Bugünden 1930'a 5,499,166 adet makaleKatalog


«
»

28 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA HABERLER Köksal Toptan, BÜKREŞ (AA) - TBMM Başkanı Köksal Toptan, Romanya Meclis Başkanı Bogdan Olteanu'nun resmi davetlisi olarak özel uçak ATA ile Bükreş'e geldi. Toptan'ı, Henry Coanda Havalimanı'nda Romanya Meclis Sekreteri Gelil Eserghep ile Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Ayşe Sinirlioğlu karşıladı. Türkiye'nin Bükreş Büyükelçisi Sinirlioğlu'nun, onuruna vereceği akşam yemeğine katılacak olan Toptan, Romanya'daki resmi temaslanna bugün başlayacak. CBÜ'ye teşekküp ziyaretî • İZMİR (Cumhuriyet Ege Biirosu) - Manisa'da 19Mayıs gösterileri sırasında Celal Bayar Üniversitesi (CBÜ) kız öğrencilerinin giydiği kıyafetler AKP'lileri rahatsız ederken, il milli eğitim müdürlüğü kutlamalara katkıları nedemyle CBÜ Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu'na teşekkür ziyareti gerçekleştirdi. Müdürlük yetkilileri, Celal Bayar Üniversitesi Beden Eğitimi ve Spor Yüksekokulu yöneticilerine 19 Mayıs etkinliklerinin yanı sıra yıl boyunca gercekleştirilen törenlere de katkı sağladıklannı vurgulayarak teşekkür ettiler. Ayrupa'da büyük başarı • ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Avrupa Konseyi Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi Başkanlığı'na Çanakkale tl Genel Meclisi üyesi Yavuz Mildon seçildi. Mildon bugüne kadar Avrupa Konseyi'nde bireysel temelde seçimlerle işbaşına gelen en yüksek düzeyli Türk yetkili oldu. Dışişleri Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, Mildon, Avrupa Konseyi'nin Bakanlar Komitesi, Parlamenter Meclis ve tnsan Haklan Mahkemesi ile birlikte dört ana organından birini teşkil eden Yerel ve Bölgesel Yönetimler Kongresi'nin başkanhğını iki yıl süreyle üstlenecek. Tartışılan limana bilirkişi • KUŞADASI (Cumhuriyet) - Yıllardır tartışılan Kuşadası Limanı içine yapılan yapılar bir kez daha gündeme geldi. Belediye meclis üyeleri Nilgün Öğünçlü ve Ahmet Altınsoy'un, Bayındırhk ve Iskân Bakanlığı'na karşı açtığı Kuşadası Limanı 1/1000 ölçekli imar planı ve notlanrun iptali davası kapsamında üç profesörden oluşan bilirkişi heyeti, liman ve işyerlerinde inceleme yaptı. Bilirkişi heyetinin Ege Ports Limanı 'nda inceleme yapması sırasında gergin anlar yaşandı. Bilirkişi incelemeleri yasaya göre kamuya açık olmasına karşın limanı işleten frrmanın özel güvenlik görevlileri basını limana yaklaştırmadı. Baykal'dan, 16.5 milyon seçmen adma yargıyla savaştığını ileri süren AKP liderine tepki 4 Asıl ihanet bu'ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - CHP Genel Başka- ru Deniz Baykal, "Bildiriye cevap vermemek 16.5 milyon seçmene ihanet olurdu" diyen Başbakan Recep Tayyip Er- doğan'a "O kavgayı verdiğin anda 70 milyona ihanet edi- yorsun. Bu kavga halkın değil, Başbakan'ın kavgası- dır" karşılığını verdi. Baykal, grup toplantısında Cannes'da ödül alan Nuri Bil- ge Ceylan'ı kutladı. Ceylan'ın teşekkür konuşmasına dikkat çeken Baykal, "Ülkesine tut- kuyla bağh olduğunu başı dik söylemesini çok sevindi- rici buldum" dedi. "Hükümetin yargıyla sa- vaşımn çok tehlikeli biçim- de yaygınlaştığım" vurgulayan Baykal, "Bunun altında ikti- darın anayasal düzeni kökten • Erdoğan'ın yargıyla girdiği polemikte 16.5 milyon seçmen adına hareket ettiğini söylemesine tepki gösteren Baykal, "Sana oy veren insanlar kavga yap diye mi oy verdi? Sen o kavgayı verdiğin anda 70 milyona ihanet ediyorsun. tlan etmediğin gizli hesaplarının karşısında yargı direnince kavgayı sen açıyorsun" dedi. değiştirme anlayışı yatmak- tadır. Yargıyı bir özerk et- kiıılik. güç alaııı olarak bu ik- tidar içine sindirememiştir" dedi. Baykal, sözlerini şöyle sür- dürdü: "Başbakan, 'bunlan söylemezsem bana oy veren 16.5 milyon insana ihanet et- miş olurum' diyor. Yargıyla ben değil, 16.5 milyon insan kavga ediyor, demeye çalışı- yor. Bu kavga 16.5 milyonun, halkın yargıyla kavgası de- ğildir. Başbakan'ın ve ar- kadaslarının kavgasıdır. Ne democ, 16.5 milyona ihanet etınck. 53.5 milyon insana ne olacak? Sana oy veren in- sanlar kavga yap diye mi oy verdi? Sen o kavgayı verdi- ğin anda 70 milyona ihanet ediyorsun. tlan etmediğin gizli hesaplarının karşısında yargı direnince kavgayı sen açıyorsun." Baykal, ülkedeki kavganın "kim yönetecek" kavgası de- ğil, "neye dayanarak yöne- tecek" kavgası olduğunu vur- gularken de," Birisi diyorsa Id ben nasıl istiyorsam öyle yö- netirim, kendi hukukumu kendim yaparım. Yargı be- nim siyasi kontrolümde ol- sun... Olmaz. Yargının bir kumanda odası var: HSYK. Şimdi bunlar diyor ki, HSYK'ye biz Meclis'te adam seçeceğiz. HSYK siyasetin kontrolüne girerse yargı- nın bağımsızhğı darbe alır" görüşünü dile getirdi. Baykal, "Hukuk gerekirse siyaseti yargılar" derken, Clinton ve Nikson başta olmak üzere ba- zı yargılamalardan örnekler verdi. Baykal, "13 tane yol- suzluk dosyası var Başba- kan'ın arkasında, yarğüa- nabiliyor mu? Başbakan'ın çocuklanmn eğitiminden so- rumlu arkadaşı, bizim Meh- met Yıldırım'a telefon aça- rak oyuııu şuna ver diye rüş- vet teklif etti iddiası vardı. Yargı karanyla Başbakan'ın en yakın arkadaşınm rüşvet teklif ettiği ortaya çıkn. Utan- maz mısınız? Biri çıkıyor di- yor ki 'milli iradeye ram ola- caksınız'. Boyun eğeceksiniz demek. Demokraside hesap vermek var, ram olmak yok" açıklamasını yaptı. AKP iktidan döneminde la- ikliğin tartışmaya açılması çağ- rılan benzeri girişimleri akta- ran Baykal, "Arkasından AKP'nin üç temel unsurun- dan birisi cumhurbaşkanı olarak tayin edildi. Yanlıştı. Cumhurbaşkanlığı battal ol- du. Görevini yapamaz ol- du" görüşünü dile getirdi. DAVA ERKEN BİTSİN ISTlYOR AKP'nin yerel seçim korkusu ANKARA (Cum- huriyet Biirosu) - AKP, yol haritasını be- lirleyebilmek için Ana- yasa Mahkemesi'nin kapatmayla ilgili da- vayı yaz aylannda so- nuçlandırmasını isti- yor. Mahkemenin ka- rannın yıl sonuna kal- ması durumunda yerel seçimler öncesinde AKP'nin sıkıntılı bir döneme gireceğine dik- kat çekiliyor. Başbakan Tayyip Erdoğan, sık sık ka- patma davasının bir an önce bitirilmesini is- tediği yönünde mesaj- lar veriyor. Davanın ne zaman sonuçlana- cağı AKP açısından büyük önem taşıyor. AKP, mahkemeden en geç eylül ayına kadar kapatma ya da kapat- mama yönünde mut- laka bir karar çıkması- nı istiyor. Davayla ilgili sürecin yıl sonuna kalması ve yerel seçimlere kısa bir süre kala kapatma yö- nünde karar verilmesi olasıhğı ise AKP'yi düşündürüyor. Hemen yeni bir parti kurulma- sının zorluklanna dik- kat çeken parti yöneti- cileri, karann yıl sonu- na kalacağının ortaya çıkması durumunda eylül ya da ekim ayın- da yedek partinin ku- rulabileceğine dikkat çekiyorlar. AKP, parti kapatılmadan yedek bir parti kurularak yerel seçimlere hazırlık ya- pılması, partinin kapa- tılması durumunda ise yedek partiyle yerel se- çimlere katılınması he- saplan yapıyor. Başbakan Erdoğan, karann bir an önce ve- rilmesi gerektiğini be- lirtse de, AKP yöneti- cileri karann yakın za- manda verileceği ko- nusunda umutsuz gö- rünüyor. Bir AKP yö- netİCİSİ, "Davaıun temmuz-ağustpş ayı gibi bitmesi zor£| rünüyor. Yargıtay Cumhuriyet Başsav- cısı, büyük bir ihti- malle Anayasa Mah- kemesi'nin 10 ve 42. maddeleriyle ilgili ka- rarını görmek isteye- cektir" dedi. ÇÎZMEDEN YUKARI MUSA KART ACELE ETMEYtN, ÖNCE Şt$EYt DEVİRELİM j musakart@yahoo.com v Köşk'e taşımak istediği Osmanlı sarayına ait eserler için Bilim Kurulu'ndan onay alması zor Hayrünnisa Gül üzülecektstanbul Haber Servisi - Cumhurbaşkanı Abdullah Gül'ün eşi Hayrünnisa Gül'ün Dolmabahçe Sara- yı'ndaki 35 eseri Çankaya Köşkü'he istemesi ile ilgili Milli Saraylar Bilim ve De- ğerlendirme Kurulu'na bilgi verilnıediği ortaya çıktı. Eser- lerle ilgili karan vermek üze- re gelecek hafta toplanacak olan kurulun, Gül'ün isteğini reddetmesi bekleniyor. Milli Saraylar Bilim ve De- ğerlendirme Kurulu Başkam ve eski Mimar Sinan Güzel Sanatlar Üniversitesi (MSGSÜ) Rektörü Prof. Dr. Ismet Vildan Alptekin, sa- raylardaki eserlerle ilgili her türlü değişikliğin kurulun ona- yma bağlı olduğunu anımsa- tarak, Köşk'e istenen 35 ese- rin ne olduğunu dalıi bilme- diklerini söyledi. Alptekin,"Tarihi eserler, ait oldukları mekânlarda sergilenirse değerlidirler. Saraylardaki eserlerin yer değiştirmesi tarihi eser en- vanterinin tutulmasına da engel oluyor. Örneğin, Re- sim Heykel Müzesi'nde ol- ması gereken yaklaşık 350 eser bugün bakanlıkların elinde. Her isteyen bir şeyler • Milli Saraylar Bilim ve Değerlendirme Kurulu Başkanı Prof. Dr. Ismet Vildan Alptekin, saraylardaki eserlerle ilgili her türlü değişikliğin kurulun onayına bağlı olduğunu anımsatarak Köşk'e istenen 35 eserin ne olduğunu dahi bilmediklerini söyledi. Alptekin, "Tarihi eserler, ait olduklan mekânlarda sergilenirse değerlidirler. Saraylardaki eserlerin yer değiştirmesi tarihi eser envanterinin tutulmasına da engel oluyor" diye konuştu. alsa saraylarda ve müzeler- de ne sergilenecek? Bilim Kurulu bu noktalara dikkat ederek, eserlerin taşmma- sına izin vermeyecektir. Bu- güne kadar kurul kararla- rına aykırı davranılmadı" dedi. TBMM Başkanı Köksal Toptan'ın eserlerin taşınma- sıyla ilgili "Depo müzemizde teşhir edilmeyen objeler olursa, onların verilmesinde bir sakınca görmüyorum" yönündeki açıklamalannı da eleştiren Alptekin, Dolma- bahçe Sarayı'ndaki bütün eser- lerin sergilendiğini söyledi. Saray ve müzelerin depo sa- lonlannda heykel ve resim gi- bi taşınabilir parçaların bu- lunduğunu kaydeden Alpte- kin,"Depo demek sergilen- meyen eserlerin bulunduğu yer demek değildir. Taşına- bilir eserler belirli arahklarla değiştirilir. Ba/ı dönemlerde sergilenmeyen ya da bakınıı yapılan eserler depo salon- lara aktarılır. Sayın Gül'ün istediği her parça Dolma- bahçe'de sergileniyor" açık- lamasında bulundu. »•• CUMHURBAŞKANI GÜL HEU DOGRULADI, HEM BASINI SUÇLADI ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Dolmabahçe Sarayı'ndaki 35 tarihi eserin Çankaya Köşkü'ne istenmesi ko- nusunda, dün Cumhurbaşkanlığrndan yazılı açıklama yapıldı. "Zengin kül- tür mirasma sahip pek çok ülkede ol- duğu gibi ülkemizde de kültür var- hğımıza ait objeler temsilin gerek- tirdiği mekânlarda geçici sürelerle sergilenmektedir. Nitekim daha ön- ceki sayın cumhurbaşkanları zama- nında da Kültür Bakanlığı ve Milli Saraylar Daire Başkanlığı'na ka- yıtlı, resim, halı ve benzeri türden eserler, geçici olarak Çankaya Köş- kü'nde sergilenmiştir" denen açıkla- ma, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanlığı Genel Sekre- terliği'nde kullamlmak üzere değişik tarihlerde, Milli Saraylar'dan alınan 7 bin 947 adet eser, 1 Şubat 2003 ta- rihinde Milli Saraylar Daire Baş- kanbğı'na teslim edilmiştir. Halen, geçmiş dönemlerde Milli Saraylar Daire Başkanlığı'ndan gelen ve Cum- hurbaşkanlığı Demirbaş Eşya En- vanteri'ne kayıtlı çok sayıda eser bu- lunmaktadır. Bu gelenek çerçevesi içinde Milli Saraylar Daire Başkan- lığı'ndan seçim yapılmak üzere - teşhirde olmayıp, depoda bulunan- 35 eserin fotoğrafları istenmiştir. Sözü edilen eserlerin Çankaya Köş- kü'nde sadece sergilenmesini amaç- layan böyle bir girişimle ilgili olarak, iki gündür basın yayın organlarında yer alan, objektiflikten uzak, yaıılı, mesnetsiz ve kişilik haklarını ihlal eden haberler üzüntüyle karşılan- mıştır. Konunun yakışıksız ifadelerle baş- ka yönlere çekilmesi, daha önce yay- gın bir uygulama olmasına rağmen, Cumhurbaşkanuğı'nda sanki ilk kez yapılan bir uygulamaymış gibi gös- terilmesi ve kişiselleştirilmesi, kasıt- lı ve sorumluluktan uzak bir anla- yışın göstergesidir." # POLİTİKA GÜNLÜĞÜ HtKMET ÇETtNKAYA Geçmişi Ammsamak... öyle sessiz gelmediler.. Gümbür gümbür geldiler... Medya patronları, işadamları, gazeteciler, ki- mi sözde aydınlar alkış tuttular onlara, yere gö- ğe sığdıramadılar... 1994 yerel seçimleriydi... Medya bombardımanı SHP'ye vurdu, Nurettin Sözen'i, Murat Karayalçın'ı, Yüksel Çakmur'u yıktı, yerle bir etti... Sola olan düşmanlık giderek arttı... Anımsayın o günleri!.. Çünkü unutkan birtoplumuz!.. O yıllar "Milli Görüş" gömleğini, şapkasını, bayrağını sallayarak geldiler... Istanbul ve Ankara'yı kaptılar, Izmir'de Bur- han Özfatura'ya kaptırdılar... Kuşatma böyle başladı... Ingiliz, ABD pasaportu taşıyan Pakistanlı kök- tendinciler istanbul'u mesken tuttuklarında Tayyip Bey Büyükşehir Belediye Başkanı'ydı... Nurettin Sözen'in kurduğu televizyon kanalı bir gecede "Milli Görüş"e teslim edildi... Istanbul'un varoşlarını da almışlardı... Unutmayın yıl 1994... özel otoların arkasına baktığınızda ne görü- yordunuz? Dedim ya.. unutmuşsunuz? "Tek Yol Islam!" Belediyeler onların, laik medya ise destekçi- si... Işler tıkır tıkır yürüyordu... Seçimlerden bir iki gün önce ya da sonra.. bir gazetenin binasından canlı yayın yapılıyordu... Konuk Tayyip Bey, bir ara söyleşiyi yapan mu- habire sinirlenip kükredi: "Biliyor musunuz, bu bina kaçak!" Muhabir sus-pus oldu... Tayyip Bey'i hiç kızdırmadı... Programın ondan sonraki bölümü güle oyna- ya geçti... Medya patronları mutluydu... "Milli Görüş" İstanbul'u kuşatınca, bir patron 100, öteki 90 araç hibe etti belediyelere... Veren de mutluydu, alan da... ••• 1995 genel seçimlerinde CHP kıl payı geçti yüzde 10 engelini... REFAHYOL iktidar oldu... Başbakan Tansu Çiller, Başbakan Yardımcı- sı Necmettin Erbakan'dı... 6 Kasım 1996'da devlet içinde örgütlü çete Susurluk'taki trafik kazasında ortaya çıktı... Toplumun sivil demokratik dinamikleri, sen- dikalar, demokratik kitle örgütleri ayağa kalk- tı... "Aydınlık İçin Bir Dakika Karanlık!" Anımsayın o günleri!.. Solcular, sosyalistler, demokratlar, yurtse- verler el ele, omuz omuzaydı... Erbakan Hoca konuştu: "Gulu gulu dansı yapıyorlar..." Adalet Bakanı Şevket Kazan seslendi: "Mum söndü oynuyorlar!" Tansu Çiller gürledi: "Devlet uğruna kurşun atan da yiyen de şe- reflidirl" Nazlı llıcak, HBB televizyonunda Abdullah Çatlı'nın yakın arkadaşı Haluk Kırcı'yı programa bağlamıştı telefonla... Güvenlik güçlerinin aradığı Bahçelievler Kat- liamı sanığı Kırcı, çetelere övgü düzüyordu... Nazlı Hanım da demokrasi ve özgürlükler için Haluk Kırcı'ya, Susurluk'ta ortaya dökülen dev- let içindeki çeteye alkış tutuyordu... Haluk Kırcı 12 Eylül 1980 askeri darbe sonra- sında da korunup kollanmıştı; REFAHYOL dö- neminde de... Polis, Kırcı'yı Istanbul'da yakalayıp gözaltına almıştı 199O'lı yılların başında... Gözaltındaki Kırcı, kaçıp kayıplara karışmıştı. Tüm bunlar olurken, camilerden çıkan mü- minler tekbir getirerek gösteri yapmaya başla- mışlardı... Yeşil holdingler o yıllarda kuruldu.. Alman- ya'daki "Milli Görüş", komisyon karşılığı mil- yonlarca markı camilerde topladı... Kimileri Esenboğa Havaalanı'nda altınla, markla yakalandı... Sonuç? Onlar şimdi AKP'nin kanatları altındalar... ••• öyle koşa koşa gelmediler... Darmadağın olmuş sol partilerin, sendikaların, demokratik kitle örgütlerinîn, yargının, med- yanın gözlerinin içine baka baka geldiler... 28 Şubat yıkmadı onları, daha da güçlendir- di... Demek ki siyasi parti kapatmakla düzelmiyor işler!.. ABD ve AB şimdi onların arkalarında... Laikliği bile AB'ye teslim ettiler!.. Ekonomi batıyor, üretici kesimi soluk alamı yor... Işçi, memur, esnaf perişan!.. Birileri ise küplerini dolduruyor... Varsıl kendi çıkan peşinde, yoksul erzak çu- valı kuyruğunda... Birey olmak, ulus olmak öyle kolay değil!.. Dönekliğin, dalkavukluğun, ikiyüzlülüğün, zi- bidiliğin, soygunculuğun, talancılığın prim yap- tığı bir dönemden geçiyoruz... Işimizzor!.. hikmet.cetinkaya@cumhuriyet.com.tr Faks numaramız: 02126 343 72 69 , UZUCU KAYBIMIZ TÖS ve TÖB-DER 'in etkin üyesi, YKKED kurucularından, Milli Eğitimin öğretmeni, llköğretim Müfettişi, Milli Eğitim Müdürü Yusuf Ziya ÖZDEMİR 'in uçrnaya gittiğini üzüntüyle öğrendik. Üyelerimizin ve Atatürkçü'lerin başı sağolsun. Yeni Kuşak Köy Enstftülüler Derneği Aı'DIN ŞUBESİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog