Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA HABERLER Erdoğan'a 'Germe' çağrısı • ANKARA (AA) - Halkın Yükselişi Partisi (HYP) Genel Başkanvekili Yaşar Okuyan, Başbakan'ın birinci dercccdcn sorumluluğuııun ülkedeki gerginliği gidemıek olduğunu, Başbakan Tayyip Erdoğan'ın ise konvışmalarıyla "ülkedeki gerginliği tırnıandırdığını" savundu. Okuyan, Adalet Bakanı Mchmet Ali Şahin'in "hâkim ve savcılara yüzde 40 zam yapıldığı" yönündeki sözlerini de eleştirerek "Bu 'susun' anlamına gelmektedir" dcdi. Yabancılara mal yine gündemde • AJNKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Bakanlar Kurulu'nda, sporda şike, teşvik primi ve dopingi ceza yasasına tabi kılacak tasan da imzaya açıldı. Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek ayrıca, kurulda yabancı sennayeli şirketlerin taşuıınaz mal edinmesine ilişkin yasa tasansmın görüşüldüğünü, Anayasa Mahkemesi'nin iptal karan doğrultusunda bu konuyu tek maddelik bir düzenleme ile çözülmesini karara bağladıklannı bildirdi. CHP'siz çözüm olmaz' • ANKARA (ANKA) - Diyarbakır Sanayici ve lşadamlan Dcmeği Başkanı Raif Türk, Kürt sorununun CHP olmadan çözülemeyeceğini söyledi. Türk, "CHP son yıllardaki söylenıiyle bu bölge seçmenini yok sayar gibi bir görüntü sergiledi. Söylemlerini değiştirmcsi gerekir. Kürt sorununun çözünıü CHP'siz olmaz. CHP müdahil olursa bu sorun çözülür" diye konuştu. Yenidoğan'da AKP kaybetti • İSTANBUL (ANKA) - lstanbul Umraniye'ye bağlı Yenidoğan Beldesi Belediye Başkanı AKP'li Hilnıi Kaplan hakkında açılan davada, mahkeme, Kaplan'ın seçimini hukuka aykırı buldu. Böylcce Kaplan'ın belediye başkanlığı düşürülmüş oidu. Yenidoğan'da tartışmalarla devam edeıı süreç, AKP'li Belediye Başkanı Hakan Örüng ile Yardımcısı Özkan Kıral'ın görevden alınmasıyla son bulmuştu. Çalınan bombalar eski polisin • ANTALYA (AA) - Antalya'da Fabrikalar Mahailesi'ndeki bir evden hurda toplayıcısı C.T taralîndan çalındığı belirlenen 3 el bombası ve 396 menninin Emniyet Teşkilatf ndan 18 yıl öncc aynlan A.S. adlı eski bir özel harekât polisine ait olduğu beliriendi. Bombaların boş olduğu ve nıalzemelerle ilgili örgütsel ilişkinin olmadığı tespit edildi. Yurtdışında yaşadığı öğrenilen A.S'nin mermileri ve boş el bombalanm evinde neden bulundurduğu hakkında henüz bir bilgiye ulaşıladı. Hükümet art arda prim, vergi ve çiftçi aflarmı uygulamaya koyuyor Seçim öncesi popülizm• Yerel seçimlere hazırlanan AKP, popü- list uygulamalara hız verdi. Bu kapsamda belediye gelirlerini arttırıcı düzenlemeler getiriliyor. Bütçe dışı fonlar amaçlarının dıştnda kullanılarak kaynak yaratıhyor. ANKARA (Cumhu- riyet Bürosu) - Hükü- met bir yandan kapatma davası sonrası ortamı germe politikasını uy- gulamaya koyarken, di- ğer yandan da son hızla seçim öncesi popülist uygulamalannı devreye sokuyor. Bu kapsamda prim, vergi ve çiftçi aflan ile belediye gelirlerini arttırıcı düzenlemeler, bütçe dışı fonlann istih- dam ve GAP paketle- rinde kullanılması gibi uygulamalar dikkat çe- kiyor. Hükümetin, seçi- me dönük uygulamala- nndan bazılan şöyle: ^ Vergi Konseyi'nin Gelir Vergisi'nde halcn yüzde 15-20-27 ve 35 olarak uygulanan vergi oranlannı, yüzde 10-15- 20 ve 25 dilimlerine çek- meye yönelik düzenle- melerinin geçmesinden bir nıilyon 727 bin gelir vergisi mükellefı yarar- lanacak. Düzenleme, 1000 YTL'lik maaşta mükellef başına 59 YTL'lik katkı olarak yansıyacak. ^ Getirilecek prim af- fi 2.1 milyon Bağ-Kur'lu ile bir milyon SSK işve- renine yarayacak. • Uzlaşma sürecin- deki vergi borçlannı, fa- iz ve gecikme zamlannı silerek 18 taksite bölecek ve böylece vergi borcu- na af getirecek düzenle- me Meclis'e getirildi. • Hükümetin Güney- doğu'daki kuraklığı ge- rekçe göstererek uygu- lamaya sokmayı planla- dığı tanma ilişkin kredi affından, il bazında sı- nııiama getirilmediği için, önceki aflara baka- rak en az 600 bin ürctici faydalanacak. • Faiz dışı fazla (FDF) hedefi yüzde 3.5'e düşürülecek. Yapılacak harcama artışıyla yerel yönetim refonnu kapsa- mmda, yerel yönetimlc- re merkezi yönetim büt- çesinden bu yıl için 1.5- 2 milyar YTL, bundan sonra ise yılda yaklaşık 4 milyar YTL aktanlacak. t/ Meclis'te bekleyen Belediye Gelirleri Ya- sası'ndan son anda, yerel seçimlerde oy kaybı ya- ratabilecek yerel vergiler çıkanldı. Hükümetin Te- lekom'dan alınan özcl iletişim vergisini kaldır- maya yönelik hazırlığı olduğu biliniyor. • Özelleştinne gelir- leri artık kamu açığının azaltılması için değil ka- mu yatırımlan ve istih- dam paketi için kullanı- lacak. Bu kaynaklarla özellikle gcnç ve kadın çalışanlann primleri Ha- zine tarafından karşıla- narak, seçimler öncesi 5 milyon kişiye yaklaşan işsiz sayısının azaltıl- masına çalışılacak. • lşsizlik fonu amaç dışı istihdam paketinde- ki maliyetleri karşılamak için kullanılacak. ^ Ulaştırma ve enerji için altyapı yabnmlanna fon benzeri yeni meka- nizmalar kurulup kay- nak aktanlacak. ÇİZMEDEN YUKARI MUSA KART VARGI J MAAŞLARINA yÜZDE 40 ZAM YAPTIK, HAK YOLUNDA yÜRU- SUNLER DtYE !.. musakart@yahoo.com 'DTP'nin kalesi'ne çıkarma Erdoğan, çok sayıda bakan ve milletvekiliyle bugün Diyarbakır'da GAP eylem planını açıklayacak. DTP 'Paket, seçim yatınmı' derkenBaydemirprogramlarakatılmayacak DİYARBAKIR (Haber Mer- kezi) - Başbakan Tayyip Erdo- ğan, yerel seçimler yaklaşırken, bugün çok sayıda bakan, millet- vekili ve bürokratla Diyarbakır'a giderek hükümetin uzun süredir üzerinde çalıştığı GAP eylem planını açıklayachk^DTP, pake- ti seçim yatınmı olarak değer- lendirirken, Diyari>akır Büyük- şehir Belediye Başkanı Osman Baydemir Erdoğan'ın progra- mına katılmayacağını açıkladı. Hükümetin uzun süredir üze- rinde çalıştığı 9 ili kapsayan GAP planına göre, bölgeye bu yıl 2.3, gelccek yılsa ek olarak 3.6 milyar YTL aktanlması öngörü- lüyor. Bölge nüfusunun yansını istihdam etmesi öngörülen proje, bölgenin gelirini de 5 katına çı- kamıayı hedelliyor. Gezi kapsa- mında açık hava toplantısı dü- zenlenmedi. Erdoğan'ın Kürt so- runuyla ilgili bir mesaj verip ver- meyeceği ise mcrakla bekleniyor. Bu arada eylem planını de- ğerlendiren DTP Diyaıbakır 11 Başkanı Nejdet Atalay, Diyaı- bakır ve bölge halkının Erdo- ğan'ın açacağı pakete inancının kalmadığım söyledi. GAP'ın yak- laşık elli yıldır tüm hükümctlerin seçim malzemesi olmaktan öte- ye gitmediğini ileri süren Atalay, "AKP hükümeti de diğerleri gi- bi bölge halkının oyunu almak için son çare olarak GAP pro- jesine el atıııa eğilimindedir" dedi. Türkiye'nin tüm sorunlan- nın esasını Kürt sorunumın çö- züm süzlüğünün oluşturduğunu savunan Atalay, sorunun siyasal karakterli bir sorun olduğunu di- le getirdi. Ote yandan gezi öncesi "Di- yarbakır kaledir" tartışmasıyla başlayan Başbakan Erdoğan ile Diyaıbakır Belediye Başkanı Baydemir arasındaki gerilim sü- rüyor. Erdoğan daha önceki ge- zilerinde ziyaret etnıediği Bay- demir'i bu kez programına katıl- maya davet etti, ancak bu kez Baydemir programa katılmayı reddetti. KazaBLanKa Revan 0212 243 65 65www.kazablankarevan.com SUÇ DUYURUSUNDA BULUNULDU AKP 'ye oy için yemin ettirip altın verdiler GURSU KUNT ANTALYA - Antalyalı Yücel Keleş, AKP'lile- rin, 2009 yerel seçimleri hazulıklarında "oy vere- ceğine ilişkin" yemin ettirerek altın dağıttığı id- diasıyla cumlıuriyet savcılığına suç duyurusunda bulundu. Kalbindeki rahatsızlık nedeniyle yaklaşık 6 ay- dır çalışmayan Yücel Keleş (42), çevresindekile- rin önerisiyle AKP İl Başkanlığı'ndan yardım iste- di. Parti binasında yerel seçimlerde AKP'ye oy vcrmek için yemin ettirildiğini ve birkaç gün son- ra evme iki poşet kuru gıda yardımı geldiğini an- latan Keleş, şöyle dedi: "10 Mayıs'ta da evime kara çarşaflı iki ka- dınla, sakallı bir adanı geldi. Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'ın talebi üzerine geldiklerini, yemin etmem durumunda bana altın verecekle- rini söylediler. Aptesimin olup olmadığını sor- dular, ardından da Kuran çıkanp, üzerine ye- min etmemi istediler." Gelen kişilerin isteği üzerine Kuran'a el basarak "Marr 2009 yerel seçimlerinde AKP'ye oy vere- ceğim vallalıi, billahi" dcdiğini belirten Keleş, ardından kadınlann siyah bir keseden altın çıkarıp kendisine verdiğini ve ellerindeki listeden adının üzerine çarpı konduğunu anlattı. Keleş, bir süre sonra bu yeminden ve AKP uy- gulamalanndan rahatsızlık duyduğunu ve seçim- lerde de partiye oy venneme karan aldığını ifade ederek, "Hocalardan biri oy vermezsem çarpı- lacağımı, bir diğeri ise para dağıtırsam kurtu- lacağımı söyledi. Müftülüğc gidecekken, bir başkası savcılığa başvurmamı önerdi" diye ko- nuştu. Konuyla ilgili dün Antalya Cumhuriyet Başsavcılığı'na suç duyurusunda bulunan Keleş, AKP'nin insanları parayla satın almaya çalıştığmı ve bunun gurur kıncı olduğunu söyledi. POLİTİKA GUNLUGU HİKMET ÇETtNKAYA •••Çalkantılı Dönem Bazen sisler dağılmıyor.. bazen de sular durul- muyor... Karanlıkta açan bir çiçek, ıslak güvercinler, kum- rular, kırlangıçlar... Bir yağmur kokusuL Yaşamın o patika yolu... Kör bitkiler, çürümeler, beton yığınları... Çalkantılı bir dönem!.. Kimi zaman karamsarlık kimi zaman umut. Siirt'te de iki bin kişi hastanelik olmuş. Aksaray'da sekiz bin, Konya ve Şereflikoçhisar'da yedi bin kişi... Hepsi içme suyundan ishal!. Demokrasiyi ve özgürlükleri tartışıyoruz... Sonra oturup düşünüyoruz: "Türkiye neden böylesine bir çalkantılı döneme gir- di?" AKP Hükümeti üniversitelerde giyim-kuşam öz- gürlüğü adına "sıkmabaş" yasağını kaldırmak için anayasa değişikliğine girti mi? GittiL Yargıtay bu değişikliğe tepki gösterdi mi? Gösterdi!.. O zaman niye bu gümbürtü? Içeriden ve dışarıdan yargıya saldırı tüm hızıyla sürüyor; Bakan Bey, "dam üstünde saksağan" di- yebiliyor, AB temsilcileri açık açık Anayasa Mah- kemesi üzerinde baskı kurmaya kalkışıyorlar... Hangi demokratik bir hukuk devletinde yargı bu denli hırpalanır? Ingiltere'de mi, Almanya'da mı, Fransa'da mı, Bel- çika'da mı? Bazı ülkelerin cumhurbaşkanları, başbakanları Türkiye'ye gelip hukuk dersi vermiyorlar mı? Veriyorlar, hem de nasıl!.. Kendi ülkelerinde olup bitenleri görmeyenler Tür- kiye'de hukukun üstünlüğünden söz edemez... Avusturya'da ırkçılık almış başını gidiyor, Fran- sa'da, Almanya'da, Ingiltere'de öyle... ••• Dünyanın karardığı bir yer düşünüyorum kimi "kö- şebaşlarını" tutanların yazdıklarını okuyunca... Yargıtay tarafsız olabilir mi demokratik bir hu- kuk devletinde? Elbet taraftır, elbet anayasanm, laik demokra- tik Cumhuriyetin temel ilkelerini savunacak ve ko- ruyacaktır... Yargıtay, laik demokratik Cumhuriyet'ten taraf- tır. Tanrı aşkına söyleyin demokrasi ve özgürlükler nedir sizce? Demokrasi başına buyrukluk mudur, yasaları, anayasayı tanımamazlık mı? Cumhuriyetin tüm değerlerinin köküne kibrit su- yu dökülürken, salt AKP'yi kapattırmamak için gös- terilen bu çabanın arkasında ne var? Anayasanm onuncu ve kırk ikinci maddeleri han- gi amaçla değiştirildi? Açık lise sınavlarına sarıklı, cüppeli, karaçarşaflı kız-erkek öğrencilerin girmesine kimler izin verdi? Camilerde ve mezarlıklarda uygulamalı din dersleri niçin yapıldı? Milli Eğitim örgütü bugün hangi tarikat şeyhi- nin denetiminde? Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı'nı yerden yere vuranlar hangi hakla hukuk devletinden, demok- rasiden söz ediyor anlatır mısınız? Bu konuları durmadan yazıyorum... AKP'nin kapatılıp kapatılmayacağı belli olmama- sına karşın iç ve dış güçler yargıyı baskı altına al- maya çahşıyorlar... Ne adına? Demokrasi ve hukuk adına!.. Geçen hafta yazdım, bir kez daha yineliyorum: "Yargı Reformu Strateji Taslağı, Türkiye'dekiyar- gı bir köşeye itilip, AB Komiseri Olli Rehn'e sunul- madı mı?" ABD ve AB'ye göbekten bağlı bir siyasal iktidar değil mi AKP? Haydi konuşun!.. ••• TuzlaTersanesi'ndeki ölümleri bile "PKK'ye ha- vale eden" birdüşünce egemen benim ülkemde... Insanın birey olması için, kulun bireyleşmesi için yapılan devrimlerden biridir Aydınlanma... Toplum olarak bunu Gazi Mustafa Kemal Ata- türk'e borçluyuz... Aydınlanma Devrimi, Kurtuluş Savaşı'yla ger- çekleşti. Kul, birey oldu. Anadolu halkı dinin de- ğil, bilimin ışığında bugünlere geldi. Ulusal bilinç bireyin yurtseverliğiyle ivme ka- zanır... O bilinç uygarlığa ve çağdaşlığa ulaştırır top- lumu!.. Geri sayım yıllar önce başlamıştı... Şimdı meyvelerini topluyorlar!.. Üstelik de- mokrasiyi ve özgürlükleri öne sürerek... Yerseniz!.. hikmet.cetinkaya@cumhurlyet.com.tr Faks numaramız: 02126 343 72 69 ESERLER KÖŞK'E GETlRİLECEK Gül ailesinin Osmanlı merakı ANKARA (Cumhuriyet Bürosu) - Dolma- bahçe Sarayı'ndaki bazı Osmanlı eserlerinin tadilattan geçirilecek Çankaya Köşkü'nün ye- ni vitrini olması planlanıyor. Bu çerçevede Cumhurbaşkanlıği Genel Sekreterliği ve Hay- ıünnisa Gül tarafından seçilen bazı eserlerin Köşk'e getirilebileceği ifade ediliyor. Döne- min padişahlan ya da diğer saray halkı tara- fından kullanılan sehpa, koltuk takımı, yazlık- larda kullanılabilen yatar kalkar tek kişilik koltuk, biblo, soba, avizc, halı gibi objelerin de yer aldığı eserlerin Ankara'ya taşınabilme- si için TBMM Başkanlık Divanı'ndan onay çıkması geıekiyor. Cumlıurbaşkaııı Abdullah Gül, Köşk'te düzenlenen RTÜK Ödül Töre- ni'nin ardından konuya ilişkin sorulan yanıt- sız bıraktı. Gül, konunun Cumhurbaşkanlığı Genel Sekı- eteri Mustafa Isen'e sorulmasıru, lsen'in gcrekJi açıklamayı yapacağını söyledi.
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog