Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

28 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 15 Marina Rebeka, 2007'de Roma'daki Santa Cecilia Konservatuvan'ndan mezun olmuş gencecik bir yetenek Mersin'de yedinci festival M ersin Uluslararası Müzik Festivali yedinci yılına Avrupa Festivaller Birli- ği'nin bir üyesi olarak girdi. Açılış konserleriııi Emil Tabakov yöneti- mindeki Bilkent Senfoni Orkestrası gerçekleştirdi. llk konserde son za- manın parlak kemancılanndan Jani- ne Jansen, Bruch konçerto gibi du- ru bir yapıt çaldığı halde gönülleri fet- hetmiş. Ben ikinci gecenin konserini izleyebildim. Bu kez Bilkent Orkes- trası'nın iki operacıya eşlik ettiği bir gala konseri vardı programda: Leton- yah soprano Marina Rebeka, 2007'dc Roma'daki Santa Cecilia Konserva- tuvan'ndan mezun olmuş gencecik bir yetenek. Rossini Festivali'nde Madanı Cortese rolüyle bir anda dikkatleri üze- rine çekmiş. Ekim ayında Alman- ya'da düzenlenen Uluslararası Yeni Sesler Yanşması'nda birincilik al- mış (Bu yanşmanın 2001 yıhndaki bi- rincisi Türk basbariton Burak Bilgi- li olmuştu). 26 yaşındaki Marina Re- beka, aynı mevsira içinde Viyana Volksoper'de Violetta'yı oynanuş, ardından Berlin'deki Komische Oper'de Handcl'in "Teseo" operasmda Agilea rolünü üst- lenmiş, Meslek yaşamının ba- şındaki bu gencecik soprano- ya şimdi art arda teklifler yağ- makta. Onu yıllar sonra dün- yanın en ünlü sahnelerinde duy- duğuınuzda bu konserine tanık olduğumuzu düşünmekle kı- vanç duyacağız. Pınl pınl, coş- ku dolu bir ses. Aydınlık, rahat, yumuşacık bir lirik soprano tonu. Aynı zamanda dramatik yetisini de ser- giliyor sahnede. Gecenin diğer solis- ti tenor Aldo di Toro, Avustralya do- ğumlu. 2000 yılında Avustralya Ope- ra Federasyonu'nun ödülünü kazanmış ve Bologne Tiyatrosu'nda görev almış. Avrupa genelindeki pek çok yanşmada ödüller derlemiş; CD ve DVD kayıt- lanna sahip. Tenor olarak tatlı bir to- nu var, sesini denetlemesini bilen, karakter sahibi bir operacı. Her iki sa- natçının da anadili kadar iyi bir ttal- yancayla söylediği birbirinden güzcl aryalar ve düetler büyük bcğcni top- ladı. Mersin Festivali kentin tarihi yö- relennde ve kültiir merkezindc dcvanı ctnıekte. Bu akşam Murat Kodallı yö- netimindeki Mersin Opera ve Bale Or- kestrası'nın programında Hasan Fe- rit Alnar'ın "Raııun Konçertosu" ve Nevit Kodallf nın "Hürrem Sul- tan Bale Süiti" yer alacak. Yann ak- şam, daha geçenlerde Boğaziçi Üni- versitesi konserleri serisinde izledi- ğimiz Eclipse topluluğunun renkli gösterisi var: Bir masaldan yola çı- karak danslan, şarkılan ve özgün 17. ALLEGRO yüzyıl çalgılanyla sahnede Ispanyol Rönesansını yaşatıyorlar. Oda müzi- ği gruplanyla devam eden etkinlikler 2 Haziran akşamı Leipzig Yaylı Çal- gılarKuvarteti'nin sunacağı "Erken Romantik Dönem" yapıtlanyla son bulacak. Festivallerin organizasyonu, yer- leşmesi, lanınması ve saygınlık ka- zanması yıllar içinde gerçekleşiyor. Hcr şeyden önce izleyiciyi festival hat- tası içinde keyifli dakikalai" geçirece- ği ve bilgisini pekiştireceği nitelikli et- kinlikler bekliyor. Festival düzenle- yicileri izleyiciye karşı bu güveni ka- zanınca, daha büyük kalabahklara ulaşılıyor, daha da önemlisi güçlü sponsorlann desteğini buluyorlar. ts- tanbul, Ankara, tzmir, Aspendos gibi kentlerimizin yanı sira Mersin'deki festivalin de daha geniş kitlelere uzanarak evrilmesi kaçınılmaz. BoRUSAN'DAN MÜZİK FESTİVALİ IÇİN KARİKATÜR- LÜ DUYURULAR Uluslararası lstanbul Müzik Festi- vali haziranın ilk haftasından başla- yarak gündemimize oturacak. Festivalin ana sponsoru Borusan, bu kez karikatüılerle geniş kitleye tanıtım yapıyor. Beş karikatür- cünün, (Ergün Gündüz, lrfan Sayar, Piyale Madra, Hasan Kaçan ve Latif Demirci) çizdiği klasik nıüziğin güncel yaşamla ilişki- li karikatürleri kentin her yerinde ser- gileneeek. Halkın gündelik yaşamın- dan alınan imgelerle işlenmiş çizgiler mutlaka geniş kitlenin nıerakını uyan- dıracaktır. Borusan'm lstanbul Festi- vali'ne desteği diğer kentlerimizdeki kuruluşlara da ömek oluşturmalı, her büyük kuruluş sanat festivallerine destek olmayı bir yerde görev edin- meli. NEVVYORKTA ILHAN MIMAROĞLU KONSERI YıllardırNew York'ta yaşayan bes- teci/düşünürümüz İlhaıı Mimaroğlu (d. 1926) için bu akşam, yine Ameri- ka'da yaşayan piyanistinıiz Meral Güneyman ve vokalist Jannis Siegel tarafindan New York'un Yamaha Sa- lonu'nda bir konser düzenleniyor. Programda Skryabin, \Vebern, Cho- pin, Gershvvin, Duke Ellington gibi değişik bestecilerle Mimaroğlu'nun da piyano yapıtlan ve Güneyman tara- findan piyanolu üçlü ve ses için dü- zenlenmiş "4. Kuvartet'M yer alacak. : Mehmetçik Oratoryosu sahnede Kültiir Servisi - Emekli Orge- neral Aytaç Yalman'ın yaz- dığı Mehmetçik Oratoryo- su'nun ilk gösterimi Kadı- köy Belediyesi Caddebos- ; tan Kültür Merkezi'nde ya- 1 nn saat 20.30'da yapılacak. I Doğuş Holding'in desteği 1 ile kompozitör Mete Sak- j pmar'ın bestelediği, ün- J [ lü keman sanatçımız ve orkestra şefı Hakan Şen- soy yönetiminde Kadıköy Bele- diyesi Filarmonia lstanbul Orkestrası'nın ses- lendireceği oratoryonun ilk gösterimi ücretsiz olacak, sonraki gösterilerinden elde edilecek ge- lir ise Mehmetçik Vakfı'na bağışlanacak. Edip Cansever anılıyor Kültiir Servisi - Şair Edip Cansever, ölümünün 22. yılında anılıyor. Intemet üzerinden e-posta olarak yayımlanan Cumartesi şiir dergisinin çağnsıyla şa- irler ve şiirseverlerin Edip Cansever'i anmak için bugün lstanbul Kadıköy/Mendirek'te bir araya ge- lecekleri belirtildi: "Her yıl olduğu gibi şiirlerin okunup şarkıların söylendiği anma etkinliğini bu yıl şiir okurlarınca 'Umutsuzlar Parh' ola- rak adlandırılan yerde gerçekleştireceğiz. Bii- tün şiir dostlarını ve şairleri bugün saat 19.00'da başlayacak etldnliğimize katılmaya ça- ğınyoruz" denildi. İkinci Yeni dalgasırun önde ge- len şairlerinden olan ve lstanbul'da 8 Ağustos 1928 yılında doğan Edip Cansever 28 Mayıs 1986'da yaşamını yitirdi. ! www.evinilyasoglu.com Tarabya Atölyesi 'nden karma sergi... Kültür Servisi - Hayrettin Sönmez'e ait Tarab- ya Atölyesi ressamlanndan Üm- nıühan Yıldız, Nenıika Yurt- can, Dr. Aydemir Serbest, Inci Karaca ve Ayten Dal- gıç'a ait resimlerden oluşan karma sergi bugün lstanbul Yeminli Mali Müşavirler Odası'nda açılıyor. 7 Hazi- ran'a kadar açık kalacak olan sergi pazar günleri ha- riç her gün saat 18.00'e ka- dar izlenebilir. GÜZELİN ARDINDA BERTAIV ONARAN 'Sanı Sıcak Bir Pencere' "kayınlann arasında/ san sıcak bir pencere" demişti büyük ozan Nâzım Hikmet; 46 yıllık amansız Amerikan ambargo- sundan sonra bu dizeleri şöy- le düzeltmek gerekiyor Küba'yı anarken: "mayınların arasında/ sarı sıcak bir pencere". "0 san sıcak pencere"ye bak- maya iki sevdalı Türk gitmiş bi- zim gibi: Gazeteci Cüneyt Gök- su ile fotoğrafçı Serpil Yıldız; 2003 Eylülü ile 2005 Nisan- Mayısı'nda birer ay kalmışlar. Ve Küba halkını, yaşamını yakından tanıyabilmek için, bizim gibi otellerde değil, özel casa'larda {evlerde) kalmışlar; genellikle kamu araçlarıyla, birçok yeri dolaşmışlar. Bu yüzden tanık- lıklan daha dolaysız, daha sıcak. Yine Nâzım Usta, Havana Röportajı adlı şiirinin biri yerin- de: "Meğerse ne çok ve he- mencecik söylenecek sözleri varmışl genç sosyalist devrim mimarlannın/ işçilere, köylülere, aydınlara..." der; bizim gibi, Cüneyt Göksu ile Serpil Yıldız da o genç devrim mimarlarının 1492'den beri amansızca, acı- masızca sömürülmüş, ezilmiş, horlanmış bu güzelim halkın toplumsal yapısının tepeden tırnağa nasıl değiştirildiğini; başlangıçta ABD ile karşılıklı saygıya dayalı hakça ilişkiler kurmak isteyen, bunun için o ül- keye giden Fidel Castro'nun, özellikle halkının esenliği için ka- çınılmaz saydığı toprakların köylülere dağıtılmasından son- ra {üstelik bu dağıtılan toprak- Iar arasında küçük de olsa bir toprak ağası sayılabilecek ba- basının da toprakları vardır) ka- çınılmaz zorunluluktan ötürü adım adım Sovyetler'e yaklaş- masını; hele ünlü Sovyet füze- leri bunalımının ardından ara- daki işbirliği ve yardımlaşmanın artışını; buradan alınan güçle ül- kede okumaz yazmaz insan bırakılmayışını; bütün yurrtaş- ların sağlık güvencesine ka- vuşturulmasını; devlet başka- nından sokakları temizleyen adsız sansız insana dek herke- se aynı saygı ve özenin göste- rilişini; Küba'nın Ankara Bü- yükelçisi Sayın Ernesto Gomez Abascal'ın da bir söyleşide üstüne basa basa vurguladığı gibi, askerler de içinde hiç kim- seye en küçük bir ayrıcalık ta- nınmazken, ana karnından baş- layarak bütün çocuklara nasıl inanılmaz bir ayrıcalık tanıdık- larını gözleriyle görüp sapta- mışlar. Bütün dünyanın başlıca so- runu olan doğumdan hemen sonra ya da küçük yaşta çocuk ölümlerinin Küba'da hemen he- men sıfırlanışını; ortalama öm- rün ABD'yle yanşırcasına 76'nın üzerine çıkışını; işsizlik diye bir kavramın bulunmayışını se- vinçle, övgüyle yineliyorlar ki- tapiarında; ve hele 89'da Ber- lin Duvan'nın, 91'de de SSCB'nin yıkılmasından sonra dışsatımın yüzde 85'ini bir ge- cede yitiren Fidel'in, BM'de, hani şu uygar (?) geçinen bütün ulusların temsilcilerinin karşı- sında, tam 4 saat konuşarak "bugün ABD'nin Küba'ya ve halkına uyguladığı, çoluk çocuk, genç yaşlı, kadın erkek bütün Kübalıları toptan yok etmeyi amaçlayan bu ambargo aslında tam bir SESSİZATOM BOM- BASI'dır" dediği zor dönemde topraklarını Devrim'den önce- ki yıllardaki gibi karasabanla sürmek zorunda kalışlarını; ya- kıt ve taşıt yokluğundan kam- yonlara ya da derme çatma oto- büslere sözün gerçek anla- mında balık istifi gibi doluşup bir yerden öbürüne gidişlerini gör- memiş olsalar bile, evlerinde ya- şadıkları Kübalılardan dinle- mişlerdirsanırım. Onlar ilk gezilerini ancak 2003'ün Eylülü'nde yapabil- mişler. Oysa o yıl, 91'de baş- layan insanlık-akıl dışı diren- menin meyvesini vermesi do- layısıyla Fidel, ünlü Devrim Ala- nı'nda, 1 Mayıs kutlamaları sı- rasında, her zamanki gibi gö- zünün önünde toplanmış bir iki milyonluk kalabalığa övünçle, sevinçle şunu haykırdı; "Dü- şüncelerih, dünyanın en geliş- miş, en karmaşık silahlarından çok daha etkili olduğu konu- sundaki köklü inancımız sarsıl- madan sürmektedir. öyleyse, Kesin Utkuya Dek Hep lleri!" Bu dediği o kadar doğru ki, şu anda 81 yaşında, yüzlerce öl- dürme girişiminden kurtulmuş, ama halkının, giderek dünya halklannın esenliği, sağlığı, mut- luluğu uğrunda geçirdiği uygu- suz gecelerin, sayısız gerilimin kaçınılmaz sonucu hastalığının yarattığı bedensel emeklilik dö- neminde düşünsel etkinliği bir an kesilmedi; tahıldan araba ya- kıtı yapmaktan bütün dünyayı bekleyen açlık, savaş, kıyım tehlikelerine değinen uyarıcı yazıları birbiri ardından boy- gösteriyor ABD'ye ve bütün öbür karartıcı anamalcı haber kaynaklarına inat kurduklan La- tin Amerika basın sitesinde. Yaşama umudunuzu tazele- mek, düşüncelerin her şeye karşın bütün silahları yenece- ğine duyduğunuz inancı pe- kiştirmek istiyorsanız, hemen alın Beyaz Vizyon Yayınları'nın bastığı San Sıcak Bir Pencere'yi! Nuri Bilge Ceylan'ın kazan- dığı ödülü de, yaptığı onurlu ko- nuşmayı da yürekten alkışlıyo- rum. bertanonaran@hotmail.com _ - 8ODRUM / mit£ u McnueldHotelBodrumun încisî Bitez koyunda mayıs ayt dosfiar arasında tatil keyft fırsatı Denize sıfır özel plajlı, botanik bahçesini andıran doğasıyla mavi ve yeşilin bütünleştiği tatil cennetidir... 20 Yılı aşkın kaliteli ve güleryüzlü hizmeti ile özenli ve titiz mutfağı ile ... m H ı 111* 1 ı\n Aı/1 1 jp* N1 / TURUNÇ • MAHMÂKtS ÖZtL PLAJ, DENİ7E SIFIR, YÜZMt HAVUZU. ÇOCUK HAVU7U. HAVUZUAH. OÜALAIÎ13A; KİIMA, Trt-EFON. Tv, FON MAKfNASI- 01 HAZİRAN - 14 TEMMUZ Kiş! başı Tam Pansiyon Plus/Gcce 80.-YTL iabahı B0*ı ık|wn tpk bflta nmwMndald »Ikottflj If klw ıi.ıim. Ptntiinmn Ikl ki>ilik od<id Aynı IMI.,.1.1 .l'üncü l.ı ,ı (2 12 y.>;} %S0, 0-2 v 1 ' 1 ÜCf»t8 RfcZtRVASYON TOİİ 0(252)4767190 - 9 1 InloePhoto KAMPANYA Erken rozervasyonda ilk 20 odnyn Nakit ödemede %30 veya 8 Taksite kadar ödemede %15 indirim. 1 ki>i h.i-..ı ı.ııUİM. 12 y*| ••Mııl KZS ıı.ctıı iınl.ılır ıclir. Dağmlmış pazar yerlerine benziyor şimdi istasyonlar Ve dağılmış pazar yerlerine memleket ' Geltniyor içimizden hüzünlentnek bile... Edip Cansever'i ! yirmi ikinci ölüm yıldönümünde sevgiyle, özlemle antyoruz. OTELİMİZE AİT TEKNEYLE ÜCRETSİZ TEKNE TURLARI Tel: 0252.363 79 04 GSM: 0533.722 81 81 Daha fazla bilgi için: http://www.manuelahotel.com HUNNAP' [AN Tarih, Deniz ve Oksijeni ile, Kazdağt eteklerinde, İOOOytllık geçmişi olan, taş evleri ile dikkat çeken tarihi Adatepe Kö'yü içinde, 250 ytllık otantik mekanlartnda, konuklartm ağırhyor. Cumhurîyet Okurlanna özel indirim. Adatepe Köyü - Küçükkuyu - Çanakkale - Türkiye Rez. Tel :+90.286 7526581 Faks : +90.286 7522066 GSM: 0533.4363232 http://www.hunnaphan.com E-mail: info@hunnaphan.com TrekSigortf ile geleceğiniz kontrol altında... Tüm branşlarda karşılaştırmalı Jr^ flyatteklifleri en uygun ödeme seçenekleri ile burada sigortalı olun, ^ geleceğe güvenle bakın. TtekSigortâ lâüVENLİ GELCCEK UZMANIİ Jİt. fırsatıyla CAGRIMERKEZİ (0212)51440 ULUSAL BUGUN ENERJI DOSYASI Unal Erdoğan Enerjide uygulanabilir doğru politikalar .. 1 GEÇİM VE TUTUM 21:30 GÜNDEMİN ÖTESİ Aslında ne oldu? Gündemi nasıl yorumlamalı? www.ulusalkanal.com.tr D-Smart 78. kanaldavıt D^STLAR TIYATR^SU sıvas93Yn/nn-YonriMi GENCO ERKAL Muıık FAZIL SAY Olyıl Ö2LEM KAYA SON 2 OYUN 31 Mayıs C.tesi 20:30 ^ = : ^ = s Muammer Karaca Tiyatrosu (0212) 252 59 35 i f g p £ 5 | 6 Haziran Cuma 20:30 W^m / Caddebostan Kültür Merkezi (0216) 467 25 68 w J ^ ^ * T o m E F E S l'ilsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. I-
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog