Bugünden 1930'a 5,500,335 adet makaleKatalog


«
»

28 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 G.rizli belgelcri eski kız arkadaşının evinde unuttuğu belirtilen Kanada Dışişlcri Bakanı Bernier, istifa etti. Eskiaşkı bakanhğana maloldu Dış Haberler Servisi - Kanada Dışişleri Bakaııı Maxime Bernier, devlete ait gizli belgeleri güvenli olmayan bir yere bıraktığı için istifa etti. Kanada Başbakanı Stephen Harper, Bernier'in kabincnin sırlarını koruma görevine bağlı kalmadığını ve "ciddi bir hata" yaptığmı belirtcrck Ticaret Bakanı David Emerson'un geçici olarak dışişleri bakanlığı görevini üstleneceğini kaydetti. Muhalefet, bir süredir Bernier'in eski scvgilisinin bir suç şebekesiyle ilişkisi olduğunun ortaya çıkması üzerine bakanm istifa etmesi yönündeki baskıları arttınnıştı. Bernier'in hükümete ait bazı gizli belgeleri eski sevgilisi Julie Couülard'ın evinde bıraktığı ileri sürülmüş, Couillard da televizyonda yaptığı bir açıklamada Bernier'in gizli belgeler konusunda dikkatsiz oldıığunu söylemişti. Başbakan Haıper ise Bernier'in istifa karannda özel hayatımn etkili olmadığını bclirtti. 5 ÜLKEMASADA Kuzeyi paylaşacaklar Dış Haberler Servisi - Kuzey Buz Denizi'ni çevreleyen beş ülkenin dışişleri bakanları ve üst düzey yetkilileri diin Grönland'da bölgenin büyük ölçüde el değmemiş doğal kaynaklarınm nasıl paylaşılacağını tartışmak üzere bir araya geldi. Rusya, ABD, Kanada, Danimarka ve Norveç, Kuzey Buz Denizi'ndeki 1 milyon kilometrekareden büyük bir alana yayılan deniz yatağının nasıl paylaşılacağı konusunda anlaşanııyor. 5 ülkenin dışişleri bakanlarıyla üst düzey yetkililerinin bir araya geldiği ve 3 gün sünnesi beklenen toplantıda hem Kuzey Buz Denizi'nin nasıl paylaşılacağı masaya yatırılacak hem de küresel ısırunanm buzullar üzerindeki etkisi tartışılacak. Atom Enerjisi Kurumu'nun raporunda yetersiz işbirliğiyle suçlanan Tahran'a yeni yaptınmlar kapıda İran yine sanık sandalyesindeDış Haberler Servisi - Uluslararası Atom Enerjisi Kurumu (UAEK) Iran'ın nükleer prog- ramıyla ilgili son raporunda oldukça eleştirel ifa- deler kullanııken, Talıran yönetimi aynı gün içinde, bölgedeki 2 Amerikan mütteftki Arap ül- kesinin tehditvari eleştirilerinin hedefı oldıı. UAEK Başkanı Muhammed el Baradey'in, İran ile ilgili son raporunda, tesısleri incelemek- le görevlendirilen müfettişlerin elde ettiği bulgular doğrultusunda, "Iran'ın nükleer programının barışçıl amaçlı olup olmadığının doğruluna- madığı" belirtildi. Talıran yönetiminin, BM Gü- venlik Konscyi'nin 3 ayrı yaptınm kararı alma- sına karşın uranyum zenginleştirme faaliyetleri- ni ve ağır su reaktörii inşaatmı sürdürdüğü hatır- latılan raporda, "nükleer programın askeri bo- yııllıı olup olmadığına yönelik yazılı sorulara henüz tatmin edici bir yanıt alınamadığı" kaydedildi. Raporda, "Bu aşamada, tran kuru- ıııa, bildirimlerini destekleyecek tüm bilgiler- le belgeler ve kişilere erişim olanağını sağla- mamıştır" denilerek yüksek patlayıcılar ve füze denemeleriyle ilgili bilgilerin de sunulması istendi. Baradey rapomnda, Batılı ülkelerin kuruma ilct- tiği ve tran'ın nükleer silah geliştirdiği iddiasını içeren istihbarat bilgilerinin Tranlı yetkililere ile- tildiğini ve yetkililerin bu iddialan "herhangi bir kanıta dayanmadığı" gerekçesiyle reddettiğini de bildirdi. UAEK'nin yönetiminde yer alan 35 ülke tem- silcisine sunulan raporun, önümüzdeki hafta ba- şındaki yönetim kurulu toplantısında ele alınma- sı bekleniyor. UAEK İcaynaklan, Iran'ın halen uranyum zen- ginleştinnekte kullanılan 3 bin 500 santrifujü iş- lettiğini ve kuruma, yıl sonuna kadar bu sayıyı 6 bine çıkarmayı planladığını ifade etti. Bu sayınm 55 bine kadar çıkabileceği tahmin ediliyor. Batı- lı diplomatik kaynaklar, BM Güvcnlik Konseyi * â \ 4 _ _ _ _ _ _ *_y « I kararlarını dikkatc almayan İran'a karşı, AB üyesi ülkelerin desteğini alan ABD tarafindan ha- zırlanan bir karar tasansının önümüzdeki hafta UAEK Yönetim Kurulu gündemine getirileceği- ni kaydetti. Kaynaklara göre, Çin ve Rusya bü- yük olasılıkla hazırlanan tasarıya itiraz cdecek. 'Bütün soruları yanıtladık' ABD'nin UAEK Büyükelçisi Gregory Schul- te, raporun, "Iran'ın hiçbir ilerleme sağlama- dığını gösterdiğini" vurgularken Iran'ın temsil- cisi Ali Asgar Sultani, kuruma 200 sayfalık açık- lama yaptıklannı ve tüm sorulan cevapladıklan- nı savunarak raporda nükleer programın askeri ni- telikli olduğuna ilişkin hiçbir kanıt bulunmadığına işaret ederek, uranyum zenginleştirme faaliyeti- ni askıya almayacaklannı ve UAEK ile işbirliği- Meclis toplandı 14 Mart ve 25 Nisan'da yapılan seçimlerle belirlenen tran Meclisi dün ilk kez toplandı. tran'ın dini lideri Ayetullah Ali Hamaney'in mesajından ve yeınin töreninden sonra kürsüye gelen Cumhurbakanı Ahmedinejad, meclisin hükümetiyle birlikte hareket etmesi çağrısı yaptı. Ahmedinejad'la ters düştüğü için nükleer başmüzakerecilik görevinden ayrılan Ali Laricani'nin, Ulusal Yüksek Güvenlik Konseyi Genel Sekreteri ve nükleer başmüzakerecisi Said Ceüli ile yan yana oturması dikkat çekti. (Fotoğraf: AFP) ni de sürdüreceklerini dile getirdi. AB'nin Dış Po- litika ve Savunma Yüksek Temsilcisi Javier Solana ise önümüzdeki ay içinde Tahran'a giderek ABD, lngiltere, Fransa, Almanya, Rusya ve Çin'in nükleer programın askıya alınması karşı- hğındaki önerilerini sunacağını açıkladı. tran yönetimi geçen ay, ülke içinde uluslararası ekip- ler tarafindan nükleer enerji üretilmesini ve Arap - lsrail banş görüşmeleri süreciyle ilgili taleple- ri içeren bir uzlaşma paketi önerisini BM Genel Sekreteri'ne sunmuştu. 2003 Haziran ayında Iran'ı uluslararası nükle- er anlaşmalarına uymamakla suçlayan UAEK, bu ülkeyle ilgili 10 civannda rapor yayımlamış, ge- çen şubat ayında yayımlanan raporda ise Tahran yönetiminin işbirliğini sürdürdüğü kabul edilmişti. Geçen yıl sonunda ABD istihbarat örgütlerinin yıllık tahmin raporunda da, Iran'ın nükleer silah programını 2003 yılında sona erdirdiği ifade edilmişti. Ancak görevinin son aylanndaki ABD Başkanı George Bush, son olarak lsrail parla- mentosunda yaptığı konuşmada, Tahran yöneti- mine suçlamalarda bulunarak, "teröristlerle pa- zarlık yapılamayacağını" vurgulamıştı. ABD Sa- vunma Bakanı Robert Gates ise, "Tahran yö- netiminin görüşmelere yanaşmasının sağlan- ması için diplomasiden ekonomik ve askeri bas- kıya kadar çeşitli araçların kullanılması ge- rektiğini" söylemişti. BAE ve Mısır da suçladı ABD'nin bölgedeki yakın müttefiklerinden Birleşik Arap Emirlikleri (BAE), Basra Körfe- zi'ndeki 3 ada üzerinde uzlaşmazlık halinde ol- duklan İran yönetimini sert ifadelerle eleştirdi. BAE Dışişleri Bakanlığı açıklamasında, Iran'ın konuyu "yanlış anlama" diye nitelendirilmesi- ne tepki gösterilerek "Aramızda 'yanlış anlama' değil fiili bir işgal var. Diğerindcn daha kutsal olan işgal altında bir toprak yoktur. tşgal iş- galdir, ister tsrail tarafindan olsun, ister tran, ister başka bir ülke" denildi. Iran'da Şah yönetiminin bulunduğu 1971 yı- lında ele geçirilen adalardan yerleşime açık alan Ebu Musa Adası, BAE ile birlikte yönetiliyor. An- cak BAE, Iran'ı ada üzerine havaalanı ve askeri üs inşa etmekle ve nüfus yapısını değiştimıekle suçluyor. Başka bir Sünni Arap ülkesi Mısır'da yayım- lanan hükümet gazetelerinden El Cumhuriye, 10 Mayıs günü Sudan'ın başkenti Hartum'da dü- zenlenen kanlı saldınlann arkasında Iran'ın ol- duğunu yazdı. Gazete, yakalanan Adalet ve Eşit- lik Hareketi üyelerinin üzerinde İran yapımı silah ve mühimmatlann ele geçirildiğini iddia etti. Isıairiıı Lübnan'ın güneyindcn çekilnıesinin 8. yıldönümü nedeniyle sokaklarda gösteriler yapıldı. Binlerce Hizbuüah yandaşı, Nasrallah'ın, yıldönümü dolayısıyla yayımladığı mesajı, Beyrut'taki dev ekrandan izledi. (Fotoğraf: AP) NASRALLAH: KENDİ CÖRÜŞÜMÜZÜ DAYATMAK İSTEMİYORUZ HizbuUah iktidar istemiyor Dış Haberler Servisi - Lüb- nan'da muhalefetteki Şii Hiz- bullah örgütünün lideri Ha- san Nasrallah, iktidara geç- meyi amaçlamadıklannı ve si- yasi rakiplerine karşı silah kul- lanmayacaklannı açıkladı. Nas- rallah, önceki gün lsrail ordu- sunun 20 yıllık işgalin ardından Lübnan'ın güneyinden çekil- mesinin 8. yıldönümü nede- niyle yaptığı konuşmada "Lüb- nan halkına kendi görüşü- müzü dayatmak istemiyo- ruz, çünkü Lübnan birçok di- ni ve etnik grubu barındıran özel bir ülke ve sadece her- kesin katılımıyla yaşayabi- lir" dedi. Nasrallah'ın gizli bir mekândan yaptığı konuş- mayı, başkent Beyrut'taki dev ekrandan binlerce Hizbullah yandaşı izledi. Hizbullah liderinin konuş- ması, uzun süredir hükümetle muhalefet arasında yaşanan anlaşmazlığın ardından uzlaş- ma sağlanması ve Genelkur- may Başkanı Mişel Süley- man'ın cumhurbaşkanı seçil- mesinden bir gün sonra geldi. Batı yanlısı hükümetle Hiz- bullah arasında 18 aydır yaşa- nan anlaşmazlık ay başında şiddete dönüşmüş ve çatışma- larda yaklaşık 70 kişi ölmüş, ül- ke iç savaşın eşiğine gelmişti. Yaraları sarmak istediklerini söyleyen Nasrallah, Lübnanlı gruplar arasında Katar'da varı- lan anlaşmadan memnun oldu- ğunu ve Süleyman'ın Cumhur- başkanı seçilmesinin Lübnan'a umut getirdiğini ifade etti. Hiz- bullah lideri, Israil'e karşı di- renişi sürdüreceklerini belirte- rek "Irak ve Filistin'deki di- renişçileri desteklediğini ve Arap topraklarını özgürleş- tirmenin tek yolunun silahlı direniş olduğunu" vurguladı. Nasrallah aynca lsrail'le esir de- ğişiminin de kısa sürede başla- yacağını duyurdu. KUITUB • SANAT •%+ www.perareklam.com.tr (0212) 293 89 78 CcvırhlZZETYASAR Yönolmcn:LULUMENASE 28 M a y ı s C a r ş a m b a 20:30 OYUN ATOLYESİ (0216) 345 39 39 Dı. Esat Işık Cad.l\lo:15 Moda Kadıköy BALE KURSU 2008 - 2009 ders yılında Haftada 2 saat gelen öğreııcilerdon saat başı K.D.V dahil 44 YTL Haftada 5 saat gelen öğrencilerden saat başı K.D.V dahil 17.6 YTL Haftada 10 saat gelen öğrencilerden saat başı K.D.V dahil 8.8 YTL Grup olarak servisle golen öğrencllere, kordoşlere, öğretmen çocuklanna ve KYK üyelerine %10 Indirim uygulanlr. Peşln ödomelerdg %10 Indlrim yapılır. T.C. M.E.B ÖZEL KALAMIŞ SANAT MERKEZİ Kalamış Yelken Klübü Teslslerl Kalamış Fener Cad. iskele Sk. No:2 www.balsokulum.com (Kalamış Marina Karfnı) Kadık6y / İSTANBUL Tcl: 0216.414 0818 S-1885 ORTAOYDNCULAR www.orlaoyuncular.com TURNE DOLAYISIYLA SON OYUNLAR Ferhan Sensoy FERHANGİ ŞEYLER 31 Mayıs Cumartesi 20.00 Ferhan Sensoy 1 Haziran Pazar 15.00 Ferhan Sensoy un BOŞGEZEN VE KALFASI Ferhan Sensoy - Ncfrin Tokyay - Rasim Öztekin - Erkan Üçüncü Ali Çatalbaş - Orhan Ertürk - Elif Durdu - Ebru Soyu^rden 2 Haziran P.tesi 20.00 - 3 Haziran Salı 20.00 İSTİKLAL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27 ıınNinniNiz IÇIN (0212)293 89 78 perareklam@perareklam.com.tr www.perareklam.com.tr Türkiye'nin Çevre Dergisi Abone olmak için wrww.yesillz.net AÇIK-ART'tan Açık Davet! ÜMÜZAYEDE Türk resim sanatından 225 eser bu akşam satışa sunuluyor. Koleksiyoner ve sanatsever dostlarımıza duyurulur! Yer: HARBIYE - HILTON Tarih: 28.05.2008 (Bugün) Tanıtım ve Kokteyl: 18.00-20.00 Müzayede Saati: 20.00 AÇIK-ART MÜZAYEDE OROANİZASYONU 0212 292 18 68 - 0532 374 77 80 - 0212 226 7Ü 31-17 HİLTON:0212 315 61 10 MUZAYEDEYE TELEFONLA DA KATILABILIRSİNIZ ! TOPÇUOGLU EVDEN EVE A K L İ Y A T Tel: 0216.360 14 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.com.tr BAŞSAGLIGI Odamızın 28'inci Dönem Yönetim Kurulu Başkanı değerli büyüğümüz, ülkemiz demokrasisinin geliştirilmesi ve aydınlık bir Türkiye mücadelesi içinde yer alan, sevgili Kadir AKSOY U 26 Mayıs 2008 tarihinde kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğilir, ailesine, dostlarına ve meslektaşlarımıza baş sağlığı dileriz. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI T.C. BEYOĞLU ASLÎYE 2. HUKUK MAHKEMESÎ 2007/85 Davacı Sabri Eyce tarafindan açılan gaiplik davasında, Tokat, Merkez, Dabakhanciatik, cilt 0027, ailc sıra 00134, sıra 0003'de kayıtlı, Dur- sun ile Fatma'dan olma, 30.03.1945 Sivas doğumlu SAMİ EYCE'nin M.K. 33. mad- desi gereğince gaipliğine karar verileceğinden, şahıslan bilenlerin, tanıyanlann, hak- kında malumatı olan kimselerin, 2007/85 esas sayılı dosyasına malumat vennelcri, ha- yatta ise adresinin bildirilmesi ya da dııruşma günü olan 10.06.2008, saat 09.40'da, BEYOĞLU 2. ASLlYE HUKUK MAHKEMESİ'NDE bulunması ilan olunur. 27.03.2008 (Basın: 29370) Kıymetli oğlumuz UFUKÇAYLI aramızdan ayrılışının l'inci yılında seni çok özledik. Kalbimizde yaşamaya devam ediyorsun. Seni sevgi ve rahmetle anıyoruz. AÎLEN Salon 1: BOtEYHBB [12:00-14:15 -16:30 -19:00 - 21:15 Salon 2: MRMDIBALOMUN YOLCULUĞU 12:00 14:15 16:30 -19:00 - 21 30 12:00 -14:00 -16:15 -18:45 - 21:00 Istiklal Cad. No.179 Beyoğlu — 0212 2932466-67
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog