Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

3 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI 17 YAŞAMDA Kira gelirinde emsal bedel uygulaması•• •• MALI ÇOZUM V A H V A A R I K A N nialicozum@jsmmmo.org.tr YABANCI ÜLKE VATANDAŞI OLAN ÇOCÜK MİRASTAN YARARLANIR Amerika'da bir oğlum var, kendisi Amerikan vatandaşı. Ben ise Türk vatandaşıyım ve burada gayrimenkullerim var. Benim vefatımda oğlum mirasımı alabilir mi? Duydu- ğuma göre yabancılar mal-mülk sahibi olamazlarmış. Bu doğru mu? Ayse Ceyhun Veraset ve intikal Vergisi Kanunu'na göre oğlunuz mirasta hak sahibidir. TAKSİ PLAKALARININ VERASET DEĞERİNİN BELİRLENMESİ Tereke içinde taksi plakalı bir vasıta varsa, bu aracın ve- raset ve intikal vergisi yönünden vergiye esas değeri ne ola- caktır? 17 yaşını bitirmiş bir çocuğum var. Hemen işe baş- latılması halinde yeni sosyal güvenlik yasası yürürlüğe gir- meden (emeklilik koşulları ağırlaştırılmaktadır) önemli bir faydası olur mu? Birol Gülpınar Taksi plakasının VIV esas teşkil edecek matrahı takdir komis- yonu kararı ile belirlenir. Bugün çalışmaya başlayacak sigortalının 58-60 yaş ve 7000 gün sayısı ile emekliliği söz konusudur. Yani, reformdan son- raki yaş artışlarından etkilenmeyecek ve emekliliğinde de ça- lışma hakkı olabilecektir. Eğer bir işyerinde çalışırsa sigortalı ol- masında yarar bulunmaktadır. ÖDENMEYEN İŞYERİ KİRA STOPAJLARININ SORUMLULUĞU Izmir-Mendereste bulunan arazimizi Temmuz 2007'de ay- lık 700 YTL'ye kiraya verdik. Kiracıyla yapılan kira sözleşmesinde "işyeri" (süs eşya- sı imalatı) olarak belirtildi ve stopaj ödeyeceği açıklandı. Öğrenmek istedi- ğim şu: Kiralayanın, kiracının stopaj ödemesiyle ilgili herhangi bir sorum- luluğu var mıdır? Kiracı burayı be- yan etmez stopajı ÇflRII-PFUAP da ödemez ise mal sahibi de sorumlu tutulur mu? Kirala- yanın sorumluluğu nedir? I-CEVAP Sorularınız için bize malicozum@ismmmo.org. tr adresimizden ulaşabilirsiniz. Tüm sorular e-posta ile tek tek cevaplanacaktır. Nuri Özler İşyeri olarak kira- ya verilen gayrimen- kullerden yapılacak stopajın ödenmeme- sinde mal sahibinin sorumluluğu yoktur. G ayrimenkul kira gelirlerinde hasılat, prensip olarak tahsil edilen kira bedelidir. Ancak bazı durumlarda Gelir Vergisi Kanunu uyarınca hasılat olarak gerçekte tahsil edilen kira bedeli yerine emsal kira bedelinin esas alınması gerekiyor. kirabedeli, bedelsizveyadüşük bedelle kiraya verilen mal ve hakların kira gelirlerinde asgari bir sınır tespiti, bedelin eksikveyadüşükgösterilmesiniveböylece vergi matrahının aşınmasını önlemek için sisteme eklenmiş olan bir oto-kontrol müessesesi olarak tanımlanabilir. Binalarda emsal kira bedeli Binalarda emsal kira bedeli varsa, yetkili özel mercilerce tespit edilmiş veya mahkeme takdir edilmiş kiradır. Bu mercilertarafından tespit veya takdir edilmiş kira bedeli mevcut değilse, Vergi Usul Kanunu'na belirlenen vergi değerinin yüzde 5'idir. Vergi değeri, emlak vergisi matrahını teşkil ediyor. Emsal kira bedelinin tespiti nasıl yapılır? Binalarda emsal kira bedeli özel mercilerce veya mahkemelerce takdir edilmiş veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse Vergi Usul Kanunu'na göre belirlenen vergi değerinin yüzde 5'idir. Vergi değeri Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre binaların rayiç bedelidir. Örneğin: Bir apartman dairesinin rayiç bedeli (vergi değeri) 100 bin YTL Bu daire yıllık 3 bin YTL'ye kiraya verildi. Bu durumda dairenin emsal kira bedeli "100.000 YTL x %5 = 5.000" YTL olup beyanda bu tutarın dikkate alınması gerekir. Bulgaristan göçmenleri askerlik süresini borçlanabilir mi? AskerlikleriniyurtdışındayaptıktansonraTürkvatandaşlığına alınanların askerlik borçlanması yapıp yapamayacağı Yargıtay kararlarına konu olmuş ve Yargıtay bir kararında (Yargıtay 10. HD. 19.11.1985, 6086/6359 YKD, Şubat 1986, 230-231), "Muhacir olarak gelip Türk vatandaşlığına alınanların geldikleri ülkedeki askerlik hizmetlerinin kabul edilerek yeniden askerlik yaptırılmaması olgusu da göz önünde tutulduğunda, yurtdışındaki askerlik süresini borçlan- abilecekleri sonucuna varmak gerekir. Tersi bir düşüncenin kabulünün ise aynı ülkenin vatandaşlan arasında eşitsizliğe neden olacağı açıktır" kararını vermiştir. Bulgaristan göçmenlerinin, Bulgaristan'da askerlik hizmetini yaptıklarını gösterir resmi bir belge ibraz etmeleri halinde belgede kayıtlı fiili askerlik süresinin; belgede fiili askerlik süresinin başlangıç ve bitiş tarihleri kayıtlı olmayanların ise tarihi belirtilmeksizin 2 yıl olarak borçlandırılmaları ve sigortalılık süresinin başlangıcından önceki süreler olarak işleme tabi tutulması gerekmektedir. Yaşını büyütenler erken emekli olabilir mi? 4447 sayılı kanun ile 1999 yılından beri emeklilikte prim ödeme süresi ile sigortalılık süresinin yanı sıra aynca yaş şartının getirilmesinden sonra nüfusta kayıtlı doğum tarihlerinin düzeltilmesi önemli bir hal almıştı. Emeklilik için sigortalılık süresi ve prim gün sayısı dışında "yaş" koşulunun da aranmaya başlanmasından dolayı, birçok kişi mahkeme kararıyla yaş düzeltmesi (tashihi) yaparak daha erken emekli olmaya çalışıyor. Gerek Sosyal Sigortalar Kanunu'na tabi olarak ilk defa çalışmaya başlanıldığı tarihten sonra, gerekse birleştirilmiş hizmetlere göre belirlenen ilk işe giriş tarihinden sonra ya da askerlik veya diğer hizmet borçlanmalarına göre belirlenen sigortalılık süresinin başlangıç tarihinden sonra yapılan yaş tashihleri, aylığa hak kazanılıp kazanılmadığının tespitinde veya aylık bağlanmasında dikkate alınmıyor. Yani, Sosyal Sigortalar Kanunu'na göre, ilk defa çalışmaya başladığı tarihten sonraki yaş düzeltmeleri erken emeklilik hakkı vermeyecektir. Ancak, mahkeme kararı doğrultusunda kayıtlartashihli doğum tarihine göre düzeltilerek düzenlenecek hertürlü belgede düzeltilmiş doğum tarihi yer alacaktır. Işçiler iki ayn işyerinde çalışabilir mi? Bir işçi bir veya birkaç işyerinden aynı anda sigortalı olabilir. Sosyal güvenlik mevzuatımızda, bir kişinin birden fazla işyerinde çahşmasına engel herhangi bir düzenleme yok. Yani, bir işyerinde çalışan ve aylık 30 gün üzerinden sigorta bildirimi yapılan işçinin başka bir işyerinde de çalışması fiilen mümkün. Bu durumda ikinci (veya ikiden fazla) işyerinin de çalıştırdığı işçiyi sigortalı yapması gerekir. İşçinin çalışma süresine göre her bir işveren ayn ayrı sigorta bildirimlerini yapmalı. Her işveren, işçinin kendi işyerindeki çalışma günü ve ücreti üzerinden sigorta primini bildirecek. Ay içinde birkaç işyerinden bildirim yapılması halinde gün sayısı en fazla 30 gün olarak ve prim tutarı ise tavana kadar dikkate alınacak. İşçi adına aynı süre içinde birden fazla iş yerinden ödenen sigorta primlerinden dolayı tavan ücreti aşan bir bildirim söz konusu ise tavanı aşan kısmını işçi Sosyal Güvenlik Kurumu'ndan geri isteyebilecek. UYGULAMA ALANLARI Gelir Vergisi Kanunu'na göre emsal kira bedeli; a)- Kiraya verilen taşınmazların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olması. Örneğin: Yıllık emsal kira bedeli 8 bin YTL olan bir konutun 2 bin YTL'ye kiraya verilmesi durumunda hasılat olarak dikkate alınacak tutar 2 bin YTL değil 8 bin YTL olacak. b)- Bedelsiz olarak başkalarının kullanımına bırakılması durumlarında uygulanır. Örneğin: Yıllık emsal kira bedeli 3 bin YTL olan bir konutun bir şahsa kira bedeli alınmaksızın kiraya verilmesi durumunda 3 bin YTL taşınmazın kiraya verilmesi karşılığında elde edilen hasılat olarak kabul edilecek. KAPSAM DIŞI HALLER E m s a l kira bedeli esası şu durumlarda uygulanmaz: a- Boş kalan gayrimenkullerin korunmaları amacıyla bedelsiz olarak başkalarının ikametine bırakılması. b- Binaların mal sahiplerinin usul, füruğ (anne, baba ve çocuklar) veya kardeşlerinin ikametine tahsis edilmesi usul, füruğ ve kardeşlerden her birinin ikametine birden fazla konut tahsis edilmiş ise bu konutların yalnız birisi hakkında emsal kira bedeli hesaplanmaz. Kardeşler evli ise eşlerden sadece biri için emsal kira bedeli hesaplanmaz. Örneğin, 3 çocuklu bir babanın her çocuğuna tahsis edeceği birer adet konut için emsal kira bedeli uygulanmayacak. Buna göre bir konut, mal sahibinin ana, baba, büyükanne, büyükbabası ya da çocuklarına, torunlarına veya kardeşlerine yalnızca oturmaları için verilirse bunların emsal kira bedelleri vergiye tabi değil. Ikametten başka bir amaç için ayrılan binaların emsal kira bedeli gelir vergisine tabi. c- Mal sahibi ile birlikte akrabalann da aynı evde veya dairede ikamet etmesi. Örneğin konut sahibi annesi, babası, çocukları, kayınpederi ve kayınvalidesi ile birlikte oturuyorsa emsal kira bedeli esası uygulanmaz. d- Genel bütçeye dahil daireler ve katma bütçeli idareler, il özel idareleri ve belediyeler ile diğer kamu kurum ve kuruluşlarınca yapılan kiralamalarda da emsal kira bedeli uygulanmaz. ANMA Sevgili kardeşim NACİ GİRGİN'i Aramızdan ayrılışının ilk yılında özlem, sevgi ve dualarımızla anıyoruz. Nejat GİRGİN TrekSigortf ile geleceğiniz kontrol altmda... Tüm branşlarda karşılaştırmalı fiyat teklifleri en uygun ödeme seçenekleri ile burada sigortalı olun, geleceğe güvenle baktn. ULUSAL BUYUK YALAN BELGESELİ 2.Bölüm SAKLI TUTULAN ERMENİ BELGELERİ GENKLSKJORTA Ş A X A O Y A K O0ERGOİSVİÇRE Trek Sigorta fırs3tıvl3 CAGRI MERKEZI «5144050 28 Trek Turızrrifl Adelayd ...630 Bangkok....340 A M E R I K A Alm.ı.ıı.ı n(. Beyrut 189 gı.ii)iiaı»ı> Amnl.ın 158 Biskek 389 •^rf^TTft: Ashgabad .289 Boston 269 'K£JÎJf T ' Astana 299 Budape;te...77 Delhl 358 Atina 159 Bükreş 108 Detroit 312 Atlanta 329 Cenevre 88 Dubai 139 Bahreyn ....237 Chicago 269 HongKong471 Amsterdam, Barcelona, Berlin. I S i V » 0 " " "104 Brüksel, Dusseldorf, Frankfurt. 7,." !J Hamburg, Kopenhag, Londra, * ° ' :Tİ Manchestor. Milano. Münih. * l e . v ]„; Paris, Stockholm, gidlf-dönü; J ° , " Roma, Stutgart, v.iisnv.ı, viyana Tüm uçak biletleriniz kfealCard9.0tJb»nkH. Axeu, Manlmum, Zıraat 6, VVorfd Card 5. , BonuıCMd. Cardfirunı. Trf 220 b.Francisco 359 .••Ies379 Seattle 359 126 Seul 4 8 6 99 Singapur ...387 I....630 Shangai 451 349 Sydney 615 1İ...359 Tahran 277 a ...189 Telavlv 200 k...288 Tiflis 289 169 Tokyo 517 437 Toronto 359 630 Washington240 .111 Zürlh 88 , UVMII) llllil l'ılııı. THY, ONURAIR. ATLASJET. PEGASUS l( hal bılftlfri s.ıtılır bilet@trek.com.tr -- - - - - - -Kf AT Charter rezervasyonlannız ILIH 1 (0212)513 13 97'2i5 Ivano-Frankovsk..330 ^ VfTTV Kharkov 3b2 İ İ M N S Nikolaev 290 $ 1H0r AVRUPA YAKASI S Aksaray MtRKU 513 13 97 Sirkcci „ Aksaray MURO,. Avcılar Bakırköy Bakırköy MEYDA Bakırköy INÜHU Bayrampaşa Bl'Slkt.lJ Beyazıt Etiler Fındıkzade Güngören Pendik 514 10 54 Sahrayı Ccdid . 528 58 04 Selamiçesme... 23113 33 Suadlye ..517 96 80 Sultanahmet 528 58 04 Selamiçeşme ..49110 09 Şİ$IİMIVDAN 23113 33 Suadiye ..59153 53 Şİ;IIHMAWMGAZI..24641 51 Şa;kınbakkal .570 83 10 Osmanbey 234 67 06 Ümraniye .543 1154 Taksim 256 55 56 Üsküdar ..543 68 98 Yenikapı 458 16 93 DİĞER S .5674145 A N A D O L U Y A K A S I Adana l( DİĞER SEHIRt.KH Adana {0322)457 18 38 SS5SS!valimanı ..465 45 : ' \ «aıl.ıl Levent 4. Levrent M c ı ı ı l ı y i ' k ı ı v Merter Sefaköy Altıyol 346 64 65 Ankara »ıvuMini.')212 55 67 BOM.IHIı 372 32 45 Ankara M.-II««m:ı425 71 41 Bostancı M[YD*N...416 22 35 Ankara ı HIIMI(IHI.>166 06 41 Kadıköy 550 46 60 Anlalyacuu.Mv.1024212481211 Kadıköy RIMTIM 550 35 37 AIII.IVKI AK ..(0242)248 62 00 K.ın.il 488 03 32 Bursa o ı « u » j « l 2 3 4 0 0 2 6 Kavaok 413 72 77 Bursa «nmıuMO22<)221 94 33 Kazasker 372 33 24 izmir (A»KAVA.{0232I445 32 69 Kızılloprak 346 67 11 İzmir KAHSIVAKA(02Î2|364 8100 Kozyatagı 369 76 51 İzmir H.UMANI(0232) 274 51 00 Maltepe 352 41 00 Kocaelil2UIT(02G2)321 46 66 Marmara Unvr 346 62 06 Kocaeli GEUE(0262) 643 66 44 HOT€LMAVID€NIZ Tatil Keyflniz Marmaris'm cennet koyu Turunç'da tatil imkanı,., Mcnuela iotelBodrumun incisi Bitez koyunda mayıs ayı dostlar orasında tatil keyfi fırsott Denize sıfır özel plajlı, botanik bahçesini andıran doğasıyla mavi ve yeşilin bütünleştiği tatil cennetidir... 20 Yılı aşkın kaliteli ve güleryüzlü hizmeti ile özenli ve titiz mutfağı ile ... Ozel Pl.ıı. ylizmo hüvuzu, çoruk havıızu. restaurant, havuz bür, kablosuz Internct, otopork, konferans salonu. Odalarda; khın.ı, telcvizyon, lön mahinası. telefon, duş/wc. OlHaziran - 14Temmuz Tam Pansiyon Plus 8O.-YTL/KİŞİ Erken rezervasyonda ilk 20 odaya Nakit ödemede %30 veya 8 Taksite kadar ödemede %1S indirim. Daha fazla bilgi için: www.hotelmavideniz.com infoinihotolniavideniz.com DOSTLAR TİYATRvySU Rezervasyon için: 0(252)476 71 90-91 0(252)476 70 70 Mayıs Ayı Kişi Başı: 54 YTL. OTEÜMİZE AİT TEKNEYLE ÜCRETSİZ TEKNE TURLARI Tel: 02 04 iAYAN NE. :SEL OYUN Bir Yajama Donen 5f malı sıvas93iflUftft'VanMvn Ql NCO f M K A I . MOM* PAZlj ^•>AY Ottyml f.)7L (7M KAYA SON OYUNLAR M. Karaca Tiynlrosu (0212) ZWİ 59 3b 3 Mayıs C tesi ?0:30, 4 Mayıs Pa?ar 15:00 /,— N 9MayısCııma20:30.10MayısC.lesi20:30 ¥ EFES İl CüddetıostHiı Külliir MLTkezi (0?16) 46/ 75 68 İ İ PUsen m 11 Mayıs Pa?ar 16:00 \?**;'*._^«. EFES Pllsoıı'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. AYDINLIĞA NÖBET TUTANLAR İÇİN AKATLAR KÜLTÜR MERKEZI BEŞİKTAŞ Tel: 212.351 93 84 10 Mayıs Cumartesi 20:30 17 Mayıs Cumartesi 20:30 ATAKÖY YUNUS EMRE KÜLTÜR MERKEZİ .III Tel: 212.661 38 95 07 Mayıs 2008 Çarşamba 20:30 Bilgi için: 0212.560 70 83 0533.773 68 07 0552.211 22 34 Dramaturg: tutfU KALELİ - Ahmet DEMİR TUıküleri Yoruırtayan: LEYLA www.meydansahnesi.com Kostüm: Göniil SİPAHİOĞLÜ İki Temmuz Anısına Bu bir pan@dost yapımıdır. Bakırköy, Beşiktaş ve Avcılar Belediyelerinin Desteği ile <euyenr katkıları ile
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog