Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

3 MAYIS 2008 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA EKONOMI ekonomifa cumhuriyet.com.tr 15 ÜFE'de artış beklentilerin kat kat üzerinde. Yüzde 4.5 artan ÜFE'de bir yıllık hedef bir ayda tamamlandı Enflasyon kontroldençıktıEkonomi Servisi - Enflasyon ni- san ayında da yükselişini sürdürdü ve Merkez Bankası'run yıl sonu talı- mini olan yüzde 9.3 'ü şimdiden aş- tı. Dört aylık enflasyon yüzde 4.82'ye çıkarak yüzde 4'lük hede- fi şimdiden geride bıraktı. Türkiye Istatistik Kurumu (TÜÎK) verilerine göre, nisanda TÜFE yüz- de 1.68, ÜFE yüzde 4.50 artış kay- detti. CNBC-e anketinde TÜFE'nin yüzde 1.32, ÜFE'nin yüzde 1.96 artması bekleniyordu. Yıllık enflasyon TÜFE'de yüzde 9.66'ya çıkarken ÜFE'de yüzde 14.56'ya yükseldi. TÜFE'de aylık değişim yüzde 1.68 olarak gerçekleşti. Ana harcama gruplan itibanyla en yüksek aylık artış giyiın ve ayakka- bı grubunda gerçekleşti. Ana harcama gruplan itibanyla bir ayönceye göre en yüksek artış yüz- de 11.69 ile giyim ve ayakkabı gru- bunda gerçekleşti. Nisan ayında endekste yer alan gruplardan ulaş- tırmada yüzde 2.38, lokanta ve otel- lerde yüzde 1.74, gıda ve alkolsüz içeceklerde yüzde 1.01, çeşitli mal ve hizmetlerde binde 79, konutta binde 72, ev eşyasında binde 52, eğitünde binde 12, sağlıkta binde GÜLER SABANCI: Buyıl enflasyon yüzde 10'u bulur Ekonomi Servisi - Sabancı Hol- ding Yönetım Kurulu Başkanı Güler Sabancı, yıl sonunda enf- lasyonun yüzde 10, büyümenin ise yüzde 4'ün altında olmasıru beklediklerini söyledi. CNBC Europe kanalında konu- şan Sabancı, "Biz grup olarak tüm bu durumları göz önüne alarak, geçen yıla kıyasla da- ha diişiik büyünıe oranlarına göre bir bütçe yaptık" dedi. Sabancı şunlan söyledi: "Enf- lasyonun dalıa yüksek olaca- ğı doğru. Biz grup olarak yüz- de 10 enflasyon bekliyoruz. Tabii ki buna bağlı olarak fa- iz oranlan da daha yüksek ola- cak. Biz yüzde 4'ün altında büyünıe bekliyoruz, ama Tür- kiye ekonomisinin temellcri çok fazla değişmedi." Sabancı Holding şubat sonunda 2008 beklentilerini açıkladığı basın toplantısında, enflasyonu yıl sonunda yüzde 7, büyünıeyi yüzde 5, bono faizini ise yüzde 14.5 olarak tahmin ettiklerini açıklamıştı. DPT UYARDI ÜFE'dekiarttş endişe verici ANKARA (Reuters) - DPT tarafından martta yüzde 3.17 ar- tarak piyasa beklentilerinin ol- dukça üzerinde çıkan ÜFE'deki yüksek oranlı artışlann enflas- yona ilişkin endişeleri arttırdığı uyansı yapıldı. Devlet Planlama Teşkilatı'nın (DPT) nisan ayına ilişkin ya- yımlanan "Ekonomik Gelişme- ler Raporu"nda, 2008 Mart ayında TÜFE'nin (Tüketici Fi- yat Endeksi), piyasa beklentile- rinin üzerine çıkarak yüzde 0.96 arttığı, TÜFE'deki 12 aylık ar- tışın ise yüzde 9.15 olduğu be- lirtilerek gelişmelerin çekirdek enflasyon üzerinde etkilerinin daha şiddetli olduğu vurgulan- dı. "Bu durum son dönemler- de aşağı yönlü seyir izleyen hizmet enflasyonunun tekrar artış trendine girebileceğine işaret etmektedir" denilen ra- porda, TÜFE göstergelerinde de oldukça yüksek oranlı artış göz- lendiği de kaydedildi. Raporda aynca, ocak ayında istihdam edi- lenlerin sayısının 278 bin kişi azalarak 20.112 milyon kâşiye ge- rilediğine işaret edildi. I 1 nflasyon nisanda beklentilerin Ay üzerinde çıktı ve dört ayda A-J hedefi aştı. TÜFE yüzde 1.68, ÜFE yüzde 4.50 arttı. Yıllık enflasyon yüzde 9.66'ya çıktı. Tk TT isan ayında ÜFE / \ / kapsamındaki 756 maddeden JL Y 189'ununortalamafiyatlannda değişim olmazken 464'ünde artış, 103'ünde ise düşüş görüldü. Yıllık enflasyon n p ^ L • O " Üretlcl Flyaflan Encteksl 10.50, çt a 9.23 6.90 5.02 7 7 n 8.40 8.39 7.39 n 7 7 ° I I I May Ha2. Tem Ağ Eyl. Ekim Kas. Ara. Ocak Şubat Mart Nisan Aylık enflasyon O Tüketld «O» Üretici Byatlan Endeksi 1.81 ı-ı Ü U 1.95 , May. Haz. Tem. Eyl. Ekım Kas. Ara. Ocak Subat Mart Nisan 06, haberleşmede yüzde 0.04, al- kollü içecekler ve tütünde binde 3 artış, eğlence ve kültür grubunda yüzde -0,13 düşüş gerçekleşti. Konutta büyük artış Yılhk bazda TÜFE'nin en çok arttığı harcama grubu konut grubu oldu. Bir önceki yılın aynı ayına gö- re TÜFE'de en yüksek artış yüzde 15.22 ile konut grubunda gerçekleş- ti. Gıda ve alkolsüz içecekler yüz- de 13.48, lokanta ve oteller yüzde 12.77, çeşitli mal ve hizmetler yüz- de 9.84'le artışın yüksek olduğu di- ğer harcama gruplan oldu. Endekste kapsanan 454 madde- den 299'unun fiyatı arttı. 2008 yı- h nisan ayında endekste kapsanan 454 maddeden, 73 maddenin orta- lama fiyatlannda değişim olmaz- ken 299 maddenin ortalama fiyat- lannda artış, 82 maddenin ortalama fiyatlannda ise düşüş gerçekleşti. ÜfE'DE SANAYİ FİYATLARIUÇTU T Treticifiyatlan endeksi (ÜFE) (_/ kapsammda aylık değişim tanm sektöründe yüzde 2.87, sana- yisektöründe yüzde 4.90 olarakger- çekleşti. Tanm sektörü endeksinde aralıkavına göreyüzde 7.53, geçen yılın aynı ayına göreyüzde 18.83 ve on iki aylık ortalamalara göre yüz- de 11.98 artış yaşandı. Sanayi sek- törüendeksinde ise aralıkayınagö- reyüzde 11.91, geçenyılın aynı ayı- na göre yüzde 13.59 ve on iki aylık ortalamalara göre yüzde 5.13 artış oldu. ÜFE sonuçları sanayinin alt sektörlerbazında değerlendirildiğin- de en yüksek aylık artışın yüzde 19.40 ile metal cevheri alt sektörün- de gerçekleştiği belirlendi. ÜFE kapsammda yıllık artışın en yüksek olduğu sanayi alt sektörleri, metal cevheri (yüzde 53.0), kokkömürü ve rafine edilmişpetrol ürünleri (yüz- de 47.81), ham petrol ve doğalgaz çıkanmı (yüzde 47.75), ana metal sanayii (yüzde 27.94), gıda ürünle- ri ve içecekimalatı (yüzde 18.96) ola- rak belirlendi. AKP 'nin enflasyonu ile gerçekfiyat artışı arasında uçurum var Resmi oran % 9.3 % 49.3Gerçeği Aı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara Ticaret Odası (ATO), en son Mer- kez Bankası Başkanı Durmuş Ydmaz'ın "tahmini" yüzde 9.3 olarak açıkladığı yılhk enflasyon rakamına karşın, halkın en çok kullandığı 100 mal ve hiz- metten 77'sinin fiyatında son bir yılda yüzde 261'e varan oranlarda artış yaşandığını açık- ladı. ATO'dan yapılan araştırma- ya göre, resmi enflasyon veri- leri ile piyasadaki gerçek enf- lasyon arasında "uçurum" bu- lunuyor. Araştırmaya göre ço- ğunluğunu gıda maddclerinin oluşturduğu 100 mal ve hiz- metten 77'sinin fiyatlan bir yıl- da yüzde 11 ila yüzde 261 ora- nında arttı. Dar gelirli yurttaşın bütçesi- ni en çok gıda maddelerine gelen zamlar sarstı. Fiyatı en çok artan yüzde 261 ile kır- mızı mercimek olurken, kerevize yüzde 257, can eriğine yüzde 250, lünona yüzde 180 zam geldi. Ayçiçeği yağının fiyatı bir yılda yüzde 130, mısırözü yağının ise yüz- de 120 arttı. Yazın tüketimi artan domates de bir yılda yüzde 115 zamlandı. Bilgisayar ekipnıanlarına yüzde 100, tarımsal girdiler içinde en önemli kalem- lerden biri olan gübreye (amonyum nitrat) yüzde 76, mazota yüzde 30, elektriğe yüz- de 27, LPG'ye yüzde 25, kömüre yüzde 18, suya yüzde 12, resmi harçlara yüzde 11 zam geldi. îlaç fiyatlan da bir yılda yüzde 80 artış gösterdi. Has- tane yatak ücreti yüzde 70 artış gösterdi. ATO Başkanı Sinan Ay- gün, Merkez Bankası Baş- kanı Durmuş Yılmaz'ın enflasyonda bu yıl sonu için yaptığı yüzde 9.3'lük tah- minin u sokağın gerçekle- rini yansıtmadığını" be- lirterek, "Diyelim ki yüz- de 9.3, o zaman bu raka- mın çahşanların maaşla- rına yansıması, emekli maaşuıa, asgari ücrete, devlet memuru- na yansıblması lazun" dedi. Aygün, "TÜ- İK'in enflasyon sepetinde, hacca gidiş ücreti, araba kiralama ücreti, yurtiçi turlar, epilasyon aleti Türkiye'de kaç kişi araba kiralıyor, kaç kişi epilasyon aleti alıyor? Televizyonun fıyatuun yüz- de 10 ucuzlamasından bize ne? Her gün televizyon mu alıyoruz?" dedi. TO, yurttaşın en çok kullandığı lOOkalemmal ve hizmetten 77'sinin fiyatında son bir yılda yüzde 261 'e varan oranlarda artış olduğunu ortaya koydu. Kurufasulye yüzde 97 arttı A TO'nun raporuna göre, fiyatı en çok artanlar JTM. arasında yer alanlar da şö'yle sıralanıyor. Kııru fasulyeyüzde 97, kabakyüzde 88, aşurelik buğday yüzde 84, beyaz lahana yüzde 71, barbunya ve beyaz peynir yüzde 70, elma ve tazefasulye yüzde 67, nrı yüzde 59, siyah zeytin yüzde 55, balyüzde 54, şehriye yüzde 52, nohut, tulum peyniri, kaşarpeyniri, çilek, patates, pazı ve koyun etiyüzde 50, kuru soğan yüzde 44, semizotu yüzde 43, kivi ve marulyüzde 34, kırmızı lahana ve maydanoz yüzde 31, pirinç unu yüzde 30, tavukyüzde 27, yeşil soğan yüzde 26, yoğurt, pekmez ve tahin helvası yüzde 25, karnabahar yüzde 22, yerfıstığı ve salatalıkyüzde 20, süt yüzde 19, sarmısak yüzde 16, hazır çorba yüzde 15, çayyüzde 11. Yunan ortak ile üç ayrı semtte kendi markasıyla rezidans yapmaya hazırlanıyor Aşçıoğhrnıın yeni hedefi Âtina Ekonomi Servisi - Halen "Selenium" markası ile Is- tanbul Fulya'da Twins, Gay- rettepe'de Panorama, Eti- ler'de City projelerini yürü- ten Aşçıoğlu tnşaat'ın sahi- bi ve yönetim kurulu başka- nı Yaşar Aşçıoğlu, Yunanis- tan'da emlakçilik yapmak için gün sayıyor. Komşu ül- kedeki yatınm fırsatlannı de- ğerlendirmek için inceleme- lerde bulunan Aşçıoğlu, Ati- na'nın üç ayn semtinde ken- di markası ile "rezidans" yapmayı planlıyor. Bunun için ilk ve en önemli adım da yakuıda satışı yapılacak es- ki havaalanının bulunduğu arazi olacak. • Selenium'un sahibi Yaşar Aşçıoğlu, Yunan ortakla yapacağı "rezidans"lann satışından büyük gelir bekliyor. Buraya uygulanacak pro- jede "arzu edilen imann ve- rilmesi halinde" 1 milyar dolann üzerinde iş yapılabi- leceğini düşünen Aşçıoğlu, "Selenium"u bir dünya mar- kası yapmak amacını da içe- ren Atinaprojesi ile ilgili ola- rak şunlan söyledi: "Türkiye'deki inşaat ka- litesi dünyanın ilk üç sıra- sında yer alıyor. Bu alanda komşuda kaliteli lüks konut açığı var. Atina'da şu anda vasat binalar, metrekaresi 5 bin dolardan satılıyor. Re- /.idunsların minimum Tür- kiye'deki gibi, metrekaresi 7-10 bin dolardan rahatça satılabileceğini düşünüyo- ruz. Projenin yönetimi el- bette Selenium ekibinde olacak. tnşaat işçiliğini de oradan karşılayacağız. Yu- nanistan'da kök saldıktan sonra ikinci hedefimiz Anıerika'da inşaat yapmak. Burada da başanlı olabili- riz, çünkü bir lüks konut- ta sunulan kalite bakımın- dan biz, Amerikalılardan daha başarüıyız." Aneltech, PV TeknolojüeriPlatformu 'na üye Ekonomi Servisi - Anel Grup şir- ketlerinden Aneltech, PV teknolojile- ri platformuna üye oldu. Aneltech'den yapılan yazılı açıkla- mada, Aneltech'in güneş enerjisi (so- lar) sistemlerinin yaygınlaştınlması konusunda vereceği faaliyetlerle Tür- kiye enerji sektörünün geleceğini be- lirleyecek olan "Ulusal PV (Fotovol- taik) Teknolojüeri Platformu"na katıldığı bildirildi. Açıklamada, Anel- tech'in, proje yürütücüsü Ege Üni- versitesi Güneş Enerjisi Enstitüsü ön- cülüğünde oluşturulan ve Elektrik Iş- leri Etüt Idaresi Genel Müdürlüğü, Bilkent Üniversitesi, Muğla Üniver- sitesi, T. Şişe ve Cam Fabrikalan AŞ, Girasolar Enerji Sis. Ltd. Şti. sanayi kuruluşlannın katılımıyla oluşan plat- forma dahil olduğu kaydedildi. IŞÇtNIN EVREININDEN ŞÜKRAN SONER Suçüstü Otobüste, minibüste insanlar bir gün önce yaşa- dıklarını, tanıklıklarını konuşuyorlar. DİSK'İ, Taksim'e yürümek isteyen işçileri hedef almış şiddet, polis eliyle uygulanan devlet terörü, provokasyon, sıradan insanlarasandığımızdanokadardahaağır zararver- miş ki... Yaşadıklarını, tanıklıklarını birbirlerine anla- tırlarken, DİSK yöneticilerinin, işçilerin polise göste- rebildikleri hoşgörüyü gösteremiyorlar... "Nasılbirvahşet, düşmanlık eğitiminden geçirilmiş- ler, nasıl bir gözükaralık bu.. Ellerinden gelse hepi- mizi öldürecekler. Yaşlı, hasta, çocuk, kadın, işinin, ekmeğinin derdinde.. hiçbirşeyiumursamıyoıiar... Bun- lardevletin polisi olamaz. Kendilerinden olmayanla- ra düşmanlık duygulan besleyen, tarikatın, partinin militanlan.." yorumlarını yapanlar, solcu, militan iş- çiler değil, çatışmaların yoğun olduğu Çağlayan- Şişli-Taksim hattındayaşayan, çalışan sıradan insan- lar. En çok da kadınlar. Işyerlerine gitmek, evlerine dönmek isterken kar- şılaştıklan kötü muameleden, üzerlerine üzerlerine atılan gaz bombalarından, yürüyüşçüleri dağıtma adına hedef oldukları coplardan canları yananlar, besbelli bilinenden, görüntülere, ekranlara yansı- yanlardan çok fazla. En önemlisi de nedensiz hedef olduklan düşmanlığın boyutlanndan öylesine etkilen- mişler ki.. tanıklıkları ile polise yönelik edindikleri olumsuz önyargılar bir daha kolay kolay silinecek gi- bi değil. Erdoğan hükümetinin siyasi, toplumsal karşıtla- rı birleşip, yıllarla uğraşıp plan yapsalar, AKP iktida- rının kendi kendine yaptığı bu kötülüğün boyutların- da bir kötülük yapamazlandı. AKP'nin dayandığı si- yasi yapının gerçek kimliği, yüzü ancak bu kadar çar- pıcı açığa çıkabilirdi; ele geçirilmiş polis kadrolaşma- sı da dahil, ılımlı Islamcı takımın tam kadro, örgütle- ri ile Erdoğan'ın "ayaktakımı" dediği, işçiye, hakla- rına düşmanlığı, takıyye yaptığı tüm alanlara yöne- lik gerçek yüzü, demokratlığa oynamadaki sahtekâr- lığında çok fena bir suçüstü yakalanma hali var. ••• En çok da yandaşları dinci medyanın olup biten- leri veriş üslubu, Başbakan, bakanların açıklama, değerlendirmelerinin bütününde, bu suçüstü yaka- lanma sırıtıyor. Beklediğimiz gibi, dişlerine en uygun, istedikleri gibi kullanabildikleri AKP iktidarına, ılımlı Islam projesine, takıyye yapmasına demokrasi adı- na tam destek veımiş, ABD, AB cephesi son olup bitenlerkarşısındaşaşkın vesuskunlar. Bu kadar ağır bir iktidar terörü uygulamasını savunamadıkları gi- bi, yapmak zorunda oldukları çıkış ve eleştirileri de yapamıyor, kırıtıp duruyorlar. Ortaya çıkmamış Ergenekon iddianamesi ile 1 Mayıs provokasyonunu ilişkilendirmeye çalışmak, ipin ucunun kaçtığını ortaya koyuyor; hükümetin ira- desi ile ortaya konmuş, Irak işgalinde emperyal gü- cün kullandığı acımasız, vahşi ölçütletde, orantısız güç kullanılmış; polis eliyle devlet terörü görüntüle- rinin eşliğinde.. bu çapta bir suçüstü yakalanmada, yalan senaryolarını artık kim yutar ki.. Bütün çatışma görüntüleri, binlerce kameranın çektiklerinde, fotoğraf karelerinde, polisin yola bile çıkamamış, evlerinde sendikalara, partilere, işçilere vahşi, acımasız baskınlarının, polis eliyle provokas- yonun, devlet terörü belgelerinin kanıtları var. En suçlanabilecek görüntülerde işçiler, insanlar ellerin- de pankartları, çiçekleri ile Taksim'e yüriJmek istiyor, 1 Mayıs sloganları atıyorlar. Gerisi nasıl da acıma- sız, orantısız saldınya uğradıklan, dövüldükleri, bom- balarla dağıtıldıklarını gösteriyor. Provokasyon ve terörün suç odağına iktidar kendi kendisini oturtu- yor... Yakın tarihlere kadarAKP iktidanna tam destek ver- miş liberal cephe şaşkın, tepkilerini "AKP'nin de- mokratlığı buraya kadarmış. Bu vahşet, terör 1 Ma- yıs'a, işçiye bu düşmanlık neden?" sorgulaması ile dillendiriyorlar. Besbelli çıkarlar adına göz göre gö- re takıyyeye prim verilmişken, bu kadar büyük oyla iktidar olmuş Erdoğan Hükümeti'nin bu kadar bü- yük çaplı demokrasi ayıbı suçuna, suçüstü yakalan- masına akıl sır erdiremiyorlar. Oysa hep böyle olmaz mı? Medya çağında, em- peryal çıkarlar adına yaratılmış, teslim alınmış par- tileri, umut, iktidar yapmak, emperyal çıkarlar em- rinde kullandırmak çok kolaydır. Ancak uzun süreli iktidarda, ayakta tutmak bir o kadar zordur. Günü- müz koşullarında, piyasa düzeninin giderek daha boyutlu kendi krizlerini yaratmaeğiliminde, dünya ça- pında akıl almaz hız kazanmış emek sömürüsü, sos- yal devletten sapma, sendikal hakların gasp edilme- si örneklerinde, Türkiye'ye biçilmiş rolün, Türk insa- nına, işçi sınıfına bedeli çok daha bir ağır. Türkiye' ye, AKP iktidarı ile yola çıkılarak biçilen rol, bu ülkenin Cumhuriyet kazanımları, laiklik, sos- yal devlet, emek haklan kazanımları ile öylesine çe- lişkili ki... Erdoğan Hükümeti'nin, 1 Mayıs ruhunun kıpırdanmasından bile ödü kopuyor. Korkusunu ik- tidar gücü, terörle bastırmaya çalışıyor. Kendi kuyusunu kazıyor... soner@cumhuriyet.com.tr Türkiye Bilişim Derneği 37yaşında Ekonomi Servisi - Türkiye Bilişim Derneği (TBD), 37. kuruluş yıldönümünü 25 Nisan 2008 tarihinde Anıtkabir'de yapılan bir tören ile kutladı. 22 Nisan 1971 tarihinde kurulanTBD, her kuruluş yıldönümünde olduğu gibi bu yıl da yönetici ve üyelerinden oluşan 60 kişilik bir grup ile Anıtkabir'i ziyaret etti. Anıtkabir Anı Defteri'ni imzalayan TBD Yönetim Kurulu Başkanı Doç. Dr. Turhan Menteş, şu ifadelere yer verdi: "Biz Türkiye Bilişim Derneği üyesi bilişimciler olarak bilişim toplumu yolunda senin gösterdiğin hedefleri mutlaka gerçekleştirme arzusundayız." 37'nci yılında üye sayısı 9 bin 500'ü aşan TBD, dört şubesi ve 13 il temsilciliği ile sektörün en büyük örgütü konumunda. Bilişimcilerin ve bilişim toplumunu destekleyen herkesin üye olabildiği TBD, bilişim kültürünü yaygınlaştınnayı hedefiiyor.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog