Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

AKMAĞANLI SATIŞI.AR UCRETSİZ GÖNDERfM SİÎBPRİI KANPANYALAR mssm kitap .cumhuriyeli MllH'd c<Cumhurlyetr V Kltaplan Cumhuriyef85. YIL SAYI: 30185 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) İVİVİV kitap. cumhuriyeti HOllltil Of Cumhuriyet V Kltaplan % 3 0 . İNDİRİN GIINUN FIRSATI TAKSİTLİ ALIŞVERfŞ 29 MAYIS 2008 PERŞEMBE Yargı üyeleri, askerler, rektörler ve gazetecilerden sonra 'telekulak' ana muhalefet partisine kadar uzandı. Baykal, 'Devlet devletlikten çıktı' dedi 'İktidar kontrolü altmda dinleme' AKP 'DEN CHP 'YE SERT YANIT 'Iddialar varsayım' tçişleri Bakanı Beşir Atalay, dinleme iddialan- nı varsayım olarak nitelendirdi. Atalay, olaym araştırılması için talimat verdiğini bildirdi. AKP'li Dengir Fırat da CHP'nin GAP Eylem Plam'nı gölgelemek için telekulak iddialannı gündeme getirdiğini ileri sürdü. CHP'yi iftira atmakla suçlayan Fırat, Baykal ile yargı önün- de hesaplaşacaklannı söyledi. • 6. Sayfada 'F tlpi k a d r o l a ş m a 1 CHP, Genel Sekreter Sav'ın eski vali Serindağ ile yaptığı görüşmenin Vakit gazetesine sızdınlması üzerine Başbakan hakkında gensoru önergesi verme karan aldı. CHP lideri Baykal, Türk siyasal yaşa- mında örneği görülmemiş bir olay yaşandığını belirterek CHP'nin, iktida- rın kontrolündeki güvenlik güçleri tarafından dinlendiğini söyledi. Baykal, "Emniyetteki ' F tipi kadrolaşmayı herkes biliyor" dedi. • 6. Sayfada Dînlenilmeyen yer yok AKP'nin iktidara gelmesinin ve emniyetteki de- ğişimin ardından telekulak skandallan arttı. TSK görevlilerinin konuşmalan YouTube'a yansıdı. Eski YÖK Başkanı Teziç'e ait olduğu ileri sürülen ses kayıtlan yayımlandı. Çok sayıda gazetenin telefonlan dinlenerek AKP yan- lısı medyaya servis edildi. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Paksüt'ün ta- kip edilmesi, dinleme kuşkulannı gündeme getirdi. • 6. Sayfada • MHP: DlNLENME KUŞKUSUNU BİZ DE TAŞIYORUZ • 6. Sayfada • SAVCILIK ÎNCELİYOR • 6. Sayfada "3&jZ0**~ "&?: X*&&â 3 » ' : *. : TBP** 1 ! Sıcaklar erken bastırdı **. Küresel ısınmayla birlikte bu yıl erken bastıran sıcaklar, yaz tatilini de başlattı. Ege ve Akdeni/ bölgelerinde şimdiden 30 dereceyi bulan sıcaklar ııedeniyle y-orli've yabancı turistler özellikle güney salüllcrinc akın ettİ. "Erken rezervasyon" ve "her şey dahil" slstemlerlnden yararlanınak istçyen turistler "ucuz ve kaİfîtcli" tatil imkânlarının peşindc koşarketı Iııri/mcikr bu uygulama- larnı sektörü olumsuz etkilediğinden yakınıyor. 1 uri/meiler oteldcn pansiy omı, karavandan çadıra dek tatilcilere çok çeşitli ve kcyifli alternatifier sunuyor. Sı- caklardan bunalan çocuklar da okulların kapanması ve zorlu sıııav maratonu- nun atlatılmasının ardından gelecek tatili döri gözle bekliyor. (Fotoğraf: AA) i^v: KÜ .W n.V .^,- J ^ TÜRKİYE 'Yî ŞİKÂYETETTÎ Babacan'dan tartışılacak sözler Dışişleri Bakanı Babacan, Av- rupa Parlamentosu Dış îliş- kiler Komitesi üyelerine seslendi. Babacan, azınlık- lann dini özgürlükJeriyle il- gili bir soruya, "Türkiye'de sadece gayrimüslim azınhklar dc- ğil, Müslüman çoğunluk da dini özgürlüklerle ilgili sorunlar yaşı- yor" yanıtını verdi. • 9. Sayfada Zehir içirdi Ankaralılara 21 gündür haberleri olmadan ağır metalli, arsenikli Kızılırmak suyu içiren Gökçek, 'Ishallerin suyla ilgisi yok' dedi ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ankara'nın AKP'li Anakent Belediye Başkanı Melih Gökçek, başkentlileri "kobay" yerine koydu. Gökçek, 21 gün- dür düzenli olarak Kızıhrmak'tan An- kara'ya su verildiğini, ancak bu durumu bazı sivil toplum örgütlerinin (STÖ) "ajitasyon" olarak kullanacağını bildi- ğinden başkentlilerden gizlediğini söyledi. Kızılırmak suyunun, içerisindeki mad- deler nedeniyle insan sağlığına zararlı ol- duğu belirtiliyor. Gökçek dün belediyenin basın merke- zinde, geçen yaz Ankara'da yaşanan su- suzluğun ardından apar topar uygulamaya koyduğu Kızılırmak Suyu Projesi'ne ilişkin basın toplanüsı düzenledi. Gökçek, toplantıda Kızıhrmak'tan Ankara'ya 21 gündür düzenli olarak su verildiğini be- lirterek "Çok uzun süreden beri An- kara, Kesikköprü'den gelen suyu içi- yor. Yani sizler de musluklardan, özel- likle son 21 gün içinde, muntazam olarak Kızdırmak suyunu içiyorsunuz. Anıa kimse farkına bile varmadı dik- kat ettiyseniz. Nedense ishal vakaları MArkasıSa.8,Sü.8'de Kaçınlmışlar Zeugma mozaikleri Paris'te satılıyor Pierre Berge Ortakları Müzayede Evi'nin "Doğu Akdeniz" çıkışlı dediği yapıtlar arasında, olduk- ça büyük boyuttaki mo- zaikte, antiktiyatroyazan Menander'in "Kız Kar- deşler" oyunundan bir sahne dikkati çekiyor. Bu mozaik için 90 bin Avro (yaklaşık 189 bin YTL) değerinde bir satış bekle- niyor. ÖZGEN ACAR'm haberi B Arka Sayfada Tedavide başarı Kök hücrede gelişme 14 yıl önce rugby (Ame- rikan futbolu) oynarken sakatlanan ve boynun- dan aşağısı felç olan Avustralyah Perry Cross, kök hücre tedavisindeki gelişmeler sayesinde so- lunum cihazı yardımı ol- madan nefes almaya baş- ladı. Belkemiğinde kı- nk olan Avustralyah bir başka hasta ise kök hüc- re tedavisi ardından özel bir araçla yürümeye baş- ladı. • 3. Sayfada Adana Altın Koza başlıyor 15. Adana Altın Ko- za Film Festivali, 2 - 8 Haziran tarihleri ara- sında Adanah sinema- severleri Türk ve dünya si nemasmın seçkin yapım- lanyla buluşturmaya hazrr- lanıyor. Geçen yıl uluslar- arası boyuta ilk adımmı atan Altın Koza, bu yıl ilk kez düzenlenecek Akde- niz Ülkeleri Uluslararası Kısa Film Yanşması'yla bu konumunu pekiştiri- yor. ASLI SELÇUK'un haberi • 14. Sayfada AKP'DEN TUZLA tŞÇÎSÎNE DARBE • 7. Sayfada OBAMA'NIN AUSCHWITZ GAF1 • 9. Sayfada ZEYTÎNLIKLERE KONDU 12. Sayfada V 7 1 3 O O O934OB GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Manzara AKP elinde ülkenin içine düştüğü durumu özetlemek istiyorsanız; uzak günlere değil, son on beş gün içinde- ki olayları alt alta koymanız yeterli. Anayasa Mahkemesi Başkanvekili Osman Paksüt'ün dinleme araç gereçleri olan polis aracıyla izlendiği ne- redeyse kanıtlanıyor. CHP Genel Sekreteri Önder Sav'ın partideki odasın- • Arkası Sa. 8, Sü. l'de Erdoğan'ın GAP çelişkisi Başbakan Erdoğan'ın GAP'ta 1.8 milyon hektar alanın sulamaya açılaca- ğını, bölgenin tahıl amba- n olacağını ve 3.8 milyon kdşiye iş bulunacagını söy- lemesine karşm, AKP'nin 6 yıllık iktidarında 1.4 milyon çiftçi işini kaybet- ti. MURAT KIŞLALrnın haberi • .V. Sayfada Cumhuriyet'le birlikte. Türkiye'de işkence arttı' Uluslararası Af Örgütü'nün 2008 raporunu açıklayan Tür- kiye Şubesi Başkanı avukat Özlem Altıparmak, artan si- yasi belirsizlik ve askeri mü- dahalelerin ardından Türki- ye'de milliyetçi duygular ve şiddette artış görüldüğünü söyledi. Altıparmak, ifade özgürlüğünün kısıtlandığına dikkat çekri. • 4. Sayfada Türban içinyapüan kanlı saldında ağıryaralanmıştı Birden Danıştay Başkanı Danıştay Başkanlığı'na, Danıştay 2. Dairesi Başkanı Mustafa Birden seçildi. Birden'in 95 üyenin 50'sinin oyunu aldığı öğrenil- di. Birden, Danıştay'a Alparslan Arslan tarafından 17 Mayıs 2006'da düzenlenen ve 2. Daire Üyesi Mustafa Yücel Özbil- gin'in yaşamını yitirdiği silahlı saldırıdan yarah olarak kurtul- muştu. Seçimin ardından hazır- ladığı açıklamayı oku- yan Birden, "Ulu Önder Ata- türk'ün ilke ve devrimleri ye- gâne rehberi- mizdir" dedi. 14. Sayfada DTP 'de ayrışma hızlandı KandiVin 'dostf uyarısı istifa getirdi Ahmet Türk, DTP'de radikalleşmenin gerisinde kaldığı, hatta engellediği iddiasıyla saf dışı bıra- kıldı. Türk'ün istifasınm, Murat Karayılan'ın "iha- net" vurgusu içeren uyanlarınm ardından gelmesi dikkat çekti! Karayılan, Türk'ün "PKK'nin silahlı mücadelesi Kürt halkına zarar veriyor" yönündeki sözlerine şu yanıtı vennişti: "Tiim Kürt siyasi çev- releri duyarlı olmalı. Bunlar ya durumun farkın- da değiller ya da ihanet ediyorlar. Ben dostlann bu tür sözleri söylemiş olabileceğini sanmıyorum!" MEHMET FARAÇ'ın yazısı • 8. Sayfada ~ Kadroyu açıkladı Terim 9 den sürpriz Avrupa Futbol Şampiyonası hazırhklarmı sürdüren Ulusal Futbol Takımı'nda 23 kişilik kadro belli oldu. Teknik Di- rektör Fatih Terim, Halil Altıntop, Yıldıray Eiaştürk ve tbrahiın Kaş'ın kadrodan çı- karıldığını açıkladı. Daha önce de Gökhan Gönül, sakathğı ne- deniyle ulusal takım kadrosun- dandan çıkarılmıştı. Fatih Te- rim'in seçimleri sürpriz olarak yorumlandı. MSpor'da GUNDEM MUSTAFA BALBAY GAP Eylen Planı! Başbakan Erdoğan'ın "GAP Eylem P/an/"nı açık- lamak üzere çıktığı Diyarbakır seferi gerçekten şöy- le özetlenebilir: GAP Eylen Planı! Sanki AKP iktidara geleli 2 ay kadar olmuş! Sanki AKP iktidar koltuğuna oturmadan önce bir güzel GAP çalışıp plan hazırlamış... Sanki Erdoğan kendisini ik- tidara taşıyan seçmene "İlk icraatım GAP olacak" sö- zü vermiş... • Arkası Sa. 8, Sü. 8 'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog