Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 MAYIS 2008 CUMARTESİ 16 KOBI ekonomi«' cumhuriyet.com.tr 0) U C o TEB'İAI ADANA RAPORU SEYİTLER KİMYA'DAN ÖRNEK PROJE INFINITY TEKNOLOJİYE ÖDÜL Türk Ekonomi Bankası (TEB), Aralık 2007 de düzenlediği ve Ada- na da yerel idareciler, işadamları, akademisyenler ve bürokratlann ka- tılımıyla bölgenin ekonomik, ticari, sosyalsorunlarmm ve çözümyolla- rının masaya yatırıldığı "tllerîçin GelecekStralejileri" konferansmm sonuçlarmı bir rapor haline getir- di. Adana 'yı tüm sosyal ve ekono- miksüreçleri ile ele alan "Adana So- nııç Raporu ", TEB Genel Müdürii Varol Civil tarafmdan, Adana Vali- si İlhan Atış 'asunuldu. TEB Genel Müdürii Varol Civil, raporda orta- ya çıkan en çarpıcı sonuçlardan bi- rinin 'kentte heyecan ve motivas- yon eksikliği' bulunduğumın anla- şılması olduğunu belirterek bu du- rumun gelişmenin önündeki en bü- yük engellerden olduğunu bildirdi. îzmir den dünyaya yakı, yara bandı, Jlasier gibi üriinler ihraç eden Seyitler Kimya, 2007'den başlayarak sigaraya savaş açtığı "Dumansız Nefes " projesi ile Sağhk Gönüllüleri 'nin vereceği Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Büyiik Ödülü'nde finale kalan tek KOBÎ oldu. Projeve vıl sonuna kadar 5 biıı kişi ve 500 kurumun desteğinin ahnması hedefleniyor. Seyitler Kimya, ürettiği üriinlerin ambalajlarında, kolilerde, kullandığı taşıtlarda, fatura, irsaliye, telesekreter kavıtları ve tüm yazışmalarda kampanya sloganlarım hillanarak iletişimde olduğu herkese sigara konusunda mesaj veriyor. Seyitler Kimya, öncelikli hedef olarak belirlediği çahşanlarımn tümüne sigarayı bıraktırdı. Projenin önümüzdeki günlerde çeşıtli meslek ö'rgütleri, demekler ve ÖSB lerde, uzman desteğiyle verilecek eğitimlerle sürdürülmesi ve yıl sonunda destek veren kişi sayısımn 5 bıne, hırıım sayısının ise 500 'e ulaşması hedefleniyor. Sağlık Gönüllüleri tarafmdan verilecek Sağlıkta Sosyal Sorumluluk Büyiik Ödülü ise 27 Mayıs 2008 de düzenlenecek bir törenle sahibini bulacak. Infinity Teknoloji, "Altm Örümcek Web Ödülleri 2007"yarışmasmda iki ödül bir- den kazandı! 53 kategoride 3 bin web sitesinin yanştığı büyük organizasyon- da, "Profesyonel Servisler " kategori- sinde değerlendirilen www.kobifi- nans.com.tr ve www.kobiegitim.com si- teleri, Altm Örümcek'in birincilik ve 3KKOBIRNANS ••'..,..., üçüncülük ödüllerini aldı. Kobilerle il- gili eğitim, içerik ve web tasarım alan- larında önemli çalışmalam imza atanfır- maya başarı dayine kobilerle geldi. KO- Bl'lerin iş hayatı ile ilgili ihtiyaç duya- bilecekleri her türlü bilgi için başvuru kavnağı olan ve aynı zamanda bir KO- BI bilgi danışma merkezi olarak da hiz- met veren www.kobifinans.com.tr, yo- ğım bir ziyaretçi trafiği alıyor. Yaklaşık üç yıldır, sitenin arama motoru optimi- zasyonu, AdWords damşmanlığı, görsel tasarımı, yazıhm geliştirme ve destek altyapısınm tamamı Infinity Teknoloji tarafmdan sağlanıyor. Türkiye'nin her yerinden sanayici belirsizlikten şikâyetçi. Ortak nokta ise 'Güven ve referans noktası artık kalmadı' şeklinde Adı konmamışkriziçindeyizA dına kriz /\ denilmese - / J - de iş dünya- sının sıkıntısı gi- derekartıyor. Na- kit sıkıntısından dolayı işletmeler çeklerini ödeyemi- yor, senetprotestolan ar- tıyor. Firmalar yatınm ka- rarlannı belirsizlik yüzünden sürckli crtcliyorlar. Hükü- metin acilen yeni bir ekono- mik planı devreye sokınasını is- teyen iş dünyası... Anadolu Aslanları tşadamları Der- neğı (ASKON) Genel Başkanı Mustafa Koca, "Merkez Bankası Başkanı, 'Özür dileriz hedefleri rutturamıyoruz, 2008'dc yüzde 9, 2OO9'da yüzde 7, 2010'da yüzde 4.9, 2011 'de ise yüzde 4 şeklinde bir tahmin yapıyoruz' diyor. Bu şartlar altmda hesap- lar iyiden iyiye karıştı ve önemli bir güven vc referans noktası kalmadı" dedi. Yazılı aç ıklamasında TCMB Başkanı Dur- muş Yılmaz'ın değerlendirmelerine yer ve- ren Koca, "Hesabımızı kime göre yapalım, kapatma davasına göre mi, TCMB'nin te- reddütlerine göre mi, yoksa küresel geliş- melerin seyrine göre mi? 2007 stresinden sonra, 2008 yılı ümitler yılı olmuştu. Ma- alesef şimdi onu da kaybetmenin sıkıntısı- nı yaşıyoruz. Memleketini seven her yetki- liyi duyarlılığa davet ediyorum" dedi. Ankara Sanayi Odası (ASO) Başkanı Nu- rettin Özdebir ise Merkez Bankası'nın yüz- de 4 enllasyon hedefüıe kilıtlencrek faiz ar- tırımına gitmek zorunda buakılmasının yan- lış olduğunu, bu yüzden ekonomiden sorum- lu Devlet Bakanı Mehmet Şimşek'in bu ko- nuda acilen çalışmaya başlaması gerektiğini belirtti. Mart ayında ASO üycleri arasında gerçek- leştirdikleri ankctin sonuçlannı açıklayan Öz- debir, 2007 aralık ayında firnıalann yüzde 29'unun ürün fiyatlannın arttığmı belirtirkeıı, bu oranın mart ayında yüzde 56'ya yükseldi- ğini kaydetti. Hammadde fiyatlarındaki ar- tıştan etkilenen firmaların oranının da 23 pu- an artarak yüzde 89'a yükseldiğini belirten Oz- debir, aralık sonuçları ile karşılaştınldığında en önemli değişimin beklentilerde yaşandığı- na değinerek "Ankarah sanayicinin nıorali bozuldu. Arahk ayında 2008 yılında üretim artışı bekleyenlerin oranı yüzde 56 iken bu oran mart ayında yüzde 40'a gerilemiştir" dedi. Özdebir, şunları kaydetti: "Açıklanan istihdam paketinde esnek ça- lışma ve kıdcııı tazminatına ilişkin düzen- lemelerin bu pakette yer almaması bizce bir cksikliktir. Hükümetin moralleri düzelte- cek, piyasalardaki sıkışıklığı azaltacak ba- zı başka tedbirleri alması da gereklidir. Ör- neğin devletin özel sektöre olan borçlarının bir an önce ödenmesi, piyasadaki nakit sı- kıntısını bir ölçüde de olsa hafifletecektir. • ASO Başkanı Özdebir: Enflasyon hedefi revize edilmeli. Firmalar hammadde fiyatlarındaki artıştan kötü etkileniyor. Üretim artışı bekleyenlerin oranı geriledi. TOSYÖVBaşkanı Develi: 1.5 milyona ulaşan KOBl'leıin içerisinde bulunduğu durum gittikçe kötüleşiyor. lhracattaki ithal ürünlerin payı da yüzde 74'lere ulaştı. Karşı olmamıza rağnıen, içinde bulundu- ğumuz konjonktür gereği birikmiş sosyal güvenlik prinı borçlarının yenidcn yapı- landırılarak bir ödeme planına bağlanma- sı da moralleri düzeltecektir." Türkiye Küçük ve Orta Ölçekli İşletmeler, Serbcst Meslek Mensupları ve Yöneticiler Vakfı (TOSYÖV) Yönetim Kurulu Başkanı Hilmi Develi ise piyasalarda "adına her ne kadar kriz denilmese de bir daralmanın yaşandığım" belirterek "Nakit sıkıntısın- dan dolayı işletmeler çeklerini öde- yemez duruma geldi, senet protes- toları arttı" dedi. Develi, 240 bini imalat sanayiinde olmak üzere top- lam sayılan 1.5 milyona ulaşan KOBl'lerin içerisinde bulunduğu durumun her geçen gün kötüleştiğini söyle- di. llıracattaki ithal üriinlerin payının da yüz- de 74'lere ulaştığını anlatan Develi, şöylc ko- nuşru: "Bu oran çok büyük. Katma değeri olma- yan ürünleri ihraç eder duruma geldik. Bu büyük bir risk ve sıkıntı yaratır. Ithalatta- ki bu yükselme cari açığı artırıyor. Türki- ye, katma değeri yüksek ürünleri üretip ihraç etmek durumunda. Gelcccğe güven- le bakamayan KOBİ'ler kredi almakta da tereddütlü davranıyorlar." KSO Başkanı Kanbak: Beürslzllk bunaltıyor Kocaeli Sanayi Odası (KSO) Yönetim Ku- rulu Başkanı Yılmaz Kanbak, "Belirsizlik- ler bizi bunaltıyor, Türkiye hak ettiği yer- de değil, Türk insanı da hak ettiği gibi ya- şamıyor" dedi. Kanbak, KSO meclis toplan- tısında yaptığı konuşmada, ekonomik ve sos- yal barışın, gelişnıenin temelinin istikrara bağ- lı olduğunu söyledi. Ekonominin güvenli bir ortamda ve insan- lann yannlanna güvenle bakabileceği dönem- lcrde canlanacağını, yatırım ve üretimin arta- cağını belirten Kanbak, bugün reel kesim ile tüketicinin güveninin aşağıya doğru inmeye devam ettiğini belirtti. KOSGEB Destekleri HİLMİ DEVELİ Bu kez, işlerini kuracak gençleri- mize, girişimcilere ve KOBl'lerimi- ze katkısı olacağı düşüncesiyle geç- miş yıllarda başkanlığını yapmaktan onur duyduğum KOSGEB (Küçük ve Orta Olçekli Sanayi Geliştirme ve Destekleme Idaresi Başkanlığı) des- teklerinden bahsetmek istiyorum. Desteklerden yararlanabilmek için, KOSGEB yasası gereği, imalat sa- nayiinde faaliyet gösteren sanayi işletmesi olmakzorunluluğu bulun- maktadır. KOSGEB'in halen uygulamakta olduğu destekler ise Banka Kredi Fa- iz Destekleri, Bilişim, Bölgesel Kal- kınma, Danışmanlık ve Eğitim, Gi- rişimciliği Geliştirme, Kalite Geliştir- me, PazarAraştırma ve Ihracatı Ge- liştirme, Teknoloji Geliştirme ve Ye- nilik, Uluslararası Işbirliği Geliştirme başlığında toplanmaktadır. Destekleri açmak gerekirse... İstihdam Desteği: Meslek lise si ve meslek yüksekokulu mezunu işsizleri istihdam eden KOBl'lere is- tihdam başına 40 bin-YTL, yüksek lisans veya doktora yapmış işsizle- ri istihdam eden KOBl'lere istihdam başına 50 bin-YTL, ilk, orta, lise, üniversite (teknik üniversite ve tek- nik eğitim formasyonuna sahip ki- şiler dahil) işsizleri istihdam eden KOBl'lere istihdam başına 20 bin- YTL olmak üzere KOBİ başına aza- mi 100 bin-YTL Kayıtlı Eleman Is- tihdamı Destek Kredisi'nin vadesi 18 ay kredi vadesi süresince altışaray- lık eşit taksitler halinde, üç eşit tak- sitte ödemeli. Ihracat Desteği: Her bir KOBİ için, üst limiti 100.000 USD karşılı- ğı YTL olup vadesi 6 ay olarak ve- rilmekte. Deri Sektörü OSB'ye Taşınma Destek Kredisi: Deri sanayiinde fa- aliyet gösteren işletmelerin OSB dı- şındaki üretim faaliyetlerini sona er- dirip, kredi vadesi içinde, OSB için- deki tahsisli yerlerine taşınmalannı ve üretime başlamalannı destekle- mek amaçlı kredinin limiti bir KOBİ için 125.000.-YTLolup vadesi 24 ay- dır. Gıda Sektörü Makine-Teçhizat Kredisi: Gıda sektöründe imalat ya- pan her bir KOBİ için verilecek 125 bin-YTL'lik yatırım kredisinin vade- si 24 ay, geri ödemesi ise ilk 12 ay geri ödemesiz olmak ve ilk taksiti 12. ayın sonunda olmak üzere 6 aylık dönemlerde (12., 18. ve 24. aylar- da) 3 eşit taksit şeklinde. Genç ve yeni iş kuracak girişimcilere yöne- lik Girişimciliği Geliştirme Destekle- ri ise Genç Girişimci, Geliştirme Programı, Genel Girişimcilik Eğiti- mi, Yeni Girişimci Desteği, İş Geliş- tirme Merkezi Desteği olarak çeşit- lendirilmiş.Bilişim Destekleri; Bilgi- sayar Yazılımı Desteği, E-Ticarete Yönlendirme Desteği (Sinerji Oda- ları için), Altyapı Aşaması, e-KOBl Bilişim Desteği, Elektronik İmza Des- teği.Teknoloji Geliştirme ve Yenilik, Teknoloji Araştırma ve Geliştirme Destekleri, Sınai Mülkiyet Haklan Desteği, Gıda Sektörü Makine-Teç- hizat Destek Kredisi. Bölgesel Kaikınma: Ortak Kul- lanım Amaçlı Makine-Teçhizat Des- teği, Nitelikli Eleman Desteği, Yerel EkonomikAraştırma Desteği, Altya- pı ve Üstyapı Uygulama Projesi Des- teği. Uluslararası Işbirliği Geliştir- me: Ihracat Amaçlı Yurtdışı İş Ge- zisi, Eşleştirme Desteği. Pazar Araştırma ve Ihracaatı Geliştirme: Milli Fuarlara Katılım Desteği, Milli Katılım Dışındaki Yurt- dışı Fuarlara Katılım Desteği, Yurti- çi Uluslararası Sanayi Ihtisas Fuar- lanna Katılım Desteği, Yurtiçi Sana- yi Fuarlarına Katılım Desteği, Tanı- tım Desteği, Marka Yönlendirme Desteği. Danışmanlık ve Eğitim: KOS- GEB Danışmanlık Desteği, KOS- GEB Özel Eğitim Desteği, KOSGEB genel eğitim programları. Bu des- teklerden yararianabilmenin bir baş- ka koşulu ise "Yol Haritası" doldur- ma zorunluluğunun olması. Des- teklerle ilgi ayrıntılı bilgiye "kos- geb.gov.tr" adresinden ulaşılabilir ya da okuriarımız isterlerse e-mail adresimden bana ulaşabilirler. hilmideveli@hotmail.com KOSGEB desteğiyle 5 bin kişiye istihdam yaratılması hedefleniyor 2 bin KOBİ'ye kredifaiz desteği • KOSGEB, 1000+1000 KOBİ Yatınm DestekJeme Programı, yüksek ve ileri teknoloji ile orta-düşük ve düşük teknoloji scktörlerinde olmak üzere iki kısımdan oluşuyor. Kredinin yüzde 40'ını oluşturan 400 milyon YTL'si Güneydoğu Anadolu Bölgesi, Doğu Anadolu Bölgesi ve diğer kalkınmada öncelikli yörelerde kullanılacak. 1 Mayıs'ta başlayacak başvurular, 30 gün sürecek. Başvurular KOSGEB'in internet sitesinden yapılacak. 7 000+1000 KOBI Yatırım Destekleme Programı'nı tanıtan Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, prog- ramın OECD sektör sınıflama- sına uygun hazırlandığını belir- terek faiz destek kredisinin orta yüksek ve ileri teknoloji ile or- ta-düşük ve düşük teknoloji sektörlerinde kullanılacağını söyledi. KOBl'lere nakit kredi ödemesi yapılmayacağını dile getiren Çağlayan, toplam 2 bin KOBİ'nin makine teçhizat alımı yoluyla gerçekleştirecekleri ya- tırırnlarının destekleneceği söy- ledi. Orta yüksek ve ileri teknoloji sektörlerinde bulunan bin KO- Bİ'ye işletme başına 100 bin YTL'lik, orta-düşük ve düşük teknoloji bulunan bin KOBİ'ye ise işletme başına 50 bin YTL'lik kredi faiz desleği veri- leceğini açıklayan Çağlayan, toplam 150 milyon YTL'lik faiz desteği vcrilcccğini kaydetti. Çağlayan, "Ayrıca, bu mo- delde talep edildiği takdirde işletme başına 10 bin YTL'lik ihracat, teknoloji, kalite, ıııar- kalaşma gibi alanlarda hibe olarak 2 bin KOBİ'ye 20 mil- yon destek sağlanacak. Böyle- ce, verilecek destek miktarı 170 milyona çıkacak" dedi. Kredide bire 6 oranı uygula- Sanayi ve Ticaret Bakanı Zafer Çağlayan, 1000+1000 KOBİ Yaünm Destekleme Programı'nı tanıttı. nacağmın altını çizen Çağlayan, faiz desteği ile 1 milyar YTL'lik kredi hacmi yaratılacağını kay- detti. Kredinin 18 ile 24 ay vadeli sıfır faiz olacağını dile getiren Çağlayan şöyle konuştu: "Faiz desteğinin yüzde 20'si 1-9 çalı- şanı olan ve yıllık net satış lıa- sılatı 1 milyon YTL'yi aşma- yan mikro ölçekli işletmeler- de, yüzde 50'si 10-49 çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı 5 milyon YTL'yi aşmayan kü- çük ölçekli işletmelerde, yüz- de 30'u da 50-249 çalışanı olan ve yıllık net satış hasılatı 25 milyon YTL'yi aşmayan or- ta ölçekli işletmelerde kullan- dırılacak." Kredi kullandırılacak KO- Bl'lerin teminat yetersizliği du- rumunda Kredi Garanti Fonu AŞ tarafmdan garantörlük im- kânı da sağlanacağının altını çi- zen Çağlayan, konuşmasına şöyle devam etti: "Orta ileri teknoloji sektö- ründe yer alanlar 3 yeni istih- dam sağlamak zorundalar. Bu üç yeni istihdamın ikisi mes- lek lisesi, meslek yüksekoku- lu, üniversite mezunu veya doktora yapanlardan seçile- cek. Orta-düşük teknoloji sektörlerde de 2 yeni istihdam yaratılacak, biri de mesleki eğitim görmüş olacak. Böyle- ce, program kapsamında top- lam 5 bin yeni istihdam yara- tılacak. Yeni istihdam edile- cekler kredi vadesi boyunca çıkarılamayacak. Ücretleri- nin, SSK ve vergi ödemeleri düzenli olarak yapılacak. Ko- şullara uymayan KOBİ'lcre temerrüt faizi uygulanacak." KULTÜR'SAMAT www.perareklam.com.tr " • • « • • (0212)293 89 78 A sanat galerisi 2GUH MEHMET GUNYELI "Yaşamdan Kareler" Art Show 2008 Sanat Galerileri Buluşması -III Ziyaret Saatleri 26 Nisan - 4 Mayıs 2008 arası her gün 10:30 - 20.00 arası BEŞİKTAŞ ÇAĞDAŞ M K M Ugur Mumcu Cad. No:8 Akatiar TEL0212 351 93 90 f? Pwde)Müz)M/ dcrnslı çocuk oyunu Pazar Saat 13:00 ALİ AYŞEYİ SEVİYO fTParîFe)*Şaflı:lı • Tıirkııli! Karj Sûldûrtl' Yaan Dıncet SÜMER YöneîenNihat Nadı Ütgeı Her Çarsamba - C.tesi saat: 20.30 T.C Kûitür te hmm Bakaniıjı Haıldi KaHclanyia | 0216 389 25 23H www kartalsanattiyatrosu com| îlanlarınız için (0212)293 8978 perareklam§perareklam.com.tr www.perareklam.com.tr SJES-1885 ORTAOYUNCULAR www.ortaoyuncular.com Ferhan Şensoy'un BOŞGEZEN VE KALFASI Ferhan Şensoy - Nefrin Tokyay - Rasim Öztekin - Erkan Üçüncü Ali Çatalbaş - Orhan Ertürk - Elif Durdu - Ebru Soyuerden 5-6-12-13 Mayıs 20.00 Ferhan Sensoy FERNÂME 3 - 9 - 1 0 Mayıs 20.00 /1 Haziran Pazar 15.00 jfr?». Ferhan Sensoy W FERHANGİ ŞEYLER 31 Mayıs Cumartesi 20.00 İSTİKUL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 24443 27
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog