Bugünden 1930'a 5,503,158 adet makaleKatalog


«
»

3 MAYIS 2C08 CUMARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER 11 Olaylı 1 Mayıs'ın ardından polisin tavnnın şokunu atlatamayan sivil toplum örgütleri tüm yetkilileri istifaya çağırdı Hukuk yok, vali var•r/^ESK Başkanı Tombul, ği "AKP'nin faşizan eği- JL Jk. limleri bir kez daha or- tayı çıktı. Polislerin 'Ne hutuku kardeşim, huknk bitti. Şindi vali var, vali ne derse o olır' türünden konuşmalanna taıık olduk" derken Türk Taoipleri Birliği olaylar ne- deıiyle yetkililer hakkmda sıç duyurusunda bulunacak. ANKARA (Cumhuriyet Büro- sı) - AKP hükümetinin, 1 Mayıs'ı enekçilere "zehir etmesine" tepki jağdı. Sendikalar ve sivil toplum ör- jütleri aynı görüş üzerinde birleşe- ek, hükümetin ve olaylardan sorum- u olan tüm yetkililerin istifasım is- edi. TürkTabipleri Birliği Genel Sek- reteri Altan Ayaz, yaşanan olaylar nedeniyle yetkililer hakkında suç du- yurusunda bulunacaklannı açıkladı. Birçok sendika ve sivil toplum örgü- tü de yaptıkları açıklamalarla AKP'ye sert tepki gösterdi. Tepki- lerden bazılan şöyle: • KESK Başkanı İsmall Hakkl TombUİ: lstanbul adeta 12 Eylül günlerini andıran görüntü- lere sahne oldu. AKP'nin faşizan eğilimleri bir kez daha ortaya çıktı. Geçen yıla göre polisler daha sert, deyim yerindeyse daha "bilenmiş" olarak gehnişti. Hatta polislerin; "Ne hukuku kardeşim, hukuk bitti. Şimdi vali var, vali ne derse o olur" türünden konuşmalanna ta- nık olduk. Yaşanan olaylar, hükü- metin kafasındaki ayaktaknnı yak- laşımının ürünü. Ama ayaklar baş olacak ve bizi bu hale getiren koca- başlardan hesap soracağız! • TMMOB Başkanı Mehmet Soğanci: Adana'damiting dağıtıl- dıktan sonra bayrakları toplamak için alanda kalan Makine Mühendis- leri Odamızın öğrenci üye temsilci- sinin kolu bilerek ve isteyerek polis tarafından kınldı. Harita ve Kadas tro Mühendisleri Odamızın Kocaeli Şubesi yöneticileri gözaltına alındı. Çok sayıda üyemiz gözaltına alındı. Sorumlular derhal istifa etmeli! • Türk-iş Yönetlm Kurulu: Işçilere ve halka, eşi benzeri görül- memiş bir şiddet uygulandı. Devlet, 1 Mayısgünü, lstanbul halkını pro- vokatörilan etti. DİSK Genel Mer- kezi'neyapılan muamele, Madımak Oteli faciasını hatırlattı. Turistlcrin bile corlandığı gerçeğinden hareket- le, kulûnılan gücün şuursuz, orantı- sız ve tontrolsüz olduğu ortada. • Tek Cıda-iş Başka- nı/Türk-iş Cenel Sekreteri MUStlfa TÜrkel: 1 Mayıs 2008, siyasaliktidann ve emniyet güçleri- nin utarcı, işçi sınıfının onur ve gu- rur güni; Istanbul'da yaşanan olay- lar ise valilik ve emniyet güçlerinin, güvenliği sadece şiddetle eşitleyen algılaması altmda tarihe geçmiştir. Gerek emek cephesinde gerekse ik- tidar güçleri cephesinde artık hiçbır şey eskisi gibi olmayacaktır. • Çağdaş Gazetedler Der- neğl (ÇCD) Başkanı Ahmet Abakay: Gazetecilerin görev yap- ması Istanbul'da ve Ankara'da şiddet kullanılarak engellenmiştir. DİSK binasına ve hastane acil servisine bi- le gaz bombası atacak kadar gözü dönmüş bir anlayış, provokatörü dı- şanda aramasın. Provokatörü yara- tan AKP hükümetinin ta kendisidir. • Elektrlk Mühendisleri OdaSI: Taksim'de kutlama taleple- rine gösterilen saldın boyutundaki tepki, terör ortamı yaratmış, 1 Mayıs bizzat hükümet tarafından provoke cdilmiştir. Emek kesimlerine karşı düşmanca yapılan tüm bu saldırıları kınıyor; başta Başbakan, Adalet Ba- kanı, îçişleri Bakanı, lstanbul Valisi ve lstanbul Emniyet Müdürü olmak üzere, AKP hükümetini istifaya çağırıyoruz! TAHNÎNLER VE ELE GEÇENLER YÖNETÎM ZAAFINI ORTAYA ÇIKARDI 15 sapan ve yüzlerce bilye D I N C î B A S I N Hükümeti korudu sendikalara vurdutstanbul Haber Servisi - Din- ci basın, AKP'nin emriyle lstan- bul'u savaş alanına çeviren po- lisin göstericiler ve yurttaşlara uyguladığı "orantısız şiddef'in faturasını işçilere ve emek dost- larına çıkardı. Sabahın saat 06.30'unda DlSK'in binasına saldınyla başlayan polis şiddeti- ni görmeyen gazeteler"Kaosun adı DİSK", "DtSK faturası" gibi başlıklar atarak gazetecilik etiğinden ne denli uzakta olduk- lannı gösterdiler. * Anadolu'da Vakit gazetesi, haberinde, 1 Mayıs'ı Taksim Meydanı'nda kutlamak isteyen veTaksim'in emekçiler için özel bir önemi olduğuna vurgu yapan DİSK Genel Başkanı Süleyman Çelebi'yi "yalancılıkla" suçla- dı. DİSK yöneticilerinin, 12 Ey- lül askeri darbesi sonrasında yargılandıklan davalan unutup Taksim ısrannın "Sarıkız"cıla- nn talimatı olduğunu da öne sü- ren gazete, konfederasyonla ilgi- si olmayan bazı göstericilerin at- tıklan taşlan "Ergenekon Taş- ları" olarak nitelendirdi. * Yeni Şafak gazetesi ise "DİSK faturası" başlığını attı. hükümet yanlısı Türk-lş ve Hak- Iş konfederasyonlan tarafından düzenlenen gösterilerde olay çıkmadığını belirterek polisin sendikacılar ve yurttaşlar üze- rinde uyguladığı şiddeti ise "se- vimsiz manzara" olarak değer- lendirmekle yetindi. Gösterici- lerin "Katil devlet" sloganıyla her şeye saldırdıkları da iddia edilen haberde, CHP'lilerin, ya- ralı polis taşıyan ambulansın Şişli Etfal Hastanesi'ne girişine izin vermediği öne sürüldü. • Zaman gazetesi ise 1 Ma- yıs'ta yaşanan olaylarla ilgili ha- berinde "Sendikalar geri adım atınca,Taksim'de korkulan ol- madı" başlığını kullandı. DlSK'in "hükümetin provo- kasyonuna alet olmamak için" eyleme son vermesini, gazete "geç de olsa geri adım" olarak nitelendirdi. Zaman, DİSK Ge- nel Merkezi'ne saldınyı gör- mezden geldi. • Milli Gazete, Istanbul'da yaşanan olaylan "Türkiye'ye yakışmadı" manşetiyle yayım- ladı. Gazetede, kapalı yollar ve ulaşımdaki yasaklarla lstan- bul'un 1 Mayıs'ı resmi tatil gibi yaşadığı belirtildi. • Sabah gazetesi ise polis şid- detini hoş görmeyen bir yak- laşımla 8 sütuna attıklan man- şette lstanbul Valisi Muammer Güler ve lstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ı "Gazcı Kardeşler" olarak niteledi. llk bakışta zeki ve gazetecilik açısından güzel o- larak nitelenebilecek bu manşet- te, polise talimat veren Baş- bakan Recep Tayyip Erdoğan ve hükümetinin emeğe ve özgür- lüğe saldındaki başrolü ise göz ardı edildi. İstanhıl Haber Servisi - Yönetiıilcrin kentte estir- diği "tırörü" savunmak için yapıklan açıklamalar yönetirrzaafiyetini de or- taya koxlu. lstanbul Valisi Muamner Güler'in gaz bombaa kovanlarının DİSK hnasına nasıl girdi- ğini biriirlü anlayamadık- lannı, Sşli Etfal Hastane- si'ne atıan gaz bombasının da yanışlıkla düştüğünü açıklanası sert müdahalc- yi örtbs çabası olarak ni- telendi lstanbul Emniyet Müdürüğü'nün ise 1 Ma- yıs güm akşam saatlerinde göndediği yazılı açıkla- mada jarurla "15 sapan ve kullanlmak üzere hazır- lanmubol miktarda çe- lik bite" ele geçirildiğini duyuması, yapılan provo- kasyoruyanlannın hiç de gerçelçi olmadığmı ortaya çıkard. Vali'cen 'çarpıcı' açıkhmalar Istaıbul Valisi Muam- mer Gıler ve lstanbul Em- niyet viüdürü Celalettin Cerraı'ın önceki akşam yaşanaı olaylarla ilgili yap- tığı orık açıklama ise gün- lerdir 'aptıkları provokas- yon uiansının yersizliğini 5APAN VE BİLYE "Provokasyon silahlarını" basına gösteren lstanbul Valisi ve Emniyet Müdürü, kanunun kendilerine vcrdiği yetkiyi kullandıklarını söylediler. (Fotoğraf: AA) ortaya koymuş oldu. lstan- bul Emniyet Müdürlüğü imzası ile akşam saatlerin- de geçen yazılı açıklama- da, "Polise karşı kullanıl- mak üzere 15 adet sapan ve bu sapanlarda kulla- nılnıak üzere hazırlanmış bol miktarda çelik bilye ele geçirilmiştir" denilme- sinin ardından Güler ve Cerrah bu "provokasyon silahlarının" önünde gu- rurla poz verdiler. Güler, DlSK'in kendisini istifaya çağırmasını, "Herkes ken- di sorumluluklarını yeni- den gözden geçirsin. Ben, kanunun bana verdiği yetkileri uyguluyorunı" dedi. Polisin sert müdaha- lesi ile ilgili tek tarafh yo- rumlar yapıldığını öne sü- ren Güler, "DİSK binasına polisin girdiği veya orada gösterilen kovanlar... Gaz bombasını atan tabanca- nın kendisinde kalıyor o kovanlar... O kovanların nasıl o binaların içine gir- diği bi/.inı tarafımızdan da merak ediliyor, bunu anlayabilmiş değiliz" diye savunma yaptı. Şişli Etfal Hastanesi'ne gaz bombası atılmasının "yanüş haber" olduğunu söyleyen vali, bu konuyla ilgili olarak "Asla böylc bir şey söz konusu olnıamıştır. Bir yaralı ge- tiren polis aracının için- deki koltuk kenarında bulunan gaz bombasının patlamasıyla, öncelikle kendisi bundan etkilen- nııştir ve o girişte bazı ki- şileri etkilemesi söz konu- su olmuştur" dedi. Scsyologlar: Tekme demokrasiye atıldı EMR] DOKER İZ1YİR - Tüm dünyada bayram havasnda kutlanan, ancak lstan- bul'da"savaş" görüntüleriyle anı- lan 1 Nayısolaylarmm,Türkiye'nin çağdaiaşmasına yapılan bir darbe olduğıkaydediliyor. Ege Üniversi- tesi Elebiyat Fakültesi Sosyoloji Bölünü Öğretim Üyesi Prof. Dr. ErcanTathdil, "Polisin Şişli'de yeıdealan kadına attığı tekme, aynı zmanda Türkiye Cumhuri- yeti dmokrasisi ve çağdaşlaşma projebrine atılmıştır. Burada suçlu polis değil, bu saldın enıri- ni veren siyasi iktidardır" dedi. Televizyonda canlı olarak ekran- lara yansıyan saldırıların, sadece mağdurları değil izleyen yurttaşla- rı da travmaya soktuğunu vurgula- yan Tatlıdil, iktidann tüm dünyada banş içinde kutlanan emek gününe engel koymasının evrensel değerle- re ve demokrasiye bakış açısmı gös- terdiğini söyledi. Hükümetlerin varoluş nedeninin halka hizmet olduğunu, hükümetle- rin sadece kendilerine oy vcrenlere hizmet etmemesi gerektiğini belir- terek "AKP, hiçbir iktidann bu- güne kadar yapmadığı zorlama- yı 1 Mayıs'taTaksim'i kapatarak gerçekleştirdi. Tüm dünyada yıl- lardır bugün emek ve barış günü olarak kutlamyor. Bunlar artık evrensel değerlerdir. Siyasal ikti- darlar bu değerlere uynıak zo- rundadır. Bu Avrupa'ya şirin gö- rünmek için değil, çağdaşlık de- ğerlerini halkına yaşatmak için- dir. Istanbul'da hükümet 'başarı- sızlığa' uğramıştır. Hükümet gü- cünü halkın yararına kullanma- mıştır" dedi. DİSK Facianm eşiğinden dönüldü lstanbul Haber Servisi - Istan- bul'da 1 Mayıs gösterileri nedeniy- le önceki gün Şişli'deki DİSK genel merkezine yönelik tazyikli su ve gaz bombalı saldınnm ardından temiz- lik çalışmalan dün sabah erken sa- atlerde başladı. DİSK genel merke- zindeki odalarda atılan gaz bomba- larının etkileri gün boyu sürerken içeride patlamamış gaz bombası ile çok sayıda göz yaşartıcı bomba kap- sülü bulundu. DİSK Genel Başkan Yardımcısı Ismail Yurtseven, yaşanan olayla- nn kaygı verici olduğunu belirterek, sorumlular hakkında yasal yollara başvuracaklannı söyledi. DİSK Ge- nel Sekreteri Tayfun Görgün ise sendika yöneticilerinin sağduyulu davranması ile daha büyük olaylann önüne geçildiğini ifade ederek, baş- ta Îçişleri Bakanı Beşir Atalay ol- mak üzere lstanbul Valisi Muam- mer Güler ile lstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'a istifa çağnsında bulundu. AKP'nin demokrasl anlayışı Yurtseven önceki gün yaşanan sal- drnlann AKP'nin demokrasi anla- yışım ortaya koyduğunu ifade ede- rek, "1 Mayıs'ta tstanbul'u tüm yurttaşlara ve emekçilere zindan ettiler. Attıklan gaz bombaların- da pek çok arkadaşımız yaralan- dı. Ancak AKP iktidan ayaktakı- ıııı dediği emekçilerin ayak sesle- rini çok iyi bilmektedir. Bizler 3 konfederasyon başkanı ve 1 Mayıs bileşenleri olarak değerlendirme- mizi yaptıktan sonra sorumlular hakkında yasal süreci başlataca- ğız" dedi. Tayfun Görgün ise "Büyük olay- lardan ve provokasyonlardan bahsettiler. lstanbul Emniyeti'nin olaylarda ele geçirilenler olarak açıkladığı şeyler arasında 15 adet sapan ve bilye bulunuyor. O kadar çok gerginlik yarattılar ki sanki bomba ve füze yakalamış gibi gös- teriyorlar. Sapanları bize provo- kasyon aleti olarak göstermeleri bizlerin ne kadar ironik yönetici- lere sahip olduğumuzu gösteriyor. Türkiye bir facianm eşiğinden dönmüştür. Bu facianm eşiğinden dönülnıesinde sendika yönetici- lerinin ve geniş halk kitlelerinin sağduyulu davranışı etkin olmuş- tur. Ancak sendika içerisinde iıı- sanların hayatına yönelik gerçek- leştirilen saldırılara yönelik hukuk nezdinde etkin bir ınü- cadele sürdüreceğiz. Ülkeyi akhnı yitirmiş, çılgın yöneticilere bırakacak halimiz yok. Biz bu ül- keyi sokakta bulmadık. Yolları ile fabrikaları ile emekçiler olarak inşa ettik. Artık istifa meakaniz- ması işlemeli..." Gözaltındakilerserbest Istanbul'da önceki gün emekçilerin 1 Mayıs lşçi Bayramı kutlama girişimlerinin polisin sert müdahalesi ile engellenmesi sonucu gö- zaltına alınan 530 kişinin 9 'unun ifadeleri alındıktan sonra tümü dün serbest bırakıldı. Güvenlikgüçlerinin Taksim Meydanı veçev- resindeki ablukası ise gece yarısı kalktı. Po- lis barikatları, geceyarısma doğru toplandı ve arama noktası uygulamasına son verildi. Sıraselviler Caddesi 'nin araç, Istiklal Cad- desi 'nin deyaya trafiğine açılması ile hayat normale döndü.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog