Bugünden 1930'a 5,498,767 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 3 MAYIS 2008 CUMARTESİ HABERLER U Dünyadan / MAYIS manzaralan Dıs HaberlerServisi - Işçi Sınıfının Birlik, Mü- cadele ve Dayamşma Güm'i 1 Mayıs, dünya- mn her köşesinde, özelleştirme politikaları- nı ve gıda fiyatlarmm yüksekliğini protesto gösterileri eşliğinde kutlandı. Toplam 2 mil- yona yakın kişinin katıldığı Rusya'dakigös- terilerde hayat pahalıhğım protesto slogan- ları öne çıkarken, Moskova 'da kalabalığa seslenen Rusya Komünist Partisi (RKP) Baş- kanı Gennady Züganov, Sovyetler Birliği 'nin kurucu lideriLenin 'in mozolesinin Kızıl Mey- dan'dankaldınlmasına kesinlikle izin ver- meyeeeklerini belirtti. Küba 'daki Havana Devrim Meydam 'ndaki 1 Mayıs kutlaması- nayiiz binlerce Kübah ile dünyamn çeşitli ül- kelerinden gelen misafiıier katıldı. Küba Dev- let Başkam Raııl Castro, yürüyüşü başlatma şerefini, işçi UderiSalvador Valdes 'e bıraktı. Endonezya 'ınn başkenti Cakarta'dadüzen- lenen dev 1 Mayıs gösterisinde işçiler, özel- leştirme politikalarma ve sosyal hak kayıp- lanna tepkilerini dile getirdi. Italyan işçile- rin, son aylarda ölümlü iş kazalarının artma- sı nedeniyle işyeri güvenliğine dikkat çektik- leriRoma 'daki 1 Mayıs gösterisinin ardmdan düzenlenen konserlere binlerce genç katıldı. Polonya 'nın başkenti Varşova da düzenlenen "Kârdan oıtce insan " başlıklı 1 Mayıs gös- terisine, sendikalar ile neredeyse tüm sosya- list vesosyaldemokratgruplarkatıldı. ABD de ise kendilerine 'eğlence sektörü işçileri' di- yen bir grup kutlama düzenledi. Sağlık emekçileri polisin hastane bahçesi ve acil servisine gaz bombası atmasına tepki gösterdi Sağhkçılardan istifa çağnsıİstanbul Haber Servisi - Türk Tabipleri Bir- liği (TTB), tstanbul Tabip Odası ile Sağlık ve Sosyal Hizmet Emekçileri Sendıkası (SES) Şiş- li şubesi üyeleri, 1 Mayıs'ta Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi bahçesi ve acil servisinde polisin gaz bonıbalarıyla güç kullanmasının Uluslararası Savaş Hukuku, Dünya Sağlık Ör- gütü sözleşmelerine aykın olduğunu beliıterek bu hükümlere göre savaş ortamında dahi sağ- lık birimlcrine girilmesinin yasak olduğunu söylediler. Çalışanlar, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, lçışleri Bakanı Beşir Atalay, Adalcl Bakanı Mchmet Ali Şahin, İstanbul Valisi Mu- aınıiHT Güler ve İstanbul Emniyet Müdürü Celalettin Cerrah'ı istifaya çağırdılar. TTB, tstanbul Tabip Odası, SES Şişli Şube- si, Dev Sağlık-lş Sendikası Genel Başkanı Dr. Arzu Çerkezoğlu ile çok sayıda sağlık çalışa- nı dün Şişli Eğitim ve Araştırma Hastanesi Konferans Salonu önünde bir araya gelerek ba- sın açıklaması düzenlediler. "AKP'nin de- mokrasi maskesi düştü", "Savaşlarda bile hastanclerc girilemez", "Muamnıer Güler is- tifa" dövizleri açan grup "Devlet terörüne son", "Emekçiye uzanan cller kırdsın" slo- ganlan attılar. Grup adına açıklama yapan SES Şişli Şube Başkanı Rabia 1\ıncer, Uluslarara- sı Savaş Hukuku ve Dünya Sağlık Örgütü söz- PDİis terörünü kuıayan sağlık çalışanları Şişli 1 .»itiın ve Araşbrma Hastanesi Konferans Salonu önünde bir araya gelerek basuı açıklaması düzenlediler (Fotoğraf: SİBEL BAHÇETEPE) leşmelerine göre savaş ortamında bile sağlık bi- rimlerine girilemeyeceğini anımsatarak "İs- tanbul ValiUği ve emniyeti dün savaş orta- mında dahi gerçekleşnıeyecek bir olaya im- za atmış ve hastaneyi, sağlık çalışanlarını hedef alan korkunç bir tavrın sahipleri ol- muşlardır" dedi. Vali Güler'in acil serviste patlayan gaz bombası için "Kazayla oldu" açıklamasını değerlendiren Tuncer, şunlan söy- ledi: "Bu açıklama ciddiyet ve samimiyetten uzaktn*. İstanbul halkıyla alay edercesine' 1 Mayıs'ta olumsuz bir olay yaşanmamıştır. Kor- kulan olnıamıştır' diyen Emniyet Müdürü Cerrah, Vali Güler ve emek örgütlerine ku- laktıkayan Başbakan Erdoğan bu tablonun miman olarak hanrlanacaktır." Şişli Etfal Has- tanesi Eğitim ve Araştırma Hastanesi Radyo- loji Klinik Şefi Doç Dr. Muzaffer Başak, "Ba- Bombayı Güler'e gönderemediler i MUĞLA (Cumhuriyet) - Muğla Yurtsever Cephesi üyeleri, îstanbul'daki 1 Mayıs gösterileri sırasında Şişli Etfal Hastane- si Acil Servisi önüne atılan gaz bombası- nın parçasım, beraberlerinde getirdikleri Muğla dan İstanbul Valisi Muammer Güler'e göndermek istediler. Ancakpar- çayı PTT aracılığıyla gönderemediler. Yüzlerinde maskelerle PTT önüne gelen Muğla Yurtse\>er Cephe üyeleri adına açıklamada bulunan Ayhan Karahan, "Bombamn üzerinde 'Bulduğunuz yer- depolise teslim ediniz' diyor" dedi. ba Bush ile oğul Bush bile savaşlar sırasın- da hastanelere dokunmamıştır." dedi. Dev Sağlık-lş Genel Başkanı Dr. Çerkezoğlu ise 1 Mayıs'ta yaşananlan "devlet terörü" olarak ni- telendirdi. tstanbul Eczacı Odası Yönetim Ku- rulu'ndan yapılan yazılı açıklamada ise acil servisine atılan gaz bombalannın başta lösemi- li çocuklar olmak üzere tüm hasta ve yakınla- nnı etkilediği belirtti. Polisin emekçilere karşı sert tutumuyurt genelindeprotesto edildi 'Emekçi düşmanı AKP' Topbaş, belediycnin MOBESE kameralannıkapat- nğı iddialanna yanıt verirken "Şişli ve Taksim çev- resindeki bazı kanıeralar tstanbul \ alilijjMiin ta- lebiyle Emniyet Müdürlüğü'nün kullanuıuna veril- di" dedi. EmniyetMüdürü Celalettin Cerrah da ön- ceki gün çıkan olayları kameralardan i/leınisti. ÎBB Başkanı Kadir Topbaş 'Olaylannfaturası 1 milyar YTU tstanbul Haber Servisi - 1 Mayıs kutlamalannın Taksim Mcydanı'nda yapılmasına engel ol- mak için, Şişli ve Taksim çevresini savaş ala- nına çeviren polisin lstanbul'a maliyeti 1 mil- yar YTL oldu. İstanbul Büyükşehir Belcdiye (tBB) Başkanı Kadir Topbaş, dün basın men- suplanna yaptığı açıklamada 1 Mayıs'ta yaşa- nan arbedenin lstanbul'a zararlannı değerlen- dirdi. Taksim'de önccki gün yaşanan olaylann turizmi ve yaşam alanlarım ciddi anlamda et- kiledığini belirteren Topbaş, valiliğin tedbirli davrandığını söyledi. Topbaş, "Taksim büyük ölçekli toplantıları kaldırabilecek bir bölge değil. Orası oteller bölgesi, kültür, sanat ve eğlence merkezi alan. Taksim ve çevresinde- ki esnaf çok rahatsız oldu. 1 Mayıs nedeniy- le İstanbul'daki zararının 1 milyar YTL ci- varında olduğu tahmin ediliyor" diye ko- nuştu. Polisin tutumunu da değerlendiren Top- baş, "Birtakım sıkıntılara fırsat tanımamak hepimizin görcvleri arasında. Valilik bu ko- nuda tedbirini aldı. Tavrını ortaya koydu. Türk-tş hassasiyct gösterdi. Diğer sendika- lar da zorlamadılar. Aına bu boyuta da gel- memeliydi" değerlendirmesinde bulundu. Haber Merkezi -1 Mayıs'ta Taksim Mey- danı'nı işçilere yasaklayan AKP iktidan ve polisin emekçilere karşı sert tutumu, başta başkent Ankara olmak üzere yurdun birçok yerinde protesto edildi. Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, Sakarya Cad- desi'nden AKP tl Binası'na kadar yürüdü. Dün öğle saatlerinde Sakarya'daki alan- da toplanan Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri üyeleri, "Halka kalkan faşist el- ler kırılır", "Taksim faşizme mezar ola- cak", "Emekçi düşmanı AKP", "Ayak- lar baş olacak", "Her yer Taksim, her yer 1 Mayıs", "Baskılar bizi yıldıramaz", "Emekçiye düşman, IMF'ye uşak, halka Kasımpaşah", "Tayyip seni Taksim'e gö- meriz" ve "Amerikancı, Avrupacı, önce dincî sonra halk düşmanı Tayyip" slo- ganlan attılar. Burada "Ayaklar baş olacak, AKP ve polis terörüne karşı direnece- ğiz" yazılı pankart açan üyeler, daha sonra sloganlar eşliğinde AKP il binasına yürü- dü. Ankara Emek ve Demokrasi Güçleri adına Yücel Gül, AKP il binasmın önünde basın açıklamasını okudu. Aylardır 1 Ma- yıs kutlanıalan üzerine demagojik açıkla- malar yaparak kitlelerin kafasmı kanştır- mayaçalışanAKPsözcülerinin, 1 Mayıs'ın AKP VE POLİS TERÖRÜNE K&î> DIRENECEGİZ Ankara'da "Halka kalkan faşist cller kırılır", "Taksim faşizme mezar olacak" sloganlan anldL yaklaşmasıyla birlikte gerçek yüzlerini de ortaya koyduklannı söyleyen Gül, "AKP'nin kendine Müslüman demokrasi anlayışı, 1 Mayıs günü başta tstanbul'da olnmk üze- re birçok ilde, halka yönelik vahşi bir şid- detle bir kez daha görüldü" dedi. Adana'da da 1 Mayıs mıtingi sonrasında dağılan kitleye yapılan polis saldınsı pro- testo edildi. Uğur Mumcu Meydanı'nda ger- Adana'da dağılan kitleye yapılan polis saldınsı protesto edildi. (Fotoğraf: YUSUF BAŞTUG) çekleştirilen mitingin ardından dağılmakta olanlara biber gazı ve coplarla müdahale eden güvenlik güçlerine tepki gösteren emek- çıler, gözaltına alınan 47 kişinin de serbest bırakılmasını istedi. Eğitim-Sen önünde toplanan DİSK, KESK, Türk-tş, TMMOB ve TTB'ye bağlı sendika ve meslek odası temsilcileriyle sosyalist dergi çevreleri tnö- nü Parkı'na dek yürüyüş düzenledi. "Kah- rolsun AKP", "Baskılar bizi yıldıra- maz", "Emekçiye kalkan eller kırılsın" şeklinde sloganlar atan göstericiler, gözal- tına alnıan 47 kişinin serbest brrakılması- m istedi. Ezilenlerin Sosyalist Platformu (ESP) üyeleri de lnönü Parkı'nda protes- to gösterisi düzenledi. Aynı yerde Haklar ve Özgürlükler Cephesi (HÖC) üyeleri de polisin sert tavnnı kınadı. Mersin'dekı 1 Mayıs kutlamalannıdüzen- leyen Tertip Komitesi, vatandaşlara polis tarafından uygulanan şiddeti protesto etti. Büyükşehir Belediyesi önünde toplanan grup adına açıklama yapan Petrol-tş Şube Başkanı Adil Alaybeyoğlu, "1 Mayıs'ta tstanbul'da sivil diktatörlük terörü yaşan- dı. Biz emek örgütleri olarak geçmişte askeri diktatörlüklere karşı mücadele et- tik, bugün de AKP'nin sivil diktatör- lüğüne karşı mücadele edeceğiz" dedi. ESKlŞEHtR VE BURSA Miting sonrası faşist saldırı BURSA/ESKİŞEHİR (Cumhuriyet) - Eski- şehir'de 1 Mayıs mitingine katıldıktan sonra kent merkezinde dolaşan 3 kişi, 10-15 kişi- lik sağ görüşlü bir grubun saldınsına uğradı. Bursa'da ise kendilerini "Teksashlar" ola- rak tanımlayan bir grup, 1 Mayıs kutlamala- n için Gökdere Meydanı'na giden DTP'lile- re saldırdı. Eskişehir Osmangazi Üniversitesi Makine Mühendisliği Bölümü 2'nci sınıf öğrencisi tsmail Gökçen (19), Anadolu Üniversitesi Açıköğretim Fakültesi Halkla tlişkiler Bölü- mü 2'nci sınıf öğrencisi Hasan Akman (27) ile fabrika işçisi Muhsin Afşar (28) kentte- ki 1 Mayıs kutlamalanna katıldı. Kutlamala- nn ardından birlikte yürüyen Gökçen, Ak- man ve Afşar Köprübaşı semtinde tl Sağlık Müdürlüğü önünde 10-15 kişilik sağcı bir grubun saldınsına uğradı. Olayda tsmail Gökçen, kolundan ve bacağından bıçakla, Hasan Akman ile Muhsin Afşar ise yumruk ve tekmelerle çeşitli yerlerinden yaralandı. Gökçen, Eskişehir Devlet Hastanesi'nde, di- ğerleri ise Yunus Emre Devlet Hastane- si'nde tedavi altına alıııdı. 3 yaralının da du- rumlannın iyi olduğu belirtildi. Hasan Ak- man, 1 Mayıs mitingine katıldıktan sonra kent merkezinde yanlannda kız arkadaşla- nyla yolda yürürken 10-15 kişilik sağ görüş- lü grubun kendilerine "Allahüekber" diye- rek saldırdıklannı anlattı. Polis saldırganla- nn yakalannıası için çalışma başlattı. Bursa'da ise 1 Mayıs kutlamalarında El- masbahçeler Parkı yakınlannda toplanan DTP'liler saldınya uğradı. Kendilerini, "Teksashlar" olarak tanımlayan bir grup, DTP'lilerin önünü keserek taş ve bira şişe- leri firlattı. "PKK def ol", "Biz PKK'yi barındırmayız", "Onlar poüsimize vuru- yorlar" diye bağıran gruba DTP'lilerin tep- ki göstermesi üzerine arbede yaşandı. Polis kaçmaya çalışan 5 saldırganı gözaltına alır- ken DTP'İiler "Faşizme karşı omuz oııııı- za" sloganı atrı. HUKUMET GÜDÜMLÜ KUTLAMA Hah-îş 'in türbanlı sakaüı mitingi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Emekçi- ler, 1 Mayıs'ta Taksim ve Sıhhiye'de polis şiddetiyle mücadele ederken, Hak-lş Kon- federasyonu ise adeta "hükümet güdüm- lü" kutlama yaptı. Sıhhiye'de onbinlerin toplandığı ve pek çok farklı kuruluştan emekçinin yer aldığı mitingin yanında sö- nük kalan Tandoğan Meydam'ndaki Hak-tş mitingine, sadece konfederasyonun üyeleri ilgi gösterdi. Sakallı erkekler ve türbanlı kadınlann ağırlıkta olduğu mitinge, hükü- met tam destek verdi. AKP Genel Başkan Yardımcısı Hüseyin Tanrıverdi ve çok sa- yıda AKP milletvekili mitinge geldi. Hak- tş Başkam Salim lJslu ise konuşmasında isim vermeden diğer emek örgütlerini he- def aldı ve "Demokrasiden korkanlar, ge- rilim ve çatışmadan rant sağlamak iste- yenler, halka ve emekçilere kirü bir sc- naryo yazıyorlar. Bizler bu senaryonun farkındayız. Oyuncusu olmayacağız" de- di. Mitingde bir de türbanlı kadın konuştu. Hak-tş'in tavrı Çağdaş Gazeteciler Derne- ği'nin (ÇGD) de tepkisini çekti. ÇGD Baş- kanı Ahmet Abakay, "Hak-tş Genel Baş- kanı 1 Mayıs ile ilgili tutumlarında ve açıklamalarında emekçilerin önderi gibi değil, hükümete bağlı bir kanııı kuruluşunun genel müdürü gibi vaziyet almıştır. Bir işçi örgütü, iktidarlara ve siyasi hareketlere karşı bağımsız olaıııayınca, gücünü emekçi tabanından değil, hükümetlerden alınca böyle lıal- lere düşüyor" dedi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog