Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

29 MAY1S 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA dishab@cumhuriyet.com.tr İtalya'da Ahmedinejad sıkmtısı • ROMA (AA) - tran Cıımhurbaşkanı Mahmut Ahmedinejad'ın Birleşmiş Milletler Gıda ve Tanm Örgütü'nün (FAO) Roma'da 3-5 Haziran'da düzenleyeceği zirve toplantısına katılacak olması, ltalya ve Vatikan'da sıkıntıya neden oldu. Alunedinejad'ın, Katolik kilisesinin lidcri Papa 16. Benediktus'la da görüşmek istediği, ancak Vatikan'ın lranlı lidere halen bir randevu vemıemiş olduğu öğrenildi. ltalya hükümet yetkililerinin ise Ahmedinejad'la üst düzey bir ikili görüşme yapılmaması karan aldığı bildiriliyor. Nükleer saldırı çağrısı • Dış Habcrlcr Scrvisi - Inteniette, tslamcı "El Eklaas" adlı bir forumda yayımlanan, ABD ve Avrupa ülkelerinde kitle imha silahlarıyla saldırıyı teşvik eden bir video dolaşıyor. Aınerikah izleme grubu SITE'nin açıklamasma göre, "Nükleer Saldırı: Nihai Terör" başlıklı 39 dakikalik videoda, muhtemel teröristlere, kitle imha silahlan üretmeleri için çağnda bulunuluyor. ABD Federal Soruştunna Bürosu (FB1) yetkilileriyse tüm birimleri videodan haberdar etmekle birlikte fazla ciddiye almadıklarını belirttiler. Milletvekilleri zammı abarttı • Dış Haberler Servisi - lııgiltere'de milletvekillerinin maaşlarınm yılda 100 bin sterline (yaklaşık 245 bin YTL) çıkarılması talebi tepki çekti. Daily Mail gazetesi, manşetten verdiği haberde, "Milyonlar büyük nıali kriz yaşarken politikacılar maaşlanna yüzde 60'lara varan oranda zam istiyor. Zaten ağır baskı altında' olan Ingilizler isyan edecek. Gıda, akaryakıt ve tutsat ödemeleriyle boğuşan halkın bu durumu hoş görmesi imkânsız" denildi. Sinyora ile yeniden • Dış Haberler Servisi - Lübnan'da parlamentoda çoğunluğa sahip partiler, Başbakan Fuat Sinyora'mn yeniden bu göreve aday gösterilmesi konusunda anlaştı. Çoğunluğu oluşturan partilerin, bugün Cuınhurbaşkanı Mişel Süleyman'ı resmen bilgilendirecekleri öğrenildi. Lübnan Cumhurbaşkanı'nın partilerin aday gösterdiği kişiyi başbakan olarak ataması gerekiyor. Süleyman, 18 aydır boş duran cumhurbaşkanhğı koltuğuna geçen pazar günü otunnuştu. Irak'ta Sünnilerden rest • Dış Haberler Servisi - Irak'ta, meclisteki en büyük Sünni Arap bloku olan Irak Uyum Ceplıesi, Şiilerin liderliğindeki hükümete yeniden katılmalan konusunda devam eden müzakereleri askıya aldıklannı açıkladı. Irak Uyum Cephesi sözcüsü, hükümet görevlerine önerdikleri tüm adaylan da geri çektiklerini duyurdu. Kurucu Meclis'in demokratik ve federal cumhuriyeti ilanı öncesinde halk sokaklara döküldü Nepal'de cumhuriyet heyecanı Dış Haberler Servisi - Dünyanm son Hindu krallığı Nepal'de, Kurucu Meclis'in 239 yıllık monarşi rejimini feshederek cumhuriyeti ilan etmesi ön- cesinde halk sokaklara dökülcrek cumhuriyeti kutladı. 10 yıllık iç savaşta monarşiyi devirmek amacıyla gerilla mücadelesi veren ve 10 Nisan'da ya- pılan seçimlerde sürpriz bir şekilde za- fer kazanan Nepal Konıünist Parti- si'nin (Maoist) lideri Praçanda, "Bu Nepal halkının 1950'lerden beri verdiği mücadelenin sonuca ulaştı- ğı tarihi bir gün" diye konuştu. Kurucu Meclis'in demokratik ve fe- deral cumhuriyetin kurulduğunu ilan edeceğini açıklaması ülkede büyük coşku yarattı. Geçici hükümet üç gün- lük tatil ilan ederken başkent Kat- mandu'da son birkaç günde meydana gelen bombah saldınlar nedeniyle ra- dikal Hinduların olası eylemlerine karşı güvenlik önlemleri arttırıldı. Seçimler öncesinde geçici hükümeti oluşturan siyasi partiler, Kurucu Mec- lis'in monarşiyi ilga etmesi ve cum- huriyeti ilan etmesi konusunda anlaş- maya varmıştı. Kraİ'a 15 gün süre 1951 yılında meşruti monarşiye ge- çilen Nepal'de 1962'de anayasa kabul edildi, 1990'da da ilk bağımsız hükü- met kuruldu. 1991'de yapılan seçim- lerin ardından kurulan ilk demokratik hü- kümet, Mayts 1991'de göreve başladı. 2005'te iktidara gelen Kral Gyanen- dra, yönetime el koydu, ancak başkent Katmandu'daki kanlı gösterilerden son-. ra 2006'da parlamentonun yeniden açıl- masını kabul etti. Geçici hükümet, Kral Gyanendra'ya sa- rayı terk etmesi için 15 gün süre verdiğini ve saraym müzeye dönüştürüleceğini a açıkladı. Hinduizmin hâlâ güçlü köklere sahip olduğu Nepal'de kral, Hindu ko- ruma tannsı Vişnu'nun yeryüzüne geri dönmüş hali olarak görülüyor. Ancak Ne- pallilerin büyük bölümü, halkın sevgisi- ni kazanan eski Kral Birendra'nın da ara- lannda olduğu 6 hanedan üyesinin öldü- rülmesiyle iktidara geçen Kral Gyanen- dra'nın, reenkarnasyonun bir parçası ol- madığına inanıyor. Monarşinin sona ermesiyle krala ve- rilen tüm ayncahklar ortadan kalkacak ve hükümetin kurulmasının ardından kralın yerini devlet başkanı alacak. Maocular orduya Yeni hükümeti kurma çalışmalarını sürdüren Maocularm iktidannda, yıllar- ca süren silahlı mücadelenin ve 13 bin ki- şinin öldüğü siyasi çatışma ortamının ardından ülkede dengelerin büyük oran- da değişmesi bekleniyor. ABD'nin terör listesinde yer alan ve halen 20 bin silah- lı gerillası bulunan Maoculann, yıllarca sa- I eçıcı hükümet, Kral Gyanendra'ya sarayı terk etmesi için 15 gün süre verdiğini ve sarayın müzeye dönüştürüleceğini açıkladı. Monarşinin sona ermesiyle krala verilen tüm ayrıcalıklar ortadan kalkacak ve hükümetin kurulmasının ardından kralın yerini devlet başkanı alacak. (Fotoğraf: AP) vaştığı silahlı kuvvetlere entegrasyonunun ülkede yeni bir gerilime zemin hazılaya- cağı belirtiliyor. Maoculann ideolojik açıdan Hindu geleneklere bağlıhğıyla tanınan Nepal or- dusuyla zıt fıkirlere sahip olduğunu sa- vunan muhalefet partileri, Maoculann or- duya katılımıyla "ordu içinde başka bir ordunun ortaya çıkacağını" vurgulu- yorlar. Maocular ise bunun zor olmak- la birlikte banşın sağlanması açısından ge- rekli bir süreç olduğunu ifadc ediyor. AB ÜLKELERlNE DERT YANDI Babacan 1 urkıye yı şikâyet etti •Avrupa Parlamentosu Dış Ilişkiler Komitesi'ne seslenen Ali Babacan bakan olduğu ülkeyi Avrupahlara şikâyet ederek 'Müslüman çoğunluğun özgürlüklerinin kısıtlandığını' ima etti. Dış Haberler Servisi -Avrupa Parlamentosu (AP) Dış Ilişkiler Komitesi üyelerine yönelik bir konuşma yapan Dışişleri Bakanı ve Başmüzakereci Ali Babacan, Türkiye'yi şikâyet etti. Babacan, "Türkiye'de sadece gayrimüslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunluk da dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor" iddiasmda bulundu. Türkiye'nin bölgesinde istikrar, banş ve refahı arttırmak için çaba gösterdiğini anlatan Babacan, Türkiye'nin, henüz aday ülke olmasına rağmen dış politikada AB'ye büyük katkı yaptıgını ve AB'nin stratejik derinliğini arttırdığını söyledi. Irak'ın kuzeyinde üs kuran terör örgütü PKK'ye yönelik operasyonların Irak'ın toprak bütünlüğünü ihlal ya da Irak halkına tehdit gibi görülmcmesini isteyen Babacan, İıak'laki merkezi hükümet bize 'Biz de terör örgütünden rahatsızlık duyuyoruz ama müdahale etme şansımız yok' diyor. Dolayısıyla sorun sadece terör sorunudur. Terör örgütü 'Kürtleri temsil ediyqrum' propagandası yapıyor. Buna aldanmayın" dedi. Konuşmasının ardından sorulan da yanıtlayan Babacan, dini özgürlüklerle ilgili bir soruya, "Türkiye'de sadece gayrimüslim azınlıklar değil, Müslüman çoğunluk da dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşıyor. Türkiye'de son dönemde laiklik eksenli bir tartışma yaşanıyor. Bizim laiklik tanımımız çok açık: Din ve devlet işlerinin açık şekilde birbirinden ayrılması. Devletin de bireylerin dininin gereğini yerine getirmesine müdahale ctmemesi. Burada farklı inançtakiler de dinsizler de bu özgürlük ortamından faydalanabilmeliler" karşılığını verdi. Babacan, AKP'ye açılan kapatma davasına ilişkin beklentisinin sorulması üzerineyse AB yolculuğundaki bir Türkiye'de mahkemelerin "Kopenhag kriterlerine ve Venedik Komisyonu ilkelerine uygun karar vereceklerine" inandığını söyledi. relaketlerın s Sıçuan eyaletinde 12 Mayıs'ta meydana gelen 7.9 büyüklüğündeki depremin yaralarını sarmaya çalışan Çin, şimdi de sel felaketiyle boğuşuyor. Ülkenin güney kesiminde etkili olan yağışlardan dolayı ölenlerin sayısı 50'yi buldu. Şinhua haber ajansı, 36 kişinin Guicu eyaletinde, 4 kişininse diğer eyaletlerde öldüğünü duyurdu. Guicu'da pazarlar bile suiar altında kaldı. Yağışlarm iki gün daha sürmesi bekleniyor. Depremin ardından oluşan Tangjiaşan Gölü'nde su düzeyinin yükselmesi üzerine de Çin önceki gece 160 bin kişiyi bölgeden tahliye etti. Su seviyesi her gün 2 metre yükselen gölde 50 bin olimpik havuzu doldurmaya yetecek kadar su bulunduğu belirtiliyor. Sıçuan depreminde ölenlerin sayısının 80 bini geçebileceği belirtilmişti. (Fotoğraf: AP) „,....,..., Pekin'de tarihi buluşma Çin Devlet Başkanı Hu ile Tayvan'da iktidardaki Kuomintang lideri Wu'nun buluşması, 1949'dan beri ilk üst düzey temas oldu Dış Haberler Servisi - Çin Devlet Başkanı Hu Cintao ile Tayvan'da iktidarda bulunan Kuomintang (Milliyetçi) Parti- si'nin lideri Wu Poh-hsiung dün Pekin'de bir araya gelirken görüşme iki ülke arasında 1949'daki ayrılıktan bu yana gcrçekleşen en üst düzey temas olarak tarihe geçti. Çin Komünist Partisi (ÇKP) Merkez Komitesi Genel Se- kreteri sıfatıyla Wu ile görüşen Hu, "İki parti arasında daha önce gerçekleştirüen değişim ve diyalog temelinde anavatan ile Tayvan arasındaki ilişki- lerin gcliştirilmesi, geleceğin birlikte kucaklanması vc Tay- van boğazındaki ilişkilerin ba- rışçıl gelişmesi yönünde ortak çaba harcanması arzusu taşı- dıklarını" söyledi. Wu'nun Pe- Wu ile Hu, ilişkilerin geliştiril- mesini görüştü. (Fotoğraf: AFP) kin ziyareti, Tayvan'ın yeni lideri Ma Ying-jeou'nun göreve baş- lamasının hemen ardından geldi. Ma, yemin töreninin ardından, Çin ile uzun bir süredir kesibniş olan ilişkilerin gelecek ay tek- rar başlatılacağmı duyurmuştu. Tayvan ile Çin arasındaki yakınlaşma sinyalleri, Tay- van'da bağımsızlık yanlısı si- yasetçilerin yönetinıi kaybet- melerinin ardından gelmeye başladı. VVu'nun Pckin'deki temaslan sırasında, karşılıkh uçak scfcrleri yapılması ve Çinli turistlerin Tayvan'ı ziya- retlerine izin verilmesi gibi ko- nuların ele alınmasının bek- lendiği belirtildi. Tayvan ve Çin, 1949'dan bu yana ayrı hükümetlerce yöne- tiliyor. Ancak Pekin, Tayvan'ı, Çin topraklarının bir parçası sa- yıyor. Çin, daha önce, resmi ola- rak bağımsızhk ilan etmesi ha- linde Tayvan'ı ilhak edeceği teh- didinde bulunmuştu. 'ÜLKEYÎ YÖNETEMEZ' Barak'tan Olmert'e istifa çağnsı Dış Haberler Servisi - îsrail Savunma Bakanı Ehud Barak, hakkmda rüşvet aldığı yolunda suçlamalar bulunan Başbakan Ehud Olmert'in istifasını istedi. Barak, erken seçim çağnsında da bulundu. Aynı zamanda, koalisyon hükümeti ortaklanndan Işçi Partisi'nin lideri olan Barak, hakkındaki suçlamalar ortadayken Olmert'in ülkeyi yönetemeyeceğini belirtti. Amerikalı işadamı Morris Talansky, önceki gün Kudüs bölge mahkemesinde yapılan ön duruşmada, Olmert'e para dolu zarflar verdiğini, bunların bir kısmınm borç olduğunu söylemişti. Talansky, bu ilişkiden kişisel çıkan olmadığım ve Olmert'e 15 yıl içinde 150 bin dolar verdiğini öne sürmüştü. Olmert ise hakkındaki suçlamaları reddederek mahkûm olduğu takdirde istifa edeceğini açıklamıştı. ESKİ SÖZCÜ SUÇLADI JVashington hn aldatmakiUtürü Dış Haberler Servisi - Beyaz Saray'm eski sözcülerinden Scott McClellan, ABD Başkanı George W. Bush'u Irak savaşı konusunda yeterince dürüst davranmamakla ve plansız bir şekilde ülkeyi gereksiz bir savaşa sürüklemekle suçladı. 2003- 2006 yıllan arasında Bush'un basın sekreteri olan McClellan, "Bush'un Beyaz Sarayı'nda Yaşananlar ve VVashington'ın Aldatma Kültürü" adlı kitabında, Bush'un Irak savaşı öncesinde "karmaşık bir propaganda kampanyasıyla" kamuoyunu yamlttığını belirtti. Kitabında, bir dönem sözcülüğünü yaptığı ABD yönetimine ve eski çalışma arkadaşlarına sert eleştiriler yönelten McClellan, Irak savaşını "büyük bir stratejik hata" olarak nitelendirerek "Ben dahil kimse, etkilerinin tam olarak anlaşılacağı yıllar sonraki dönemde savaşın nasıl görüleceğini bilemez" diye yazdı. Scott McClellan, Dışişleri Bakanı Condoleezza Rice'ı suçlamalan bertaraf etme konusunda becerikli biri, Başkan Yardımcısı Dick Cheney'yi de olaylann ötesindekileri iz bırakmadan gören "mucize adam" olarak tanımladı. Bush'a hâlâ hayranlık duyduğunu ifade eden McClellan, buna karşın ABD Başkanı'mn danışmanlan tarafından yanlış yönlendirildiğini kaydetti. Bush yönetimini 2005 yılında yaşanan Katrina kasırgasına müdahale etmekte geç kalmakla da suçlayan McClellan, "Ülke tarihinin en büyük felaketlerinden biri, Bush döneminin de en büyük felaketlerinden biri oldu" ifadesini kullandı. 'AMCAM KURTARMIŞTF Obama'nın 'Auschrvitz*gafi Dış Haberler Servisi - ABD'de Demokrat Parti'nin önde gelen başkan aday adayı Barack Obama, lkinci Dünya Savaşı'nda Sovyet birlikleri tarafından ele geçirilen Nazi toplama kampı Auschvvitz'i, amcasının da aralannda bulunduğu Amerikan birliklerinin kurtardığını söyledi. Ancak Obama, Cumhuriyetçi Parti'den gelen açıklama ve tepkiler üzerine sözlerinin yanlış anlaşıldığını öne sürdü. Obama'nın, büyük anıcası Charlie Payne'in, Buchenwald toplama kampının bir bölümünün kurtanlmasında oynadığı rolü anlatmak istediği, ancak yanlışhkla Auschwitz'den söz ettiği belirtildi. Obama'nın kampanya sözcüsü Bill Burton, Payne'in 1945te Almanya'ya giren, 4 Nisan 1945'te de Buchenvvald'a bağlı Ohrdruf kampını ele geçiren piyade tugaymda görev yaptıgını söyledi. Polonya'da bulunan Auschvvitz toplama kampında, çoğu Yahudi 1 milyondan fazla insan öldürülmüştü. Almanya'da bulunan Buchenvvald daha çok esirlerin zorla çalıştırıldığı bir kamp olarak kullanılıyordu. Buchenvvald'da 56 bin kişi hayatını kaybetmişti.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog