Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 29 MAYIS 2008 PERŞEMBE 14 KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 7. Uluslararası Müzik Festivali'nde yurtdışmda başarılar kazanan üç sanatçımız vardı Mersin'de uyum çeşiüemeleri EGEMEN BERKÖZ 7 Mersin Uluslararası Müzik Festi- vali'nin açıhşında dünyaca ünlü bir • kemancı (Hollandalı Janine Jan- sen), ikinci gününde ise şimdiden aranan bir sanatçı olan genç bir soprano (Letonyalı Ma- rina Rebeka) vardı. Kapanışta ise Leipzig Yayh Çalgılar Dörtlüsü çalacaktı. Ama ben iz- lcnceyi inceledikten sonra 26, 27 ve 28 Ma- yıs'taki konserleri seçtim. Yani yurtdışmda ya- şayan üç müzikçimizi, Hasan Ferit Alnar'ın "Kanun Konçertosu" ile Tahir Aydoğ- du'yu ve Azerbaycan Bakû Operası solocu- larını dinlemeyi. llk iki günün konserleri adeta birer uyum gösterisiydi. llk gün, 26 Mayıs akşamı, Esra Pehlivanh'nın (Makro Kassl ile birlikte) dinletisinde viyolayla akordeonun birbirleri- ne ne kadar yakıştıklanna; ikinci gün, 27 Ma- yıs akşamı, Ufuk ve Bahar Dördüncü'nün dinletisindeyse iki çift elin nasıl benzersiz bir uyumla tuşlarda uçtuğuna tanık olduk. Viyola sanatçısı Pehlivanlı'yı iki ay önce Is- tanbul'da Istanbul Devlet Senfoni Orkestra- sı'nın eşliğinde solocu olarak izlemiş ve çok beğenmiştim. Mersin'e ise, Avrupa'da birlikte konser verdikleri akordeon sanatçısı Marko Kassl'la gelmişti Pehlivanlı. Konser sonrası söyleşimizde Kassl'la dört yıl önce bir rastlantı sonucu bir araya geldiklerini, sonuç başanlı olunca sürdürdüklerini ve çağdaş besteciler- le viyola-akordeon için repertuvar oluşturma çalışmalan yaptıklannı anlattı. Gerçekten de, çaldıklan yedi yapıtın üçü (ikisi özel olarak on- lar için) bu iki çalgı için bestelenmiş. Avru- pa'da solocu olarak birçok ödül kazanmış olan iki genç sanatçının çaldıklan yapıtlann en il- ginci ise, bir Türk bestecisinin, Seliın Doğ- ru'nun onlar için yazdığı ve viyolayla akor- deona bir teybin eşlik ettiği "Elegy"ydi. Ufuk ve Bahar Dördüncü'yü ise, sanırım, üç yıl önce Afyon Klasik Müzik Festivali'nde din- lemişthn ilk kez. Orada böyle bir uyum ve üst düzey çalış gösterisi yapmalarına, yine sanı- nm, büyük bir özveriyle çalmayı kabul ettik- leri piyano engel olmuştu. 2006'da yaptıkla- n 4 el için Fransız müziği yoğunçalannm bü- yük ilgi gördüğünü, yakında "Makrokozmos" adlı dörtlüleriyle yeni bir yoğunçalar çıkara- caklarını festival kitabından öğrendiğim ikili Brahms'ın "Macar Danslan" ile Dvorak'ın "Slav Dansları"nı büyük bir incelik ve de- vimsellikle yorumladılar. llk iki günün sonunda, doğru bir seçim yap- tığımı düşünüyorum. bin öğrenciye film festivali bilinci veriliyor Adana' Altın Koza'sı ASLI SELÇUK 15. Adana Altın Koza Film Festivali, 2 - 8 Haziran ta- ı rihleri arasında Adanalı sinemaseverleri Türk ve dünya sineması- nın seçkin yapmılanyla buluştumıaya ha- zırlanıyor. Adana Belediyesi, sponsorlar ve sivil toplum kuruluşlannın katkısıyla gerçekleştirilen festivalde, Ulusal Yanş- ma, Öğrenci Filmleri Yarışması, Bir Us- ta Oyuncu, Dünya Sineması, Akdeniz Ülkeleri Kısa Film Yarışması, Ödüllü Akdeniz Filmleri, Komşu Esintiler, Romy Schneider 70 Yaşında, Kıssadan Hisseye Dünya,:Ulusal ve Uluslararası Belgesel- ler, Odüllü Türk Filmleri, En iyi 10 Türk Filmi, Altın Koza Seçkisi, KısacAdana bö- lümlerinde toplam 190 film gösterilecek. Geçen yıl Dünya Sineması ve Akdeniz Filmleri seçkileriyle uluslararası boyuta ilk adımını atan Altın Koza, bu yıl ilk kez dü- zenlenecek Akdeniz Ülkeleri Uluslarara- sı Kısa Film Yanşması'yla bu konumunu pekiştiriyor. Gelenekselleşmiş Onur Ödülleri bu yıl yönetmen Halit Refiğ'le oyuncu Selda Al- kor ve Halil Ergün'e verilecek ve Refiğ'in Kızın Varsa Derdin Var (1973), Alkor'un Senede Bir Gün (Ertem Eğilmez/1965), Ergün'ün Böcek (Ümit Elçi/1994) film- leri gösterilecek. Yılmaz Güney'in anısına verilen Türk Sinemasında Bir Usta Oyun- cu Ödülü'ne değer görülen Tuncel Kur- tiz de 4 filmiyle festivalde: Umut (Yılmaz Güney/1970), Sürii (Zeki Ökten/1978), Bedr (Mehmet Eryılmaz/1995), lnat Hi- kâyeleri (Reis Çelik/2003). Etkinlik bu yıl deneyimli yönetmenlerin yanı sıra sinema öğrencilerine, yerli ve yabancı kısa film- cilere de önemli para desteği veriyor. Ulusal Yanşma'da en iyi film ödülü 250 bin, Yılmaz Güney Jüri Ozel ödülü 75 bin, Halk Jürisi Film ödülü ise 50 bin YTL. 1- Tuncel Kurtiz, 2- Romy Schneider, 3- Halit Refığ, 4- Halil Ergün, 5- Selda Alkor. Öğrenci Filmleri Yanşmasf nda kunnaca, deneysel, canlandınna, belgesel bölüm- lerinin birincilerinc 5.000'er YTL olmak üzere toplam 20 bin YTL ödül veriliyor. 'SiNEMA OKULLARDA, OKULLAR SİNEMADA' Akdeniz Ülkeleri Uluslararası Kısa Film Yanşması'nda, kunnaca, deneysel, canlandırma ve belgesel dallannda ödül 4.000'er dolar. Her dalda 1.000'er dolar da Jüri Özel Ödülü var. Altın Koza, yararlı ve kapsamlı birprogrami da gerçekleştiriyor: "Sinema Okullarda, Okullar Sinema- da". Etkinlik, sinemaya gitme olanağın- dan yoksun öğrencileri kendileri için dü- zenlenmiş özel film seçkisini izlemek üzere sinema salonlarına götürüyor. Ay- nı program çerçevesinde sinema saloııu olan 10 okulda da film gösterimleri yapı- hyor. Festival boyunca belediye otobüs- leriyle 41 okul sinemaya, 120 okula da si- nema götürülerek toplam 60 bin öğrenci- ye film festivali bilinci aşılanıyor. Gele- neksel Sevgi Kortcji'nde konuk sinema ve TV oyunculan kentin sokaklannda bir bay- ram havası içinde halkla buluşuyor. Sinema Dayanışma Gecesi'nde Sinema Oyuncu- lan Derneği (SODER) ile Çağdaş Sinema Oyunculan Derneği'nin (ÇASOD) üyeleri, festival konukları halkı selamlıyorlar. Dünya Sineması ve Akdeniz Filmleri seç- kisinden ötürü kente gclen uluslararası si- nemacılarla söyleşiler düzenleniyor. Yıl- maz Güney'in Yol filminin çekimine iliş- kin bugünc dek yayımlanmamış çok özel fotoğraflardan oluşan sergiyle Ercan As- lan'ın Türk Sineması'ndan Portreler ve 14. Altın Koza Sinema Fotoğraflan Sergisi de festival etkinlikleri kapsamında. TÜRKİYE FELSEFE KURUMU'NUN ÜYELERİNDEN Arslan Kaynardağ yoğun baİamda... Kültür Servisi - Türkiye Felsefe Ku- rumu'nun aktif üyele- rinden, "Felsefecilerle Söyleşiler", "Kadın Felsefecilerimiz", "Türkiye'de Felsefe- nin Kurumlaşması" ve "Türkiye Felsefe Ku- rumu'nun Tarihi" gibi kitap- lann yazan ve gazetemizde de birçok makalesi yayımlan- m mış olan Arslan Kay- I nardağ 7 Mayıs'tan beri yoğun bakımda. Osmanoğlu Klini- ği'nde alt solunum yo- lu enfeksiyonu ve bu- na bağlı gelişen akut böbrek yetmezliği ne- deniyle yoğun bakı- ma alınan Arslan Kaynar- dağ'ın sağlık durumu ciddi- yetini koruyor. Trende tiyatro Kültür Servisi - Devlet Tiyatrolan (DT) Genel Mü- dürlügü'nün "Her Yerde Tiyatro Projesi" çerçeve- sinde başlattığı ve Devlet Demiryollan Genel Müdür- lüğü'nün (TCDD) işbirli- ğiyle hayata ge- çen, yaz sezo- nu uygula- masında yer alan "Tren- de Tiyatro" çalışması kapsamında, Trabzon Dev- let Tiyatrosu'nun hazırladı- ğı "Düğün ya da Davul" adlı oyun, 31 Mayıs'ta Sı- vas'ta sahnelenecek. Çahşma kapsamında ilk olarak An- kara Gan'nda sahnelenen, Haşmet Zeybck'in yazdığı, Volkan özgömeç'in yönet- tiği oyunda Halil Ayan, M. Fatih Dokgöz, Fatih Top- çuoğlu, Erşan Uktu Öl- mez, Birkan Görgün, Ali Boran, A. Barış Çolak, Ke- rem Uzun, E. Serdar Ku- rutçu, Mehmet Hopel, Si- nem Şahin, Başak Anat, Elif Şeker Saka, Duygu Dokgöz ve Arzu Artuk rol alıyor. 2 Haziran'da Malatya'da, 3 Haziran'da Elazığ'da, 4 Haziran' da Muş'ta, 5 Ha- ziran'da Tatvan'da, saat 20.30'da ikişer saatlik oyun molası verecek trende oyunlar ücretsiz seyredile- bilecek. Aynca, DT'nin üye- si olduğu Avrupa Tiyatro Konvansiyonu'nun (ETC) Almanya v» Isviçre ııyatıo- lanndan 4 temsilcisi de DT'nin misafiri olarak yol- culuğa katılacak. 1923 Devrimi'nin Devrim Yasaları'nı Anıyoruz • Açılış Konuşması Birnur özümert - Dernek Başkanı • Saydam Gösteri DEVRİM MÜHÜRLERİ Hazırlayan: Meriç Velidedeoğlu Anlatan: Ali Düşenkalkar (Dev. Tiyatrosu Sanatçısı) Teknik Destek: Zeynep Alkaya (Tiyatro Sanatçısı) • Açık Oturum DEVRİM YASALARI'nın DÜNÜ BUGÜNÜ Oturum Başkanı: Dr. Erdal Atabek (Cumhuriyet Yazan) Konuşmacılar: Dr. Alev Coşkun (Cumhuriyet Yazan) Dr. Barış Doster (Mar. Ünv. öğ. Üyesi) Tarih: 31 Mayıs 2008 - Saat: 14.00 Yer: İTÜ Yerleşkesi M. Kemal Amfisi, Maçka Istanbul Kız Lisesi Mezun ve Mensupları Derneği ISTANBUL ÜNİVERSÎTESİ MEZUNLARI DERNEĞt DEMOKRATİK DAYANIŞMA DERNEĞİ AYDINLANMA SÖYLEŞÜJERİ Yıl: 9, No: 12 Konu Cumhuriyetten Günümüze İMAR PLANLARI VE KENTLEŞME Yönetmen Prof. Dr. BÜLENT BERKARDA Konuşmacı Prof. Dr. ZEKAÎ GÖRGÜLÜ Y.T.Ü. Mimarbk Fakültesi Dekanı Yer: Levent Kültür Merkezi Levent Çarşı içi. Çalıkuşu Sok. No: 2 1. Levent - İstanbul Tarih: 31 Mayıs 2008 Cumartesi saat 10.30 -13.00 arası. îletişim: l.Ü. Mezunlari Derneği (Fatoş Taştan) 0212 238 03 21 Aydınlık Yarınlar Özlemi İçindeki TümYurttaşlanmız Davetlidir. Giriş Serbest ve Ücretsizdir. VEFAT Merhum Veli Ergun ve merhume Naciye Ergun'un kızı, merhum Ahmet Targan Ergun ve Aysan Uluğ'un kızkardeşleri, Volkan ve Sedef'in biricik anneleri, Erhan Köroğlu'nun sevgili kayınvalidesi, Ceyda, Seçkin ve Elçin'in büyükanneleri GÖZEN ERGUNHakk'ın rahmetine kavuşmuştur. Cenazesi Küçükçekmece Cennet Mah. Yavuz Selim Camii Şerifinden 29.05.2008 Perşembe (Bugün) öğlen namazına müteakip kaldırılıp, Zincirlikuyu mezarlığına defnedilecektir. AİLESİ AKL.I Tel: 0216.360 14 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.com.tr ÎZMÎR 10. SULH CEZA MAHKEMESÎ ÎLAN SAYI: 2008/1337 EsasYusuf ve Nadiye oğlu, 1985 D.lu, Filistin uyruklu Nebi Eymen, Elhaj ve Mu- baraka oğlu 1976 D.lu, Filistin uyruklu Tabat Abdallatif, Ali ve Ferize oğlu 1965 D.lu Filistin uyruklu Mohammed Ali Sayed Ahmed Issa hakkında, 06.05.2007 tarihinde yuıda kaçak olarak pasaportsuz girdiği iddiasıyla, cezalandınlmalan için dava açılmış ve malıkememizin 07.03.2008 tarih, 2008/117 sayılı karannda "mahkememizin yetki- sizliğine, dosyanın yetkili olan Pendik Sulh Ceza Mahkemesine gönderilmesine" itirazı kabil olmak üzere karar verilmiş olup, sanıklann adresi meçhul olduğundan, 7201 sa- yılı kanıuıun 28-31. maddeleri gereğince, ilan metninin yayın tarihinden itibaren 15 gün sonra karann tebliğ edilmiş sayılacağı, ilanen tebliğ olunur. 15.04.2008 (Basın: 29240) Genç İzlenimler' • Kültür Servisi - Gökhan Deniz, Tuncay Topçu, Banş Sanbaş, Tuncay Takmaz, Yıdız Ersağdıç ve Çiğdem Yapanar'm yapıtlanndan oluşan "Genç Izlenimler" adlı sergi açıldı. Genç yeteneklerin duygu-düşünce dünyası ve güncel hayattan edindikleri izlenimlerin, esinlenmelerin renkli, dinamik ve coşku dolu dışavurumlanna yer veren sergi 14 Haziran'a dek Kare Sanat Galerisi'nde izlenebilir. (0 212 240 44 48) 'Bir Delinin Hatıra Defteri 1 • Kültür Servisi - Atölye Tiyatrosu, Nikolay Gogol'ün ünlü yapıtı "Bir Delinin Hatıra Defteri"ni Hadi Çaman Sahnesi'nde bu akşam saat 20.30'da sahneliyor. Savaş Mutlu'nun yönettiği tek kişilik oyunda genç oyuncu Erdem Topuz rol alıyor. AtakoüuveMehtepBölügüsahneıte • Kültür Servisi - Istanbul Büyükşehir Belediyesi Istanbul'un fethinin 555. yılını kara, deniz ve havada gerçekleştireceği bir dizi etkinlik ile kutlayacak. Kutlamalar çerçevesinde Fahir Atakoğlu bu akşam saat 21.00'de Haliç üzerinde kurulacak bir platformda Genelkurmay Başkanlığı Mehteran Bölüğü ile konser verecek. Atakoğlu, Mehter Bölüğü ile vereceği konserde tstanbul'un fethi için özel olarak bestelediği yapıtı da ilk kez seslendirecek. 'Kadına Yer Ver Dünya' • Kültür Servisi - Yakup, 2. albümü Kaos'ta Ceza'yla birlikte seslendirdikleri 'Kadına Yer Ver Dünya' şarkısına klip çekti. Sanatçı, bu şarkıyı ülkemizde kadma yönelik şiddet olaylanndan etkilenerek yazıp besteledi. Sanatçı, şarkısmda bu olguyu erkek gözüyle ele alıyor. SSfke Kültür HaTtası etkJnBderl • ADANA (Cumhuriyet Bürosu) - Uluslararası 35. Silifke Kültür Haftası etkinlikleri kapsamında bu yıl ikincisi düzenlenen "2. Ulusal Fotoğraf Yanşması" ödülleri dağıtıldı. Her yıl 20-26 Mayıs tarihleri arasmda yapılan etkinlikte, Yüksel Bütün başkanlığmdaki seçici kurul üyelerinin değerlendirmesi sonucu, "Vadinin llk Işıklan" ile Şerife Soğukpınar birinci, "Kale ve Göksu" ile Emel Şen ikinci, "Direniş" ile katılan Ali Arslan üçüncü oldu. Özendirme ödülü "Saraç 1" ile Uğur Kaçar'a, jüri özel ödülü ise "Silifke'de Dikili Taş" ile Tahsin Kaçar'a verildi. ÇOK ACIKAYBIMIZ Hayat dolu ve yaşamımıza renk katan biricik dostumuz GÖZDE SEVİNÇ'i müthiş yaşam mücadelesine rağmen kaybettik... Acımız çok büyük. Onu çok özleyeceğiz... Burak Tekin - Pelin Ergin Merve Barıştıran Selen Ünel - İpek Birsen I I 4 i I Istanbul Teknik Üniversitesi Akademik Personel kimliğimi kaybettim. Hükümsüzdür. BERNA KESKİN
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog