Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 14 on'dacaz ızyaşında kultur@cumhuriyet.com.tr DEFNE GOLGESt TURGAY FtŞEKÇİ I I Kültür Servisi - Bu yıl sekizincisi düzenienen Afyonkarahisar Caz Festivali 2 - 9 Haziran tarihle- ri arasında ya- pılacak. Afyon'da öncmli bir caz dinlcyici kitlesi yarataıı ve her yıl me- rakla beklenen festival, bu yıl tamamen açıkhava konserle- rinden oluşuyor. Festivalin açılış konserinde Sudanlı, Çek ve Türk sanatçılardan oluşan. özellikle bu konser için bir ara- ya gelecek olaıı çok özel bir dört- lü sahneye çıkacak. Dörtlü, Prag'dan katılan Sudan asıllı "ses büyücüsü" Ridina Ahnıcdova, ünlü Çek piyanist Beata Hla- venkova, Türkiye'den usta basçı Raci Pişıtıi- şoğlu ve Türk cazının önemli genç kuşak da- vulcusu Erdinç Şenol'dan oluşuyor. Festiva- lin ağır konuklan arasında Türk cazının büyük ustalan, dünyamn en iyi caz gitarcılanndan Ne- şet Ruacan ve Kamil Özler ile dünyaca ün- lü perdesiz gitar ustası Erkan Oğur vc Isma- il Hakkı Demircioğlu gibi isimler bulunuyor. MüZİKALDOSTLUK Garanti Bankası'nm da desteğiyle bu yıl Af- yon-Prag kentleri arasmdaki müzikal dostluk bir adım daha ileri taşındı. Çek ve Türk mü- zisyenler bir araya gelerek festival için yeni top- luluklar oluşturdular. Açılış konserini verecek olan Çek ve Türk sanatçılann oluşturduğu dört- lünün yanı sıra bir diğer önemli Çek-Türk or- takhğı ile cazda "gitarın en iyileri" bir araya geliyor. PATRICK KARPENTSKI... Dünyaca ünlü caz gitaristiıniz Neşet Ruacan ve Türk cazının önemli isıni Kamil özler ile Çek Çumhuriyeti'nden tanınmış gitarcı Patrick Karpentski'nin verecekleri üçlü gitar konse- ri, festivalin kaçınlmayacak konserlerinden ola- cak. Yine Çek ve Türk müzisyenlerden oluşan Leoan Prokopcova Dörtlüsü'nün solisti ge- çen yıl grubuyla birlikte unutulmaz bir açılış konseri veren Leona Prokopcova. Grubun di- ğer üyeleri gitarcı Patrik karpentski, basçı Ozan Musluoğlu ve davulcu Onur Okutan. Festivalin en sıradışı konseri ise Ridina Alı- medova'nın vereceği tek kişilik konser olacak. Fransa'dan katılan Trio Pa'İante festivalde La- rin ve Brezilya rüzgârlan estirecek. Grup La- tin cazının üç önemli ismi; Jose "Cuchy" Al- nıeida. Carlos Esposito "Kutimba" ve Feli- pe Monque'dan oluşuyor. 8. Afyonkarahisar Jazz Festivali'nde her yıl oldugu gibi bu yıl da konserlerin yanı sıra, sanat ve kültür söyleşi- leri, atölye çahşmalan, sergiler, kitap standla- n ve belgesel gösterimleri gibi pek çok etkin- lik yer alacak. Festival kapsamında kente ge- lecek olan sanat ve kültür dünyasının önemli isimleri, Afyon'a bağlı ilçe ve köy okullann- daki öğrencilerle sanatın pek çok farklı alanı ile müzik arasındaki etkileşimi konu alan söyle- şiler ve atölye çalışmalan yapacaklar. Ankara 'da sempozyum ZEYNEP ALTAY Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürlüğü ile Ankara Üniversi- tesi Dil ve Tarih-Coğrafya Fa- kültesi'nin (DTCF) düzenlediği 30. Uluslararası Kazı, Araştımıa ve Arkeometri Sempozyumu DTÇF Farabi Salonu'nda önceki gün başladı. Açılış töreninde Prof. Dr. Ufuk Esin saygıyla anıldı ve Dr. Fahriye Bayram ve Levent Vardar'ın danışmanlı- ğında çekilen TRT 2 30. Yıl Bel- geseli izlendi. Belgeselde kazı ta- rihimiz ve müzeciliğimiz anlatıl- dı. Bilim Kurulu adına açılış ko- nuşmasını yapan DTCF Arkeoloji Bölüm Başkanı Prof. Dr. Coşkun Özgünel kazı proje ve ekiplerinin düzerüenmesinde dikkat edilme- si gereken bilimsel ve etik so- runlara değindikten sonra, 2008 kazı mevsimi başlarken çok sı- kıntı yaratan 'ödeneğin i) özel idarelerince verilmesi' uygula- masının değiştirilerek eski uygu- lamaya dönülmesini istcdi. Rektör Prof. Dr. Nusret Aras da ar- keoloji alanına katkıda bulun- maktan mutlu olduklarım belirt- tikten sonra kazı ödeneklerinin hâlâ çok zayıf kaldığını vurgula- dı. Kültür Varlıklan ve Müzeler Genel Müdürü Orhan Düzgiin, geçen yıl kazı, restorasyon ve yü- zey araştırması olarak toplam 432 bilimsel çalışma için 14 mil- yon 563 bin YTL harcandığını, bu yıl koruma kazılarına öncelik ve- receklerini açıkladı. Kültür ve Turizm Bakanı Ertuğrul Gü- nay ise "Görevimiz, döncnı, çağ uyırıııaksı/ın, uygarlıklar arasında herhangi bir ayrıın yapmaksızın, bu topraklarda ne varsa hepsine sahip çıkmak, bize ait olduğu duygusuyla dö- nüp dünyaya tanıtmaya çalış- maktır" diyerek arkeolojiye ver- dilderi önemi dile getirerek öde- nek aktanna konusundaki sıkın- tılan aşma konusunda da işbirli- ği yapacağını açıkladı. Üç ayn sa- londa 300'den fazla bildirinin sunulacağı sempozyumun açılış oturumunda ilk sunumu yapan Prof. Dr. Halet Çambel, Osma- niye'deki çimento fabrikası ya- pılma ön izni verilen 2500 yıllık antik kent Kastabala'da kazılara derhal başlanmasını istedi. Devlet Tiyatrolan turnede Kültür Servisi - Devlet Ti- yatrolan Genel Müdürlüğü'nün "Her Yerde Tiyatro" sloganı ile başlattığı yaz sezonu et- kinlikleri çerçevesinde, Ankara Devlet Tiyatrosu: "Tek Kişilik Şehir", "Yunus Dürür Benim Adım", "Sela- nikten Anıtkabir'e", "Kanlı Nigâr", "Pinti Hamit", "Ka- yıplar", "Küçük Bir Müci- ze", "Köşebaşı" ve "Şahane Düğün"oyunlarıyla, Istanbul Devlet Tiyatrosu ise "Bir Anarşistin Kaza Sonucu Ölü- mü" adlı oyunla turneye çıkı- yor. 26 Mayıs'ta başlayan turne programı, haziran ve temmuz aylarını da kapsayacak ve 26 il 55 ilçede sahnelenecek. îşitme engelli çoculdara pandomim MİNEÖZGÜR KASTAMONU - Kastamonu Va- lisi Nurullah Çakır'ın daveti üze- rine Kastamonu'ya gelen pandomim sanatçısı Ulvi An, ilköğretim okul- larının ilk kadcınclerinde ve Yl- BO'larda gösteri yapacak. Saııatçınm, Halime Çavuş îşitme Engelliler İlk- öğretim Okıılıfndaki programma gelen Vali Çakır, öğrencilerle birlikte gösteriyi izledi. Kastamonu Valisi Nurullah Çakır, "Önümüzdeki yıl öğrcncilcrimizle bir ekip oluştur- ıııak isriyoruz. Sanatçınıızın ön- derliğindc drama ve pandomim kursları başlayacak. Kurs soıııııı- da seçilen öğrencilerimiz Kasta- monu genelinde gösteri yapacak- lar" dedi. Sanatçı Ulvi An da böyle bir ça- lışmada yer aLmaktan mutluluk duy- duğunu ifade edcrken; "15 yıldır ta- nıdığım Vali Nurullah Çakır sa- nata çok öııem veren bir insan. Önümüzdeki yıl yapacağımız ça- lışmalarla belki de Kastamonu Şehir Tiyatrosu'nun temeli atılmış olacak" dedi. Halime Çavuş îşitme Engelliler İlköğretim Okulu'nda gös- teri yapan pandomim sanatçısı Ulvi An, çocuklardan yoğun ilgi gördü. Gösterisine öğrencilerin de katılımını sağlayan sanatçı, Kastamonu Ço- cuk Yuvası'ndaki miniklere ise pal- yaço giysisi ile bir gösteri sundu. îşit- me Engelliler ilköğretim Okulu'ndaki pandomim gösterisinin ardından Ul- vi An'nın Çocuk Yuvası'ndaki pal- yaço giysili programını da çocukla- nn arasında izleyen Vali Çakır, oyun- lanna katıldı. Nevşehir 'de şiirşöleni *A*A/*y>4Sj>*MVvM^^ SELAHATTİN ŞAHİN NEVŞEHİR - Nevşehir Milli Eğitim Müdürlüğü adına Özel Altınyıldız Koleji'nin düzen- lediği 'Bir Bahar Akşamı' ad- lı şiir dinletisinde Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ün- ver'in yanı sıra, yargı, emniyet ve eğitim alanındaki etkin isimler sahneye çıkarak şiir okudular. Etkinlik, Milli Eği- tim Bakanlığı tarafından ülke genelinde şiir sevgisinin yay- gınlaşması ve toplum kesi- minde özendirilmesi amacını taşıyor. Kapadokya Kültür ve Sanat Merkezi'nde düzenlenen şiir dinletisinden önce Nevşe- hir Belediyesi Halkoyıınlan Topluluğu bir gösteri yaptı. Şi- ir dinletisinde, Nevşehir Bele- diye Başkanı Hasan Ünver, ünlü şair Yavuz Bülent Ba- kiler'in 'Türkiyem, Ana- yurdum, Sebebim, Çarem' adlı şiiri seslendirdi. Şiir dinletisinde aynca Nevşehir Aile Mahkemesi Hâkimi Ra- mazan Ülger, Can Yücel'in 'Hayatta Ben En Çok Baba- mı Sevdim' adlı şiirini ses- lendirirken, Nevşehir lcra Ce- za ve Hukuk Mahkemesi Hâ- kimi Suat Türkay da şair Yi- tik Ozan'dan 'Bağlama' ad- lı şiiri okudu. Şiir dinletisine aynca Nevşehir Üniversitesi öğretim üyesi Ercan Kaç- maz, Zekeriya Bican'ın 'Sa- rıkamış Şehitlerine' adlı şii- ri ile renk katarken Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Dikiş Öğretmeni Hatice Akpınar ise söylediği 'Söyleyemedim' adlı türkü ile etkinliğe farklı bir güzellik kattı. Geceye eşi ile birlikte katılan Nevşehir Vali- si M. Asım Hacımustafaoğ- lu, seslendirdikleri şiirleri ile geceye farklılık kazandıran Nevşehir Belediye Başkanı Hasan Ünver, Nevşehir Aile Mahkemesi Hâkimi Ramazan Ülger, Nevşehir lcra Ceza ve Hukuk Mahkemesi Hâkimi Suat Türkay, Nevşehir Üni- versitesi öğretim üyesi Ercan Kaçmaz ve Nevşehir Halk Eğitim Merkezi Dikiş öğret- meni Hatice Akpınar'a plaket sundu. Tuzla tersanelerindeki işçi ölümleri bitmek bil- mezken televizyonda günün sıradan haberlerinden bi- ri: Bingöl'ün Taşhçay köyünde 75 kişi hayatta kalma mücadelesi veriyor. Neden? Çünkü köylerinde iş bulamayan gençler, büyük- şehirlere gelip bir süre "kot taşlama" denilen işte ça- lışmışlar ve akciğerleri geri dönülmez bir biçimde yı- kıma uğramış. Çalışamaz duruma gelince köylerine dönüp ölümlerini beklemeye başlamışlar. Çoğu da- ha yirmili yaşlarda. • • • Kot taşlama denilen iş, hemen herkesin ayağında olan kot pantolonların kimyasal işlemlerle renklerinin açılarak ağartılması işlemi. Bujşlem için kristal silika adlı kimyasal kum tanecikleri, basınçla kumaş üze- rine püskürtülüyor. Bu işlemin yapılması sırasında yoğun bir toz bulu- tu halinde havaya yayılan kum tanecikleri, o sırada or- tamda bulunanlarca ister istemez solunuyor ve ak- ciğerlere yerleşiyor. Bir süre sonra akut silikozis denilen, önce nefes dar- lığı sonra da ölüme götüren hastalık kendini göste- riyor. Bu hastalığın hiçbir tedavisi bulunmuyor. Sonuç, kesinkes ölüm. By işte çalışanların, çalışabilme süreleri en fazla üç yıl. Üç yılın sonunda ölüm yolculuğu başlıyor. Ne için? Birtakım insanlar kot kumaşının doğal mavi rengi- ni değil de daha açığını giymek istediklerinden. Ayağınızdaki pantolonun başka insanların hayatları pahasına üretildiğini bilseniz, ne yaparsınız? Acaba bu pantolonları giyenlerin kaçı, üzerlerinde taşıdıkları kumaşlarda akranlannın kanının bulundu- ğunun farkında? Sokakta dolaşırken çevrenize biraz daha dikkatli ba- kın: Ağartılmış kot giyenlerin üzerindeki yalnızca bir bez parçası değildir. Nice günahsız insanın kefenidir. ••• Kapitalizm işte bunun için çökmeye mahkûmdur. lyiyi ve kötüyü ayıramadığı için. Insana yararlı olanla zararlı olanı ayıramadığı için. Ortada bir para, kâr gör- düğü zaman, başka hiçbir şeyi gözü görmediği için... Oysa bu dünyayı para değil, çalışanlar ayakta tu- tuyor. Kapitalizm bunu anlayamadığı için çökmeye mah- kûmdur. Yurttaşlarını bu tür meslek hastalıklarından, iş ka- zalarından koruyamayan kamu yöneticileri işte bunun için gitmeye, toplumsal düzenler değişmeye mah- kûmdur. Pakistanlı ünlü tarihçi Faroz Ahmad'ın ta uzaklar- dan yankılanan sesi: "Türkiye Köy Enstitülerinikapa- tarak çağdaşlığı kaçırdı." Çünkü Köy Enstitülerini kapatarak insanlarını iyi eği- timden de üretici olabilme gücünden de yoksun bı- raktı. Bingöl'ün Taşhçay köyüne ve daha binlercesine, ta- rım yapabilecekleri, hayvan yetiştirebilecekleri, ken- di doğup büyüdükleri çevrede geçimlerini sağlayıp ha- yatlannı sürdürebilecekleri olanakları yaratmak bu ka- dar mı zordu? Bunu başaramadıkları için gidecekler! Bingöl'ün Taşhçay köyü nere, kot taşlama işlem- lerinin yapıldığı büyükşehirlerin kenar mahalleleri ne- re? Kapitalizm o denli vahşi olma hakkını kendinde gö- rüyor ki, insan hayatını kurtarabilecek en küçük ön- lemleri bile alma gereği duymuyor. Kot taşlama işle- minin yapıldığı atölyelerde yoğun toz kontrolü yapıl- sa; çalışanların maske kullanması, içerdeki havanın havalandırma araçlarıyla dışarı verilmesi vb. önlem- ler ahnabilse sonuç bu denli canavarca olmazdı. Ama canavarhk kapitalizmin özü. Masum insanların kanıyla beslenen bir canavar o. turgay@fisekci.com Şehir Tiyatrolan Adapazarı 'nda Kültür Servisi - lstanbul Büyükşehir Belediyesi Şe- hir Tiyatrolan "Ya Devlet Başa Ya Kuzgun Le- şe" oyunuyla 29 Mayıs Çarşamba 20.30'da Ada- pazarı AKM Tiyatro Salonu'nda. Orhan Ase- na'nın yazıp Nedret Denizhan'm yönettiği oyun- da Kemal Kocatürk, Selçuk Soğukçay, Ersin Sanver, Tarık Şerbetçioğlu, Hakan Güner, Mazlum Kiper, Dinçer Çekmez, Berrin Koper, Scnan Kara, Rıdvan Çelebi, Sibel Topaloğlu, Yılmaz Meydaneri, Erhan Özçelik, Ergün Uğ- lü, Bora Ayanoğlu, Haşmet Zcybek, tbrahim Şi- rin, Caner Bilginer, Naci Taşdöğen, Selçuk Yük- sel, Gökhan Eğilmez, Doğan Altınel, Aslı Nar- cı, Esra Karabaş, Güneş Han rol alıyor. DENİZE DİPLOMAT OTElveAPART DOĞACENNETİ > TURUNÇ - MARMARİS - MUĞLA - - v . hmrı Özel Plaj, YÜ21TIG Havyzu. Geniş Bâhçe, Oto Paıfc, Wi-R Intemet TJirn Odalnrda Geniş Balkoıt. Telefon. Klima, MiniBar. Oijital Recâiver_Uydu ÎV. Saç lâtnıtma GENİŞ BİLGİ, FİYATve REZERVASYON www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 AKÇAKOCA ORMAN DENİZ SESSİZLİK Batı Karadeniz kıyısında, fındık ve thlamur ağaçlarıyla içiçe, Ankara ve İstanbul'a 3 saat uzaklıkta. Cumhuriyet okurlarına özel indirim! www.mesenotel.com Cennet Mrt* • Denize sıfır, özel plaj • Açık ve Kapalı Restaurant • Alakart Restaurant (Deniz ürünleri, balık ve et çeşitleri • Snack Bar • Klimalı Odalar • Yarım Pansiyon Açık Büfe • Haziran Ayı günlük kişi başı 50 YTL • Temmuz-Ağustos Ayları günlük kişi başı 70 YTL • Kredi Kartı ile ödeme yapılır • Demokratik kitle örgütü üyelerine ve Cumhuriyet okurlarına özel indirim Rezervasyon: Tel: 0252 387 90 45 Fax: 0252 387 71 30 www.gundogancennetmotel.com 28 Trek Turızm T% İİIÎI uçak bltetlcrlniz kh»IOnl9,OtlbaıikI, "ı Ax.il, Mâximum. ' 2lr»16l Worlıi(j»tl5. Adclayd ...630 Bangkok....340 A M E R I K A Almaata....316 Beyrut 189 .f i<iiv<ionu> Amman 158 Biskek 389 ^f-Ot'jk Ashgabad .289 Boston 269 TFA'fA^ Astana 299 Budape;te...77 Delhl 35; Atina 159 Bükreş 108 Detroit 31, Atlanta 329 Cenevre 88 Dubai 13' Bahreyn ....237 Chicago 269 HongKong47 iı Kuveyt 220 S.Francısco 359 İ;. los Angeles379 Soattle 359 ~ Lyon 126 Seul 486 358 Madrid 99 Singapur ...387 312 Melborn....630 Shangai 451 139 Mİami 349 Sydney 615 •Idı.ı I. I ı.lııklıııl Hamburg, Kopenhag, Londra, Mîınchester, Milano, Munılt, Paris, Stockholm, -lAiu-Mkmni Roına, Stutgart, V.n Mtv.ı. Viyana THY. (ItJllllAIH. AHASJET, PEGASU5 u, hat bılı-tlcri satllıı ekobilet.com ..88 Dubai 139 Mİami 349 Sydney 615 269 HongKong471 Montreal...359 Tahran 277 T~~l Houston ....349 Moskova...189 Telavlv 200 ,' Kahire 194 Ncwyork..,288 Tiflis 289 " ' Kıbrıs 40 Odessa 169 Tokyo 517 '"' Kiev 154 Pekin 437 Toronto 359 ".. I Köln 105 Perth 630 Washington240 " " "—'•' '55 Prag 111 Zürih 88 7 Gidif-Oonüt (Pc)in) EURO'dur. (0212)513 13 97 /25S Mecidiyeköy Merter Sefaköy ıj 227 06 01 t 518 38 70 287 27 37 adc 534 66 35 ren 507 2145 llmanı..465 4S 851 OÜNI2fl 5AAT * 325 87 82 nt 279 56 80 yeköy 274 95 08 554 08 06 y 599 32 84 Pendik 375 02 24 513 13 97 Sirkeci 514 10 54 Sahrayı Cedid 369 05 52 517 96 80 Sultanahmet 528 58 04 Selamiı;esme 550 10 86 491 10 09 Şİ;IİMIVDAN 231 13 33 Suadiye 416 82 28 591 53 53 Sı-.li MAIMKARGAÎI ..246 4151 Şa;kmbakkal 478 59 78 570 83 10 Osmanboy 2346706 Ümraniye 316 9008 543 11 54 Taksiııı 256 55 56 Üsküdar 342 21 23 543 68 98 Yenikapı 458 16 93 D IÖER ŞEHİRLER ı ı l «1 «5 A N A D O L U YAKASI Adana (0322) 457 18 38 " ' ° ° °n A I "Vo 1 M 6 M 6S Ankara >.CVLCMO312) 212 55 67 ?1! „ „ Bostancı 372 32 45 Ankara KIZILAY(0JI2)425 71 41 ; ? ' * ' ; ' BoıtanciMlvDAM...416 22 35 Ankaraı.Klı«1(0312)4660641 : „ „ : « Kadıköy 550 46 60 AnlalyacuMMY|0î«)2481211 5 u / z ı « Kadlkby RIHTIM 550 35 37 Ant.ıuKUR ,.(02«) 248 62 00 :, 45 85\Kartal 488 03 32 Bursa («IRGE(O22«)2340026 'IKBTBI Kavacık 413 72 77 Bursa »HMIM««02I4)221 94 33 î i o ü r o n K «asker 3723324 lzmirçA»KA¥A.(0232)445 32 69 ; ' * r? ™ Kızıltoprak 346 67 11 Izmir KAR>IYAHA|0!3J)36481 00 „ * „ „ „ " Kozyatağı 369 76 51 Izmir M IWANI(0232) 274 51 00 tooSıiM M^ltcpe 352 41 00 Kocaeli ™IT(0262) 321 46 66 599 « 8 4 M a r m a r a ( j n v r 346 62 06 Kocaeli otezt(O262) 643 66 44 AVRUPA YAKASI V Ak'..ıı.ıv uı rıM .• 513 13 97 Sirkecl Aksaray MIVDAN...517 96 80 Sultanahmet Aksarny MMHO 491 1009 "• -1->11 nr.uuı Avcılar 591 53 53 Şi^li HAUSK«R Bakırköy 570 83 10 Osmanbcy... Bakırköy urvoM .543 11 54 Taksim Bakırköy iNclRtl ....543 68 98 Yenlkapı U.ıyı.ıni|i.ıvı 567 41 45 A N A D O L Beşiktaj 227 06 01 A | , , Bey»W 518 38 70 J ^ c , Etiler 287 27 37 ^ 1 " ™ MİVİ
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog