Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 8 HABERLERIN DEVAMI TURKIYE Istanbul PB 30 Sinop Edirne B 25 Adana B 33 PB 33 Samsun B 22 Mersin B 28 Kocaeli PB 30 Trabzon B 22 Diyarbakır PB 32 Çanakkale PB 27 Giresun B 23 Şanlıurfa PB 29 Izmir B 33 Ankara PB 27 Mardin PB Manisa B 34 Eskişehir PB 28 Siirt PB Aydın B 35 Konya B 29 Hakkâri Denizli B 33 Sıvas PB 22 Van Zonguldak B 25 Antalya B 32 Kars Yurdun kuzey ve doğu bölgeleri parçalı ve çok bulutlu, Doğu Anado- lu'nun güneydoğusu, Ağrı ve Iğdır çevreleri ile akşam saatlerinden iti- baren Orta ve Doğu Ka- radeniz kıyıları ve gece Batı Karadeniz kıyıları kısa süreli sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı, diğer yerler az bulutlu ve açık geçecek. DIS MERKEZLER Oslo Berlin Helsinki PB 13 Budapeşte B YStockholm PB 20 Madrid Londra Y 21 Viyana 26 Moskova B 18 31 Aşkabat PB 35 20 Astana B 35 _B 29 Taşkent PB 35 Amsterdam Y 26 Belgrad B 35 Bakû Brüksel Paris _Y 23 Soyfa 19 Roma J3 33 Bişkek Y B 22 Tiflis Bonn PB 26 Atina B 27 Kahire Münih PB 20 Zürih Şam 0Açık ı bulutlu : Sisli £ 2 } Bulutlu , Çok bulutlu . Yağmurlu \AJUUÜ> Sulu kar k Gök gürultulu G U N C E L CÜNEYTARCAYÜREK • Baştarafı 1. Sayfada lanan sorulara verdiği kimileri kaçamak yanıtlara ba- karak Çankaya'daki AKP'linin ne şiş yansın ne de ke- bap diyen üslubu eleştirilmiyor. 11 'incinin medya ile karşılaşarak açıklamalar yap- maktan özenle kaçındığını Çankaya'daki Doğru ve Güzel Türkçe Kullanımı ödül törenine katılan gaze- teciler yazıyor. Çankaya'daki AKP'li, yine AKP'li olduğunu unut- mayarak, yine "kardeşini" koruyarak "ancak mes- lektaşlanmızın ısrarından kurtulamayacağını anla- yınca... mümkün olduğunca az konuşmayı yeğleye- rek" soruları yanıtlamış. Açıklamasında yargıdan ve hükümet başkanından ".. .adap ve usule özen göstenvelerini" istemiş ve gö- rüşlerini açıkladıktan sonra ilk olarak Yargıtay Baş- kanı Hasan Gerçeker'i kabul etmiş. Yargıtay Başkanı'ndan "adap ve usule özen gös- termesini" istemiş olamaz. Zira ağzı bozuk olan, adap ve usulden nasibini almayan konuşmalar yapan "kar- deşi" RTE! ••• Gazeteci soruyor: "Açıklamanızda 'adap'fan söz ediyorsunuz? Kastınız nedir?" Yanıt? Yok! Oysa, Çankaya'dakinin herkesten önce RTE'yi ça- ğırıp yasa değişiklikleriyle yargıyı sürekli tehdit et- mekten vazgeçmesini söylemesi gerekirken; garip- senecek bir tutum sergiliyor. Adap ve usul eğitimi- ne Yargıtay'dan başlıyor. Gazeteci soruyor: "Başbakan'la görüşecek misi- niz?" Yanıt: "Başbakan'la zaten görüşüyoruz". Her hafta perşembeleri, evet, görüşüyorlar. Demek ki Çankaya'daki AKP'li mutat görüşmelerin dışında kalması gereken, özelliği ve ayncalığı olan bu konuyu, öncelikle gerilimin gerçek sahibi olan RTE ile görüşme gereğini duymuyor. Soru: "GörCışmelerinizdeki amaç nedir? Ne söy- leyeceksiniz?" Yanıt: "Bu konuda fazla konuşmak is- temiyorum." Konuşmak istemiyor. Nedeni polemiğe falan gir- mek değil. Bu soruya arkasından saldırgan üslubuyla adap ve usulü bozan kişinin "kardeşi" olup olmadı- ğına değinen olası sorunun gelmesinden çekiniyor. Böyle soruları yanıtlamak... Bir AKP'linin AKP hü- kümetini yargılaması gibi yuvaya ters düşen bir ta- vır almak... 11 'incinin işine gelmez. Gazeteci soruyor: "CHP, sizin de AKP'nln kapa- tılması davasında taraf olduğunuzu, bu nedenle devreye giremeyeceğinizi öne sürdü..." Yanıt: "Her- kes konuşuyor. Bu konuda konuşmak istemiyo- rum". Oysa geçenlerde gazetelere manşet oldu; kapat- ma davasında suçlu bulunmasından korkuyor. Ne ya- pacak, istifa etmesi mi gerekecek? Böyle bir koltuk bir daha ele geçer mi? Üstelik RTE, AKP kapatılır, kurdurduğu parti yine iktidara gelirse zaten yukarı çıkmasına karşı olduğu "kardeşini" Çankaya'ya sırtında neden taşısın? ••• Son soru, ama görmemişliği bir kez daha, kimi in- sanlarda ihtirasın sınır tanımadığını kanıtlayan olay- lara ışık tutan bir soru: "Eşiniz Hayrünissa Hanım'ın Köşk'e saraylardan, Osmanlı dönemine ait eserier ve eşyalar getirmek is- tediği yolunda haberler çıktı, ne diyorsunuz?" Yanıt sorudan kaçmak, içeriğinden kaçınmak zo- runda kalan bir siyasetçinin yanıtı: "Onu Cumhurbaşkanlığı Genel Sekreteri'ne sorun. Konuyu o biliyor". Hayrünnisa Hanım'ın Çankaya'daki AKP'liye da- nışmadan, iznini almadan saraylara gidip beğendi- ği eşya ve eserlerin resmini çekebilir mi? Şayet 11 'in- ciden izin almadı ise Hayrünnisa Hanım; Köşk'te ail- evi sorunlar yaşanıyor veya yaşanacak demektir. Çankaya'dakiler geçmişte yaşadığım bir olayı çağrıştırdı. Askeri dönemde Köşk'te asker cumhurbaşkanına ekonomi ve maliye danışmanlığı yapan eski gelirler genel müdürünün Maliye Bakanlığı'na atandığı gün- lerdi. Bir gece Köşk'teki konutunda özgeçmişini yaz- mak için buluştuk. Konuşurken sık sık araya giren eşi bir ara "Ben çok gençtim. Evlenmemizin nedenini bi- liyormusunuz?" diye sordu ve soruyu kısa boylu vü- cut ve yüz çizgileri beğeniden uzak eşini göstererek yanıtladı: "Çünkü Maliye Bakanı olmasını şart koştum". Çankaya'daki AKP'li; artık kamuoyunda konuş- maları, giysileri ve Köşk'teki davranışlanyla tartışmalı hale gelen, 15 yaşında iken evlendiği Hayrünnisa Ha- nım'ın isteklerine karşı çıkmıyor. Acaba neden? Aksoy'un TV'leri satışta • Ekonomi Servisi - Tasarruf Mevduatı Sigor- ta Fonu'nun (TMSF) satışa çıkardığı Aksoy grabuna ait Süpersport TV'ye Paragon Televizyon Yayın Hizmetleri AŞ 650 bin dolar, Radyo Nostalji'ye de Yonca Radyo ve Televizyon AŞ 520 bin dolarlık teklif verdi. TMSF'nin 15 milyon dolar muammen bedelle satışa çıkardığı Show Radyo Ticari ve îk- tisadi Bütünlüğü için ise teklif veren olmadı. AİHM'den TBMM'de ölüm' kararı • STRASBOURG (ANKA) - TBMM'de 2001 yılında bir kavga sırasında kalp krizi geçirerek ya- şammı yitiren DYP milletvekili Fevzi Şihanlıoğlu'na saldırdığı gerekçesiyle hapis cezasuıa çarptınlan es- ki MHP milletvekili Cahit Tekelioğlu'nun şikâye- ti üzerine Avrupa tnsan Haklan Mahkemesi'nde (AİHM) görülen davada Türkiye kusurlu bulundu. Adil yargılanma ihlali yapıldığına hükmeden AİHM, taznıinata gerek görmezken Tekelioğlu'na mahke- me masraflan için bin Avro ödenmesini kararlaşnrdı. Arıkan'dan açıklama •ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Gazete- mizin 19 Mayıs 2008 tarihli sayısında CHP Ener- ji Yolsuzluklarını Araştırma Komisyonu raporuna atfen verilen, "Bakanlık yolsuzluklarla çalkalanı- yor" başhklı haberde adi geçen Şakir Ankan ga- zetemize gönderdiği açıklamasında, bugüne kadar hiçbir seçimde hiçbir partiden aday veya aday ada- yı olmadığını belirtti. Ankan "siyasi iktidarla id- dia edildiği gibi bir ilişki içinde bulunmadığını ve davanın gerçekdışı bir siyasi bağlantı iddiasıyla des- teklenerek yıpratılmaya çalışıldığını" savundu. Gür'e rüşvetten 10 ay hapis • Baştarafı 1. Sayfada Mahkeme Heyeti Başkanı Ok- tay Saday, Gür'ün avukatı Acar'ın, duruşma arasmda, tanık ifadeleri arasındaki çelişkinin gi- derilmesi için soruşturnıanın ge- nişletilmesi ve yeni tanık dinlen- mesi taleplerini içeren dilekçc verdiğini bildirdi. Mahkeme he- yeti, Acar'ın tanık dinlenmesi yönündeki taleplerini kabul etti. Gür'ün tanığı Kapusuz Duruşmada AKP Ankara mil- letvckillcri Salih Kapusuz sanık tanığı olarak dinlendi. Kapusuz, dava konusu olayın yaşandığı dönemde AKP Grup Başkanvekili olduğunu ifade ederek Remzi Gür ile bir yemek sırasında Cum- hurbaşkanlığı seçimine ilişkin TBMM'de yapılacak oylamanın konuşulduğunu anlattı. CHP'nin söz konusu seçime katılmayaca- ğı yönünde parti grup karan alıp almadığını merak eden Gür'ün, "Bunu en iyi, hemşerim CHP milletvekili Mehmet Yıldı- nm'dan öğreniriz" diyerek Yıldırım'ı aradığını anlatan Ka- pusuz, görüşmenin ardından Gür'ün, "Grup kararı alın- mamış, ama onla- rın görüşleri biliniyor; deği- şiklik olmayacak, katılnıaya- caklar" değerlendirmesi yapnğını söyledi. Telefon konuşmasının yanında yapıldığını ve konuş- mada sadece CHP'nin seçime ilişkin karan olup olmadığının so- rulduğunu ifade eden Kapusuz, dava konusu sözlcrin konuşmada hiç geçmediğini iddia etti. Mehmet Yıldırım ise Salih Ka- pusuz ile grup başkanvekilliği görevi sırasında sıkı diyaloglan olduğunu belirterek şunları söyledi: "Al- lah şahit, ufacık hi- lafım yoktur. CHP'nin grup kara- rı alıp almadığını Kapusuz da bilir. Gür'ün bunu öğren- mek için beni ara- ıııası mümkün değil. RemziGür. pür, benim oyumu talep etti. Bız seni seviyoruz. Maddi, manevi ne ge- rekiyorsa yapanz' dedi. Transfer teklif etti. Kapusuz, TBMM kulisinde 'Seni Kastamonu'da gömeceğiz' dedi. Bana 'Akıllı ol' dediler. Doğru, beni Kastamo- nu'da gömdüler, seçilemedim. Ben akıllı olmadım, onurlu ol- dum. Cumhurbaşkanlığı seçi- minde anayasa gereği parti grup karan ahnamaz. CHP'nin böyle bir karar almasuun müm- kün olmadığını sanığın bilme- si gerekirdi." Savcı Mustafa Sağıroğlu, ola- yın açıklığa kavuştuğunu belir- terek soruşrurmanın genişletil- mesi taleplerinin reddine karar ve- rilmesinı istedi. Gür'ün avukatı Acar, telefon görüşmelerinde gü- rültülü bir ortamda bir kişinin ken- disini arayan kişiyi sesinden he- men tanımasımn zor olduğunu ve bu görüşme üzerine de bazı id- dialarda bulunmasının doğru ol- madığını savundu. Mahkeme Heyeti Başkanı Sa- day, Gür'ün, TTCY'nin rüşvet suçunu düzenleyen hükmü uya- nnca oyçokluğuyla 4 yıl hapse mahkûm edildiğini açıkladı. Su- çun teşebbüste kaldığı anlaşıldı- ğmdan cezanın 1 yıla indirildiği- ni bildiren Saday, Gür'ün sabı- kasız oluşu nedeniyle de cezanın 10 aya düşürüldüğünü söyledi. Gür'e verilen 10 aylık hapis ce- zasının ertelendiğini açıklandı. Istanbul temiz suya mulıtaç Kenti 15 yıldır yöneten zihniyet, arıtma ve denetimi ihmal etti, havzalarda yerleşime göz yumdu. Tahliller kentin büyük bölümünde suyun içilemeyeceğini ortaya koydu Azerbaycan Milli Günü'ndc Başbakan Erdoğan, Gendkurmay t Başkanı Orgeneral Büvükaıııt ve .Vzc'ii):ı\c;ın Büyükelçisi Zakir Haşimov hirlikte kestikleri pastadan ycdilor. (AA) r A mH • M ±1 v. n: t- vf " 1 m '. v . - - I I H / • • Büyükanıt: En adi saldırı Genelkurmay Başkanı, Dolmabahçe görüşmesine ilişkin iddialar için 2 gazete hakkında 4 dava açıldığmı belirtti ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Genel- kumıay Başkanı Orgeneral Vaşar Büyükanıt, Başbakan Tayyip Erdoğan ile Dolmabahçe Sarayı'nda yaphklan görüşmede kendisine eşi Filiz Büyükanıt hakkında dosya sunulduğu iddialarına ilişkin olarak iki gazeteye dört farklı dava açıldığını belirterek "Bugüne ka- dar çok saldırıya uğradım, ama hiç bu ka- dar adisine uğramamıştım" diye konuştu. Azerbaycan Büyükelçiliği'nin milli gün re- sepsiyonuna katılan Büyükanıt gazetecilerin, Dolmabalıçe Sarayı'ndaki görüşmeye ilişkin iddialan anımsatmaları üzerine, "Konuşma- yalım, dava konusu oldu. O konuşanları mahkemenin karşısına çıkarırlar. Bu kişi- ler de anlatırlar. Güçleri yetiyorsa, doğ- ruysa. Dedikoduyla bir ülkenin Genelkur- may Başkanı bu kadar adi bir şekilde suç- lanamaz. Yargının kararına saygı duyma- yacağım da neye duyacağım" dedi. Davala- nn iki gazeteye açıldığını ifade eden Büyüka- mt, "Hem ceza, hem tazminat davası. Taz- minat davasını kişisel olarak açtım. Diğer davaları kurum olarak açtık. Dört dava. Si- lahlı kuvvetlere karşı büyük bir saldırı var" açıklamasını yaptı. Büyükanıt, AKP hakkın- daki kapatma davasına ilişkin sorular üzerine, "Yargıya intikal etmiş bir konu. Konuşmak mümkün değil. Şemdinli olaylarında astsu- bayı tanıyorum dedim diye beni müebbet hapisle yargılamaya kalktılar. Ben o lafı söylediğim zaman yargı süreci başlama- mıştı" yanıtını verdi. Büyükanıt, devlet ku- rumlan arasında koordinasyonsuzluk olup ol- madığı yönündeki soruya da "Genelkurmay Başkanı'nın sorumluluk alanında değildir. Sorumlusu anayasada yazüıdır. Onlar ge- reğini yapar herhalde" karşılığını verdi. YOK'ün 9 üyesi karşı oy kıülandı, 'karar siyasi' uyarısı yaptı Üniversitelere 42 bin kontenjan ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - YÖK, üniversitelerin kontenjanlannda 42 bin kişilik artış yaptı. YÖK'ün 9 üyesi alınan karara karşıoy kullandı. Öğrenci sayısı arttırılan fakül- teler arasında tıp, hukuk, ilahiyatlar bulunurken en fazla artış lisans programlarında yapıldı. YÖK Genel Kurulu, 20 üyesi ile toplandı ve 2008 ÖSS'de uygulanmak üzere kontenjan ar- tışı kararı aldı. 11 üyenin imzasını taşıyan ka- rar sonrası yapılan açıklamada, öğretim elema- nı sayısındaki artışa paralel olarak kontcnjanla- nn örgün lisans düzeyinde 154 bine, lisans dü- zeyindeki ikinci eğitim programlannda da 51 bine yükseltildiği kaydedildi. llahiyat fakülte- lerinin kontenjanlarındaki artış miktannın üni- versitelerin önerileri doğrultusunda belirlendiği vurgulandı. Üniversitelerarası Kurul'un karşı çıktığı kontenjan aıttırımı kararına, 9 üye karşıoy kullandı. 9 üyenin yaptığı açıklamada, "Üniversitelerin görüşünc başvurulmadan alınan bu kararın katılımcıhk ilkesine aykı- rı düştüğü" vurgulandı. Açıklamada, "Yük- seköğretim kuruluşlarının öğretim elemanı, altyapı ve finansal eksiklikleri gözetilmeden alınan ve siyasal gerekçelerden kaynaklan- dığı izlenimi yarataıı bu karar, yükseköğre- tim sistemimizin sorunlarını ağırlaştıracak- tır. Yükseköğretimde okullaşma oranının artması yerine, üniversitelerimizin okullaş- ması sonucunu doğuracaktır" denildi. tstanbul Haber Servisi - Su hav- zalanndaki sanayileşme, kaçak ya- pılaşma ve ileri biyolojik antma te- sisi yetersizliği tstanbul'un içme su- yunu tehdit ediyor. îstanbul Çevre ve Orman Müdürlüğü verilerine göre test edilen 897 su örneğinin 313 'ü iç- me suyu standartlanna uygun değil. tstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (IBB) 2007 Faaliyet Raporu'nda yer alan verilere göre ise tahlil edilen 79 numunenin 50'sinin kullanılması sakıncalı. İBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Can Özyedierler, 15 Mayıs'tager- çekleştirilen ÎSKİ Genel Kurulu'nda yaptığı konuşmada tstanbul'un içme suyu kalitesiyle ilgili sorunlan dile getirdi. Istanbul'un beş su havzasında 4 bin sanayi kuruluşunun ve 24 bin 500 kaçak yapının bulunduğuna dik- kat çeken Özyedierler, kanalizas- yon ve sanayi atıklan nedeniyle Is- tanbullulann sağlığının tehlike altında olduğunu söyledi. Öğrenciler tehdit altında özyedierler, "Bakırköy Beledi- yesi'nin incelediği 44 okul suyunun hiçbiri içmeye uygun bulunmadı. Üsküdar Belediyesi'nin 2007 Faa- liyet Raporu'nda da tahlil edilen 69 su örneğinin 41 'nin kirli oldu- ğu yazıyor. Istanbul ll Çevre ve Orman Müdürü'nün test ettiği 897 örneğin 313'ü kirli çıktı. İBB'nin kendi raporu bile test edilen suyun yansından fazlasuun içilemez durumda olduğunu or- taya koydu" diye konuştu. Istan- bul'u 15 yıldır yöneten siyasi. zih- niyetin îstanbullulann sağlığını hi- çe saydığını kaydeden Özyedier- ler, Cumhuriyet'e yaptığı değerlen- dinnede AKP'nin salgınlara davetiye çıkardığı uyansında bulundu. Öz- yedierler, "Istanbul'daki 17 bin sa- nayi tesisinin sadece 1432'sinde antma tesisi var. Son 15 yılda havzalara 6 milyon yeni nüfus yerleştirildi. İleri Biyoljik Arıtma Tesisi eksiklikleri gideriinıedi. Si- livri ve Tuzla'da yapılması öngö- rülen ileri biyolojik arıtma tesis- lerinin ihalesi bile yapılmadı. Bol- luca'daki tesisin kapasitesi yeter- siz olduğu için deııize kanalizasyon basılıyor. Sonra İstanbul'un suyu birinci sınıf diyorsunuz" dedi. IMelcn arıtılmıyor Özyedierler, Melen çayına dökü- len Delice deresinde 10 Mayıs'ta meydana gelen balık ölümlerini de anımsatarak, ölümlerinin nedenleri- nin İSKİ Genel Müdürü Mevlüt Vural tarafından açıklanmamasını eleştirdi. Melen Çayı'mn arıtılmadan Ömerli Barajı'na aktanlmasının so- nuçlan çok ağır sağlık sorunlanna yol açacağına dikkat çeken, Özyedierler, ÎBB'nin sorulan yanıtsız bıraktığını söyledi. Özyedierler, "Çevre Bakanı Veysel Eroğlu, 'Melen'in arıtma te- sisi yok' dedi. Neden Melen'in kirli sııyunu temiz Ömerli'yc ka- rıştırıyorsunuz? Bu acele neden?" diye konuştu. ATA ÖZER'DEN YENİ PROJE Oğrencileri finansör yapıyor Istanbul Haber Servisi - tstanbul tl Milli Eğitim Müdürü Ata Özer'in her öğrenciden 5 YTL toplayarak daha sonra belirlenecek 20 dönümlük bir alana depreme karşı tam teşe- . küllü okul yaptırmak için başlatacağı "Genç- lik Lisesi Projesi" eğiticilerin ve velilerin tepkilerine neden oldu. Eğitim-Sen'in tstan- bul şubeleri ise projeye itiraz dilekçelerini hazırlayarak önümüzdeki hafta ll Milli Eği- tim Müdürlüğü'ne sunacaklannı belirttiler. Geçen aylarda uyuşturucu madde kullanan oğrencileri tespit etniek amacıyla başlattığı An Projesi ile gündeme gelen ve Milli Eği- tim Bakanı Hüseyin Çelik'in bile, "Ümit ediyorum ki Sayın Müdür şaka yapmıştır" şeklinde yorumladığı projenin ardından Ozer, bu kez "Gençlik Lisesi Projesi" için kollan sıvadı. Projeye göre her öğrenciden 5 YTL toplanacak ve depreme karşı tam teşekküllü bir okul yapılacak. Projenin finansmanı tstan- bul'da eğitim gören 2.5 milyon öğrenciden toplanacak 5 YTL ile sağlayacak. 12.5 mil- yon YTL'lik kaynaktan yola çıkan Özer'in geçen günlerde ilçe milli eğitim müdürlerine projesini anlattığı ve "Öğrencüerden para toplanacak" talimatı verdiği ortaya çıktı. Eğitim-Sen 1 No'lu Şube Başkanı Yunus Öztürk proje için Özer'in valilikten de onay aldığını öne sürerek öğrenci ve velilerin bu projede kullanıldığını söyledi. Öztürk, "Milli Eğitim Müdürü kendi fikri olan projenin kaynağını öğrencüerden değil Milli Eğitim Bakanhğı'ndan almalıydı" dedi. HEKİMLER AKP'Yî UYARDI 'Tanı gün yasası tıp eğitiminigeriletir' tstanbul Haber Servisi - Istanbul Üni- versitesi Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Ceyhun Oral, tam gün yasa tasansım eleştirerek, "Sağlık Personelinin Tam Gün Çalışmasuıa ve Sağhkla tlgili Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapıbnasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı ile birlikte yal- nızca hekim ile hastanın arası açılmakla kalmayacak, tıp eğitiminde de gerüeme olacak" diye konuştu. AKP hükümetinin uygulamaya koyduğu "Sağlık Personelinin Tam Gün Çabşması- na ve Sağhkla İlgili Bazı Kanunlarda De- ğişiklik Yapılmasına Dair Kanun Tasarısı Taslağı", tstanbul Tabip Odası'nda düzen- lenen basın toplantısnıda ele alındı. Uzman- lar, yasa tasansmdaki maddeleri "sağlık personelini köleleştirici, sağlık alanı tica- rileştirici olduğu" gerekçesiyle eleştirdi. ts- tanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Halil Yanardağ, tam gün ça- lışma biçimini benimsediklerini ancak AKP'nin önerdiği sistemin hekimlerin has- talarla ilişkisini bozacak olması ve uzmanla- rın asistanlanyla yanşmasını gerektirmesi bakımından yanlış bulduğunu ifade etti. Prof. Oral ise yasayla tıp eğitiminûı de geri- leyeceğini belirterek şunlan söyledi: "Gelir- lerimizin yüzde 80'i hekimini seçmek iste- yen hastalarımızın ödediği küçük paylar- dan oluşuyor. Bu kesilirse, hastaneleri döndürmemiz mümkün olmayacak." REŞÎTBEY KORUSU SlTESl Bahçetartışması adliyeye taşındı tstanbul Haber Servisi - Reşitbey Korusu Sitesi'ndeki bahçe tartışması adliyeye yansıdı. Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı olayla ilgili soruşturma başlattı. Koruda bulunan 118 No'lu apartmanm yöneticisi Erkan Güvenç, "Orta- da bahçe kavgası yok. Kendi parselimizi be- lirleyip etrafını çevirdik" dedi. Reşitbey Ko- rusu'nun 12 parselden oluştuğunu söyleyen Güvenç, tartışma konusunun da yan yana olan iki parselle ilgili olduğunu anlattı. Yan tarafta- ki 120 No'lu apartmamn bahçesinde çocuk parkı ve otoparkm, kendi bahçelerinde de tenis kortu ve havuzun olduğunu ifade eden Gü- venç, irtifak hakkını engellemeyecek şekilde, giriş çıkış için bir de kapı açarak, kendi parsel- lerini çevirdiklerini belirtti. 120 No'lu apart- mamn güvenlikçisiyle bahçeye gelen tammadı- ğı bazı kişilerin, çit için betonlanan demir çu- buklan söktüklerini anlatan Güvenç "Saldırı- ya uğradık, tehdit edildik" dedi. Güvenç'in suç duyurusu üzerine Kadıköy Cumhuriyet Başsavcılığı da 'tehdit' ve 'darpa kalkışmak' suçlanndan soruşturma başlattı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog