Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İratiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Gencl Yayın Yönetmeni: tbrahim Yıldız • Yazıişleri Müdürlen: Mchnıct Sucu, Güray Öz (Sorumlu) • Haber Merkezi Müdürii: Hakan Kara tstihbarat: Ccngiz S ıldırım • Ekonomi; Ha- s:m I.ı iş • Dış Haberler: Ozgiir Ulusov • Küllür: Egemen Berköz • Spor: Abdülka- dir Yücelman • Makalclcr: Sanıi Karaören • Düzeltme: Abdullah Yazıcı # Bilgi-Bel- gc: Edibe Bugra Yayın Kunılu: llhan Selçuk (Başkan), Emrc Kongar (Başkan Yardımcısı), Orhan Erinç, Hikmct Çctinkaya, Şük- ran Soner, tbrahim Yıldız, Orhan Bursalı, Mustal'a Balbay, llakaıı Kara. Ankara Temsilcisi: Mastafa Balbay Atatürk Bulvan No: 125, Kat: 4, Ba- kaıılıklar Tel: 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 • tzmir Temsilcisi: Scrdar Kı- ak, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220, Faks: 4418745 • Adaııa Tem- silcisi: Çetin Yigenoğlu, lnönü Cd. 5 S. Aksoğan İş H. Kat 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 • Antalya Temsilcisi: Ahmet Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- danı Yıldız Apartmanı B Blok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 9 Idare Müdürii: Hüscyin fjiircr 9 Mali Işler: Bü- lent Ycner • Satış: Fazilct Kuza • Cumhuriyet Rek- lam: CJenel Müdür: Özlcm Ayden • Genel Müdür Yaı- dımcısı: Nazendc Pal Tel: (0212) 251 98 74 -75 /251 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yönctim Yeri: Yeni Güıı Haber Ajaıısı Basın ve Yayıncılık A.Ş, Prof. Nurettin Mazhar Öktel Sk. No: 2. 34381 Şisli/lstanbııl Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yaygm süreli yayın Baskı: DPC DoğanMedya Tesislen Hoşdere Yolu 34850 Esenyurt lstanbul Dagılıın: YAYSAT Dogan Medya Tesisleri Hoşdere 34850 Esenyurt lstanbul 28 MAY1S 2008 lmsak: 3.34 Ögle: 13.08 Akşam: 20.36 Güneş: 5.29 Ikindi: 17.05 Yatsı: 22.21 Yasağın yürürlüğe girmesiyle birlikte kapalı yerlerde tiryakiler için foto ve video kaydı kanıt olacak Sigara içenler dikkat! Pollack, (solda) 1999 yapımı "Randonı Hearts"ın se- tinde başrol oyuncusu Harrison Ford'Ia. (REUTERS) Yönetmen Pollack öldü Çeviri Servisi - ABD'li yönetmen ve yapımcı Sydney Pollack 73 ya- şında kansere yenildi. Başrollerini Robert Red- ford ve Meryl Streep'in paylaştığı, 1985 yapunı "Benim Afrikanı" fil- miylc iki Osear kazanan ve 10 aydır kanserle mü- cadele eden başaııh yö- netmenin pazartesi günii Los Angeles'taki evinde öldüğii açıklandı. Pollack'ın ölünıü Hollyvvood'da büyük üzüntü yarattı. Aktör Ge- orge Clooney, "O düıı- yayı güzelleştiren bir in- saııdı, çok özleyeceğiz" sözleriyle, "Absence of Malice" filminde rol alan aktris Sally Field ise "Onunla çalışma şansı- nı elde etmek bana ha- yatın vcrdiği eıı büyük arnıağandı. Sadece iyi bir yönetmen değil, çok iyi bir arkadaşü" diyerek ünlii yönetmenin ölü- münden duyduklan üzün- füyü dile getirdiler. 1934 Indiana doğumlu olan Sydney Pollack, New York'ta iki yıl dra- ma eğitimi aldı ve kari- yerine aktör olarak başla- dı. "Atları da Vurur- lar", "Bulunduğumuz Yol", "Tootsie" ve"Şir- ket" gibi belleklere kazı- nan filmler yöneten Pol- lack, 1965 'te çektigi, Sid- ney Poitier ve Anne Bancroft'a başrol verdi- ğiilkfilmi"TheSlcnder Thread"le başlayarak ka- riyeri boyımca Jane Fon- da, Robert Mitchum, Al Pacino, Harrison Ford ve birçok başka ünlü yıl- dızla birlikte çalıştı. 2005 yapımı "Çevirmen", Clooney'nin başrolünü oynadığı "Leatherhe- ads" ise yapımcıhğını üstlendiği son filmler ol- du, (BBC) ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Ya- sak getirilen yerlerde sigara içenler için, fo- toğraf ve video kaydı gibi görsel dokümanlar da kanıt olarak kullanılacak. Ayrıca siga- ra yasağındaki 62 YTL'lik idari para ce- zasının, kanuni süresi içinde ödenmesi ha- linde 15.5 YTL'lik indirim uygulanacak. lçişleri, Maliye ve Sağlık bakanlıklannın dünkü Resmi Gazete'de yayımlanan tebli- ğiyle, kamu kunım ve kuruluşlanna ait yer, araç, bina ve tesislerde türün ürünü tü- ketenlere verilccck idari yaptınm kararlarının uygulanmasına ilişkin usul ve esaslar be- lirlendi. 19 Mayıs'tan geçerli olmak üzere yürürlüğe giren tebliğc göre, bclirtilen yer- lerde tütün üıâüıü tükctcnlcrlc ilgili idari bi- rim amirinin yetkili kıldığı kamu görcvli- lerince idari para cezası verilecek. Görevliler, bu yerlerde tütün ürüııleri tü- ketildiğiııi haber aldığında, gerekli araştır- Astrocumali Gözlemevi'ne ilgi yok • ORDl! (AA) - Ordu'un Ulubey ilcesinde astronomiye meraklı Ccmalettin Turap, lsviçre'den cihaz getirip Sayacabaşı yöresinde arazi satın alarak kurduğıı "AstTocumali Gözlemevi"ne ilgisizliktcn yakındı. Turap, "Ozcllikle araştırma yapmak isteyen öğrenciler, buradan ücrctsiz yararlanabilir" dedi. Turap, gözlemevinde gündüz şartlannda intemet aracılığı ile tüm dünyadaki NASA'ya üyc gözlemevlerinden faydalanabilme imkânı bulunduğunu da beliıtti. tkisi paralel çalışan 8 teleskobu bulunan gözlemevi Türkiye'de kendi alanında tek olma özelliğini taşıyor. mayı ivedilikle yapacak. Ye- terli delil bulduğunda ya da tü- tün ürünleri tüketildiğini tespit ettiğinde, idari yap- tınm karar tutanağı düzenlcyecek. Tütün ürünü tüketiminin ispatında, usulüne uygun olarak tanzim edilen rutanak veya olay ra- poru, varsa ihbarda bulunan şikâyetçinin ya da diğer kişilerin beyanlannı içeren rutanak ve ispata yarar fotoğraf, video kaydı gibi gör- sel dokümanlar yeterli olacak. Tcbliğ uyannca idari yaptınm karar tu- tanağı 3 nüsha olarak düzenlenecek. Bir su- reti ilgili kişiye verilecek tutanağın, bir su- reti karan uygulayan birimde kalacak, diğer sureti de para cezasmı tahsile yetkili idare- ler hariç, ilgilinin ikametgâlnnm bulundu- ğu yer vergi dairesine gönderilecek. Aynı ka- bahatin birden fazla işlenmesi durumunda da, her bir kabahat için ayn idari yaptınm tutanağı tutulacak. Tebliğe göre, yasaklanan mekânlarda tü- tün ürünü rüketenlere verilecek 62 YTL'lik idari para cezasının kanuni süresi içinde ödenmesi halinde, 15.5 YTL indirim uy- gulanacak ve bu şekilde ceza 46.5 YTL ola- rak tahsil edilecek. Kişinin ekonomik durumunun müsait ol- maması ve 1 ay içinde başvurması halinde idari para cezasının ilk taksidinin peşin öden- mesi koşuluyla, 1 yıl içinde 4 eşit taksitte ödenmesi karan da verilebilecek. Taksit- lendirme başvurusu, idari yaptınm karan- nın tebliğini takip eden 1 ay içinde karan ve- ren idareye yapılacak. Talepler de, idarelerce karara bağlanacak. Venk CÜmbÜŞÜ A D A N A (Cumhuriyet Bürosu) - Çukurova; şaırlenn, aşıkların su- yuna, toprağına, havasına, güneşine methiyeler düzdüğü, kimilerinin, "Bastonu dik- sen yeşerir" dediği Çukurova şimdilerde renk cümbüşü içinde doğanın tüm güzel- lilderini gösteriyor insanoğluna. Öyle ya, tam mevsimi değil nıi zaten? Bir yanda sa- rı sıcağın etkisiyle hasadına başlanan buğdayın altın rengi, diğer yanda son yıllarda ekimi yaygınlaşan ayçiçeği tarlalarının papatyayı andıran görüntüsü, diğer yanda mı- sır ekili alanların yeşilliği... Hele bir de pamuk tarlaları beyazlaşmayagörsün... Za- ten şairin biri de dememiş mi "Çukurova gelinliği giyende" diye. Az kaldı gelinliği- ni giymeyc ama, Çukurova işte şimdiden renkgârenk görüntü vermeye başladı bile. Bunu vflpnn BIR ınsnnOyuncular: UJill Smith, Salma Haıjek, Ksvin Kline (0212)473 73 73 www.digiturk.com.tr DIGBTURK Salman Rüştü y den anlamlı teşekkür Çeviri Servisi - tngiliz yazar Salman Rüş- tü, Ingiltere'nin edebiyat ve sanat festivalle- rinden "Hay"de yaptığı konuşmada, Ayetul- lah Humeyni'nin 1989'da Iran'da öldürülmesi için fetva verdiğinde buna karşı çıkıp kendisine destek verenleri saygıyla andığmı ve hepsine teşekkür borcu olduğunu dile getirdi. "Şeytan Ayetleri" adlı kitabrnı yasakla- yanlann karşısında durup yazmasını destekle- yen, yayımlayıp satanlann büyük cesaret ömeği sergilediklerini söyleyen Rüştü, Hay Festiva- li'ne Rönesans Floransası ve Büyük Moğol Im- paratorluğu üzerine kurulu tarihi bir roman olan son yapıtı "The Enchantress of Florence" üze- rine konuşmak için katıldı. Geçen yıl tngiliz Kraliyeti tarafından "sör" unvanı verilen ünlü yazar, geçmişine de de- ğindiği konuşmasında fetvanm kariyerini hiç istemediği bir yönde değiştirerek siyasi bir kim- liğe büıündürmesinden yakındı. Ve "Bundan böyle kendimi daha çok yaz- ıııaya. edebiyatıma vermek istiyorum" di- yerek duygulannı ifade etti. (BBC) Bono çocuklarla ağaç diktî • Çeviri Servisi - Rock müzikteki başanlı kariyeri kadar sosyal projelerdeki gönüllüğüyle de adından sıkça söz ettiren lrlandalı şarkıcı Bono, Japonya'nın başkenti Tokyo'da çocukJarla ağaç dikti. Yoksullara yardım ve çevre projelerinde yer almaya özen gösteren ünlü şarkıcı Afrika'nın gelişiminin ele alınacağı uluslararası konferansa evsahipliği yapacak olan kentteki miniklerle neşeli dakikalar yaşadı. Çocuklann yogun ilgisine dağıttığı imza, gülücükler ve onlarla sohbet ederek karşılık veren ve Tokyo'da bulunmasının asıl amacı konferansa katılmak olan Bono ağaç dikerken verdiği pozlarla küresel ısınmanın dildcıı düşnıediği dünyamızda çevrcnin ne kadar önemli olduğunun bir kez daha altını çizdi. Bonri hayranlarına müjde! • Çeviri Servisi - Gizli servis ajanı James Bond karakterinin yaratıcısı Ian Fleming'in doğumunun 100'üncüyıhnda Ingiltere'nin başkenti Londra'dan yeni bir James Bond kitabının piyasaya sürüldüğü haberi geldi. 42 yıl önce son Bond romani "Ahtapot ve Gün Işığı" yayımlanan Fleming'in ailesi tarafından ısmarlanan "Devil May Care", Ingiliz yazar Sebastian Faulks imzasını taşıyor. Tanıtım toplantısmda kitabın Fleming'in tarzında kaleme alındığı açıklanırken içenği sır gibi saklandı. Yeni romanın içeriği hakkında sadece 1967'de geçtiği ve Bond'un Paris, Londra ve Ortadoğu yolculuğu yaptığı bilgileri verildi. Fleming'in 14 Bond romanı bulunuyor. James Bond karakterinin başrolde olduğu filmlerin sayısı ise bu yıl sonunda vizyona girecek "Quantum of Solace" ile 22 olacak. (BBC) İki başlı kaplumbağa Takara • Çeviri Servisi - Japonya'nın Moriyama kentinde bir ilkokul öğrencisi, iki başlı, kınnızı kulaklı bir kaplumbağa buldu. Okulun yakınlanndaki bir parkta bulunan kaplumbağaya çocuğun ismi olan ve Japoncada "hazine" anlamına gelen "Takara" adı konuldu. Öğrencilerin ve öğretnıenlerin maskotu haline gelen iki başlı kaplumbağalann eşine çok ender rastlandığını belirten uzmanlar, "Böyle kalabalık bir coğrafyada canlı bir iki başlı kaplumbağa bulunması şaşkınlık verici" diyerek Takara'yla ilgili yorum yaparken okul yönetimi çocuklann üzerine titrediği Takara'yı okul bahçesinde besleme karan aldı. Yüzyılın deneyinde Tilrk îderi • İSTANBUL (AA) - "Parçacık hızlandıncılanyla atotn altı parçacıklan çarpıştırarak maddenin nasıl oluştuğuna ilişkin birçok sırnn anlaşılmasını sağlamak" amacıyla "Yüzyılın Deneyi"nin yapılacağı Avrupa NükJeer Araştırma Merkezi'nde (CERN), 50'yi aşkın Türk bilim adamı yer alıyor. Yıldız Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Metin Subaşı, Ankara, Boğaziçi, Çukurova, Doğuş, Ortadoğu Teknik ve Yıldız Teknik Üniversiteleri uzmanlannın CERN'deki çalışmalarda üyc olarak yer aldığını söyledi. CERN'e ülke bazında tam üye olmak için yıllık 15-20 milyon dolar ödenmesi gerektiğini belirten Subaşı, Türkiye'de ise yüksek enerji fıziği alanmda büyük bir potansiyelin olup olmadığı tartışmalanyla üyeliğin geciktirildiğini öne sürdü ve "Merkeze ülke olarak üye olunsaydı 250 Türk bilim adamı orada olabilirdi. Kakaonun yararı • LONDRA (ANKA) - Zenginleştirilmiş bir fincan kakaounun diyabetli hastalarda kan damarlannın çalışmasını iyileştirmeye yardımcı olabileceği bildirildi. tngiliz yayın kuruluşu BBC'ye göre doktorlar, yüksek oranda zarar görmüş atardamarlara sahip hastalara bir ay boyunca günde 3 fincan özel formüle edilmiş kakao içmelerini önerdi. Sonuçlan "American College of Cardiology" adlı dergide yayımlanan Almanya kökenli aıaştırmaya göre kakao içen diyabet hastalannın atardamarlan belirli bir sürede nomıal fonksiyonunu yeniden kazandı. I-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog