Bugünden 1930'a 5,499,529 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 28 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA 10 D I Ş H A B E R L E R dishab@cumhuriyet.com.tr Şilili yargıç, cunta yönetiminin 98 yetkilisinin tutuklanması için karar çıkardı Darbecilere toplu tutuklama • Şilili bir yargıç, Pinochet döneminde 1974-75 yıllarında 119 muhalifı kaçırdığı ve öldürdüğü belirtilen gizli servis örgütü Dina yetkilileriyle, bu kişilerle işbirliği yapan toplam 98 asker ve sivil için tutuklama karan çıkardı. Dina, muhaliflerin öldürüldüğü işkence merkezlerinin faaliyetini yürütüyordu. Dış Haberler Servisi - Şilili bir yargıç, cun- ta döneminde 119 kişinin kaçınlarak öldürül- mesinden sorumlu tutulan yaklaşık 100 eski as- ker ve gizli servis yetkilisi için tutuklama ka- ran çıkardı. Mahkeme, General Augusto Pi- nochet döneminde muhalitlere karşı başlatılan "Colombo Operasyonu" kapsaınında 1974-75 yıllannda 119 muhalifı kaçırdığı ve öldürdü- ğü belirtilen gizli servis örgütü Dina yetkilile- riyle, bu kişilerle işbirliği yapan toplam 98 as- ker ve sivilin yargılanmasına karar verdi. Di- na, cuntanın ilk yıllannda çoğu solculardan olu- şan muhaliflerin öldürüldüğü işkence mer- kezlerinin faaliyetini yürütüyordu. Bunun 1990'da cunta dönenıinin sona er- mesinin ardından cunta yetkililerine yönelik en kapsamlı tutuklama kararı olduğu bildiril- di. Cunta yetkilileri, solcuların, Şili dışında- ki iç çatışmalar sırasında öldüğünü ileri sürm- üştü. Öldürülen 119 kişiden 42'sinin cesedi hiç bulunamamıştı. 1973'te sosyalist Salvador Allende yöne- timini kanlı bir darbeyle deviren Pinochet li- derliğindeki cunta yönetimi döneminde 3 binden fazla kişinin öldürüldüğü ya da kay- bolduğu sanıhyor. 1990'da demokrasinin ila- nından sonra, aralannda Dina'nın eski yöne- ticisi Manuel Contreras'm da bulunduğu on- larca asker, polis ve yetkili, insan hakları ih- lalleri nedeniyle yargılanmış, 2006'da ölen Pi- nochet ise yargılanmasına karşm ileri yaşı ne- deniyle ceza almaktan kurtulmuştu. lYEHN'E GÖRE ÜYELÎK KELİMEDENÎBARET 'Katılım'a değil reformlara odaklanın' Myanmar yönetimi, ev hapsi süresini 1 yıl daha uzattı. (Fotoğraf: AFP) Cunta Suu Kyi'yibırakmıyor Dış Haberler Servisi - Myanmar'da cunta yönetimi, muhalefet lideri ve Nobel Ba- nş Ödülü sahibi Aung San Suu Kyi'nin ev hapsinin 1 yıl daha uzatılmasına karar verdi. Cuntanm kararı öncesinde Suu Kyi'nin evine destek yü- rüyüşü yapmak isteyen arala- rında 16 yaşında bir çocuğun da bulunduğu yaklaşık 20 ki- şi gözaltına alındı. Ulusal De- mokrasi Birliği'nin (NLD) 62 yaşındaki lideri Suu Kyi, son 18yıhn 12'sinibüyükkıs- mı ev hapsi olmak üzere gö- zetim altında geçirdi. NLD, 1990 seçimlerini ka- zanmış, ancak 1962'den beri ülkeyi yöneten askerler ikti- darı vermeyerek Suu Kyi'yi tutuklamıştı. Dün Suu Kyi'ye destek yü- rüyüşü de aynı zamanda NLD'nin 1990'da elde ettiği zaferin yıldönümü çerçeve- sinde bir anma gösterisi ama- cı taşıyordu. Cunta, gözaltı süresinin uza- tılıp uzatılmayacağma dair alınacak karann öncesinde muhalif liderin evinin önün- deki güvenliği arttırmıştı. ÇİMEN TURUNÇ BATURALP BRÜKSEL - Türkiye- AB ilişkilerinde en üst düzey karar organı olan Ortaklıİc Konseyi'nin 46'ncı toplantısı Dışişleri Bakanı ve Başmü- zakereci Ali Babacan, AB Dönem Başkam Slovenya Dışişleri Bakanı Dimitrij Rupel, AB Komisyonu'nun genişlemeden sorumlu üye- si Olli Rehn ve üye ülke temsilcilerinin katılımıyla yapıldı. Rehn, düzenlenen ortak basrn toplantısında, müza- kerelerin hızının Türkiye'nin reformlan hayata geçirme ve uygulama kapasitesine bağlı olduğunu belirtti. Va- kıflar Kanunu'nun kabul edilmesi ve Türk Ceza Ka- nunu'nun 301'inci madde- sinin değiştirilmesini mem- nuniyetle karşıladıklannı an- latan Rehn, ifade özgürlü- ğünü kısıtlayan benzer mad- delerin de elden geçirilmesini istedi. Olli Rehn, "Türkiye yargı reformuna odaklan- ıııalı. Türkiye'nin tarafsız, bağımsız, güvenilir ve he- sap verebilir bir yargıya sa- hip olması AB açısından vazgeçilmez. AB müktese- batının kabul edilmesinde ve siyasi-ekonomik re- formlarda bu ünenı taşı- yor" şeklinde konuştu. Top- lantıda "katılun" kelimesi- RUMLAR TOPLANTIYI TERK ETTİ Dış Haberler Servisi - Avrupa parlamentosuyla TBMM arasında diyalog organı Karma Parlamento Komisyonu'nun (KPK) 59. toplantısına Rumlann Türkiye ile ilgili tavn damga vurdu. KPK toplantılan sırasında bazı Avrupa Parlamentosu üyelerinin Kıbns sorunu konusunu öne sürerek gündemi saptırma girişiminde bulunduklan gözlemlendi. KPK Eşbaşkanı Joost Lagendijk, bu girişimleri katı bir tavırla engelledi. Alman parlamenter Reneta Sommer, AB'nin 27 üyesi bulunduğumı, Türkiye'nin tanımadığı Kıbns Cumhuriyeti'nin dikkate almması gcrcktiğini savundu. Lagendijk, bu yaklaşımı ni sık sık kullandığını anla- tan Rehn, "kelimeler yerine reformlara odaklanılması- nı" talep ederek üyelik yo- lunun buradan geçtiğine dik- kat çekti Babacan ise, "dört dört- lükolmasada" Ortak Tu- tum Belgesi'nin yoğun dip- lomasi sonucunda kabul edi- eleştirdi ve bunun, 'Kıbns sorunu çözülmedikçe Türkiye ile tüm ilişkilerin durduruhnası" anlamına geleceğini, ifade etti. Türk tarafi, bu tartışmalar sırasında "Kıbns konusunda samiuıi ve gerçekçi olma" çağnsında bulundu. Türk temsilciler, KKTC halkının 35 yıldır ambargolu ve izole olduğunu, Türk tarafinın dışlandığını anlattılar. Türkiye'nin Güney Kıbns gemilerine limanlannı açmamasını eleştiren Rum parlamenter Marios Matsakis ise, Lagendijk'in Kıbns tartışmalannı engellemesi ve "gündemin sabote edilmesine" karşı çıkması üzerine toplantıyı terk etti. lebilir bir hale getirildiğini ifade etti. Babacan, bu sü- reçte yaşananlann "son de- rece rahatsız edici" oldu- ğunu, "katılım hedefı" ol- madan müzakerelerin sür- mesinin mümkün olmaya- cağını anlatmak için yo- ğun bir çalışma yaptıkları- nı vurguladı. BMGücü hakhnda tecavüz iddiası Dış Haberler Servisi - Çatışma ve felaket bölgelerinde görev yapan bazı BM Banş Gücü askerlerinin ve yardım görevlilerinin çocuklara cinsel tacizde bulunduklanna yönelik suçlamalara bir yenisi daha eklendi. Ingiliz yardım kuruluşu Save the Children'm (Çocukları Koruyalım) Fildişi Sahili, Sudan'ın güneyi ve Haiti'de yaptığı araştırmaya dayanarak hazırladığı rapor, çocukların onlan korumakla yükümlü görevlilerin istismarına uğradığmı ortaya koydu. Konuyu ele alacak uluslararası bir izleme örgütü kurulması gerektiğine dikkat çekilen raporda, çocuklara yönelik cinsel tacizin en ürkütücü yanının, çocukların bu durumu açıklamaktan çok korkmaları nedeniyle bu tür olayların gizli kalması ya da suçluların cezalandınlamaması olduğu belirtildi. Fildişi Sahili'nde yaşayan 13 yaşındaki bir kız çocuğu, Ingiliz yayın kuruluşu BBC'ye 10 BM Banş Gücü askerinin, evinin yakınındaki bir tarlada kendisine tecavüz ettiğini anlatırken, bu askerlerle ilgili herhangi bir işlemin yapılmadığı bildirildi. Raporu yakından inceleyeceğini duyuran BM'nin sözcüsü Nick Birnback ise dünyada 200 bin kişilik personelle hizmet eden bir örgütün bu konuda "sıfır olay" hedefıni garanti etmesinin imkânsız olduğunu söyledi. Amerikan askerinin imajı Köy ve kasaba baskınlarıyla Iraklılara korku salan Amerikan helikopter mürettebatı içinde, nıaske takma modası yayılıyor. Bağdat'taki Irak hüicümet binalarıyla Amerikan ve tngiliz büyükelçilikleri gibi önemli merkezlerin bulunduğu, yüksek korumalı Yeşil Hat bölgesinde görev yapan Black Hawk helikopter pilotlarının en çok taktığı maskelerden biri üzerinde kafatası bulunan maske. (Fotoğraf: REUTERS) Nepal'de bugün cumhuriyet ilan edilecek Monarşi noktalanıyor Dış Haberler Servisi - Nepal'de, seçimlerde zafer kazanan Maocula- nn 220 sandalyeye sahip olduğu ve dün yemin eden 601 üyeli kurucu meclisin bugün 239 yıllık monarşi rc- jimini resmen sona erdirerek cum- huriyeti ilan etmesi beklenirken ge- çici hükümet, Kral Gyanendra'dan sarayı terk etmesini istedi. Banş ve Yeniden înşa Bakanı Ram Chandra Poudel, "Kral derhal sarayı terk et- melidir, aksi takdirde hükümet sarayı boşaltmak için güç kullan- mak zorunda kalacaktır" dedi. Meclisin yemin ettiği saatlerde ra- dikal Hindular tarafından başkent Katmandu'da düzenlenen bombalı saldında da bir kişi yaralandı. Hü- kümet, monarşi- nin resmen ilga edilmesi önce- sinde kralın sa- rayı ve özel evi ile başbakanlık konutu ve mecli- sin ilk oturumunu yapacağı Ulus- lararası Kongre Sarayı çevresin- deki gösterileri yasakladı. 13 bin kişinin hayatını kaybet- tiği 10 yıllık iç savaşı sona erdir- l\.ralııı eşiyle birlikte kendi kullandığı arabayla saraydan ayrıldığı görüldü. Ancak nereye gittiğinin bilinmediği belirtildi. (Fotoğraf: AFP) mek için Maocu gerillalarla 2006'da imzalanan banş anlaşması uyannca 10 Nisan'da yapılan seçimler ön- cesinde, geçici hükümeti oluşturan partiler, kunıcu meclisin monarşiyi sona erdirmesi konusunda anlaş- mıştı. Geçici hükümet geçen yıl Kral Gyanendra ve ailesinin yaşa- dığı Katmandu'daki kraliyet sarayını kamulaştırmış, geçici meclis de monarşiyi feshederek kralın port- relerini bütün resmi dairelerden kaldırmıştı. Sevilmeyen kral Nepalliler, hanedanın 6 üyesini öl- dürterek iktidara zorla el koyduğu 2005'ten bu yana halk arasında se- vilmeyen Kral Gya- nendra'nın mecliste- ki oylamanın ardın- dan sessizce sarayı terk edeceğini düşü- nüyor. Nepal'de 1991 'de seçimler ya- pılmış ve ilk demo- kratik hükümet ku- rulmuştu. Kral Gya- nendra ise iktidara gcldikten sonra yö- netime el koymuş, ancak kanh gösteri- lerin ardından 2006'da parlamen- tonun yeniden açıl- masını kabul etmişti. YUSUFELİ ASLİYE HUKUK MAHKEMESİ'NDEN (KAMULAŞTIRMA DUYURU ÎLANI) Devlet Su lşleri Müdürlüğü'nce Deriner Barajı ve HES projesi nedeniyle kamulaştınlmasına karar verilen taşmmazlar öncelikle 2942 Sayılı Yasanm (Değişik 4650) 8. madde- sine göre pazarlıkla satin alma usulü denenmiş ancak taraflarca anlaşma sağlanamadığından aynı yasanın 10. maddesi gereğince mahkememizce aşağıda, dosya numalan yaa- lı kamulaşlırma bedelinin tespiti ve tescili davalan açılmıştır. İLİ: ARTVtN DOSYA NO 2007/133 2007/121 2007/120 2007/123 2007/123 2007/123 2007/123 2007/109 2007/111 2007/111 2007/119 2007/119 2007/119 2007/119 2007/119 2007/119 2007/119 2007/76 2007/75 2007/75 2007/75 2007/75 2007/103 2007/67 2007/67 2007/74 2007/74 2007/110 2007/110 2007/110 2007/110 2007/110 2007/72 2007/72 2007/73 2007/71 2007/80 2007/80 2007/80 2007/80 2007/81 2007/68 2007/128 2007/128 2007/108 2007/108 2007/108 2007/70 2007/70 2007/70 2007/115 2007/115 2007/115 2007/115 2007/115 2007/115 2007/129 2007/122 2007/124 2007/124 2007/125 2007/116 2007/69 2007/114 2007/114 2007/114 2007/114 2007/97 2007/127 2007/118 2007/118 2007/117 2007/117 2007/130 1- Tebligatve ADI SOYADI Recep Karagöl Münever Kurt ve arkadaşları Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Ali Yazıcı ve arkadaşlan Selahattin Boylu Selahattin Boylu Münever Kurt ve arkadaşları Münever Kurt ve arkadaşları Münever Kurt ve arkadaşları Münever Kurt ve arkadaşları Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Ziya Beyaz Mehmet Çakmakçı Mehmel Çakmakçı Mehmet Çakmakçı Mehmet Çakmakçı Dursun Çakmakçı Recep Karagöl Recep Karagöl Recep Karagöl Recep Karagöl Hüseyin PELTEK Hüseyin PELTEK Hüseyin PELTEK Hüseyin PELTEK Hüseyin PELTEK Ömer Zorba ömer Zorba Mustafa Bülbül Hüseyin PELTEK Mehmet Çakmakçı Mehmet Çakmakçı Mehmet Çakmakçı Mehmet Çakmakçı Mevlüt Durmuş Osman Dlemirci Nedim Akdağ Nedim Akdağ Haydar Kurt Haydar Kurt Haydar Kurt Yadigar Aydm ve Ömer özpalat Yadigar Aydm ve Ömer Özpalat Yadigar Aydın ve Ömer Özpalat Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Fehme Gezer ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Livon Demirci Hüseyin Torun Livon Demirci Livon Demirci ve arkadaşlan Livon Demirci ve arkadaşlan Livon Demirci ve arkadaşlan Livon Demirci ve arkadaşlan Zikri Yıldırım ve arkadaşları Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Münever Kurt vc arkadaşlan Münever Kurt ve arkadaşlan Fehmi Gezer ve arkadaşlan KÖYÜ Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narlık Narhk Narhk Narl- . T'arhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Yarbaşı Yarbaşı Yarbaşı Yarbaşı Narlık Narhk Narhk Narhk Narhk Yarbaşı Yarbaşı Yarbaşı Yarbaşı Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Yarbaşı Yarbaşı Yarbaşı Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narlık Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk Narhk İLÇESİ: ADA 104 101 102 106 106 106 106 101 106 108 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 104 66 106 106 106 106 104 104 104 105 106 106 106 106 106 104 104 104 104 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 106 104 101 109 109 106 104 106 106 106 106 106 106 106 104 104 105 106 104 YUSUFELİ PARSEL KAMULAŞTIRMA 53 70 23 66 92 228 249 29 131 1 64 69 90 124 125 133 13 132 128 135 136 139 382 10 11 63 66 55 82 146 147 112 27 28 11 19 143 144 145 468 2 39 59 60 35 47 240 1 2 38 27 28 334 336 362 386 56 52 8 19 460 85 42 122 123 295 338 299 4 98 105 9 103 57 ALAN1 M2 88,67 223,3 228,07 92,61 11,13 148,78 43,34 732,45 20,05 78,98 285,39 39,94 65,73 9,6 41,45 3,99 68,13 172,89 18,89 19,84 47,47 9,38 69,62 118,92 37,27 108,29 32,06 24,87 42,95 9,89 12,74 19,47 180,41 197,17 323,55 400,62 17,16 272,82 9,5 15,35 20,4 326,91 255,32 255,32 56,82 37,87 52,89 784,79 94,04 199,1 21,52 13,49 13,49 17,47 7,87 28,55 56,98 170,29 50,97 228,03 572,9 249,49 17,9 14,73 9,07 58,85 48,9 30,12 592,93 347,83 133,97 113,16 55,58 25,33 TAŞINMAZIN CİNSt Ev ve Arsa Ev ve Arsa Ev ve Bahçe Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Bahçe Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Bahçe Bahçe Zeytinlik Ev ve Bahçe Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Bahçe Bahçe Ev ve arsa ev ve arsa Zeytinlik Zeytinlik Bahçe Zeytinlik Bahçe Ev vc Bahçe Zeytinlik Zeytinlik Zeylinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeylinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik ev ve arsa Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik ev ve arsa Bah Bahçe Bahçe Zeytinlik Zeytinlik Zeytinlik Bahçe ve ev Zeytinlik Bahçe Bahçe Bahçe Zeytinlik iki katlı ev ilan tarihinden itibaren 30 gün içerisinde kamulaştırma işlemine idari yargıda iptal veya adli yargıda maddi hatalara karşı düzeltme davalan açabilccckleri, 2- Husumel D.S.l Genel Müdürlügü'ne yöneltilecektir. 3- Kamulaşlırma işlemine karşı idari yargıda iptal davası açanlann dava açtıklannı veya yürütmenin durdurulması kararlannı aldıklarını belgelendirmedikleri taktirde tespit edilen kamulaşlırma bedeli üzerinden taşınmaz mal kamulaştırmayı yapaıı idare adına yapan idare adına tescil edilecektir. 4- Mahkemeee tespit edilen kamulaştımıa bedeli hak sahibi adına Yusufeli T.C. Ziraat Bankası Şubesi'ne yatmlacaktır. 5- Konuya veya taşınmaz malın değerlerine ilişkin tüm savunma ve delilleri ilan tarihindeı Keyfıyet 2942 sayılı yasanm değişik 4650 sayılı yasanın 10. maddesi uyannca duyurulur. ı itibaren 10 gün içerisinde mahkemeye yazılı olarak bildirmeleri, BAS1N: 685091 Hâkim-92634
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog