Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

29 MAYIS 2008 PERŞEMBE CUMHURİYET SAYFA ekonomi@cumhuriyet.com.tr Yandaşa özel işkolu sağlayan hükümet, Tuzla'ya Türk Metal ve Birleşik Metal-Iş'in girmesini engelledi AKP' den Tuzla işçisine darbe• Sendikalar Yasa Tasarısı'nda, tünı dünyada metal işkolunda olan gemi yapımı, ayn bir işkolu olarak bırakıldı. Dok Gemi-lş'i koruyan bu durum, güçlü metal sendikalannın Tuzla'da örgütlenmesini de engelledi. AKP hükümeti, ardı ardına ölümle so- nuçlanan iş kazalanyla gündeme gelen Tuzla'da, iş kazalannın önlenmesinde önemli bir katkı sağlayacak güçlü sen- dikal örgütiennıeyi engelliyor. Sendikalar Yasası'yla atılan adımlarla, bugüııe ka- dar 96 kişinin öldüğü tersanelerde, ko- ııuyu gündeme getirmek ya da önlemlerin alminası konusunda tek adım atmamış Dok Gemi-lş korunarak güçlü sendika- lann tersaneler bölgesine ginncsinin önüne set çekildi. 2821 sayılı yasanın 60. maddesini değiştiren AKP'nin teklifiyle 28 olan iş- kolu 18'e indirilecekti. Anıaç, sendika- lan uluslararası kriterlere uydurmaktı. Ancak son anda yapılan değişiklikle yandaş sendikaya özel işkolu yaratıldı. Aslında Sendikalar Yasası uyum sağ- lamak için değiştiriliyordu. Bu nedenle de tüm dünyada ve ILO (Uluslararası Ça- hşma Örgütü) standartlanna göre metal işkolu içinde yer alan gemi yapımının da metal işkolu içüıe alınması bekleniyor- du, hatta alınır gibi de oldu. Zira tüm dün- yada otomobil yapımı, uçak yapımı gi- bi akla gelebilecek her türlü ulaşım ara- EMEK DÜNYASI 1#OLCAY BÜYÜKTAŞ AKÇA cı metal işkolunda yer alıyor. Ancak da- ha sonra Türkiye'de halen var olan du- rum korundu. Böylece, iş kazalan kar- şısında sessiz kalan Dok Gemi-lş koru- nurken metalde örgütlü Türk Metal, Bir- leşik Metal-lş gibi güçlü sendikaların Tuzla'da örgtülenmesi de engellen- miş oldu. Hükümet aslında işkollarını birleştirmek konusunda çekingen değil. Nitekim, gerekli gördüğü gıda ve tanm işkollannı birleştirdi. Oysa yine tüm dünyada gıda, sanayi olarak görüldü- ğü için ayn bir işkolunda yer alıyor. Gı- dada Hak-lş'e bağlı Öz Gıda-lş ile Türk-lş'e bağlı Tek Gıda-tş örgütlü bu- lunuyor. Bu her iki durum da ILO'nun uluslararası işkolu sınıflandırma cetve- lilonaISICREV.3'eaykın... * \ TERSANELERDE YAŞANAM İŞ CİNAYETLERİ Teklif: AKP 'nin ILO manevrası Avrupa Sosyal Şartı'nauymayan AKP hükümeti, Ulusararası Çalış- ma Örgütü'nün (ILO) konferansı öncesine yetiştirmeye çahştığı Sen- dikalar Yasası ilc göz boyamaya ha- zırlanıyor. Çalışma yaşamı uzmanlannın görüşüne göre, teklif köklü dcği- şiklilder içermiyor. ILO denetim or- ganlannın eleştirdiği çok sayıda sendikal yasak devam ediyor. Teklif, grev yasaklannın bir kıs- mının kaldınlmasını öngörüyor an- cak milli güvenlik gerekçesiyle grev erteleme mekanizmasına do- kunmuyor. Teklifle şehir içi taşımacılık ve özel okullarda greve olanak tanını- yor. Ama Türkiye'de fıilen grev hakkı yok. Hükümet istediği grevi milli güvenlik ve geııel sağlık ba- haneleriyle erteleyebiliyor. Teklif, yalnız özel okul öğret- mcnlerinc grev yasağını kaldırı- yor. Bankalann ise grev sırasında ça- lışmalanna olanak tanınıyor. Teklif sendikal örgütlenmenin en önemli sorunu olan yetki meka- nizması konusunda esaslı birdeği- şiklik getirmiyor. Oysa referandum mekanizması olmaksızın sendikal örgütlenme gelişmez. S İ G O R T A C I T U Z L A ' Y I R İ S K L İ C Ö R Ü Y O R Tuzla tersaneleri, sigortacılar için de birinci derece riskli bölge ilan edildiğinden, hem tersanelere hem de çahşanlara sigorta teminatı verilmiyor. Ertan Fırat şunları söylüyor "Bildiğiniz gibi şu anda Tuzla tersaneler bölgesi tarihinin en yoğun dönemini yaşıyor. Bu sebeple bize yo- ğun bir şekilde birkaç yıl önce sigorta talepleri geldi. Ancak en temel nokta, bölgedeki iş güvcnliği konusu. Tersane- lerde çalışan işçilerin çok büyük kısmı tersanelerin çahşanlan değil, tersanelere taşeron olarak iş yapan kurumlann per- soneliydi. Kurumsal kimliği olmayan, usta-işçi mantığıyla ucüz yolla tersane- lere iş yapmaya çalışan kişilerden olu- şan bu gruplar, iş güvenliğinden tama- men uzaktırlar. Bu da görüntüde büyük yatınmlann olduğu tersanelerin arkasın- da kurumsal kimlikten uzak grupların olduğunun bir kanıtı. Bu sebeple biz, bölgede işveren mali mesuliyet veya ferdi kaza sigortası te- minatlarını verebilmek için karşımızda iş güvenliğine ina- nan, bu konuda risklerini yönetmek adına aksiyon alan bir kurum görmek isteriz." Ertan Fırat: Aviva Sigorta Genel Müdürü Murat Balcı (Ergo lsviçre Sigorta Genel Müdürü) Çalışanların sağlıkları ve hayatlan açısından tersaneler nonııalin çok üzerinde risk ihtiva ediyor.Yıllar içinde bu tür işletmelere gerek ferdi kaza, gerekse işveren mali sorumluluk sigortalan teminatı veren sigortacılann neticelerinin çok iyi olmadığı biliniyor. Tabii ki, burada tersanelerdeki olum- suzlukların dışında sigortacılann riske uygunfiyatlandırmayap- mamış olmalan da etken. Gerekli tedbirler ahndıktan sonra sigorta yapılır. Bu sayede sigortacılar da tersanelerdeki çalışma koşullan- nın iyileştirilmesine en azından tespit ve tecrübeleriyle katkıda bulunur ve çalışma koşullannı çağdaş standartlara ulaştıran tesisleri bir vesileyle de destekleyebilirler. ADISOYADI SÜKRÜGÜlfÇ BAYRAM GÛIEÇ SENERGİİLEÇ DURMUSİPEK HÜSEYİN KARACA BAHRİTAŞÇIOCLU SAMİSAHİN HÛStYİN ÇOBAN RECEPYAMAN NURALİGURSOY ERKANAUSAN SAİMSATILMIŞ HÜSEYİN POUT TUNCAYYANIK YASARYAVUZ AHMETCEÜK KENANÇETİN HÜSEYİN GONCA SAFFETYILMAZ MlHMEî KURBAN ORHANÇAÎDAS MUSTAFA DÜZAGAÇ KEMALKÖKSAL S.OCAK ÖZAY ÇOBAN DURSUN İBRAHİMBACAK RECEPKAYAS SAIMANGÖZPINAR UÜPMIRIZ MURATKAPAN İSMAİLTATU riRAT DURUDENİZ HÜSEYİN KALKAVAN HÜSEYİN ŞAHİN BURHANKAYABASI NİYA2İSİPAHİOCLU İBRAKİM ARSLAN ÖMERMEMİS MUSTAFA UÎUS MUSTAFA YARDIM SERVE1OAVULCU TUFANKAYA SEROAK KURT <rnöh) GÜNAY YAMAN CEMAIYETİM SUATDURSUN İLHAN ÜS1UN0AG TARIHI OLUM NEDEN1 TERSANE 1985 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1992 1993 1993 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1996 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1997 1998 1W8 2000 2000 2000 2000 2000 2001 2002 2002 2002 2002 2002 2003 2002 2003 2003 2003 2003 2004 2004 2004 Poliomo Potiorm Poliomo Poltao Potktnnı Potioroo Potloma D tl ronoiM Potiomo tleKlTK çarpnıası EleklTİk (oıpmosı Poîiomo Potiomo Potiomo Portomo Patiofno IMtrik ujipnıtı •! PflHama Potiûfno Bc#™ Foijulına Yonotak Ezikra Onoyet Zelıiılendi Elektrik çotpiDosı GüVeıteden diisnıe Giiıvıinlcıı dûsme Portama Güverteden dûsme Dösım Bojulmo Düsme sonuaı Ezileıek Ezileıek Yoııoıok ölûm Eleklrik joıpmosı Di/şme sonucu Çatıdan dûsme Dûsme Çolıdoıı düsme Kopot mnsındo sıkısaıok Düşme Aiılra düsııiE soracu Diismc sonucu Özertnc soç piokosı döjetek Eleklıik (oıpması Tuzlo Turizm Alioııa Alioğo Alaıp Aliojo Aliağa Aİİ050 Aİİ090 RoloMzcilik Gemak Dolyster Johin Çelik Eıkol Etkol Erkol ÇelikTıons Çelik Tıons (elikTıons (elikTıons ÇelikTıons Ege G.Söküm Peodik Gemok Sedef Pendik Eıkol Eıkal Eıkal Selah Gemak Gemok Toıgem Sodıkoğlu(fan) Rmk Sedef Hidrodinamik Tuzla luıiznı Yıldınm (ekson lıızlii Gemi Todok ADISOYADI 8URHANETTİN OMURCA SÜLEYMANBİRİNCİ MURTAZATAN SELİMNİSLİ EKREMBEKTAS OSMANKOÇAK MliRATÇAGlN HAKANÖZDEN HİSAMETTİNBURCU İHSAN YÜZLÜ HÜSEYİN KORUR SEZAİDEMİRAL SELAMETTİNEROL MEHMET YÜCESOY NU8D0ĞAN ÇELİK ARDAYENİ İBİÎAHİM DURSUN MUSTAFA BAL1ACI KAHRAMANDALMAZ BEHÇn İBİÎAHİM LEVENT ŞEREFGÖKKAYA HASAN.... YILMAZASLAN SÜBUTAY SOYSAL CABBAR ONGUN GÜNEYAKARSU CENGİZTATLI KENANKARA ESERACAR BEKİRÖZMEH HASAN MACAR FATİHK1UÇ SABRİYANARDAG ONURBAYOÜLU METİNTURAN CEVATTOY OSMANGÖÇ MİKAİLKAVAK HASAN KÖSE SADİOSTÜNBAS YÜKSELÖZDEMİR ALİ İHSAN ÇAM SABAHATTİNTÜRKOÛU HAKANOĞUZ İZZETGÜDER DENİZKAŞIKEMAN MURATCAUSm TARIHI 2004 2004 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2005 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2006 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2007 2008 2008 2008 2008 2008 2008 2008 OLUM NFUFIII Polta™ sonucu Vinj brılmosylo Holotkopmosıylo llreıiııii snç ılüıeıck Yonarak Dösme l'allmıın sonucu Poltama sonuaı AmboıodOsiM Yanoıokfc DOsme Çolıılon dü}mc Ezileıek Ezileıek Iskeledendûsme DDsırn sonucu I.'IİİIIE Eleklrik joıpmosı Sıkısma sonucu Eteklrik çotptnası Potloma Düsme sonucu Eiektrik çarpması Oüsme sonucu Eleklrik çatpmosı Eiektrik carpoıok Eiektrik ;otpmosı kolp ılıııııııiM Eiektrik [orpması Eiektrik çarpması Düsme sonuaı DOsme sonucu EzJme DvsmesMiıcu Bo8dmo Zehiıtenme Eiektrik çammosı Poliomo Eiektrik coıpmosı Yûksoklen dûsme Yüksekten düsme Yüksoktenduşme Yükseklendusnıe Poltomo sonucu Ezılme Düsme sonuıu TERSANE Gemok Todok ÇetkTekne koem Tuzla Turizm Tuzla Turizm Sedef Turktsr ktonbul Antos RMK RMK Çüek Tımıcıi! Tûrlttr Ttngem Tûrkteı Todok Deoran Ado Ege G.SökOm Çelik Tekne üoorsnn Tagn Selotı UmıtGemi Tuzla Turizm. Ustaoğlu Desn U Turizm YOMIZ Makine Dortte îersones! Sedef ieısonesi Şolıiıı (elik Tenonesi DeOROIlTMSOM5İ GEMTİŞTetsmesi Deson Tersanesi SfW»ttirıtebI(Mii5İ (eksan Tersanesi luzlo Gemi lersonesi Sedef İeısonesi Pendik Marina Yolavo-YafOJ San Fiımosı Seloh Tersunesi Selah Tenonesi Desan Teısanesi Atıksu işçisi iş bıraktı Mersin 'de, Avrupa Yatırım Bankası 'ndan alı- nan krediyleyapımma başlanan Atıksu Anttna Tesisi 'nin terfı haüannda çalışan 35 firma çalışa- m, 3 aydır iicret alamadıklan gerekçesiyle iş dur- durdu. Işçiler, "Emeğimizin karşıhğı olan ücreti- mizi ve sosyal haklarımızı istiyoruz. Bunu istedi- ğimiz için de işten çıkarılmakla tehdit ediliyoruz. Şimdi dışardan işçi getirip çahştırmak istiyorlar, ama biz buna izin vermeyeceğiz. Bizler sadece üc- retimizi alabilmekiçin işi durdurduk" dedi. Lastikte greve doğru Lastik-lş Sendikası Kocaeli Şubesi Başkam Hasan Hüseyin Çakar, 3 'ü Kocaeli, 1 7 de Adapazarı 'nda kurulu BRÎSA, Pirelli ve Good Year fabrikalarmda çalışan yaklaşık 4 bin işçiyi kapsa- yan toplu iş sözleşmesi görüşmelerinin anlaşmazhkla sonuçlan- ması üzerine 31 Mayıs Cumartesi günü için sendikamn grev ka- rarı aldığım hatırlattı. Lastik-îş Sendikası, 1 Ocak 2008 'den iti- baren 2 yıl geçerli olacak toplusözleşme görüşmelermde, ortala- ma aylık brüt 2 bin 400 YTL olan çıplak ücretlerin 1 Ocak 2008 'den geçerli olmak üzere yüzde 12 artış yapılarak 2 bin 700 YTL 'ye çıkarılmasını istemişti. Oğretmenler greve gitti Polonya 'da binlerce öğretmen, maaşlarımn iyileştirilmesi ve emeklilik haklanmn korunması için önceki gün bir günlük greve gitti. Maaşları- mn gelecek 2 yıl içinde 450 ile 1000 dolar ara- sında arttırümasını talep eden oğretmenler, bu yıl başmda yapılan 70 ile 170 dolar arasmdaki artışı yeterli bulmuyor. Oğretmenler ayrıca, 50 yaşında emekli olma haklanmn korunmasını ve eğitim sistemi için daha fazla para ayrılmasını talep ediyor. BASIN-ÎŞ UNI'den pazarlık hakkı desteği Basın-Iş sendikası, önceki gün, iki yıldır toplu pazarlık görüşme- lerine yanaşmayan E-Kart işvere- nini protesto etti. Protestoya scn- dikanın üye olduğu UN1 Avrupa Yönetim Kurulu üyeleri de destek verdi. LTN1, Avrupa beyaz yakalı çalışan ile hizınet sektöründen 330 sendikaya bağlı 7 milyon işçiyi temsil ediyor. Sendikadan alınan bilgiye göre, gösteri, öncelikle, iki yıldır toplu pazarlık hakkının kullanımının engellenmesi, işverenin sendika- laşmaya saygı göstermemesi, üs- tüne üstlük sendikayla hiçbir şe- kilde görüşmeye yanaşmaması ve ayrıca UNI Avrupa'nm görüşme taleplerini de geri çevirmesi üze- rine E-Kart işverenini protesto amacıyla yapıldı. Ancak, Eczacı- başı'na bağlı E-Kart yöneticileri gelen delegasyonu kabul etmedi. Israrlı talepler üzerine, sadece holding müdürlerinden Mustafa Erdem Kalyon Iş Merkezi önünde 4 kişilik bir delegasyonu ayaküs- tü kabul etti. Daha önce ürün bazında yedi sendika kuran çiftçiler, daha etkin bir mücadele için konfederasyon oluşturdu Çiftçi tüccara ve IMF'ye karşı örgütleııdi Çiftçiler, daha önce örgütlendikleri ürün bazındaki yedi sendikayla birlik- te daha güçlü bir şekilde hak arama mü- cadelesi sürdürmek için Çiftçi Sendi- kalan Konfederasyonu ÇÎFTÇÎ-SEN çatısı altında birleşmeyi kararlaştırarak Çiftçi Scndikalan Konfederasyonu'nu kurdu. Konfederasyo"iui Ijaşkanlığını Hububat Üreticileri Sendikası'nın da başkanlığını yapan Abdullah Aysu üstlendi. Çiftçiler hakkında pek çok yaşamsal karar alınırken, çiftçiler adına haklan- nı koruma vc ge'iştirme mücadelesi ve- ren bir örgütlülükleri olmadığmı anla- imı Aysu, konfederasyonun kuruluşu- nu "Çiftçiler olarak çıkarlarımızı ulusul ve uluslararası kurumlar, şir- ketler ile diğer yapılar karşısında ko- rumak ve geliştirmek amacıyla çeşitli tarihlerde ürün bazında iizüııı. tütün, fındık, ayçiçcği, zeytin, hububat ve çay olmak üzere yedi sendika kur- muştuk. Hak arama mücadelemizi arttırmak için Çiftçi Sendikaları Konfederasyonu (ÇtFTÇİ-SEN) ça- tısı altında birleşmeyi kararlaştırdık ve Çiftçi Sendikaları Konfederas- yonu'nu kurduk" sözleriyle açıkladı. ÇİFTÇİ-SEN için yedi sendika bir araya geldi. Referans fiyatı belirleyecek Konfederasyon şu konularda mücadele etmeyi planlıyor: • Artık destekleme alımlan yapmayan ve destek- leme alım fiyatı açıklamayan kamunun yerine çiftçiler için referans fıyatlan belirleyip açıkla- nıak, • Çiftçi politikalarınm belirlenmesinde etkin olmak, • Uretim aracı olan toprak ve suyun kirletilmesine karşı etkin hukuksal ve demokratik mücadele ver- mek, • Tohumun şirkctlerin egemenliğine geçmesi ve do- ğa, toprak, su ile insan sağlığını riske eden en- düstriyel tanm modelinin alternatifı olan orga- nik köylü tanm modelinin uygulanabilmesini sa- vunmak ve gerçekleştinnek, • Tanm Sigortası Yasası'nın çiftçilerin çıkarına ye- niden düzenlennıesini sağlamak, • Tüccarın vurgunculuğuna karşı çiftçileri koruyacak etkin bir yasanın çıkanlması, • Çiftçilerin, eksiksiz sosyal güvenceye kavuştu- nılmasını sağlamak, • Sözleşmelj çiftçiliğe mecbur edilen çiftçilerin adı- na sözleşme yapmak ve çiftçilerle sözleşme ya- pan işveren durumundaki sanayici ve tüccarın sözleşme koşullarma uymadığında sendika üye- si çiftçilerin hakkını aramak ve korumak. GEMİ MÜHENDÎSLERİ Tuzla için herkese görev * düşüyor tstanbul Haber Servisi - TMMOB Gemi Mühendisleri Odası, Tuzla Ter- saneler Bölgesi'nde birbiri ardına mey- dana gelen işçi ölümlerinin önüne ge- çilmesi için başta devlet kurumları olmak üzere tüm yetkililere görev çağrısında bulundu. Gemi Mühendisleri Odası'ndan ya- pılan yazılı açıklamada, tersanelerdeki işçi ölümlerinin tek sorumlu, olarak ta- şeronlann ve tersane sahiplerinin gös- terilmesiniıı yanlış olduğu kaydedilerek, başta devlet kuruınlan olmak üzere tüm yetkililerin sorumlu olduğu belirtildi. Açıklamada, tersanelerin Denizcilik Müsteşarlığı ve Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanhğı'mn kontrolünde ol- duğunun da altı çizilerek kurumlann ya- sal mevzuatın uygulanması konusunda duyarlılık göstennesi istendi. Gemi in- şa sektöründeki hızlı büyümenin iş ka- zalan üzerinde etkili olduğu da dile ge- tirilen açıklamada özetle şunlar kayde- dildi: "Sektördeki büyümeye paralel denetim mekanizmaları oluşturul- malıdır. tş güvenliğine gereken öne- min verilmediği bir gerçektir." T E K G 1 D A - İ Ş Sendikalar yasası tam birfiyasko Tekgıda-tş Genel Yönetim Kurulu açıklamasında, Çalışma ve Sosyal Gü- venlik Bakanlığı'nca hazırlanan sen- dikalaı - ile Toplu Iş Sözleşmesi Grev ve Lokavt Yasa tasanlannm, çalışma ha- yatınm sorunlarını çözmek ve örgüt- lenmenin önündeki engelleri kaldınna noktasında "tam bir fiyasko" olduğu iddia edildi. Uluslararası sanayi sınıflamasında da farklı olan bu sektörü gıda işkolunun içe- risine yerleştirmenin Türkiye'de sek- törlerin yapısal farklılıklan düşünüldü- ğünde son derece yanlış olacağı kayde- dilen açıklamada, bu düzenlemenin ama- cının, "Hak-İş Başkam Saliııı Uslu'yu kollama ve Özgıda-tş'i yapay bir şe- kilde büyüterek, Uslu'yu büyük bir sendikamn başkam yapma gayreti" ol- duğu ileri sürüldü. GÖRÜŞ DR. NOYAN UMRUK Allah Diişürmesin... Aralık 2000, Hürriyet: Işsizlik geriledi, yüzde 5.6'ya düştü. Ekim2001,NTV: işsizlik geriledi, yüzde 8.5'e düştü. Aralık 2002, Takvim: Işsizlik geriledi, yüzde 9'a düştü. Eylül 2004, Milliyet: Işsizlik geriledi, yüzde 9.3'e düştü Mayıs 2005, Vatan: Işsizlik geriledi, yüzde 9.5'e düştü. Temmuz 2005, Radikal: Işsizlik geriledi, yüzde 1O'a düştü. Aralık 2005, Zaman: Işsizlik geriledi, yüzde 10.3'e düştü. Aralık 2006, Sabah: Işsizlik geriledi, yüzde 10.4'e düştü Mart 2007, Referans: Işsizlik geriledi, yüzde 10.5'e düştü. Nisan 2007, Yeni Şafak: Işsizlik geriledi, yüzde 11 'e düştü. Mayıs 2007, CNNTÜRK: Işsizlik geriledi, yüzde 11,4'e düştü. Ve Mayıs 2008, resmi açık işsizlik ora- nı yüzde 11.8. 'Allah düş ürmesin' diyeceği geliyor in- sanın. Ve de Allah devlete, millete ve med- yaya zeval vermesin... Bir de, Allah 'paketlere' zeval vermesin. Uzun çabalar sonucu 'Istihdam Paketi' açıldı. Sanılıyor ki sosyal sigorta primle- riyle oynanarak, genç işsizlere birdenbi- re geniş istihdam alanlan açılacak. Aslında, Ingiliz uyruklu bakanın da söyledikleri doğrultusunda, işverenlere, 'yaşı kemale ermiş' işçileri tasfiye ederek kıdem taz- minatı yükünü hafifletme olanağı sağlan- mış ve böylece, şu ana kadar 'hal'\ edi- lemeyen kıdem tazminatı sorunu kısmen de olsa çözümlenmiş oldu. Zaten, daha önceleri de, ülkenin 'Geri Kalmış Yörele- ri' için de, bu anlayışla açıklanmış olan bil- mem kaç sayıdaki paket de 'kabak tadı vermiş', yeni istihdam alanlan yaratıla- mamış, bu paketlerden de kimsecikler bir şey anlayamamıştı. Oysa, dünyayı yeniden keşfetmenin gereği yok. Keynes'ten beri herkes bilir ki; kitlelere yeni ve ciddi istihdam alanlan ya- ratmanın yolu, büyük ve planlı kamu ya- tırımlarından geçer. Ama tabii bu tür ya- tırımların, son yıllar içinde, ulusal bütçe içindeki payı yüzde 20'lerden yüzde 8-9'la- ra düşmüş bir yatırım bütçesiyle yapıla- maz. Hep, aynı, küçük kurnazlıklar ile 'vazi- yeti idare etme' yaklaşımı... Siz âlemi kör, herkesi sersem mi sanırsınız... I I
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog