Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 28 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 16 TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Dağdan înme 12.00 CINE 5 Güldürü Uçağı dağa düşen kentli bir gençle, yaşamını kurtaran yöriik kızının aşk öyküsü. Mctin Erksan'ın yönettiği filmin başrollerinde Fatma Gi- rik, Engin Çağlar ve Nüklıet Durıı oynuyor (1973). Banker Bilo 19.45 Fox TV Güldürü l Başlık parası biriktinnek için biiyük kente ge- len saf köy delikanhsı Bilo, karanlık işlere sü- riiklenerek banker olıır. Erlem Eğilmez"in Yavuz Turgııl vc Sadık ŞendiFin senatyosıından çektiği fil- min oyunculan, llyas Salnıan, Meıal Zeren, Şener Şen, Alıu Tuğba ve Münir Özkul (1980). Sinıon Sez 20.00 Star Macera (Siınon Sez) - Interpol ajanı Simon. acımasız bir silah kaçakçısının peşindcdir vc görcvi sı- rasında C1A ajanı Nick ile tanışır. Nick, kaçınlan bir kız için istenen fidyeyi verip kızı kurtannakla gö- revlidir. Kevin Elders'in yönettiği filmin başrolle- rinde, Dennis Rodman ve Dane Cook oynuyor. Bagger Vance... 20.15 TRT 1 Dram (The Legend of Bagger Vance) - Savannah kentinin en iyi golfcüsü olan Rannulph Junuh, sevgilisi Adele Invergordon'lamutlu biryaşam sür- mektedir. AncakBirinci Dünya Savaşı'nın başlaınası, bu mutluluğu sekteye uğratır. 15 yıl sonra geri dö- ncıı Rannulph, artık bir alkoliktir ve golf yeteneği de iyice zayıflanııştır. Düzenlenecek ycni turnuva, eski şöhretini kazanması için bir firsat olacaktır. Yön: Robert Redford. Oyn: Will Smith, Matt Damon, ChaılizeTheron, Bruce MeGill (2000 ABD, 125 dk). Bitmeyen... 20.30 CINE 5 Güldürü (77\ (Cloekwatclıers) - Iris, Margaret, Paula ve Ja- v > ne, aynı işyerinde çalışan dört gcnç kadındır. Hepsinin amacı, işlerinde iyi kariycr yapmaktır. lç- lerinden en hırslılan Margaret'tir. Paula, aynı za- manda iyi bir oyııncu olmanın da hayalini kuı- maktadır. Jane'in bitnıek üzere olan bir evliliği var- dır ve aklı daha çok bu konuyla meşguldür. Iris ise, her şeyi olıuiına bırakan sakin bir kadındır. Yön: Jill Sprecher. Oyn: Toııi Collette, Parker Posey, Lisa Kudrovv, Alanna Ubach (1997 ABD, 105 dk). 21.15/TNT/Benim.. Ayrıntı yanda 22.00 /CNBC-e/Tuya'nın... A. yanda Yüzüklerin... 22.00 Star Fantastik ©(The Lord of the Rings: The Two Towers) - 'Yüzüklerin Efendisi' üçlemesinin ikincisi olan fılmde, Orta Dimya'da güç dengesi değişiyor. tki Kule, Karanlıklar Efendisi Sauron'un evi olan Baraddur kulesi ve büyücü Saruman'ın kulesi bü- tün uygarlıklara karşı savaş açmak için güçlerini bir- leştirirler. Yönelnıen: Peter Jackson. Oyn: Elijah Wo- od, Ian McKellen, Liv Tyler (2002 ABD, 179 dk). Hannibal... 22.30 Kanal 1 Gerilim (Young Hannibal) - Hannibal ve Mischa Lec- ter, 2. Dünya Savaşı yıllannda daha çocuk yaş- tayken anne ve babalarını kaybeder. Lirvanya'da Sovyet yetimhanesinde kalan 16 yaşındaki Hanni- bal, yetimhanedeki arkadaşlarıyla anlaşamamakla- dır. Geceleri kız kardeşiyle ilgili korkunç kabuslar gören Hannibal, yetimhaneden kaçarak, amcasının yaşadığı Paris'e gider. Yönetmen: Petcr Webber. Oyunculan Gaspard Ulliel, Li Gong (2007 tngilte- re-Çek Cumhuriyeti-Fransa, 130 dk). Kan Sporu 2 00.30 Kanal 1 Macera (Bloodsporr 2) - Alex, çok iyi dövüşen bir hır- sızdır. Çok zengin bir işadamı olan Leung'dan cski ama çok değerli bir kılıcı çaldıktan sonra hap- se düşer. Hapiste Sun adlı bir adamla tanışır ve on- dan onurlu bir dövüşçü olmak için hcr şeyi öğrcnir. Alex, kılıcı bulup Leung'a geri vennek koşuluyla serbest bırakılır. Yön: Alan Mehrez. Oyn: Daniel Bernhardt, Pat Morita (1996 ABD, 90 dk). 01.00 / Fox TV / Çarpışma A. yanda O Yabcmeı O Yerliİzleyin Orta Degmez tv8 11.45 Adım Adım Çocuğum TV Servisi - Aile içüıde ya- şanan sorunların çocuk üze- rindeki etkileri, "Adım Adım Çocuğum" programının bu- günkü konusunu oluşturuyor. Avukat Şükran Şıpka ve psikolog Şirin Düvenci'nin konu hakkında bilgi vcrerck, izleyicilerin sonılarını yanıt- layacağı programi, Nur Onur hazırlayıp sunuyor. CNN Türk 20.00 '5N İK' TV Servisi - "5N İK" progranıında bu akşam, siya- setçi eşlerinin sosyal hayatlan mcrcek altına alımyor. Cüneyt Özdemir ve Soner Yalçın'ın hazırladığı yapım- da, siyasctçi eşlerinin sosyal lıayatlarınt neye göre düzen- ledikleri, giyimlerine kimin karar verdiği, Emine Erdo- ğan ile Hayrinüsa Gül'ün arasının bozuk olup olmadığı gibi konular ele alınıyor. NTV 20.30 Eko Diyalog TV Servisi - Türkiye ve dünya ekonoınisinde yaşa- nan son gelişmeler "Eko Di- yalog"da ele alınıyor. Asaf Savaş Akat, Deniz Gökçe, Taner Berksoy ve Mahtl Eğilmez'in karşılıklı sohbetinden oluşan yapımda bu hafta, yürürlüğe giren ye- ni istihdam paketi ve prim af- fı konuşuluyor. Programda ayrıca Türki- ye'deki siyasi gelişmclerin ekonomiye olan etkileri, bor- sa ve bankacılık sektöründe nelerin yaşanabileceği de iş- leniyor. CNN Türk 22.30 Ardant konuk TV Servisi - Fransız sine- masının ünlü oyuncusu Fanny Ardant, "Hayatım Sinema" programının bu haf- taki konuğu oluyor. Tiyatro festivali için lstanbul'a gelen Ardant, oyunculuk ve sinema kariyeri üzerine Muamnıer Brav'ın sorulannı yanıtlıyor. Programın ikinci bölümün- de ise, moda yazarı Melis Alphan, 30 Mayıs'ta vizyona girecek olan "Sex and The City"den yola çıkarak, "Sex and The Ciry" fenonıenini ve modaya etkilerini anlatıyor. Program, sinema dünyasın- dan haberler ve filmlerin ta- nıtımıyla sona eriyor. Bozkınn güçlü kadmı Berlin Film Festivali'nde Altm Ayı kazanan yapım, günün en iyi seyirliği. TV Servisi - CNBC-e'nin "Dünya Sineması Kuş,ağı"nda bu hafta, Moğolistan bozkırlanndaki güçlü bir kadının ayakta kalma mücadelesini anlatan "Tuya'nın Evliliği" adlı film gösteriliyor. Yönetmen Quanan Wang, senaryosunu Wei Lu ile yazdığı "Tuya'nın Evliliği" adh fılmde, Iç Moğolistan'da sakat kocası ve Çarpışmanm ardından TV Servisi - Çalıştıgı şirketi savunma görevini üstlendiği önemli bir dava- ya gitmekte olan genç avu- kat Gavin, çocuklarınm ve- layetini alabilmek için mah- kemeye yetişmeye çalışan Doyle'un arabasına çarpar. Acelesi olduğu için Doy- le'un tüm ısrarlanna rağmen sigorta işleriyle uğraşmaya yanaşmayan Gavin, Doy- le'a bir çek yazar ve dava- sına yetişmek için alelace- le olay yerini terk eder; an- FoxTV 01.00 Çarpışma - Changing Lanes / Yönetmen: Roger Michell / Oyuncular: Ben Affleck, Samuel L. Jackson, Toni Collette, Sydney Pollack, Richard Jenkins / 2002 ABD, 99 dakika. cak Gavin, davada kanıt olarak sunacağı çok mü- him bir dosyayı olay yerin- de düşünnüştür ve dosya, mahkemeye geç kaldığı için çocuklannın velayetini kay- beden Doyle'un eline geçer. Yargıç, dosyayı bulması için Gavin'e yanm günden az bir süre verir. Çocukla- nnın velayetini kaybettiği için Doyle'un kendisine çok kızgın olduğunu öğre- nen Gavin, ondan dosyayı ancak kaba kuvvetle alabi- leceğini düşününce işler iyice sarpa sanr ve iki adam arasında bir kovalamaca başlar. Temelde klasik bir kova- lamaca fılmi gibi görünen "Çarpışma", arka planında kaos içinde çalışmanın bir alışkanlık haline geldiği gü- nümüz toplumlannda iş ak- lâkının yerinin ne olacağı- nı sorgulaması ve Amerikan yaşam biçiminin ırkçılık gibi temel çelişkilerinin üzerine gitmesiyle benzer- lerinden ayrılıyor. Blixen'in Afrika anıları TNT 21.15 Benim Afrikam - Out of Africa / Yönetmen: Sidney Pollack / Oyn: Robert Redford, Meryl Streep, Klaus Maria Brandauer, Michael Kitschen, Malick Bovvens / 1985 ABD yapımı, 105 dakika. TV Servisi - Danimarka- lı yazar Karen Blixen'in, "Out of Africa" kitabmdan ve bunun yanı sıra Judith Thurman tarafından yazıl- mış biyografısinden derle- nen senaryosuyla "Benim Afrikam", yazann yaşa- mının, anılarının, Afrika günlerinin ağırlığını, kita- brndakinin tersine, serüven- ci fıl avcısı Denys Hat- ton'la olan ilişkisine veri- yor... Böylecefilm,Karen'in Afrikası'nı fon olarak alan romantik ve duygusal bir aşk serüvenine dönüşüyor. "Soylu olmak" ve de "yalnız kalmamak" için sevmediği bir adamla evle- nen, hikâyeler anlatmayı, yazmayı seven ve günün birinde kendini, 1910'lann Afrikası'nın göbeğinde bu- lan bir kadınla; hayatım kimseye, hiçbir yere ve fık- re bağlanmadan bildiği gibi yaşamayı özleyen bir serü- vencinin egzotik Afrika gö- rüntülerinde gelişen aşkı, tipik bir Hollywood teması. Belki eskinin Afrika film- lerine kıyasla tek fark, Ka- ren'in kişiliğinin ve yaşa- dıklannrn alabildiğine güç- lü bir kadın portresini yan- sıtması olabilir. Güçlü oyunculanyla öne çıkan fıl- mi kaçırmayın... Tarih Dersleri TV Servisi - "Tarih Dersleri"nin bu bölümünde, Osmanlı tmparatorluğu'nda insan hakları ve fıkir özgürlüğü konusu ele alınıyor. Özellikle Ittihat ve Terakki Partisi üzerine yaptığı çalışmalarla tanman Erol Şadi Erdinç'inkatıldıgı programda, Osmanlı Imparatorluğu'nun son yüzyılında önem kazanan insan hakları, fıkir özgürlüğü, baskı grupları ve bunlann çevresinde gelişen olaylar anlatılıyor. Yapımı, İlber Ortayü sunuyor. • NTV, 22.00 Başrollerde Meryl Streep ile Robert Redford oynuyor. iki çocuğuyla yaşayan güçlü bir kadının ayakta kalmaya çalışmasını anlatıyor. Film, Berlin Film Festivali'nden Altın Ayı'yı alarak hem bir sürpriz yapmış, hem de ilgi çekmişti. Tuya'nın yaşadığı diyann iklimi o kadar çetin ki, sağ kalmak bile bir mesele. Suyu uzaklardaki kuyulardan taşımak gerekiyor. Gene de, Moğolistan bozkırlarının kendine özgü bir güzelliği var. Wang'ın daha önce de birlikte çalıştıgı Alman görüntü yönetmeni Lutz Reitemeier'in kamerası da bu alışılmadık güzelliği ustaca yakalamış. Kahramanımız Tuya (Yu Nan), sakat kalmış kocası Bater ve iki çocuğuyla, tahta ve halılardan yapılmış bir kulübede yaşıyor. Bater, kuyu kazarken meydana gelen bir kaza sırasında sakatlanmıştır. Bütün yük, suyu getiren ve sürüyü güden Tuya'nın sırtındadır. Ancaİc Tuya da bir kamyonun altındaki adamı çekerken sırtından sakatlanır. "Tuya'nın Evliliği", belgesel ya da etnografık bir çalışma olmaktan uzak. tlkelliği ve zor şartları dışında, bildiğimiz kaygılar ve zaaflardan oluşan bir dünya da yaratıyor. Tuya, hayata karşı mücadele eden modern kadınların farklı koşullar altındaki bir örneği. Kocasının tavsiyesini tutarak, ondan boşanıp yeniden evleneceğini ilan ediyor. Tek şartı, yeni kocanın Bater'den ve çocuklardan sorumlu olması. Güzel bir kadın olduğu için de, bir anda kendini talipler arasında buluyor. Düğün günü ile başlayıp biten "Tuya'nın Evliliği", sona kalan iki talipten Baolier'nin varlığıyla gene değişim rüzgârlannın varlığını hissettiriyor. • CNBC-e, 22.00 TRT 2 22.10 Kırılma Noktası TV Servisi - Belgesel yapım "Kırılma Noktası"nın bu haftaki bölümü, Bangladeş'ten ekrana geliyor. Ramazan Öztürk'ün hazırlayıp sunduğu yapımda, Bangladeş'in zengin kaynaklara sahip olmasına karşın yoksulluktan neden kurtulamadığı araştırılıyor. Tv PROGRAMLARI 09.15 Çizgi Film Kuşağı 10.05 İyi Sabahlar 11.50 Di- zi: Ters Köşe 13.00 Ha- berler 13.30 Dizi; Evimin Er- keği 14.45 Ademler ve Havvalar 16.00 Ha- rika Çocuklar 17.25 Gece Bahçesi 18.05 Di- zi: Saraydaki Mücevher 19.30 Ana Haber 20.15 Yabancı Film: Bagger Vance Ef- sanesi 22.45 Sensiz Olmaz Olur mu 23.50 Bedirhan Gökçe ile Gecenin Kıyısında 01.25 Günün Ardından 01.45 Yerll Film: Berduş 03.20 Müzik-Klipler 04.00 Dizi: Saraydaki Mücevher (0 312 490 43 00). 09.30 Ekogün 10.30 Yurttan Haberler 11.15 Reçete 11.45 Günde Sanat 12.30 Ekogün 13.00 İş Günü 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Hayat Akar- ken 14.00 Haber 14.35 Günde Sanat 15.20 Ekogün 16.20 Yurttan Haberler 17.15 Gü- nün Konusu 17.25 1. Ligi Yükselme Karşı- laşması: Güngören Belediyesi - Bugsaşs- por (Canlı) 19.30 Hayatımız Sınav 20.00 Şe- hir Mekan 20.30 Kültür Sanat 21.00 Büyü- teç 22.10 Kırılma Noktası 23.00 Gün Bi- terken 23.35 Klasik Türk Müziği 01.05 Sağhkh Yaşam (0 212 259 72 75). >•••:•?» USTA BİR KALEM, UZUN SOLUKLU BİR EDEBİYAT İNSANI VE ARAŞTIRMACI BİR KIMLİK ÖNERYAĞCI KARDELEN PROGRAMIYLA 0 7 0 0 Sabah Gündemi 09.10 Başlama Vuruşu 10.10 Sağ- lıkHaltı 12.20 Ekonomi Poli- tik 13.10 Hakkınızı Arayın 14.10 Işin Aslı 15.10 Dünyanın Parası 16.00 Erken Baskı 16.50 3. Seans 17.10 Interaktif Spor 18.00 Haber 19.00 Sokağın Sesi 19.40 Dün Bugün Yarın 20.00 Mec- lis Kulisi 21.30 Öteki Tanık 22.00 Bugün 23.30 Full Ekran (0 212 449 07 00). 07.00 Geri Sayım 08.00 Kö- şe Yazılan 08.30 Yatırım Ko- mitesi 10.00 Piyasa Ekranı 10.30 Faiz 11.10 Yatınmcı Kli- niği 12.00 Finans Cafe (Canlı) 12.30 Sağ- lık Kültürü 13.30 İş Dünyasından 14.15 Dış Piyasalar 15.10 Günderrt 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 17.45 Çizgi Film: Avatar 18.15 Dizi: Scrubs 18.50 Dizi: Desperate Housewives 20.00 Dizi: The King of Queens 20.30 Dizi: How I Met Your Mot- her 21.00 Dizi: Dexter 22.00 Yabancı Film: Tuya'nın Evliliği 24.00 Dizi: The King Of Oueens (Tekrar) 01.00 Dizi: Dex- ter (Tekrar) (0 212 330 01 01). HER CARSAMBA 17:00 - 19:00 SAATIERI ARASINDA RADYO BARIŞTA... 06.30 Dizi: Sev Kardeşim 07.15 Dizi: Sihirli Annem 08.45 Dob- ra Dobra 10.30 Sabahların Sultanı 13.30 Şule ile Gün Ara- sı Haber Bülteni 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Çizgi Film: Şirinler 14.45 Esra Ceyhan'la 17.00 Dizi: Arka Sokaklar 19.00 Kanal D Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Haberleri 20.45 Dizi: Yaprak Dökü- mü 22.45 BKM Mutfak - Çok Güzel Ha- reketler Bunlar 00.30 Abbas Güçlü ile Bi- zim Mucitler 03.00 Dizi: Fırtına (Tekrar) 04.00 Dizi: Gümüş (Tekrar) 06.00 Sigara- nın Zararları (0 212 478 00 88). .—ı^. 07.00 Güne Başlarken 09.15 Ekonomi 10.00 Gu- »w»..Mihb,.<.. ne Başlarken 11.00 Günün Içinden 11.15 Yazı Işleri 12.30 Sektör 13.00 Günün Içinden 14.15 Spor 14.30 Dünya Bunu Konuşuyor 15.15 Yakın Plan 16.30 Piyasa Raporu 17.00 Ha- ber Merkezi 17.40 Ve İnsan 18.10 Gece Gündüz 19.00 Akşam Haberleri 20.00 Spor Haberleri 20.30 Ekodiyalog 22.00 Ta- rih Dersleri 23.00 24 Saat 23.35 Spor Ser- visi 24.00 24 + 00.30 Gece Gündüz 01.00 Haberler (OP72 335 00 00). konolO 06.30 Video Gag 08.00 Güzel 1 Gün 09.40 Dizi: Emret Komutanım 11.10 Dizi: Aşkım Aşkım 13.00 Gel Yarim Ol 15.00 Yerli Film: Lambada Gençlik Fırtınası 17.00 Yarışma: Süper Aile 18.45 Kanal 1 Ana Haber Bülteni 19.50 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.00 Yarışma: Çarkıfelek 22.30 Ya- bancı Film: Hannibal Doğuyor 00.30 Yabancı Film: Kan Sporu 2 02.10 Film: İki YüzlüfO 216 554 66 11). 06.30Kahyaltı Haberleri 08.20 Ne Pişirelim 08.50 Kadının Gücü 10.45 Dizi: Saklambaç 12.30 Çizgi Film: Red Kit 13.00 Gün Ortası 13.20 Kadın Olmak 14.45 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber 20.00 Dizi: Avrupa Yakası 23.10 Gül- ben Ergen'le Sürpriz 01.30 Beyin Fırtınası 02.40 Dizi: Karayılan (0 212 354 30 00). 08.40 Dizi: Marina 10.00 Yeni- den Başlasın 13.00 Haber 13.25 % İ M İ * Deryalı Günler 15.00 Serap Ez- gü ile Biz Bize 17.15 Dizi: Çat- kapı 19.00 Show TV Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Sayfası 20.00 Var mı- sın.Yok musun 23.00 Dizi 24.00 Haber özel 01.00 Pack Shot 02.00 Yeniden Başlasın 05.00 Haberler (0 212 355 01 01). J 07.00 Dizi: Hayırdır Inşallah 08.00 Çizgi Film Kuşağı kanalturk 09.30 Sağlıklı Günler 10.00 Sabah Keyfi 11.30 Yemek Bahane 13.00 Editör Ma- sası 14.00 Hayatın Aynası 16.00 Ekonomi Gündemi 16.45 Çizgi Film Kuşağı 17.30 Di- zi: Hayırdır Inşallah 19.00 Ana Haber Bül- teni 20.00 Gel de Katılma 21.30 Dünyanın Sokakları 22.00 5. Boyut 24.00 Haberler 01.00 Gel de Katılma (0 212 355 85 00). 08.00 Racheal Ray Show 09.00 Dizi: The O.C. 10.00 The Martha Stewart Show 12.00 Ellen Show 13.00 Dizi: Hollyoaks 14.30 The Martha Stevvart Show 15.30 The O.C. 16.30 Ellen Show 17.30 Hollyoaks 20.00 Dizi: Cheers 20.30 Hollyoaks 21.00 Dizi: Footballer's Wi- wes 22.15 Dizi: It's Alvvays Sunny In Phi- ladelphia 23.00 Conan O'Brien 24.00 Higs- takes Poker (0 212 335 00 00). H A B E R 07.00 Uyandırma Servisi T i i o K 09.15 Sabah Raporu 10.101 U l u l Medikal 11.10 Ekonomi Gün- demi 11.30 Parantez 12.30 Spor 13.00 13 Ajansı 14.10 Piyasalar Ba- kış 14.30 Parantez 16.15 Piyasalarda Bu- gün 17.15 Spor 18.10 Fihrist 18.30 Söz Sen- de 19.30 Haber 20.30 Olaylar ve Gerçek- ler 22.00 Özge özsağman ile 1 Gün 23.00 Bu Gece 00.30 Fihrist (0 212 313 60 00). 06.40 Gün Başlıyor 07.00 Uyan Türkiye 08.10 Her Eve Lazım 08.45 Dizi: Rosalinda 10.00 Anm BalımPeteöim 13.00 Gün Orta- sı 13.20 GeTBarışalım 15.30 Es- ra Erol'la Izdivaç 18.50 Ana Haber Bülteni 20.00 Yabancı Film: Simon Sez 22.00 Ya- bancı Film: Yüzüklerin Efendisi 2 - İki Ku- le 02.00 Esra Erol'la Izdivaç 04.00 Hakan'la Geziyorum (0 212 413 50 00). 07.00 Bu Sabah 08.30 Çizgi Film Kuşağı 09.00 Başkentten 10.00 Haberler 10.15 Her Sa- bah 11.45 Adım Adım Çocu- ğum 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Ha- yatta Ne Varsa 15.30 Çizgi Film Kuşağı 16.00 Başarıya Doğru 17.15 Duru Muhab- betler 19.30 Ana Haber Bülteni 20.20 Spor 20.40 Sanatla 30 Dakika 21.30 Sırbistan- Rusya Maçı (Canlı) 23.30 Anılarla Müzik 00.20 Haber Aktif 01.35 Duru Muhabbetler (Tekrar) (0 212 288 51 52). âT^~% 08.00 Hayat Başlıyor 09.00 \ _ ' —, Klip Pınarı 10.00 Çizgi Film \ C e m T V 11.10 Hayatın Getirdikleri 13.00 Haberler 13.30 Can Sağlığı 14.30 MuzafferÖzdemirli Dakikalar 15.10 Sizin Seçtikleriniz 17.10 Türkü Bah- çesi 19.00 Ana Haber 20.00 Çiçeklerin Se- si 22.00 Oy Bizim Eller 23.00 Nilgün Mete ile Açılım 24.00 Haber (0 212 639 74 31). ,,-.. 08.00 Televizyon Gazetesi i U L U S A L 10.00 Edebiyat Söyleşileri 11.10 Çizgi Sinema 12.10 Emek Dünyası 13.10 Ha- ber Artı 14.00 Neler Oluyor 15.00 Haberler 16.00 Enerji Dosyası 17.00 Haberler 18.00 Muhtar'ın Sesi 19.00 Haber 19.45 Haber Ar- tı 20.30 Geçim ve Tutum 21.30 Gündemin Ötesi 23.00 Haber (0 212 251 50 90). 09.00 Dizi: 8 Simple Rules 09.30 Dizi: Hope and Faith 10.00 Ya- bancı Film: Şanslı Jim 12.00 Dizi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı Intikam 14.00 Dizi: Yargıç Amy 16.00 Film: Sil Baştan 18.00 Dizi: Ya- kın ve Uzak 18.30 Dizi: Will & Grace 19.15 Dizi: Frasier 20.00 Dizi: Hotel Babylon 21.15 Film: Benim Efrikam 23.45 Dizi: Law and Order (0 212 326 40 00). 09.00 Parametre 10.15 Afiş 11.30 Emlak Yaşam 12.00 İş Yemeği 13.00 Ajans 14.35 Çıkış Yolu 15.10 Farkında mısınız 15.40 Bakış 16.20 Türkiye Kupa Peşinde 17.00 Seans Ana- liz 17.30 Editör 18.10 Afiş 19.00 Şirin Payzın'la 360 Derece 20.00 5N 1K 20.30 Her Yerde Bir Haber Var 21.30 Hayatım ve Şehrim 22.30 Hayatım Sinema 23.00 Ge- ce Görüşü (0 212 413 56 00) ^ y f 08.30 Dobra Dobra 10.15 i j L Lerzan Mutlu Herkes Mut- lu 12.00 öğle Gündemi 12.45 Su Gibi 15.30 Dizi: Unutma Beni 16.45 Dizi: Bez Bebek 18.45 Haberler 19.30 Spor 19.45 Yerli Film: Banker Bilo 21.45 Ko- medi Türk 23.30 Bizden Kaçmaz 01.00 Film: Çarpışma (0 212 454 71 71). ffil 07.00 Çizgi Film Kuşağı 12.00 Yerll Film: Dağdan Inme 13.30 Yerll Film: Gü- nahsız Yetim 15.00 Dizi: Posta Kodu 15.45 Yerli Film: Kücük Beyzade 17.15 Çizgi Film Kuşağı 18.45 Di- zi: Posta Kodu 19.40 Ana Haber Bülteni 20.30 Yabancı Film: Bitmeyen Saatler 22.15 CineTube 22.45 Yabancı Film: Ad- renalin 23.50 Haber 00.50 Yabancı Film: KirlilşfO 212 448 80 00). 11^»., • E_ 09.00 Film: Kar MucizesiV ' » M X ' 10.30 Yabancı Film: Sa- vaşçı 12.20 Yabancı Film: Kayıp Şehir 14.50 Yabancı Film: Ripley Yer- altında 16.35 Yabancı Film: Duygudan da Öte 18.30 Yabancı Film: Müstehcen Çiz- meler 20.30 Yabancı Film: Kar Patileri 22.15 Yabancı Film: Her Şey Aydınlandı 00.10 Yabancı Film: Jekyll + Hyde 01.40 Film: Tarih Öğrencileri (0 212 326 00 00). 07.30 Günaydın Avrasya 09.30 Paraliz 10.15 Sağlık Karnesi 11.15 Sıcak Haber 12.15 Spor 12.30 Belgesel 14.00 Haber Masası 15.15 Spor 17.15 Bir Arada 19.00 Ana Haber 19.45 Spor 20.00 Büyülü Perde 20.45 art Istanbul Merkez Bi- nası Açıhş Töreni 23.00 Gündeme Dair 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). 09.00 Biz Bize 11.00 Kaliteli Ya- şam 14.30 Yurt Gündemi 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.00 Or- kestra Akademik Başkent 18.30 Dil Yarası 19.55 Depremin Göl- gesinde 20.00 Haber 21.00 Ülkeler Belge- seli 21.30 Yurdun Sesi 22.00 Halkın Gün- demi 22.30 Yüzler, Sesler, Sokaklar 23.00 Hariciye Kliniği (0 312 234 14 34). 08.30 Gerçek Gündem 10.30 Eko Flash 11.00 Dizi: Mühürlü Güller 12.30 Yerli Film 14.30 Dest-i Izdivaç 19.45 Flash Ana Haber 20.40 Yalan Yok 23.50 Gece Hattı 01.00 Dizi: Sırlar Alemi 02.15 Flash Haber 03.00 Yabancı Film 04.45 Dest-i Izdivaç (0 212 256 82 82). er Düzdemir BAŞARIYA DOĞRU 1 6 : 0 0 EURO 2008 HAZIRLIK MAÇI
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog