Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3MAYIS2008 CIMARTESİ 12 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr sABRtBOĞDAY'A tDAMKARAR1 Kral son ana kadar adım atmayacak BAHADIR SELÎM DÎLEK ANKARA - Cumhurbaşka- nı Abdullah Gül'ün Suudi Arabistan Kralı Abdullah bin Abdülaziz el Suud ile "kişisel dostluğu", Suudi Arabis- tan'da, "Allaha küfretiği" ge- rekçesıyle idam cezasına çarp- tırılan 31 yaşındakı Türk bcr- ber Sabri Boğday'ın affedil- nıesıni sağlamadı. Diplomasi kulislerınc yan- sıyan bilgilere göıe Boğ- ÎNGİLTERE işçiPartisi hedmete uğradı Dış Haberler Servisi - ln- giltere ve Galler'de yapılaıı yerel seçimlcrde, iktidardaki îşçi Partisi büyük oy kaybı- na uğrayarak, son 40 yılm en kötü sonucunu aldı. Seçimlerde, Muhafazakâr Parti oyların yüzdc 44'ünü ahrken, liberal-demokratlar yüzde 25, Işçi Partisi ise yüzde 24 oranmda oy top- ladı. Resmi olmayan so- nuçlara göre, Muhafazakâr Parti 124 sandalye ve 7 ye- rel meclisi kazanırkcn, Işçi Partisi 109 sandalye ve 2 ye- rel meclisi kaybetti. Liberal Demokrat Parti ise 1 san- dalye ve 1 yerel meclisi kaybetti. Işçi Partisi hükü- metinin Başbakanı Gordon Brown da yenilgiyi kabul ederek, sonuçlann kendileri için "kötü ve umut kırıcı" olduğunu söyledi. day'ın davasına ilışkin ay- nntılann Türkiye'nin günde- minde yer bulmaya başlama- sı, Suudi yönetiminde rahat- sızlığa neden oldu. Konunun özcllikle ülkedeki şeriat reji- minin dayanaklannı sorgula- yacak biçimde gündemde tu- tulması Suudi yönetiminin ralıatsızlığını aıttırdı. Bu ne- denle de kendisini "rejimin teminatı" olarak gören ve "İki canıinin koruyucusu" sıfatını taşıyan Kral Abdullah, davaya başmdan bu yana müdahil olmadı. Boğ- day'ın 13 aydan bu yana tutuklu bulunmasma ve yakın zamanda da Kral Abdullah'm Ankara'yı zi- yaret etmesine karşın da- va konusunda hiçbir Suu- di yetkılı devreye girmedi. Kral Abdullah böyle bir durumda, "Allah'a küf- rettiği iddia edilen birini koruyor" görüntüsünün ortaya çıkmasını istemedi. Hatta bu nedenle, Cum- hurbaşkanı Gül'ün yazdı- ğı mcktubu bile görmez- den geldi. Diplomasi kulislerinde konuşulanlara göre, Gül'ün Türk kamuoyu- nun tepkisini göze alıp kaldığı otelde ayağına ka- dar gittiği Kral Abdul- lah'ın da Türkiye'ye jest yaparak Ankara ziyareti- nin hemen sonrasında Boğday'ı affetmesi gere- kiyordu. Kral, ülkesine dönüşünde Boğday'ı af- fetseydi, kendisine yapılaıı jestlere de anlamlı bir kar- şılık vcnniş olacaktı. Kral Abdullah'ın, Boğ- day'ın dosyasının önüne gelmesine kadar bekleye- ceği, bu sürc içınde adım atmayacağı konuşuluyor. Dok işçileri 1 Mayıs'ta, Irak savaşını protesto etmek amacıyla bir günlük işbıraktı ABD'de savaş karşıü grev P asifîk kıyısındaki 29 limanda 25 bin Amerikalı dok işçisi greve çıktı. Denizcilik şirketlerinin Irak savaşından kâr ettiğini vurgulayan sendikalar, ülkeleri adına buna tavır aldıklarını duyurdular. Dış Haberler Servisi - ABD'de 25 bin dok işçisi, 1 Mayıs'ta Irak savaşını protesto etmek amacıyla bir günlük greve gitti. Ülkenin en büyük liman bölgesi Los Angeles kentinin de bulunduğu Pasifik kıyısmda greve gidilince 29 limanda faaliyet durdu. Böylecc San Diego kentındcn VVashington'a kadar uzanan bölgede ABD deniz ticaretinin yarısından fazlası durdu. Başta Long Beach vc Asya ile deniz ticaretinin ana kapısı Los Angeles limanlan olmak üzere hiçbir limanda yükleme ve boşaltma işlemi yapılmadı. Sendika yetkilileri, büyük denizcilik şirketlerinin savaştan kâr ettiğini, bunu protesto eden 25 bin işçinin iş bırakarak ülkeleri adına tavır aldığını vurguladılar. Washington'a seslendiler Uluslararası dok işçileri sendikası başkanı Bob McEHrath, "VVashington'daki politikacılara Irak'taki savaşı sona erdirmenin zamanı gelmiştir diyorıı/." diyc konuştu. San Francisco ve Seattle'da greve çıkan işçiler, savaş karşıtı gösterilere de katıldılar. Pasifik kıyısındaki limanlar, özellikle gemilerin Çin'den taşıdığı malların çoğunun boşaltıldığı noktalar. Sadece Los Angeles ve Long Beach limanlarma günde 1 milyar dolarhk kargo taşınıyor. Bir günlük grevın, Uluslararası Dok İşçileri Sendikası'yla liman yöneticileri ve armatörlerini temsil eden kuruluş arasında imzalanan altı yıllık iş sözleşmesinin bitimine iki ay kala yapıldığı bclirtildi. Liman işçileri, Pasifik kıyısındaki limanlarda en son 2002 yılında 10 gün süreyle greve çıkmıştı. J\ BIVııiıı Batı kıyılarında çalışan dok, tersane ve liman şçi- leri, 1 Mayıs Işçi Bayramı'nda iş bırakarak Irak savaşını pro- testo gösterilerine katıldı. Özellikle Los Angeles ve San Frın- cisco'daki gösterilere katılım yüksek oldu. Çin ile ABD ;m- sındaki ticaret yolu ü/.erindeki bir günlük grevin milyarlarca dolar kayba neden olduğu belirtiliyor. (Fotoğraflar: AFP) BOÜVYA Morales'ten yeni millileştirme adımları Dış Hıberler Servisi - Bolivya Devlet Başkanı Evo Morales, devletin telekomü- nikasyoı ve petrol alanla- rında kontrolü elc almak amacıyla millileştirme ka- rarları aldığını duyurdu. Solcu lider, "1 Mayıs Işçi ve Emtkçüerin Birlik Mü- cadele Dayanışma Günü" konuşmasında, "Bolivyalı- lar sahipler degil, ortaklar istiyor" dedi. ltalyan Euro Telecom International idare- sinde bulıman Ulusal Tele- komünikasyon Şirkeli'nin (ENTEL) millileştirildiğini ilan eden Morales, "Bugün ENTEL'i millileştiriyoruz, bugünden itibaren ENTEL'in kontrolü tamamen Bolivya haikimn ellerindedir" diye konuştu. Morales, millileştirme ha- reketinin, lngiliz petrol şirketi BP'nin şubesi olan Chaco, Hollandalı Shell'in şubesi Transredes ve Alman - Peru semıayeli CUIB finnalannı da kapsadığını belirtti. MEDYA İZLEME GRUBU MEDTZ gözümüz üstünüzde! ı Kocadan! evden kacti : : : SanatieV ... • ; . - - - • - • : İtalyan kadınlar bek Medyanın arka sayfasında güzel, gündüz kuşağında kurban ya da cani, hikayelerinde fedakar anne, iyi aile kızı ya da kötü kadın, siyaset sayfalarında başörtüsü ya da bayrak taşıyıcısı ve mutfağında çalışıp görünmez olmaktan bıktık! cinsiyetçi olmayan medya için uluslararasykonferans 3-4 Mayys 2008 / Bilgi-Dolapdere www.mediz.org üu kampanya Avtup.s Bırlığı larafından cioslokİGiımoKtodıt Istanbul Kız Liselilere ÇAĞRI Sizlerin desteği ile 20 yıldır, bugün yaşamayan bir okulun, Okulumuzun adını yaşatıyoruz. Hem de kurumsallaştırarak... 4 Mayıs 2008 - Pazar günü Okulumuzda yapılacak TALAŞ BÖREĞİ GÜNÜ'ne hepinizi bekliyoruz. Saat 12.00 Istanbul Kız Lisesi Mez. ve Men. Derneği Yönetim Kurulu KUUUÜ'SANAT • • • • • • (0212) 293 89 78 CUMOK ISTANBUL ÇAGRISI 4 MAYIS 2008 SAAT 11.00'de Sayın Ekonomist UĞUR CİVELEK ile "GELEN KRİZE KARŞI NASIL DİRENİRİZ?" konulu kahvaltıh aydınlanma toplantısında, TÜRKlYE'NİN TESLtM ALINMASIPLANINA KARŞI YENI VE GERÇEKÇl DlRENME YOLLARM ARAŞTIRIYORUZ. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Tarih : 4 MAY1S 2008 Saat 11.00 Yer : ADEN OTELİ - Vapur lskelesı Karşısı - KAD1K.ÖY llerişim : 0536.739 02 29 - 0505.815 10 17 - 0532.281 54 54 L Ü T F E N Y E R A Y I R T I N 1 Z www.cumok.org Ülkemlzde her yıl 115 bin Insan sigaranın yol açtıgı hastalıklardan erken yaşta ölmektedlr. Sigarayı bırakmanız için daha kaç yüz bin kurban vermeliyiz? En kıs.\ 7.\m.\nri.\ sigarayla ilişkinizi bitirin, yoksa o sizi biliretek. Sigarayı bırakmak Isteylp de bırakamıyorsanız; Sigarayla Savaşanlar slze kolay yolunu ögretlyor Tel: 0ZI2.ZI2 50 60 CUMHURIYIT OKLJRLARI GEZİSİ 19 Mfyıs Özel Programı KASTAMONU-SİNOPr :RR-L£K.-OKR7.H-SAMSUN 1IAVZA 17-19VIayıs 2 gece/3gün Kiisiamonu Konakları, jfelek Şelalelen. Sınop, Hamsilos Koyu Aklıman Mılli l'arlcı, Eskfiinop Cczacvı, Eskı Sınop Tcrsaııcsı. Kalc, Çanji, Gerzc, 19 Mayııf örenlcn, Samsun, Bandırma Vapuru ve Mikeler. Havzu Hareket: 17 Mayıs CumrU-si 06.30 Güvenpark-Kızıla.v Ücret: 269 YTL/kiş ANKARA CUMOK İlctîm: 0533 434 91 67 Rezervasyon: 0312 417 0 388 i n t o'«•v i o n (oı ıı rizm .conı www.vientoturizni.com Selanik 2 Cad. 64/9 Kızılay/ANKARA www.ctmok.org/ankara MOZ.RT: 5. Kcman Konçertosu İ8ÜCKNER: 6. Scnfoni Cuclqcf {ijoi -Solıtt) 1 M«yı» Cuma 19.30 AKM 3May»Cumartoill.00 m 'Ruhi Su Dostlar kurosu'ııa müzik ve nota bilgisine sahip, tercihen ses eğitimli koristler alınacaktır. Tarih: 3 Mayıs Cumartesi 13:00 18:00 Başvuru yeri : Nâztm Hikmet Kültür ve Sanat Vakfı Sıraselviler Cad. No: 48 Kat:l Beyoğlu İrtibat: Berktay Akyıldtz-0532 584 63 47 KIRIKKALE CUMOK KONFERANS TÜRKİYE ye GÜNDEMİ MUSTAFA BALBAY GAZETECİ-YAZAR Tarih : 04 Mayıs 2008 - Pazar Saat: 14.30 Yer : ll Kültür Mcrkezi Konfcrans Salonu Kmkkale (Valilik Yanı) Elmadağ Meyhanesinde Müzildi Geceler Dr.AtiIla Ovalı yönetiminde Solist Ayşe Sağyaşar ve GrupEhl-i Keyf ile her Çarşamba, Cuma ve Cumartesi gecesi Türk Sanat Müzigi Programına yer veriyoruz. (elmadağ N ) V. meyhanesl ^ ^ / Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.elmadagmeyhanesl.com Nüfus cüzdanımı kaybettim. Hükümsüzdür. ŞAHİKA BtEBER
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog