Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

28 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER AKP yasak dinlemiyor, anayasadaki açık yasağa karşın kamuda türbana göz yumuyor Kamuda türban yasağı deliniyor SAĞLIKîstanbulîl SağlıkMüdürlüğü başta olmak üzere, sağlık grup başkanlıkları ve hastanelerde türbanh personel çalışıyor. Tabip Odası Başkanı Prof. Aktan, Sağlık Bakanlığı 'nın kamu sağlık kurumlarındaki türbanh çalışanlara göz yummasını eleştirdi. Istanbul Haber Servisi - AKP'nin türbanı yaşam biçimi haline getirme çabalan ve üniversitelere türbanlı gi- rişin önünü açan anayasa değişikli- ği girişimiyle birlikte özellikle türban lstanbul'da yerel yönetimler, sağlık ve eğitinı alanında hızla yaygınlaş- tı. Kadın müşteriye kadın garson, ha- remlik selamlık havuz, alkollü içki ve kameralı cep telefonu yasağı gibi uy- gulamalanyla dikkat çeken ve ka- muoyunda "tesettür otel" olarak bilinen "muhafazakârlara özel te- sislerin" üretildiği siteler inşa edil- meye başlandı. lstanbul'daki kamu sağlık kurumlarında türbanıyla görev yapan hekim, hemşire, laborant, röntgen görevlisi ve yardımcı sağlık personeli giderek artarken, kentteki çok sayıda okul, ilçe milli eğitim mü- dürlüklerinde de türbanlı öğretmen ve hizmetli personel çalışıyor. Çoğun- luğu AKP'nin elinde olan belediye- ler de şirketleri aracılığıyla çok sayıda türbanlı personel çahştırıyor. tl Sağlığın dosyası kabarık lstanbul'daki kamu hastanelerinde çalışan hekimlerin yasaya uyup uy- madığını denetlemekle yükümlü olan tl Sağlık Müdürvekili Mehmet Ba- kar ise geçmişte türbana izin verdi- ği için aldığı cezalarla dikkat çekiyor. Bakar, Haseki Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde başhekim yardımcısı olarak görev yaptığı dönemde tür- banlı doktorlan koruduğu gerekçe- siyle "Görcvin yerine getirilme- sinde siyasi düşünce ayrımı yapa- rak kişilerin yarannı hedef tutma" nedeniyle görevine devam etmesinin gerek kurum açısından gerekse diğer personel açısından sakıncah olacağı, bundan sonra da idarecilik görevi ve- rilmemek kaydıyla görevden alındı- ğı kararı verilmişti. Ancak Bakar bu olaydan sonra îstanbul ll Sağlık Mü- dürlüğü'ne vekâleten atandı. Îstanbul Tabip Odası Başkanı Prof. Dr. Özdemir Aktan, kamu hasta- nelerindeki türbanın yanı sıra özel- likle 112 acil servislerin çalışanları- nın türbanlı olduğunu ve buna çok fazla dikkat edilmediğini söyledi. Aktan, özellikle tıp fakültesinde okuyan öğrencilerin türbanla eğitim gördükten sonra hastanelerde asis- tanlık yaparken türbanrnı çıkanp çı- karmama konusunda da sorunlann yaşanacağuıı belirterek, "Hastane- EĞİTİM Çok sayıda okul ve ilçe milli eğitim müdürlüğünde YEREL YÖNETİM AKP 'li belediyeler, türbanh öğretmen vepersonel çalışıyor. Eğitimciler, MEB'in türban ve benzerifaaliyetleri önlemede gereken çabayı göstermediğine dikkat çekerek, AKP hükümetinin zihniyetiyle laik eğitimin yapılamayacağını söyledi. Cuınhurbaşkanlığı seçimi ile birlikte türban kamu alanımn en üst düzeyine taşındı. lerde bir yandan eğitim görüyor olacak diğer yandan da hiznıet ver- miş olacak. Anayasaya göre eğitim görürken türban serbest ancak hizmet verirken değil. Bu durum- da ne olacak" diye sordu. Îstanbul Tabip Odası eski yöneticilerinden Dr. üsınuıı Öztürk de türban takan personelin yasalara aykın davrandı- ğuıa, ancak idari kurumlann da bu- na göz yumarak açıkça teşvik ettiğine dikkat çekerek, "Idareler, türbanı görmezden geliyor. lstanbul'daki hastanelerde türbana göz yum- nıaııın ötesinde açıkça teşvik edi- Hyor" yorumunu yaptı. Öztürk, Sağlık Bakanlığı'nın has- tanelerden görüntü almasının türban tartışmalannın yaşandığı bir döneme denk gelmesinin tesadüf olmadığını savundu. Son yıllarda okul ve ilçe milli eğitim müdürlülderinde çok sayıda türbanlı öğretmen ve personel çalış- maya başlaması, eğitimcilerin tep- kisini çekiyor. Eğitim-lş Genel Başkanı Yüksel Adıbelli, eğitim-öğretimin AKP hü- kümeti ile birlikte tamamen bittiği- ni vurgulayarak, "Artık okul mü- dürleri bile bu hükümetten ve Milli Eğitim Bakanlığından güç alı- yor. Bir bakın, yapılan Açıköğre- tim Lisesi sına". larına öğrenciler okul müdürleri tarafından sınav- lara türban ile alındılar" ifadesini kullandı. Belediyelerin türban oyunu 2007'de Norm Kadro Yasası'nda yapılan değişiklikle personel alımlan duran belediyeler, denetimden uzak şirketlerine aldıklan türbanlı perso- neli anayasaya aykın bir şekilde is- tihdam eder hale geldiler. Türkiye Belediyeler ve Genel Hiz- met Işçileri (Belediye-Iş) Sendikası Genel Başkan Yardımcısı Şükrü Erol, belediye şirketlerindeki per- sonelin Danıştay denetimine tabi ol- madığını anımsatarak, türbanlı per- sonel aynmı da yapılmadığına dik- kat çekti. Erol, "Belediye şirketierindeki türbanh personel belediyelerin gö- rünmeyen yüzü. Belediyeler bu şirketlere istedikleri kadar ele- nıaıı alabiliyorlar. Ücretlendirme konusunda da herhangi bir kısıt- lama yok. Bu şirketlere kayıtlı gösterilen personel, belediyede is- tenilen konumlarda istihdam edi- liyor" dedi. LÜKS SÎTEDE HAREMLİK SELAMLIK Kildlll müşteriye kadın garson, haremlikselamhk ha\'uz, alkollü içki ve kameralı cep telefonu yasağı gibi uygulamalarıyla dikkat çeken ve kamuoyunda "tesettür otel" olarak bilinen "muhafazakârlara özel tesislerin " giderek arttığı Türkiye 'de şimdi de haremlikselamhk uygulamalarının yapıldığı konutlar inşa edilmeye baş- landı. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan 'm Îstanbul Büyükşehir Belediye Başkan- lığı döneminde aldığı ihalelerle dikkat çeken AlbayrakŞirketler Grubu tarafından Halkah 'da inşa edilen Güneş Park Evleri 'nde geçen günlerde ilginç bir uygula- ma başlatıldı. Site Müdürü Mustafa Ömeroğlu imzasıyla apartman girişlerine ası- lan duyuruya göre, sitedeyer alan sosyal tesisin kuUamm şartlart belirlendi. Bu- na göre kapalı havuzun kullanımı kadın ve erkekler için ayrı gün ve saatlere ay- rıldı, sadece ailelerin girebileceği özel günler de belirlendi. Bu duruma tepki gös- teren birgrup site sakini, "Bekârsanız ve havuza girmek istiyorsamz, sadece cin- siyeünize özelgünlerde havuzu kullanabiliyorsunuz. Böyle saçmahk olur mu? " di- ye isyan ediyor. Kendilerine evleri satarken böyle bir uygulamadan bahsetmeyen Güneş Parkyönetiminin bu uygulamasım eleştiren site sakinleri, sitedeyaşam baş- ladıktan sonra uygulamaya konan bu aynmdan vazgeçilmesini istiyor. denetimden uzak şirketlerinde türbanhların çalışmasına izin veriyor. Belediye-Iş Sendikası Başkan Yardımcısı Erol, "Bu şirketlerdeki türbanlı personel, belediyenin görünmeyen yüzü " dedi. SINA VA KARA ÇARŞAFLI ÖĞRENCİLER GİRDÎ Son 1 yıl içinde eği- tim alanında ortaya çıkan türban yasağı ihlallerin- den bazılan şöyle: 18 Mayıs-Açıköğre- tim Lisesi sınavlarına türbanlı hatta kara çar- şaflı öğrencilerin girme- sine göz yumuldu. 24 Nisan-23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramfnda Kartal'daki Atatürk Ilk- öğretim Okulu'nda okul müdürü tarafından etek- leri kısa diye kız öğren- cilerin gösterilen kesildi. Aynı müdür törende Ça- nakkale Savaşı anlatılır- ken ezan okunup öğren- cilerin namaz kılması- na izin verdi. 12 Nisan-Küçükçekmece ilçesine bağlı Halkah Atakent İMKB Ana- dolu Teknik Lise ve Endüstri Mes- lek Lisesi'nde öğrencilerin ders sa- atleri içerisinde okulun yakınların- da bulunan bir camiye giderek, cu- ma namazı kıldıklan ortaya çıktı. 3 Nisan-lstanbul Ticaret Üniver- sitesi'ndc bazı kız öğrencilerin tür- ban ile derslere girdiği ortaya çık- tı. 18 Mart-Sultanbeyli Imam Hatip Lisesi'nde türbanlı öğretmene izin verildiği ortaya çıktı. 19 Şubat-Kartal İlçe Milli Eğitim Müdürü Eyüp Atasoy'un sekrete- rinin türbanı ile çalıştığı ortaya çık- tı. ÎBB, TANITIMI TÜRBANLA YAPTI İBB, ocak ayında ts- panya'nın başkenti Madrid'dekatıldığı,Fl- TUR Turizm Fuan'nda Istanbul'u türbanla ta- nıtmıştı. Fuann Türkiye bölümünde yer alan îs- tanbul standmdaki tür- banlı kadınlarfirmayö- neticilerinin tepkisine neden olmuştu. Büyük- şehire bağlı şirketlerin halkla ilişkisi daha az olan bölümlerinde tür- ban iyice yaygınlaştı. AKP'nin üniversitelerde türban serbestliğinin önünü açan anayasa de- ğişikliği girişiminin ar- dından Isparta'nın AKP'li Belediye Baş- kanı Hasan Balaman, türbanın be- lediye başkanlan için de serbest ol- ması gerektiğini öne sürmüştü. Tür- banlı bir kadının belediye başkanı ya da daire başkanı olması gerektiğini savunan Balaman, "Bir iınam ha- tiplinin hırsız veya uğursuz ol- duğu görülmedi, aralarından te- rörist de çıkmadı" demişti. İBB'de görevli 16 yönetici hak- krnda, belediye memurlarının kılık- kıyafet yönetmeliğine aykrn olarak sakallı ve türbanlı görev yapmala- nna izin verdikleri gerekçesiyle so- ruşturma başlatılmıştı. îstanbul 6. Asliye Ceza Mahkesi'nde görülen davada yöneticilerin 3 aydan 1 yı- la kadar hapisleri istenmişti. Mah- kemenin 2005 yılında verdiği ka- rarda, iddianamenin eski Türk Ce- za Kanunu'na (TCK) göre hazır- landığı ve yeni TCK'ye göre "Tür- ban takmanın veya sakalla görev yapmanın kamu zararına neden olmayacağı" gerekçesiyle yöneti- ciler beraat etmişti. Hazine Sanat Galerisi'nden sansür! 'Nü' resimler kaldınldı!ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Başbakanlık Hazine Müsteşarhğı'nın sanat galerisinde sanata yine sansür uygulandı. Çayyolu Platfonnu gönüllülerinin, ressam Seına Sanal öncülü- ğünde yaptığı "nü" resimler, galcri yönetimi tarafından sergiden kaldınldı. Çayyolu Platfonnu gönüllülerinin, ressam Sema Sanal öncü- lüğünde yaptıklan karma resim sergisi dün Başbakanlık Hazine Müsteşarhğı'nın sanat galerisinde açıldı. Ancak sergideki "nü" eserler, açılış öncesinde sergiden kaldınldı. Çayyolu Platformu'nda resim öğretmenliği yapan Sema Sanal, sergideki "nü" resimle- rin, Hazine Sanat Galerisi'nin sözleşmesindc yer alan, "Galeri- de sergilenecek eserlerin, politik ve ideolojik amaçlara yönelik, manevi değerler ve inançlar gibi hususları zedeleyici, ulusal değer yargılarım küçültücü, kışkırtıcı, sömürücü, gelenek ve göreneklere aykın olmaması gerekmektedir" maddesine da yanılarak kaldınldığını söyledi. Türban müzeye de girdi! Konya Müzesi 'ndeki türbanlı personelin kurum içinde gerçekleştirilen toplantılara rahatlıkla katıldığı ve Konya Müzesi Müdür Vekili YusufBenli 'nin de bu duruma gözyumduğu belirtiliyor SELDA GUNEYSU ANKARA - Konya Müzesi'nde tür- banh personelin görev yaptığı ortaya çıktı. Türbanlı personelin kurum için- de gerçekleştirilen toplantılara rahatlıkla katıldığı ve Konya Müzesi Müdür Ve- kili YusufBenli'nin de bu duruma göz yumduğu belirtiliyor. AKP'nin iktidar olmasının ardından kamuya ait kurum ve kuruluşlarda tür- ban giderek yaygınlaşıyor. Devlet has- taneleri, üniversiteler ve okullar derken türban şimdi de müzelere girdi. Konya Müze Müdürlüğü'nde 4/B kadrosunda sözleşmeli olarak çalışan kadın personelin türbanla görev yaptı- ğı ortaya çıktı. Türbanlı personelin, ku- rum içinde yapılan resmi toplantılara ra- hatlıkla katıldığı belirtilirken, Konya Müze Müdür Vekili Yusuf Benli'nin de bu duruma göz yumduğunun altı çizi- liyor. CHP Izmir Milletvekili Ahmet Er- sin, konuyla ilgili olarak Cumhuriyet'e yaptığı açıklamada, AKP iktidanyla bir- likte türbanın hızla kamuya girdiğini kaydetti. "Bu görüntüler de gösteri- yor ki Türkiye hızla ılımlı İslanı po- litikalanna doğru çeldüyor. Ilımlı İs- laıııa doğru hızla sürükleniyoruz" di- yen Ersin, bu gidişle türbanın yasal ze- minde olmasa bile fiilen bütün kamu kuruluşlarında serbest olacağını vur- guladı. Ersin sözlerini şöyle sürdürdü: "Türkiye yalmzca iktidarın değil, ABD ve AB'nin de istediği yöne doğ- ru gidiyor. Müzeler, ören yerleri ve kültür - sanat merkezlerimiz bizim uluslararası arenada tamnmamızı sağlayan çok önemli yerler. Bu yer- lerde türbanlı personelin görev ya- pıyor olması bizim imajımızı da ze- deler. Türkiye'nin demokratik ve laik çizgisini bozan görüntüler bun- lar. Ama bu görüntüler her nedense AKP'yi rahatsız etmiyor. ABD ve AB'nin de rahatsız olduğunu san- mıyorum. Çünkü ülkede bu görün- tülerin oluşmasını zaten onlar isti- yor."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog