Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

ARMJIĞANLI SATIŞLAR ÜCRETSfZ GÖNDERİM SÜRPRlZ KAMPANYALAR ,','İVİVf kitap. cumhuriyeti M'lııHlı Of Cumhuriyet V KHapları Cumhuriyef İV1VİVI kitap. cumhuriyeti Gf Cumhuriyet V Kitapları 85. YIL SAYI: 30184 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 28 MAYIS 2008 ÇARŞAMBA Başbakan Diyarbakır'da yerel seçimler öncesi uygulanması güç sözler verdi eçim yaünmı ERDOĞAN UÇTU! Topal plan Başbakan'ın dün Diyar- bakır'da açıkladığı GAP Eylem Planı'nın uygula- nabileceği düşüncesi, ekonomik vc sosyal ol- gular yüzünden gerçekçi değil. 40 milyar dolar ca- ri açığın bulunduğu bir ülkede GAP'a aynlacak 1 katrilyonluk kaynağı açıklayamayan Erdoğan, siyasi çözüm beklenti- sindeki bölgeye bir aya- ğı topal hayaller sunu- yor. MEI1MET FARAÇ'ın yazısı • 7. Sayfada Hükünıetin açıkladığı plana »öre kapah sııluına kanal- ları yapılacak. Sınır boyunca ıı/.aııan 30 bin hektarlık mayınh alan temizlenerek organik tarınıa açılacak. Ylllar SOnra CAP'I a m m s a d l Başbakan Erdoğan, 12 bakan, çok sayıda mil- letvekili ve bürokıatın katılımıyla Diyarbakır'da "GAP Eylem Planı"nı açık- ladı. Erdoğan, 4 yıllık proje sonunda toplam 1.8 milyon hektar alanın sula- maya açılacağını, 27 milyar kilovatsaatlik elektrik üretileceğini, kişi başına gelirin yüzde 209 artacağını ve 3.8 milyon kişinin istihdam edileceğini ileri sürdü. 7 yıldır GAP'ı unutan Erdoğan, planı "yüzyılın porjesi" olarak sundu. '73 a n a h e d e f bllluniiyor' Dört yıl içerisinde toplam 73 ana eylem ger- çekleştirileceğini söyleyen Erdoğan, bu eylemlerin ana başlıklannı "ekono- mik kalkınmanın geliştirilmesi, sosyal değişimin sağlanması, altyapının ge- liştirilmesi ve kurumsal kapasitenin geliştirilmesi" olarak sıraladı. Erdoğan, yeni yasa çıkınca, TRT'nin bir kanalının sürekli bölgedeki dillerde yayın ya- pacağını söyledi. MAHHUT ORAL/FIKAT KOZOK'un haberi • 7. Sayfada TÜSİAD'dan popülist uygulamalara eleştiıi AKP h ü k ü m e t i n e Uyari TÜSİAD Başkanı Arzuhan Doğan Yalçındağ, prım affı ve Kamu lhale Kanunu'nda yapılan değişikliklerin yanlış olduğunu belir- terek "Popülist uygulamalar dönemine geri dönüş işaretleri görmekteyiz" dedi. Fonların amaç dışında kullanılacağı uyansında bulunan Yalçındağ, "Türkiye'nin iktisadi tarihinin de gösterdiği gibi bu tarz popülist uygulamalar hep kaşıkla ve- rilmesi ve kepçeyle alınmasıyla sonuçlanmıştır" diye konuştu. • 13. Sayfada AKP yasak dinlemiyor. Hemen hemen her alanda çalışan tesettürlülere göz yumuluyor Türban kamuya yerleşiyor CUMHURBAŞKANLIĞI SEÇİMİ Rüşvet belgelendi Başbakan Erdoğan'ın yakın dostu Rcmzi Gür, Cumhurbaşkanlığı seçimi öncesi oy karşılığında CHP'lilere rüşvet teklif etti- ği için 10 ay hapis cezasına çaıptırıldı. ANKARA (Cuıtı- lıuriyet Biirosu) - Başbakan Reccp Tay- yip Erdoğan'ın ço- cuklarının eğitim mas- raflarını üstlenen işa- damı Rcmzi Gür, Cumhurbaşkanlığı se- çimi öncesinde, eski CHPKastamonuMil- letvekili Mehmct Yıl- dırım'a "rüşvet ver- meye teşebbüs ctti- ği" iddiasıyla yargı- landığı davada 10 ay hapis cezasına çarptı- rıldı. Mahkeme. Gür'ün cezasını erte- ledi. Ankara 10. Ağır Ceza Mahkemesi'nde- ki davanın diüıkü du- ruşmasında, Gür'ün avukatı Bülent Hayri Acar, davaya müdahil olarak katılan Mehmet Yıldırım ve avukatı Şevket Şahap İnce hazır bulundu. M Arkası Sa. 8, Sü. 3'te KARARLARI DİNLEYEN YOK - İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü başta olnıak üzere, sağbk grup başkankklan ve hastanelerdc türbanlı personel çahşıyor. Tabip Odası Başkanı Prof. Aktan, Sağ- lık Bakanlığf nın kamu sağlık kurumlarındaki türbanlı çalışanlara göz yummasını cleştirdi. Anayasa Mahkemesi'nin AKP'nin üniversitelere türbanla girişin önünü açan anayasa değişikliğinc ilişkin he- nüz karar vermcmcsinc karşın türban tüm kamusal alanlarda adeta "ser- best" hale geldi. Sağlık, eğitim ve be- lediyeler başta olmak üzere bircok ku- rumda türbanlı personel rahatlıkla gö- rev yapıyor, yetkililer de buna göz yu- muyor. Kadın müşteriye kadın garson, harem selamlık havuz, alkollü içki ve kameralı ccp tclcfonu yasağı gibi uy- gulamalanyla dikkat çcken siteler in- şa edilmeye başlandı. • 9. Sayfada Hazine Sanat Galerisi 4 Nü' resimler kaldınldı! Başbakanlık Kazine Müsteşarlığı'nın sanat galerisinde sanata yine sansür uygulandı. Çayyolu PlatfoiTnu gönül- lülerinin, ressam Sema Sanal öncülü- ğünde yaptığı "nü" resimler, galeri yö- netimi tarafından açılış öncesinde ser- giden kaldınldı. Sanal, galeri yöneti- minin istcği üzerine 18 ressamın 95 ese- rinden 4'ünü sergiden kaldııınak zo- runda kaldıklannı belirtti. • 9. Sayfada Anka Kuşu işbaşında Mars'la \ aşam izi olup olmadığını araştırmak anıacıyla gönderilcn ve önceki sabah ilk fotoğraflarını gön- deren uzay aracı Anka Kuşu, gü- nünü ölçüm yaparak geçirdi. Dün, aracın Mars'ın kuzey kutbuna ini- şi sonrasında her şeyin yolunda git- tiğini açıklayan NASA'nın internet sitesinde üç aylık misyonun başla- dığı belirtUdi. (Fotoğıaf: REUTERS) Ahmet Türk istifa etti DTP'de şahinler yönetimdeDTP'nin ılımlı kanadını temsil cden Ahmet Türk, parti meclisi kararıy- la grup başkanlığmdan istifa ettiril- di. Türk'ün yerine "Öcalan legal" açıklamalarıyla dikkat çeken şahin kanadın tcmsilcisi Emine Ayna ge- tirildi. DTP'de genel merkezle Mec- lis grubu arasında çekişme yaşanı- yordu. Türk, son olarak "PKK Kürt halkına zarar veriyor" sözleriyle gündeme gelmişti. • 4. Sayfada Şili 'de operasyon Darbeci ajanlara tutuklama Şilili bir yargıç, seçimle gelen sos- yalist Devlet Başkanı Allende'yi kanlı bîr darbeyle deviren Pinochet döneminde muhaliflere karşı baş- latılan "Colombo" opcrasyonu kap- samında 1974-75 yıllarında 119 muhalifı kaçmp öldürdüğü belirti- len gizli servis Dina yetkilileriyle, bu kişilerle işbirliği yapan toplam 98 asker ve sivil için tutuklama ka- ran çıkardı. • 10. Sayfada Nepal 'deyeni dönem Kralgitti, yaşasın cumhuriyet Nepal'de seçimlerde zafer kazanan Maoculann. bugün 239 yıllık mo- narşiye son vererek cumhuriyet ilan etmesi bekleniyor. Geçici hü- kümetin "Kral derhal sarayı terk et- melidir, aksi takdirde hükümet sa- rayı boşaltmak için güç kullanmak zorunda kalacaktır" açıklaması- nın ardından kralın saraydan ay- nldığı belirtildi. • 10. Sayfada BÜYÜKAN1TTAN 2 GAZETEYE 4 DAVA • ,V. Sayfada BM GÜCÜ'NE TECAVÜZ SUCLAMASI • 10. Sayfada I3ÜÜ U93.1UU '7 / 1 :i O O O 9 3 A O GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Yanıtsız Sorular Siyasal çevreler henüz konuşmuyor. Medyamız ise başlıklarında Çankaya'nın yargı ile hükürnet ara- sındaki gerginliğe çare olacağını sandığı açıklamayı "11 'inci devreye girdi" diye yorumluyor. İnce eleyip sık dokumadan yapılan yorumların uy- gulamada vereceği olası sonuçlardan söz edilmiyor. Ya da yazılıp önüne konulan açıklamadan kaynak- • Arkası Sa. 8. Sii. 1 'de Sydney Pollack yaşamını yitirdi "Atları da Vururlar", "Bulunduğumuz Yol", "Tootsie" ve "Şirket" gibi bellekleıe kazınan fılmlerin yönetmeni Sydney Pollack 73 yaşın- da kansere yenildi. Oscar ödüllü Pollack'ın ölü- mü Hollywood'da üzüntü yarattı. Aktör Geor- ge Clooney, "O dünyayı güzelleştiren bir in- sandı" derken, Sally Field da "Onunla çalışmak bana hayatın verdiği cn büyük amıağandı" di- ycrck üzüntüsünü dile getirdi. • Arka Sayfada İstanbul'un suyu kirli çıktı Su havzalarındaki sanayileşme, yapılaşma ve ileri biyolojik arıtma tesisi yetcrsizliği İstan- bul'un içme suyunu tehdit ediyor. İstanbul Çev- re ve Orman Müdüılüğü verileıine göre test edi- len 897 su örneğinin 313'ü içme suyu stan- dartlarına uygun değil. tBB Meclisi CHP Grup Sözcüsü Özyedierler, lstanbul'u 15 yıl- dır yöneten siyasi zihniyetin Istanbullulann sağ- lığını hiçe saydığını söyledi. • 8. Sayfada
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog