Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

28 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Karayalçın: Yeni gibi sunuldu • ANKAJIA (Cumhuriyet Bürosu) - SHP lideri Murat Karayalçın, Türkiye'nin 30 yıldır gündeminde olan GAP'ın, AKP tarafından "yeni bir pakct, büyüİc bir olay" olarak kamuoyuna sunulduğumı belirtti. Karayalçın "Türkiye'nin yaklaşık 30 yıllık projesi olan GAP, 6 yıllık AKP hiikümetinin 6 aylık hazırlığından sonra Diyarbakır'da 'büyük bir hadise' ve 'yeni bir paket' diye kamuoyuna sunulmuştur" dedi. DTP'den • ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - DTP Genel Başkanvekili ve Mardin Millctvekili Emine Ayna dün Grup Başkanı sıfatıyla ilk kez yaptığı konuşmada Başbakan Tayyip Erdoğan'ın Diyarbakır ziyaretini eleştirdi. Dünyanın en sulak bölgesi olabilecekken, su ve enerji politikalanndaki çaıpıklık nedeniyle bölgenin büyük bir kuraklık yaşadığına dikkat çeken Ayna, böyle bir süreçte Erdoğan'ın yeni GAP açılımından söz cttiğine dikkat çekti. DİSİAD'da hayal kırıklığı • DİYARBAKIR (AJNKA) - Diyarbakrr Sanayici ve lşadamlan Demeği (DİSİAD) Başkanı Raif Türk, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan tarafindan Diyarbakır'da açıklanan GAP Eylem Planı'nda Teşvik Paketi'nin yer almamasının hayal kırıklığı yarattığını söyledi. Türk, "Başbakan 'ın Diyarbakır'a gelmesi GAP'a eğilnıesi ve 5 yıl gibi kısa bir sürede tamamlanacağını söylenıesi olıımlu. Ama bıınlar daha önce de söylendi" dedi. DTP'lî Kalkan'a lOayhapis • DİYARBAKIR (Cumhuriyet) - Terör örgütü PKK'nin propagandasını yaptığı gcrckçesiyle yargılanan DTP'li Batman Belediye Başkanı Hüseyin Kalkan, 10 ay hapis cezasına çarptırıldı. Diyarbakır 6. Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen davanın dünkü duruşnıasında mahkeme heyeti sanığın belli haklan kullanmaktan yoksıın bırakılnıasma karar verdi. PJAK ilyesi için idam kararı • TAHRAN (AA) - lran'da Kürt kökenli Ferzad Kemanger adlı kişi, PKK'nin bu ülkedcki uzantısı PJAK'ye üye olduğu ve patlayıcı madde bulundurduğu gerekçesiyle idanıa mahkûm edildi. Yargı Erki Sözcüsü Ali Rıza Cemşidi, Kemanger'in, kanştığı eylemler nedeniyle "rejinıe karşı savaş açanlardan" sayıldığmı belirterek suç ortaklan Ali Heydeıyan ve Ferhad Vekili'ninse 10'ar yıl hapis cezasına çarptmldıklarını bildirdi. Başbakan Erdoğan, GAP Eylem Planı için 12 bakan ve çok sayıda milletvekili ile çıkarma yaptı Diyarbakır'da AKP şovuMAHMUT ORAL / FIRAT KOZOK DİYARBAKIR - Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, günlerdir merakla bek- lenen GAP Planı'nı dün Diyarbakır'da açıkladı. GAP'ın tamamlanması için 4 ana eylem planında, 73 ana hedef bulundu- ğunu, üç ayda bir hazırlanacak raporlar- la ilerlemenin kamuoyuna açıklanacağı- nı belirten Erdoğan, projenin tamamlan- masıyla kişi başına gelirin yüzde 209 ora- nında artacağını ve toplamda 3.8 milyon kişinin istihdamınm sağlanacağını sa- vundu. "GAP Eylem Planı ve Diğer Bölge- lerde Öncelikli Projelerin Hızlandırıl- ması Tanıtım Toplantısı" Başbakan Er- doğan, 12 bakan ve çok sayıda milletve- kili ve bürokratın katılımıyla Diyarba- kır'da yapıldı. Hükümetin İcente yaptığı "çıkarma" nedeniyle geniş güvenlik ön- lemleri alındi. Ziya Gökalp Kapalı Spor • Hükümetin kente yaptığı "çıkarma" nedeniyle geniş güvenlik önlemleri alındı. Ziya Gökalp Kapalı Spor Salonu'nda yapılan tanıtım toplantısına DTP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Baydemir ve DTP'li milletvekilleri katılmadı Salonu'nda yapılan toplantıya DTP'li Büyükşehir Belediye Başkanı Osman Baydemir ve DTP'li milletvekilleri ka- tılmadı. Başbakan Erdoğan'ın küçük oğ- lu Bilal Erdoğan ile hükümete yakınlı- ğıyla bilinen MÜSİAD Başkanı Ömer Ci- hat Vardan ve ASKON Başkanı Mustafa Koca için protokolün en ön sırasında yer aynldı. Bilal Erdoğan daha sonra kendi- si için ayrılan yer yerine arka sıralarda baş- ka bir sandalyeye oturdu. Salonun büyük bölümü erkekler tarafindan doldurulurken, çoğunluğu rürbanlılardan oluşan kadınlar ayrı bir bölümde oturdu. Başbakan'ın salona gelişinin saatler öncesinde salon önünde toplanan yurttaşlar, Kürtçe pan- kartlarla Erdoğan'a sevgi gösterisinde bulundu. Kalabalık arasmda bulunanlar "Ez kurbana çawe te me/Gözüne kur- ban olayım", "Ez taro haskena Erdo- ğan/Erdoğan seni seviyorum", "Be te nabe Erdoğan/Sensiz olmaz Erdoğan" "Vışşş, egemenlik yargmınmış","İra- demize ve iktidanmıza sahip çıkacağız", "Türk Kürt kardeştir", "Ebediyen kardeşiz" yazılı dövizler taşıdıklar. Arbede yaşandı Salon önündeki AKP'liler ile polis ara- sında zaman zaman arbede çıktı. Tartış- ma sırasında polis cop kullanarak görev- lileri dağıttı. Bir grup TEKEL çahşanı ise "Tütün ekimi devam etmelidir", "Tü- tün demek günde 112 bin insanın geçi- mi demektir", "Yaprak tütünler Tanm Bakanlığf na bağlansın" yazılı pankart açtılar ve Erdoğan lehine slogan attılar. Er- doğan'ı protesto etmek için öğle saatlerine kadar ellerinde yumurta ve domateslerle bekleyen yaklaşık 50 kişi gözaltına aldı. Başbakan, toplantıda yaptığı konuş- mada, Türkiye'nin refah ve istikı-an nok- tasında çok önemli bir hamleyi başlatmak için Diyarbakır'da toplaııdıkJanru söyledi. Eylem planının tarih değiştirecek yeni bir dönemin başlangıcı olduğunu ifade eden Erdoğan, "Yıllardır bölge insanı başta olmak üzere millete evlat acısı yaşatan terör örgütünün istismar ettiği sosyo- ekonomik yara inanıyorum ki bürü- nüyle kapanacaktır" dedi. Konuşma- 6 YILDIR UNUTMUŞLARDI Kapatma davası GAP'ı anımsattı • Ekonomide Türkiye'nin en önemli iki sorunu haline gelen enerji açığı ve tarım, GAP'a zamanında yatırım yapılmış olsa gündemde olmayacaktı. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - AKP, iktidara geldiği 2002'nin Kasım ayın- dan bu yana unuttuğu GAP'ı, kapatma davası açılınca anımsadı. Oy- sa bugün ekonomide Türkiye'nin en önemli iki sorunu haline gelen enerji açığı ve tanm, GAP'a zamanında ya- tırım yapılmış olsa gün- demde olmayacaktı. Mart 2008'de GAP Raporu'nu açıklayan Ulusal Sanayici ve lşa- damlan Derneği'nin (USİAD) Genel Baş- kan Danışmanı Dur- sun Yddız, GAP'taki gelişmeleri şöyle de- ğerlendirdi: ı> GAP'ın enerji projelerinde kurulu güç itibanyla yüzde 74 ora- nında, sulama proje- lerinde ise yüzde 14 oranında gerçekleşme sağlandı. ts 0 Projedeki toplanı nakdi gerçekleşme yüzde 50'nin de altm- da kaldı. Önceki resmi açıklamalara göre GAP'ta 19 milyar do- lar harcanmıştı ve ta- mamlanması için 13 milyar dolara ihtiyaç vardı. GAP için yeni hazırlanan kaynak pa- keti kapsamındaki açıklamalar, ihtiyacın 27.7 milyar YTL ol- duğunu ortaya koydu. u* GAP'taki sula- ma hedefinin 1.5 mil- yon hektar olmasına karşın bugün sadece yaklaşık 280 bin hek- tarlık alan sulamaya açılmış durumda. v* Resmi verilere göre GAP, 1990-2007 yıllan arasında Türki- ye geneli kamu yatı- rımlanndan ortalama yüzde 6.5 gibi düşük bir pay aldı. v* GAP kapsamında bugüne kadar yapıl- ması gereken arazilerin sulanması, tanm, hay- vancılık, istihdaın, eği- tim, sağlık, çevre, kül- tür ve yerel hammad- deleri kullanabilecek sanayi yatınmlan en- tegre proje parçalan, planlananın çok geri- sinde kaldı. i> Kapsamında 40 farklı kamu kurumu bulunan ve 270 adet proje yürütülen GAP'ta ciddi eşgüdüm sıkıııtısı yaşandı. v* Sulama yatınm- lan gerçekleştirileme- diği için sosyal değişim yeterli düzeyde olmadı. CDPT'ninl996ve 2003 yıllannda yaptığı illere göre sosyoekono- mik gelişmişlik düzeyi sıralamasında Güney- doğu illeri, Gaziantep dışında geriledi. V GAP'taki toprak reformu çalışmalan baş- langıç hedeflerinin çok gerisinde kaldı. Bölge genelinde çiftçi ailele- rinin üçte bin topraksız. **" GAP'ın sosyo- ekononıik hedefleri, projenin birkaç kez de- ğiştirilen tamamlanma tarihleri ile birlikte öte- lendi. Bölgedeki sos- yoekonomik gelişme için kilit öneme sahip tanm sektörü yatırım- larında yeterli gelişme gerçekleşmedi. *> Başlangıçtaki hız ve heyecan kaybedildi ve projeye olan siyasi ilgi ve destek, özellik- le 199O'lı yıllann so- nundan itibaren azaldı. Proje ile ilgili olarak bugün artan tek şey si- yasi ilgi oldu. Erdoğan'la birlikte 12 bakan, çok sayıda AKP milletvekili ve bürokrat Diyarbakır'a geldi. (Fotoğraf: AA) Paket neleri öngörüyor? Hükümetin açıkladığı 2008-2012 yıllan arası eylem planı ile Doğu ve Güneydoğu'da bazı iller cazibe mer- kezi haline getirilecek. Bölgedeki üniversitelere teknopark kurulacak, mayınlı arazilertemizlenecek, kapah sulama kanallan yapılacak ve sağ- lık alryapısma ağırhk verilecek. Erdoğan tarafindan açıklanan ey- lem planında bazı başlıklar şöyle: • Cazibe merkezleri programı bölgede öncelikli olarak uygula- maya geçirilecek. Bu çerçevede Di- yarbakır, Gaziantep ve Şanlıurfa bölgeden göçü önlemek için cazibe merkezi haline getirilecek. • Özel sektör yannmlannı bölgeye çekmek üzere ülke geneli için ge- liştirilen teşvik sistemi GAP illeri- nin bölgesel ve sektörel özellikleri- ni de dikkate alarak kademeli şekilde düzenlenecek. • GAP bölgesindeki işletmelerin ve girişimlerin rekabet güçlerini geliştirmek amacıyla başta KO- Bl'ler olmak üzere finansman ola- naklan arttırılacak. • Bölgenin teknoloji geliştirme ve yenilik kapasitesi arttınlacak. Bu alanda kurumsallaşma için Dicle, Gaziantep ve Harran üniversitele- rinde teknoparklar oluşturulacak. • Yenilenebilir enerji kaynakla- nndan üretim ve kullanım yaygın- laştuılacak. • Mayınlı araziler temizlenerek ekonomiye kazandınlacak. Bu çer- çevede smır boyunca uzanan 30 bin hektarlık mayınlı alan temizle- nerek organik tanma açılacak. • Okulöncesi okullaşma oranı yüzde 50'ye çıkarılacak. Ortaöğre- timde bu oran yüzde 90 olacak. tlköğretimden ortaöğretime geç- işlerin ve ortaöğretimde okullaşma oranlannın arttınlması için pansi- yonlann kapasiteleri arttırılacak. Yurt sayısı kapasitesi arttırılacak. • lstihdamı arttırmaya yönelik hibe programı geliştirilecek ve uy- gulanacak. Plan, ekonomik ve sosyal gerekçeleri yüzünden uygulanabilir özellikler taşımıyor Bir ayağı topal eylemplanı! MEHMET FARAÇ Başbakan Erdoğan'ın dün Di- yarbakır'da açıkladığı GAP Eylem Planı, ekonomik ve sosyal gerek- çeleri yüzünden uygulanabilir özel- likler taşımıyor. GAP ünitelerini 5.5 yıldır ihmal eden AKP'nin, yerel se- çimlere 9 ay kala harekete geçme- si siyasi rant peşinde olduğunu gös- teriyor! 40 milyar dolar cari açığın bulunduğu bir ülkede GAP'a ayn- lacak 1 katrilyonluk kaynağı açık- layamayan Erdoğan, siyasi çözüm beklentisindeki bir bölgeye bir aya- ğı topal hayaller sunuyor! CHP MKYK toplantısını Diyar- bakır'da yapacağını günler önce- sinden açıklamıştı. AKP işte biraz da bu yüzden apar topar Diyarba- kır'a akın düzenledi! Ancak GAP Eylem Planı'nın içeriği, açıklanma dönemi ve yeri AKP'nin politik olarak hareket ettiğini göstermeye yetti: Diyarbakır son 20 yılda GAP'ta bir kazma darbesi kadar yer alamadı. Kentte GAP kaynakJı sulama alanı yüzde 5'i geçmiyor. 22 Temmuz se- çimlerinin ardından "Diyarbakır'ı istiyorum" diye talimat veren Er- doğan yerel seçimlere 9 ay kalmış- • 40 milyar dolar cari açığın bulunduğu bir ülkede GAP'a ayrılacak 1 katrilyonluk kaynağı açıklayamayan Erdoğan, siyasi çözüm beklentisindeki bir bölgeye bir ayağı topal hayaller sunuyor! ken bu kente gidip GAP'ı 5 yılda na- sıl bitireceğini 1 katrilyonluk kay- nak, 3.8 milyon kişiye iş ve terörü durdunııak gibi gerçekleşmesi çok zor vaatlerle anlatmaya çalıştı! GAP toprakla suyun kavuşrurul- ması, tanma dayalı sanayinin ge- liştirilmesi ve bu kapsamda istih- damın yaratılması olarak özetleni- yorken Başbakan konuşmasının bü- yük bölümünü sosyal yatınmlara ve hükümet propagandasına ayırdı. Türkiye'nin her yöresinde yaptık- larını anlattı, kömürden, sobadan, çocuk aşısından, ilkokullardaki bil- gisayarlardan, TOKİ'nin evlerinden ve karda yürüyen paletli ambu- lanslardan söz etti! 312 bin kişinin iş aradığı Diyarbakır'da nasıl is- tahdam yaratacağını anlatamadı! 1988 yılında hazırlanan GAP Mas- ter Planı'nda istihdamı öngörülen 3 milyon kişiye 850 bin kişi daha ek- leme becerisini gösterebildi! Ancak bunlan söylerken yüzlerce Güney- doğulu'nun kendi iktidarı döne- minde ırgathk uğruna batıya gi- derken yollarda öldüğünü görmez- den geldi! Plan ve şahin! Başbakan GAP'a 1990- 2007 -arasında 25.6 milyar dolar harcan- dığmı anlatırken önümüzdeki 5 yıl- da 1 karrilyonu nereden bulacağını da söyleyemedi! Oysa hayal kırık- lığını kanıtlayacak resmi gerçekler vardı. Ülkenin Başbakanı DSt'nin Türkiye genelindeki 2008 yılı büt- çesinin sadece 3 milyar dolar oldu- ğunu da unutmuş gibiydi! Diyar- bakır'da küçücük bir salonda ic- raatın içindenin canlı yayınını ger- çekleştiren Erdoğan, 5.5 yıllık ikti- dannın iki hükümet programında, GAP'a neden yalnızca 2.5 satır yer ayırdıklanndan ve yaşamsal sulama projelerini neden kaderine terk et- tiklerinden söz edemedi! Yalnız bunlan değil, icranın ba- şı, GAP illerindeki en az 10 milyon dönüm ekili arazinin kuraklık yü- zünden yanmasında GAP'taki ge- cikmenin ve kendi ihmallerinin de olduğunu itiraf edemedi! Hayal kı- nklıkları kurumuş ovalar üzerinde yüksek apartmanlara dönüştü! Başbakan heyecanla anlattığı "kalkınma ajansları" ve "cazibe alanları" söyleminin, mayınlı ara- zilerin tenıizleneceği vaatlerinin ANAP iktidarı döneminden kalmış eski hikâyeler olduğunu gizlemeyi tercih etti! Tıpkı GAP'la ilgili geç- mişte ahkam kesen başbakanlar, cumhurbaşkanlan gibi siyasi yatınm beklentisiyle esip gürledi! Bunu yaparken terörü yalnızca ekono- mik yatınmlarla önleyebileceği gi- bi kısır ve yanlış bir düşünceye odaklandı! Güneydoğu'da siyasal- laşan Kürt harekerinin kültürel ve si- yasal beldentilerini aklına bile ge- tümedi! "Kürt sorununa çözüm" beklentilerine TRT'de yapılacak Kürtçe yayın vaadiyle yanıt vermeyi tercih etti! Başbakan Diyarbakır'da konuştuğu sıralarda DTP'nin ılım- lı kanadını temsil eden Ahmet Türk istifa etti, yerine şahin kana- dın temsilcisi Emine Ayna getiril- di! Bu dün Diyarbakır'da abluka al- tında tutulan yurttaşlann tepkisinin dışa vurumu muydu? Öyleyse zaten topal olan GAP Eylem Planı'nın di- ğer ayağı da mayına basmış oldu! snıda sık sık tek millct, tek vataıı, tck bay- rak ve tek devlet kurgusu yapan Erdoğan, TBMM'de göriişülen TRT Yasa Tasan- sı ile TRT'nin bir kanahnın sürckli böl- gedeki dillerde yayın yapacağını söyle.- di. Erdoğan'ın konuşması sık sık "Baş- bakan'a uzanan elier kırılsın" slogan- lanyla kesilirken, Erdoğan bu sloganla- ra "Kırılmasın kırılmasın, onlar da la- zım olacak" diye yanıt verdi. Erdoğan, "Vur vur inlesin, Deııiz Baykal dinle- sin" sloganlan üzerine de, "Başka din- lemesi gerekenler yok mu? Onlar dâ dinlesin" dedi. 'Terör örgütü zemin kaybedecek' Türkiye'nin bütün bölgelerinde, büriin topraklannda mayınlı arazilerin temizle- neceğini vurgulayan Erdoğan, yollafa mayın döşeycrek Türk askcrini şehit eden terör örgütünden de halkın hesap soraca- ğını söyledi. Hazırlanan eylem planının yüzyılın en büyük bölgesel kalkınma projelerinden biri olduğunu savunan Er- doğan, "Burada attığımız adalet to- humları sadece Türkiye'nin doğusunu güneydoğusunu değil, ycdi bölgesini de yeşertecektir" diye konuşru. Terör örgütünün saldınlarıyla hiçbir değer tanımadığını tüm dünyaya göster- diğini anlatan Erdoğan, gerçekleştırilecek atılımlarla örgütün tüm zeminini kaybe- deceğini söyledi. Kendi iktidarları döne- minde Doğu ve Güneydoğu Anadolu böl- gelerine 8 milyar doları aşan yatırım ya- pıldığını anımsatan Erdoğan, "Sıvas'ın doğusuna geçemeyenler sizi anlanıa/.. Bırakın Sıvas'ın doğusunu, Ankara'mn dışına çıkamadılar" dedi. Kaynak, özelleştirmeler ve İşsizlik Sigortası Fonu'ndan Eylem planı hakkında da bilgi veren Er- doğan, 4 yıllık proje sonunda toplam 1.8 milyon hektar alanın sulamaya açılacağuıı, ürün çeşitliliğinin artacağını, 27 milyar ki- lovatsaat elektrik üretimi gerçekleştirile- ceğini, kişi başına gelirin yüzde 209 ora- nında artacağını ve toplamda 3.8 milyon kişinin istihdam edileceğini söyledi. Plan kapsamınd&GAP'a 2008 yılında 1 milyar YTL ek ödcnek aynlacağını belirten F.r- doğan, böylece GAP yatınmlarının kamu yatınmlan arasında yüzde 12'lik bir pay sahibi olacağını söyledi. 4 yıl içerisindc toplam 73 ana eylem gerçeklcştirileceği- ni söyleyen Erdoğan, bu eylemlerin aria başlıklannı "ekonomik kalkınmanın geliştirilmesi, sosyal değişimin sağlan- ıııası, altyapının geliştirilmesi ve ku- rumsal kapasitenin geiiştirümesi" ola- rak sıraladı. Erdoğan, projede kullanılacak kaynağın da özelleştiıme gelirleriyle İş- sizlik Sigortası Fonu'nunnema geliriııdçn sağlanacağını söyledi. Baydemir'e gönderme Güneydoğu'da bazı yerel yönetimlerin merkezi yönetimden kendilerine aynlan pa- yı düzenli olarak aldıklanm, ancak keıü- lerinde yurttaşlann layık olduğu hizmeti yerine getirmediklerini söyleyen Erdoğan, "Ama ne yapıyorlar, kimlik siyaseti yapıyorlar. Ben isterdim ki, bu ilin be- lediye başkanı burada olsun. Ama tele- vizyon programlarına çıkıp da 'Buraya Başbakan gelmiyor, bir partinin genel başkanı geliyor' diye açıklamalarda bu- lunanlar, inanıyorum ki Diyarbakırlı kardeşim tarafindan gerekli dersi yeri geldiği zaman alacaktır" dedi. Hasankeyf prujesi Erdoğan, Hasankeyf Tarihi ve Arkeo- lojik Tarihi Sit Alanı Araştırma ve Kazı Kurtanna Projesi'ni süratle bitirecekleri- nı belirterek "Bunu da istismar edenler var. 'Hasankeyf yok oldu, oluyor' diyenler var. Doğru konuşmuyorlar. Hasan- keyf i yok edecek kadar vatana ihaııet içinde değiliz, olamayız. Tam aksine cumhuriyet tarihinde, dönemimizde, kültürel eserlerine bizim kadar sahip çı- kan bir başka iktidar gclnıemiştir. İd- diayla söylüyorum..." diye konuşru. Halfeti'de eko-rurizm projesini gerçek- leştireceklerini, Diyarbakır'da surlann onanmını tamamlayacaklannı vc bölgenin diğer tarihi eserleriyle ilgili çalışmalan yü- rüteceklerini belirten Erdoğan, tanmsal iş- letmelere destek sağlanacağını, organik ta- nm faaliyetlerinin arttırılacağını, mayın- lı arazilerin temizlenerek tanma kazandı- nlacağını dile getirdi. Erdoğan, sözlerini şöyle sürdürdü: "Adıyaman'da 12 bin 900 hektar alanda erozyon kontrol çahşması yapacağız. Batman'da 50 bin hektar alanda orınan kadastro çahşması yâ- pacağız. Şanhurfa'da 24 milyon 351 adet fidan üretiyoruz. Yenilenebilir enerji alanlarından faydalanmayı yaygınlaş- tırıyoruz. Kilis, Gaziantep, Mardin ve Şanlıurfa illerimizde sınır boyunca uza- nan 30 bin hektarlık mayınlı araziyi te- mizleyerek organik tanma açıyoruzi" Başbakan Recep Tayyip Erdoğan, proğ- ramının ardından Başbakanhk otobüsüy- le kentte yurttaşları selamladı.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog