Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet tmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adıııa İ1HAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: lbrahim Yıldız • Yazıişlcri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) • Habcr Mcrkezi Müdühi: Hakan Kara lstihbarat: Cengiz V ıldıı ıın.• Ekonomi: Ha-_|Jyayın Kurulu: llhan Selçuk (Başkan), san Eris • Dış Haberler: Ozgür Ulusoy # ' £ m r e Kongaı Kültür: Egemen Berköz • Spor: Abdülka- dir Yücelman # Makaleler: Saıııi Karaören • Düzeltnıe: Abdullah Yazıcı ı gc: Edibe Buğra Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikntct Çetinkaya, Şiik- Ankara Temsilcisı: Mustafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125, Kat: 4, Ba- kanhklar Tel: 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 • IzmirTemsilrisi: Scrdar Kı- zık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 • Adana Tcm- sılcisi: Çetin Yiğenoglu, Inönfl Cd. 5 S. Aksoğan Iş H. Kat 1 Tel: 3631211, Bilgi-Bel- r a n S o n e r ' l b r a h i m Y l l d l z < O r h a n Faks:3631215#AntalyaTemsilcisi:AhmetOruçoğluCumhuriyetMey- Bursalı. Mustafa Balbay, Hakan Kara. danı Yıldız Apanmaııı B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 9 Idare Müdürü: Ilüseyin fîürer 9 Mali Işler: Bü- lent Vcııer 9 Saüş: Fazilct Kuza 9 Cumhuriyct Rek- lanı: Gend Miidür: Özlem Ayden 9 Genel Müdür Yar- dımcısı: Nazcnde Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönetim Ycri: Ycni Gi'm Haher Ajansı Basm ve Yaymcılık A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şişli/lstaııbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygın süreli yayın Baskı: DPC Doğan Medya Tesisleri Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt lstanbul Uağıtım: YAYSAT Dogan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt lstanbul 29 MAY1S 2008 lmsak: 3,33 (iüncş: 5,29 Ögle: Ikindi: 13,09 17,05 Akşanı: 20,36 Yatsı: 22,22 İLK ATIŞ CAREY'DEN Çeviri Servisi - Pop şarkıcısı Mariah Carey Japonya'nın başkcnti Tokyo'da oynanan bir beysbol maçının başlama atışını yaptı! Bu ülkeye, "EMC2" adlı yeni albümünü tanıtmak için gelen ve beysboi tutkusuyla da tanınan iiıılii yıldız, Japon Profesyonel Beysboi Ligi takımlarından Yonıiuri Giants ilc Rakuten Eaglcs arasında oynanan kar- şılaşmayı izledi. Carey'nin scmpatik harckctleri Hgiyle izlendi. (Fotoğraf: REUTERS) Çocuklar tehdit altında Çeviri Servisi - Birleşmiş Milletler Çocuk Fonu (UNI- CEF) küresel boyuta ulaşan gıda krizinin Afrika'daki ço- cukların sağlık durumlannda kaydedilcn gclişmeyi duıdu- rabileceği, hatta kötü yöndc dcğişikliğe nedcn olabileccği uyansında bulundu. Japon- ya'nın Yokohama kentinde düzenlenen, Afrika'nın gelişi- minin konu alındığı toplantı- ya katılan UNICEF Direktörü Aıın Veneman, "Kriz önce- sinde Afrika'da çok sayıda çocuk yeterli beslenemiyor- dıı, şimdi durunı daha da ciddi" dedi. Veneman, son üç yılda ikiye katlanan gıda fi- yatlannın bazı olumlu verileri olumsuz yönde değiştirmesin- den cndişe ettiklerini söyledi. İKİZLER YILLAR SONRA BULUSTU Çeviri Servisi - Kanarya Adalan'nda, doğduklarıı has- tanede kanştılan ve 2001 de şans eseri birbırini bulan tek- yumurta ikizleri, hastane ve ada yönetimiyle mahkemelık oldu 1973doğumluikizlerden bırı gerçek ailesi tarafından büyütüldü. Diğen ise başkaaı- leye verildi. Avukatları Se- bastianSocorroikizkadınla- nn nasıl karşılaştıgmı şoyle an- lattı "Gerçek ailesiyle bu- vüven ikizin gittiği bir ma- ğazada çahyşan kadın, onu arkadaşı sanıp 'Hoş geldın diyor. Farkhailedebüvuyen kardeş, çahşanı tanımıyor. Tuhaflıkolduğunufarkedı- yorlar ve mağaza çahşanı ikizleri buluşturuyor." VAN TİYATROSU ÇERKEZKÖY'DE Van Devlet Tiyatrosu, Al- fonso Paso'nun 'Kırkından Sonra' adlı oyununu Çerkez- köy'de sahneledi. Defne Yal- nız Sezer'in yönettiği oyunda Süleyman Atanısev, Deniz Keyf, Murat Özben, Eda Ay- dınlı, C'eııı Zeynel Kılıç ve lpek Atagün'ün performansı- nı izleyenler ayakta alkışladı. Van Devlet Tiyatrosu, Kır- kından Sonra oyunuyla bu- giin Edirne'de, yarın da Ba- baeski'de 'l'ckirdağ'da izle- yenlcrin karşısına çıkacak. (Fotograf: ASLAN YILDIZ) Türkiye'den kaçınlan Roma dönemine ait mozaik ve duvar resmleri Paris'te açık arttırmaya çıkıyor eugma mozaikleri satılıyor ÖZGEN ACAR ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Tür- kiye'den yeni kaçırıldığı anlaşılan Roma Dönemi'nden çok çeşitli mozaik ve duvar resmi bugün Paris'te müzayede evinde açık arttırmaya çıkıyor. Pierre Berge Ortaklan Müzayede Evi'nin "Doğu Akdeniz" çıkışlı dediği yapıtlar arasında, 1.80x2.37 cm. ölçülcrindc, ol- dukça büyük boyuttaki mozaikte, antik ti- yatro yazarı Menander'in "Kız Kardeş- ler" oyunundan bir sahne dikkati çekiyor. Bu mozaik için 90 bin Avro (yaklaşık 189 bin YTL) değerinde bir satış bekleniyor. OMURCALILARIN EVRİMİNDE YENİ BİR BULCU En eski anne bulundu Bir Fransız arkeoloğu, Paris'ten beni arayıp "İS 2-4. yy'da yapümış bu mozaikler son dö- nenıde Zeugma'dan kaçırılanlardan bazı- ları" tanısını koydu. Anımsanacağı üzere, Fransız arkeologlar Zeugma kurtarma kazıla- nna önemli katkılarda bulunmuşlardı. Öteki mozaikler arasında (1.82x2.03 cm. bo- yutunda) şarap tanrısı Dionysos ve eşi Ariadne yer alıyor. Bu mozaik için öngörülen satış değeri 70 bin Avro'dur (yaklaşık 140 bin YTL). Aynca Yunuslar üzerinde Eroslar, geo- metrik çerçevelenmiş Meduza, bir genç ka- dın başı gibi mozaikler ve insan portreleri- nin bulunduğu duvar resimleri de bulunuyor. Çeviri Servisi - Avustral- ya'nın kuzeybatı kıyısında 380 milyon yaşında bir bahğın fo- sili, göbek kordonuna bağh yavrusuyla birlikte bulundu. Fosil dünyanın en eski annesi olarak tarihe geçti. Fosilde, embriyon ve göbek bağının "anne balık" üzerinde bu- lunmasının, bugüne kadarki ilk iç döllenme örneği oldu- ğunu belirten bilinı insanla- rı, fosilin, Devonien denizle- rinde yaşayan "plasoderm" adı verilen bir grup omurga- lıya ait olduğunu ve isimleri- ni üzerlerindeki zırhlı pul- lardan aldıklarını kaydetti- ler. Keşfi yapan ekipten John Long, bunun şimdiye dek ya- pılan en önemli fosil keşfi ol- duğunu belirterek omurgalı evrimiyle ilgili anlayışın deği- şikliğe uğradığını kaydetti. BİR SÜRE KESİLEN İLETİSİM VENİDEN SACLANDI Anka Kuşu korkuttu Çeviri Servisi - Mars'ta yaşamın izini sürmek aıııa- cıyla gezegenin kuzey kutbu- na gönderilen Anka Ku- şu'yla iletişim dün sabah sa- atlerinde bir süre kesildi. Anka Kuşu, NASA'nın Kali- forniya'daki merkezinden gönderilen ve gezegende var olduğu tahmin edilen buz kütlelerinden örnek alması için robot kolunu kullanma- sını sağlayacak sinyalleri bir süre alamadı. Mars Recon- naissance Orbiter ve Mars Odyssey uydularınca sağla- nan dünyayla bağlantının kesilmesine, radyo dalgala- rındaki gcçici bir karışıklı- ğın neden olduğu açıklandı. Mars Keşif Programı Direk- törü Fuk Li, öğleden sonra Anka Kuşu ile iletişimin ye- niden sağlandığını belirtildi. ızme Mehmet Aqa bile kapatacak* CARDR sözünüze % i kre İsterseniz birikmiş borçlarınızı kapatın, isterseniz nakit ihtiyacınızı karşılayın. Aylık harcamalarmızı sabitleyin, siz de bu fırsattan yarartanın. Üstelik hiçbir ekstra masraf yok. Cebinizden çkan her kuruşu CardFinans'a yönlendirin, harcamalarınızı güce dönüştürün. Yarariannıak ı^iıi 444 0 9OO'€, Fİnansbank şubelerine ya da İnternet Bankacılığı'na CARDRNANS lesaj ğönderin. Bu kampanyaya tüm di ıtarifeleri üzerinden fair kiîa ınpsaj GÜÇ SİZDE ârdfînans.com.tt' »www.gucsizde.com / 444 0 900 m ~ f • Çin'deki bü- yük sineıııa salonları, depremi "kö- tü karma" diye nitele- yen Stone'un filmlerini göstermeme kararı aldı. Sharon Stonefilmlerineyasak Karına sava suruyor Dış Haberler Servisi - ABD'li ün- lü oyuncu Sharon Stone'un, Çin'de 80 bini aşkın kişinin ölümüne neden olan depremi, Pekin'in Tibetlilere yö- nelik izlediği polikalann kendine döndüğü "kötü karma" olarak de- ğerlendirmesi tepki çekti. Ünlü yıldı- zın, uluslararası ajanslann "Stone'un deprem gafı" olarak duyurduğu söz- lerin bedelmi, Çin'deki imajına darbe vuracak bir "karma"yla ödeyeceği- nin işaretleri geliyor. Stone'un Pekin yönetiminin Tibet- lilere ve "yakın arkadaşım" diye ta- nımladığı ruhani liderleri Dalay La- ma'ya kötü davrandığı için depremin yaşandığını ima eden sö/ierinin ar- dından Çin'deki en büyük sinema sa- lonları zinciri UME Cineplex, Holly- wood yıldızının filmlerini gösterime sokmayacağını duyurdu. Moda ve kozmetik devi Christian Dior'un da Çin'deki reklam kampanyalannda yer alan Stone'la ilişkılerini gözden geçirebileceği belirtildi. Haberde, Pe- kin'de alışveriş merkezlerindeki Dior bııtiklerinde Stone'un fotoğraflannın yer aldığı reklam panolannın kaldı- nldığı kaydedildi. Stone'un açıkla- malarına sert eleştiriler yöneltilen in- tenıet bloglardan birinde, bir internet kullanıcısı Stone'a tepkisini şöyle di- le getinyor: "Özür dilemesini isti- yorum. Benim için değil, yaşamını yitiren insanlar için..." Koç Üniversitesi 15yasında 4 Kendîmizi yeniliyoruz' tstanbul Haher Servisi - Koç Üni- versitesi Rektörü Prof. Attila Aşkar, "Koç Üniversitesi, bilinıin üretildi- ği, sorgulayan ve yaratıcı düşünebi- len bireylerin yetiştirildiği bir eği- tim kurumudur" dcdi. Prof. Aşkar, üniversitenin 15. kuruluş yıldönü- mü dolayısıyla Rumeli Feneri Yerleşkesi'nde düzenlenen basın toplantısında, Türkiye'nin say- gın eğitim kurum- lan arasında yer- Prof. Dr. Aşkar lerini aldıklarını söyledi. Bireyle- rin geniş bir viz- yonla yetişınesi gerektiğini vurgulayan Aşkar, iyi bir eğitimin uzun ömürlü olması ve nıes- lek değişikliklerine izin verecek bir esneklik ve disiplin çeşitliliğine odak- lanması gerektiğini söyledi. Amaçla- nnın her dönem kendini yenileyebüe- cek potansiyelde ve donanımda pro- fesyoneller yetiştirmek olduğunun al- tını çizen Aşkar özetle şu görüşleri dile getirdi: "Eğitim strateji ve mo- dellerimizi çağdaş normlara göre sürekli yenUiyoruz. Öğrencilerimi- zin, bir mesleğe ilişkin eğitim alır- ken, farklı konuları da öğrenmeleri için onlara geniş bir yelpaze sunu- yoruz. Öğrencilcrimizin yüzde 75'i mczun olduktan sonraki ilk 6 ay içinde iş sahibi olmaktadır."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog