Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

etfCU 3 MAYIS 2008 CUMARTESİ HAZIRLAYAN: FİGEN ATALAY e.posta: figen_atalay@yahoo.com egitim@cumhuriyet.com.tr faks:0212 343 72 64 Bir Bilişim İmecesi projesi, tstanbul'daki tarihi ve mimari eserlerle ilgili çalışmaları hedefliyor Geçmişten geleceğe îstanbul HAFTANIN SÖZÜ Haksızlık yapıp tüm insanlarla birlikteolmaktansa.adaletli V davranıp tek başına kalmak T daha iyidir. GANDHİ *J f\ 1 /llstanbul Avrupa Kültür Z* \JL l/Başkcnti projelerindcn biri olan "Bir Bilişim İmecesi: Geçmişten Geleceğe İslanhııl" içiıı lstanbul'daki mimari ve tarihi eserlcrin mevcııt durumları, sorunlan, çözümleri gibı konularda projeler ürctılmesi bckleniyor. Bu kapsamda çahşmalar hazırlayan beş okulun öğrencileri, Sepetçilcr Kasn'nda düzenlenen toplantıda, projclerini sundular. Okullar ve projelcrı şöyle sıralanıyor: ^ Moda llköğretim Okulu öğrcncilerinin; Haydarpaşa Garı ve Mahmut Muhtar Paşa Köşkünü, • Saint Pulchenc Vakfı, Özel Yeni Nesil 2000 öğrencilerinin Fransız Geçidi'ni, • VKV Özel Koç llköğretim Okıılu öğrencilerinin Sandal Bedesteni ve Amcazade Hüseyin Paşa Yahsı'nı, • 30 Ağustos llköğretim Okıılu öğrencilerinin Kız Kulesi'ni, • Levcnt Kız Meslck Lisesi öğrcncilerinin; Kethiida Hamamı'nı iyileşlirmeyi hedetleyen çalışmalan bulunuyor. Toplantıda, Kas Hastalıklan Derneği ilc Osmanlı'yı Modaya Taşımak îstanbul Aydın Üniversitesi Türkiye Araştırmaları Merkczi, 9-25 Mayıs tarihlcri arasında "Çevreden Çintemaniye Osmanlı'yı Modaya Taşımak" adlı Sertifıka Programı düzenlcyecek. Tekstil fimıalannın tasarım bölümlerınde görev yapan, tasarım eğitimi alan ve moda tasanmı konusuna ilgi duyan hcrkese açık olan program ile "Tiirkiye'nin marka değeri yüksek bir ülke olarak konumlannıası, genç tasarımcıların kendi markalarını yerelden kürescle taşıyarak yapacakları katkıya yeni açıhmlar kazandırarak katma dcğer yaı alılınası" hedeflcniyor.. Aynntılı ders programı ve katılım koşullarını öğrenmek isteyenlcı www.aydin.edu.tr adresıni inceleycbilir. GENÇLERİN KÖŞESİ Türkıye Omurilık Felçlileri Dcnıeği'nden öğrenciler ve dcrııek üyeleri de lstanburun engelsiz gezilmesi içiıı proje hazırladıklannı açıkladılar. Üniversite öğrencilerlnden destek Boğaziçi Üniversitesi Eğitim Fakültesi EREC Kulübü öğrencileri ise proje yapan llköğretim ve lise öğrencilerine çeviri ve teknoloji konulannda destek vcrcceklerini belirttiler. Projenin tasanmcısı Dr. Hayal Kriksal. ycdi imece halkasıyla başlayan projenin, yüzlerce projeye dönüşmesini beklediklerini söyledi. Kalite ve Banş Eğitimi Merkezi (Kalbe Mcr) ve Sürekli Gelişim Derneği (SüGeDcr) liderliğinde başlayan Proje, lstanbul'daki mimari vc tarihi escrlerin mevcut dummları konusunda düşünen, araştıran, sorgulayan, sorunlan saptayıp çözüm üreten, eserlerin 100 yıl sonraki projeksiyonlarım yapabilen projeler hazırlayacak katılımcıları hedefliyor. Bir Bilişim lmecesi'ne kaülan öğrenciler Sepetçiler Kasnnda projelerini sundu. İTÜ Atatürk Aıııtı 16 tonluk mermer yontu kabartmalarının önünde bulunuyor. İTÜ Atatürk Anıtı ve Atatürk Meydanı açıldı / Stanbul Teknik Üniversitesi (İTÜ) Ayazağa Yerleşkesi'nde Atatürk Meydanı ve Atatürk Anıtı törenle açıldı. Törende, "Kurtuluş Savaşı, Eğitim ve Bilim" temalannı içeren 16 tonluk mer- mer yontu kabartmalann önünde bulunan 3.5metreyükseldiğindc,yaklaşık 1 tonağır- lığındaki bronz Atatürk Anıtı'nın hcykel- tıraşı, Îstanbul Resiın Heykel Müzesi Mü- dürü Prof. Dr. Ferit Özşen ile 1600 met- rekarelik Atatürk Meydanı 'nın çevre dü- zenlemesini gerçekleştiren İTÜ Mimar- lık Fakültesi Peyzaj Mimarlığı Bölüm Baş- kanı Prof. Dr. Ahmet Cengiz Yıldızcı'ya teşekkür plaketleri sunuldu. Prof. Ferit Özşen, tasarladığı Atatürk Amtı ıçin "Mermer yontu bloklarının önünde yer alan, kurtuluşumuzu, çağ- daş düşünce ve yaşam biçimimizi bize armağan eden Atatürk figürü 'Cumlıu- riyeti biz kurduk, yaşatacak sizlersiniz' dercesine kendinden emin, dimdik du- rur biçimde anlatılmıştır" dedi. Bogaziçi'nde yeni program Boğaziçi Üniversitesi'nde, "artan hastane ve medikal işletme sayısı, tıp teknolojilerindc yaşanan hızlı gelişme ile kaliteli ve uluslararası standartların gercktirdiği işgiicü gereksinmesini karşılamak" amacıyla "Tıbbi Sistemler ve Bilişim" yüksek lisans programı açıldı. Öğrencilcrın, 15-31 Temmuz 2008 tarihleri arasında kabul edileceği programa kaydolabilmek için en az lisans diplomasına sahip olmak gerckiyor. Katılımcılar, lisans branşlarına ve yönelmek istedikleri alana göre, sağlık sistemlcri yönetimi, ileri tıbbı teknolojiler, tıbbi veri ışleme vc tıbbi bılgi sistemleri modüllerinden ders alabileceklcr. Ayrıntılı bilgi, www.bme.boun.edu.tr/TSB web adresinden öğrenilebilir. Egitimsiziik Sistemi Internet girişimcileri ITU'de buluşuyor Gece Bir Trafik Kazası... Dört genç arkadaş Taksim'e eğlenceye gitti. Koç Üniversitesi hazııiık sınıfında öğrenciler. Demek ki lise yeni bitmiş, yaşlar 18-19. Sabaha karşı saat dörtte evlerine gitmek üzere yola çıktılar. Araba içlerinden Devran Gözen'in (19), bir Mercedes cip. Devran Gözen, Free Bird Havayolu şirketinin sahibinin oğlu. Yanında oturan arkadaşı Görkem Gökhan Gürkan. Arkada oturanlar Okan Bektaş ve Büşra Yıldız. Cip Hacıosman Bayırı'nda büyük bir hızla giderken kaldırımı aşıyor, beş ağaca çarparak durabiliyor. Arkada oturan iki genç arabadan fırlayarak ölüyorlar. Sürücü yanında oturan genç ağır yaralı. Sürücü Devran Gözen hafif yaralı, şaşkın, şok geçiriyor. Ondekilerin yaşamını açılan hava yastıkları kurtarıyor. Gazetelerin haberleri böyle. ••• Bu korkunç kaza bize neler düşündürüyor? Daha da neleri düşündürmesi gerekiyor? Bu kaçıncı ölümle biten gençlerin trafik kazaları? Dürtülerini kontrol edemeyen gençler. Hız bağımlısı sürücü gençler. Onların yaşam paylaşımcısı arkadaşları. Kaçıncı kaza, kaçıncı ölüm, kaçıncı sakatlık? Ders almamaksa nasıl bir ders alamamak bu? öğrenmemekse nasıl öğrenmemek bu? Babaların parasıysa nasıl bir tüketim bu? Annelerin şefkatiyse nasıl bir başıboşluk bu? Tüketim çılgınlığının tükettiği kaçıncı genç bu? Sürücü Devran Gözen mi? O da bir kurban. Bu çılgınlığın o da kurbanı. Akıllar hiç başa gelmeyecek mi? Bu sorular hiç yanıtlanmayacak mı? Bir gece korkunç birtrafik kazası oldu. Birkaç saatsonra güneş doğdu. Vedünyadayeni birgün başladı... ERDALATABEK Çok kullandığımız bir sözdür: "Eğitim şart.' Fakat hangi eğitim? Toplumda korkulması gereken en büyük şe- yin şüphesiz cehalet olduğunun çoğumuz bi- lincindeyizdir. VVhoopi Goldberg'in birsözüyle bunu des tekleyelim: "Dehanın sınırları vardır, fakat cehaletin hiçbir sınırı yoktur." Öyleyse eğitimin şart koşulması, bireylerin yeterli donanıma sahip olmasında kâfi bir et- ken midir? "Okumuş cahil" kelimesine gereğinden faz- la rastlamıyor muyuz? Peki, bunun sebebi nedir? Eğitim ilk olarak ailede başlar ve okullarda devam eder. Burada eğitimin ölene kadar devam ettiği ger- çeğini bırakıp, konuşmak istediğimiz konular- da daha derin yargılara varabilmek amacıyla biraz daha yüzeysel olup, alınması gereken te- mel eğitimden ve okullardaki eğitimsizlik sis- teminden bahsedeceğim. llköğretimi bir kolejde okuyup, orada gerek sosyal aktivite gerekse ders açısından isteye- bileceğim hertürlü imkâna sahip olduğum, fa- kat Anadolu lisesine girdiğimde oradaki pırlan- ta gibi arkadaşlarımın maalesef ekonomik ye- tersizlik sebebiyle işlenemediğini ve işin daha da kötüsü, bunun onların suçu olmadığını gör- düğüm için kendimde eğitimsizlik sisteminde- ki haksızlığı dile getirme cüretini buluyorum. Bunun sebebi elbette ki onlar değildir! On- lar, kendi kendilerini eğitecek bir altyapıya sa- hip değiller ve bunu almaya çalışmak için bin bir emekle Anadolu liselerini kazanıyorlar, fa- kat buldukları şeyin onlar için ileriye yönelik yeterli veya iyi bir aşama olup olmadığı konu- su tartışılır. Bir fidanı budamak için bahçıvan- ları iyi seçmez de ellerine kör bir makas tutuş- turuverirseniz, ağaçların hiçbir şeyebenzeme- mesi olasılığı gittikçe kuvvetlenecektir. Fakat suç bahçıvanlarda mıdır, yoksa onların ustala- nnda mı? Bu, böyle sürüp gider ve biz bunun suçlusunu bulamayız... Çisem ÖZKUL Izmir Konak Anadolu Lisesi BİZE YAZIN Istediğiniz konuda yazacağınız yazıları bekliyoruz. fîgen_atalay@yahoo.com Internet girişimcileri, bugün Îstanbul Teknik Üniversitesi Maçka Kampusu Sosyal Tesisleri'nde bir araya geliyor. "e-Fikrim GünüTnde yapılacak panelde, "Başarılı Bir tnternet Girişimcisi Olmanın 10 AJtın Kurah" tartışılacak. İTÜ îşletme Mühendisliği Kulübü'nün düzenlediği e-Fikrim Günü'nde ele alınacak konular şunlar: "Türkiye'den neden uluslararası internet markası çıkmaz? Fikrinizi nasıl internet şirketine dönüştürürsünüz? Başarılı bir internet şirketi nasıl kurulur? Internet şirketi kültürü nasıl belirlenir? İnternet üzerindeki fırsatlar." İTÜ İşletme MühendMıej! Kulubu i Mnyrîû Maçka d » tntern»! Dunyasmın 8a>antı gırljınıcil«fjn Bir araya getiriyor ı • , „ B> Jtk Hayatm kaynağı su... Marnıara Eğitim Kurumlan'nın, ço- cukların çevrc bi- lincini geliştinnek, çevreyi korumak ve çevreyi nasıl algıla- dıklarım anlamak amacıyla düzenle- diği "Hayatın Kay- nağı Su" konulu re- sim yanşmasına ka- tılan resimler sergi- lenıyor. **• »e»tf Resimler, 12 Ma- yıs 2008 tarihine ka- dar Caddebostan Kültür Merkezi'ndcki "Fırçanın Ucundadır Sevgi Dolu Dünyam" konulu resim sergisindc yer alacak. Özel Marmara llköğretim Okulu öğ- renci ve öğretmenlerinin bütün bir yıl boyunca hazırladığı resim ve sanatsal çahşmalar da ser- gide görülebilecek. Yanşmaya, Anadolu Yakası'ndaki 120 okuldan 6-14 yaş arasındaki öğrenciler,' 'hayatın kayna- ğı su" temalı resimleriyle katıldılar. GENÇ MUCÎTLER YARIŞACAK Eyüboğlu Bilim Şenliği ve Proje Yarışması 'nda 21 okulyanşacak 18 ( *HıKİ lUllrı SffryfıJ Eyüboğlu Eğitim Kurumlan tara- fından bu yıl dokuzuncusu düzenle- necek olan "Bilim Şenliği ve Proje Yarışması" 10 Mayıs Cumartesi gü- nü Eyüboğlu Çamlıca Kampusu'nda gcrçekleştirilecek. 21 okuldan 133 öğrencinin katılacağı şenlikte 87 pro- je yanşacak. Araştrrmacı eğitimin gelişmesi ve yaygınlaşması amacıyla düzenlenen şenlik kapsamında gerçekleştirilecek yarışmaya 4,5,6,7 ve 8. sınıf öğren- cileri projeleriyle katılabilecekler. Bilim Şenliği ve Proje Yarışması ile öğrenci ve öğretmenlerin bilgi pay- laşımında bulunmalannı, bilimsel du- yarlılık kazanmalannı, deneysel ya da gözlemsel olarak gerçekleştirdikleri araştınnalannın sergilenmesini amaç- ladüdannı söyleyen Fen Bilimleri Bö- lüm Başkanı Ahmet Duran, "Bilim- sel dayanaklı bilgiye ulaşmanın en iyi yolu da bu bilgileri paylaşacak şenlik ortamlarıdır" dedi. Gönüllü gençlerAvrupa y ya A vrupa GöniiUüHizmeti Projesi, Türkiye'den 18-30yaş arasıgençleri /I bekliyor. En az iki, en çok 12 ay süren projelerde, gönüllünün tüm JCJL. konaklama ve ulaşım masrafları, Avrupa Birliği Fonu 'ndan ulusal ajanslar tarafmdan karşılanıyor. 27 ülkede gerçekleştirilenprojelerde, doğa horuma çahşmalanndan kalhnma projelerine, çocuklarla çalışmalardan engellilere kadar hemen her alanda çalışıhyor. GENÇTUR koordinatör ve gönderici kuruluş olarak, gitmek isteyen gençlere yol gösterip yardım ediyor. Darüşşafaka yetenekli öğrencileri bekliyor abası hayatta olmayan ve ekonomik du- rumu yetersiz öğrencilere, ilköğretim 4. smıftan lise son sınıfa kadar tam burslu ve yatılı eğitim veren Darüşşafaka Eğitim Ku- rumlan, başarılı ve yetenekli öğrencileri bekliyor. Sınav merkezi sayısını bu yıl 8'den 16'ya çıka- ran Darüşşafaka'ya giriş sınavı, 1 Haziran 2008 tarihinde yapılacak. Darüşşafaka Eğitim Kurum- lan TİM Salonu'nda düzenlenen tanıtım toplan- tısında, lstanbul'daki ilköğretim 3 sınıf öğretmen- leri, okul yöneticileri, rehber öğretmenler ve ve- lilere Daıaişşafaka'nın öğrencilerine sunduğu ola- naklar hakkında bilgi verildi. Darüşşafaka gençlerin yaşamlarını değlştlrlyor Toplantının açılış konuşmasmı yapan Darüşşa- faka Cemiyeti Yönetim Kurulu Başkanvekili Tal- ha Çamaş, başanlı ve yetenekJi gençleri yaşama hazırlamayı ilke edinen Darüşşafaka Eğitim Ku- rumları'nın, sunduğu eğitim olanakJan, akade- mik vc sosyal alanda yaptığı çalışmalarla gençle- rin yaşamlannı değiştirdiğini söyledi. Çamaş, "Darüşşafaka Eğitim Kurumlan, ana- diline hâkim, tngilizceyi etkin kullanan ve ikin- ci yabancı dilde iletişim kurabilen, çağdaş, öz- güvene sahip, öğrenerek kendini geliştiren, de- ğişime ve kürcselleşmeye uyunı sağlayan, çağın gercktirdiği teknolojileri en üst düzeyde kulla- nan, akademik alanda donanımh ve yaşamla- rının her alanında fark yaratabilecek gençler yetiştirmektedir" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog