlıklara ail huzurev- lerinin sayısı 7, yatak kapasi- tesi 991. Sosyal Hizmetler'e bağlı 69 huzurevinin yatak kapasitesi isc 7 bin 991. Sağlık Bakanlığrmn Dramı Prof. Dr. COŞKUN ÖZDEMİR Sevgili Cumhuriyet okurlan... Bu sütunlar- da sağlık alanında doğru olanla olmayajılan ayırt etmeye ve bu doğrıılruda uyanlarda bu- lunmaya çalışıyorum. Burada dayandığım kriter, tıpta bilimsel araştırma yöntcnıleri ile ulaşılan gcrçeklcrdir. Tedavisi lıenüz müm- kün olmayan binlerce hastalık var. Özcllikle genetik ve dejeneratif lıastalıklarda başarıya ulaşılamadı. Akupunktur adlı mctodun kabul görmüş uy- gulama alanları var. Ama bu metodun gene- tik lıastalıklarda etkili vc yararlı olduğunu göstcren lıiçbir kamt yok. Türkiye'de aku- punkturu genetik kaynaklı kas hastalıklan için kullanan vc ısrarla iyilik sağhyorum id- diasında bulunan doktorlar var. Elbcttc bu cüretkârlığı göstcrcnlerin dc lıiçbir iııandm- cı kanıtlan olamaz. Ben bu sütunlarda yıllardır bu uygulama- yı yapanları ve içlerinde bu konuda cn ısrar- lı olanını elcştirdim ve doğaldır ki bu yazıla- rımla hastalanıııızı uyarmak istedim. Bu zat, şaşılası bir şckılde bu yazılarınıdan dolayı beni dava etti. Biz, benım yöncticılik görevi yaptığım Türkiye Kas Hastalıklan Derneği ola- rak Sağlık Baİcanlığı'na bir yazı ilc başvur- duk. Bakanlıkta bir akupunktur komisyonu olduğunu öğrcnnıiştik. Bakanlığa akupunk- rurun kas hastalıklan için uygulanmasmın etik ve bilimsel olup ohııadığını, kas hasta- hklannın akupunkturun uygulama alanına girip girmediğıni sorduk. Aylarca yinclcmek zorunda kaldığımız bu yazılarımıza bir ccvap verilmedi. Nihayet yakin birtarihtebaşvuru- muzuıı bir komisyona havale edildiğini ve bu komisyondan gelecek cevabın bize ilctilcce- ğini bildiren bir yazı aldık. Henüz bu ileti gelnıedi; bunu ne siire beklcycccğımizı bil- miyoruz. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Ba- kanlığı'nın böyle bir soruyu -ki ccvabının çok kolay olnıası gerekir- aylarca cevaplan- dıramaması ya da cevaplamaktan çekinmesi acıklı değil nıi? Bunun nedenini size açıkla- yayım... Yukanda sözünü ettiğim ve ısrarla, inatla kas hastalarında akupunktur uygulaıııa- sını yapan vc bcni dava eden zat, bakanlığın bir üst kurulunda üyc olarak yer alıyor. Onu üzmek istemıyorlar. Bir dava konusu da bana kök hücre uygu- lamalan nedeniyle yaptığım cleştüi yazılarım- dan dolayı açıldı. Hastalara umut vercrck bü- yük paralarkarşıhğında bunu uygulamak etik ve scrbcst olamaz. Bunu yurdumuzdaperva- sızca yapan meslektaşımızı bu nedenle eleş- tirdim. O da dava açtı, sonuç alamadı. Bugünlerde internet sitclcrinde, hastaların neden bu tedavinin yapılmadığmı, niçin ön- lcndiğini sorgulayan iletilerini ve yazışmala- rını okuyorum. Sağlık Bakanlığı'na da baş- vurduklarmı öğreniyorum, ama bircevap ala- mıyorlar. Bu, çare peşinde, kaygılar içindeki insanların aydınlatılması o kadar önemli ki. Çırpınıyor insancıklar. Onlara doyurucu açık- lamalaryapılmalı. Buna çok ihtiyaç var. Biz dernek olarak bu uyanları ve açıklamaları yapıyoruz, ancak ulaşım gücümüz yüksek değil. Bakanlığın ve bilimsel derneklerin ti- tizlikle bu konuya önem vcmıesi gerekiyor. coskunoz^j)supcronline.com ,„.,..., * * # Cumhuriyet ıBİRGÜn, jOivrifti-' SKLsonotlorı sahnesi YAZAN:UğurMUMCU OYUNLAŞTIRAN: Uğur MUMCU- Rutkay AZİZ YÖNETEN: Mchmct ULAY MÜZİK: Timur SELÇUK HAREKET DÜZENİ: Gizem ERDEN IŞIK TASARIM: Yüksel AYMAZ DEKOR-KOSTÜM: M. Ziya ÜLKENCİLER FİLM TASAR1M: Öndcr ÖNSAL GENEL SANAT YÖNETMENİ: Orhan AYD1N ICAII 0YNAYAN1AH .Mehmet ULAY .Orhan AYDIN .Hecep YENEE .Mustafa KIKANTEPE .Tamer ÖZCEVİ2 .Deniz ATAM Kayhan KOŞAH .Cenk ŞENGÜL ve Oğuz TÜNÇ 6 M a y e Sall KARTAL HASAN AÜ YÛCEL KÛLTÜR MERKE2İ 7 Mayıs Çarşamba AVCILAR BARIŞMANÇO KÜLTÜR MERKEZİ Gişe Tel: 0212 509 90 55 Bilgi Tel: 0535 289 94 24 9-10 Mayıs SU GÖSTERİ SANATLARI SAHNESİ Vozirçeşmesl Sokak No:3 AKSARAY/ İST (Pertevnlya! t.ıseoi Atkı Sokaflı) Tel: O212 «21 45 5 2 BİR NUMARA'YI AÇIKLIYORUZ ı I GLADY . Belgeler. isimler ve olaylar arasındaki bağlar. Şemdinli'den başlayan olaylar zincirinde yaşananlara ışık tutan çok önemli ayrıntılar. Ergenekon tertibinde karanlıkta kalanlar ve merak edilenler. \\IM\ ULUSAL www.ulusalkanal.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog