Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

Cumhuriyet İmtiyaz Sahibi: CUMHURİYET VAKFI adına İLHAN SELÇUK Genel Yayın Yönetmeni: İbrahiın Yıldız • Yazıişleri Müdürleri: Mehmet Sucu, Güray Öz (Sorumlu) • Haber Merkezi Müıiiiıü Hakan Kara lstihbarat: Cengiz Yıldırım.# Ekonomi: Ha- san Eriş • Dış Haberler: Ozgür Ulusov • Kiiltür: Egemen Berköz • Spor: Abdülka- dir Yücclnıaıı # Makaleler: Sami Karaören 0 Düzellnıc: Abdullah Yazıcı • Bilgi-Bel- ge: Edibe Buğra Yaynı Runjlu: İllıaıı Selçuk (Başkan), Emrc Kongar (Başkan Yardımcısı), Orlıan Erinç, Hiknıet Ç'etiııkaya, Şük- ran Soner, tbrahim Yıldız, Orlıan Bursalı, Mustafa Balbay, Hakan Kara. Ankara Teınsilcisi: Mııslafu Balbay Alalürk lîulvan No: 125, Kat: 4, Ba- kanlıklarTel: 4195020 (7 hat), Faks: 4195027 • IzmirTemsilcisi: Strdar Kı- /.ık, H. Ziya Blv. 1352 S. 2/3 Tel: 4411220. Faks: 4418745 • Adana Tem- silcisi: Çctin Yigenoglu, Inönü Cd. 5 S. Aksoğan U H. Kal 1 Tel: 3631211, Faks: 3631215 • Anüılya Temsilcisi: Ahmcl Oruçoğlu Cumhuriyet Mey- daııı Yıldız Apartmanı B Btok No: 80/5 Tel: 0242 2480057 Faks: 0242 2430509 9 Idare Müdürü Hüscyin Gürer 9 Malı Işlen Bii- lcnt Ycner • Satış: Fazilcl Ku/,a • Cumhuriyel Rck- lam: Genel Müdiir: Özlcm Aydcn 0 Genel Müdür Yar- dımcısı: Nazcnde PalTel: (0212) 251 98 74 -75 /25I 98 81 -82 Faks: (0212)251 98 68 Rezervasyon: (0212) 343 72 74 Faks: 212 343 72 53 Yayımlayan ve Yöııclim Ycri: Yeni Gün Haber Ajansı Basın ve Yayıncılık A.Ş. Prof. Nurettin Mazhar Öklel Sk. No: 2. 34381 Şişli/lstanbul Tel: (0212) 343 72 74 (20 hat) Faks: (0212) 343 72 64 Yavgın süreli yayın lîııskı: DPC Doğan Mcdya Tesisleri Hoşdere Yolıı 34850 Esenyurt Istaııbııl Da^ıiıııı: YAYSAT Doğan Medya Tesisleri Hoşderc 34850 Esenyurt Istanbul 27 MAYIS 2008 Inısak: ?? Güneş: ?? ögle: ?? Ikindi: ?? Akşam: Yatsı: Tuncep'in • TALİNN (AA) - Gitarist Cem Tmıcer, Estonya'nın başkenti Talinn'de yapılan Uluslararası Nomnıe Caz Festivali kapsa- mında düzenlenen ya- rışmada 2. oldu. Tun- cer, Finlandiya'nın ünlü Pori Caz Festi- vali, Romanya'daki Garana Caz Festivali ve Biikreş Caz Kulii- bü'ne davet edildi. Urumçi'yle iletişim hattı • Haber Merkezi - Yön Radyo, Sincan- Uygur Halk Radyosıı arasında 1 yıldır de- vam edcn yayın işbir- liği kapsamında gü- venli ve daha hızlı ya- yın akışı sağlamak için lstanbul-Urumçi arasında karşılıklı ile- tişim hattı kuruldu. Çin ve Sincan-Uygur Özcrk bölgesinden haberler, Asya'nın zengin kültür değerle- ri vc Uygur türkülcri "Sincan-Uygur'un Sesi" programıyla her gün saat 21:00'de Yön Radyo'da dinlc- yiciyle buluşuyor. Açık-Art'tan mıizayede • İstanbul Haber Servisi - Açık-Art Müzayede, yann İs- tanbul Hilton Otel'de bir müzayede düzenli- yor. Yüksel Arslan, Zekai Ormancı gibi önemli Türk ressam- lann yapıtlannın ycr alacağı nıüzayedcdcki eserlcr bugün saat 19.00'a kadar Nâzım Hikmet Vakfı Galeri- si'nde görülebilir. NASA'nın Ağustos 2007'de fırlattıgı "Phoeni\" (Anka Kuşu) adlı uzay aracı pazar günü TSİ 02.53'tc Mars'ın kuzey kutbuna indi. (Potoğraflar: AP/AFP/RFiUTERS) Kızıl Gezegen 'deyaşamın izlerini sürecek olan uzay aracı, ilk görüntüleri gönderdi Anka KuşuMars'taÇeviri Servisi - Ameri- kaıı Ulusal Havacıhk ve Uzay Daircsi'nin (NASA) Ağustos 2007'de firlattığı "Phoenix", Türkçe adıyla "Anka Kuşu" adlı uzay aracı pazar günü TSİ 02.53'te Mars'ın kuzey kutbuna indi ve ilk fotoğraf- lannı gönderdi. 680 milyon küometre yol kat eden uzay aracı, üç ay boyunca insa- noğlunun yanıtını en çok ara- dığı sorulardan birine, geç- mişte Mars'ta hayat olup ol- madığı sorusuna kesin bir yanıt aramaya çalışacak. Saattc 21 bin kilometre hız yapan Anka Kuşu'nun yak- laşık 10 ay süren yolculuğunun en zorlu kısmı son yedi dakikasıydı. Mars'ı turlayan Odysscy Uydusu 1976 ve 1999'daki başansız dene- melerden sonra yapılan ilk motor- lu iniş olan "yumuşak inişi" dün- yaya naklen iletti. İniş sırasında nefeslerini tutan NASA laboratu- varındaki bilim insanları ve mü- hendisler, Anka Kuşu'nun görev ye- NASA'daki bilim insanları başarılı inişin ardından büyük sevinç yaşadı. • :,, rine ulaşmasını alkışlarla kutladı. KORKU DOLU 7 OAKİKA KAZASIZ ATLATILDI Mars'ın şimdiye kadar ilk kez bu kadar yakından göıüntülenmesinden ve korku dolu yedi dakikamn kazasız atlatılınasındaıı duyduğu büyük mem- ınıniyeti vurgulayan proje direktörö Barry Goldstein, uzay aracmm 2.34 metrelik robot koluyla Mars'ın top- rağından ömekler alacağını açıkladı. Yüzeyin 10 sanrimetre altmda buz ol- dıığuna kesin gözle baktıklarını söy- leyen Goldstein, "Robot kol saye- sinde yüzeyin altında buz olduğu- na tanık olmamız, Kızıl Gezegen'de suyun varlığının, dolayısıyla bir zamanlar mikrobik yaşam oldu- ğunun da kanıtı sayılabilir" dedi. ars'a araç gönderme serüveni 1960'ta SS( Bııin başansız deneme- siyle başladı. O günden beri gönderilen 38 aracın yarısı yfizeye inemedi. Mars'a ulaşan ABD'nin uzay aracı Mariner 4 dünyanm dışında bir gezegenin yörüngesine yerleşen ilk uzay aracı oldu ve 21 fotoğraf gönderdi. AL GÖZÜIVI SEYREYLE IŞIL ÖZGENTÜRK Serbest Çağnşımlar Dün gcce oturdum te- levizyonun karşısına he- yecanla Cannes Film Fes- tivali'nin sonuçlannı bek- liyorum. Çok öncelerden henüz ortalarda Cannes fîlan yokkcn, Nuri Bilge Ceylan sincmasını sevdi- ğinıden "Üç Maymun"un ödül alacağından hiç kuş- kum yok. Filmin gazete- lerde birkaç karesini gör- düm ve hikâyesini oku- dum. Jüri özel ödülü ga- ranti. Bu ödül her zaman Altın Palmiye'den daha prestijli bir ödüldür. O kadar eminim ki, bir iki kişiyle bahis bile oyna- dım. Ben bahsi kaybettinı, ama Nuri Bilge Ceylan en iyi yönehnen ödülünü al- dı. "Her zaman tutkuy- la sevdiği, yalnız ve gü- zel ülkesine" ithaf ettiği ödül, ona hayırlı olsun, yeni fılmlcr için... Güne böyle güzel bir haberle başlamak çok- tandır unuttuğum bir şey- di, keyfinı ycrindc, şöyle bir tarihc baktım Mayısm 27'si. Yıl 1960 aradan tam 46 yıl geçmış, ben he- nüz on iki yaşındayım, idareci olduğu için baba- mın apar topar giyinip kapıda bekleyen askeri araca binişini anımsıyo- rum, annemin gün boyu radyonun başmdan ayrıl- mayışını, ardından en ya- kın arkadaşımın babası bir paşaydı, Urfa'ya geçici vali atanıyor ve ben ha- yatımın en büyük aşkına rastlayacağım ilk Urfa se- yahatini yapıyorum. O ilk aşkımdı, baraj şantiye- sinde çalışan bcnden en az on yaş büyük nıavi gözlü bir mühendisti, bir gün bir dinamit patladı ve beniın mavi gözlü meleğim öldü. Nereden nereye, iyice çocukluğuma gidiyorum, o yıllarda Antep'tcyiz. Ben o zamanlar 19 Mayıs bayramlannı hiç sevmez- dim. Nedeni çok basit, acayip bir sıcakta arka- daşlarımla hamasi şiirle- rin okunduğu stadyumda gösteri sıramızı bekler, ardından susuzluktan di- limiz damağımıza yapış- mış bir halde günlerdir çalıştığımız gösteriyc gc- çerdik. O zamanlar kızlar da piramit kurardı ve ben otomatik olarak son pig- melerden (aşın zayıf vc kısa bir ırk) olduğum için mutlaka piramidin tepe- sindeki bayrağı açan ki- şi olurdum. Düşmekten ölesiye korkardım ve ayaklanm sürekli titrcrdi. Şimdilerde kızlar pira- mit kurmuyorlar, bu iş er- keklere kaldı. Gene en zayıflar ve en kısaların tepede olduğunu ve düş- mekten korktuklannı dü- şünmeden edemiyomm. Zaten epeydir yazmak is- tiyorum; ben kırk yıllık ömrümde hep birbirinin aynı göstcrilerin tekrar- landığı, aynı hamasi şiir- lerin okunduğu ve ne ol- duğu belirsiz tuhaf göstc- rilerin yapıldığı 19 Mayıs kutlamalarını, ashnda bir • Arkası 8. Sayfada isilozgenturk@gmail.com 3. düdük tiyatro için çalıyor! Devlet Tiyatrolan dünyada bir ilki gerçekleştiriyor. Sahneye dönüştümlen vagonunyer aldığı trcnle, 27 Mayıs'ta Ankara'dan doğuya dogruyola çikıyor. Vagon Sahnesi, izleyidlcri eşsîz tiyatro keyji ile ücretsiz olarak buluşturuyor; 3. düdük bu kez tiyatro için çalıyor... MHUMMHM^UM||MMy|MMMWW|M T.c M;I Ti» v h n *ı/M «.ıt. \ m NllCI DEVIJET TtYATROIARI Tiyatro her yerde.. Ankara Gan • 27 Mayıs, Salı • 20.30 Yerköy • 28 Mayıs, Çarşamba • 20.30 Kayseri • 29 Mayıs, Perşembe • 20.30 Karaözü • 30 Mayıs, Cııma • 20.30 Sivas • 31 Mayıs, Cumartesi • 20.30 Malatya • 02 Haziran, Pazartesi • 20.30 Elazığ • 03 Haziran, Salı • 20.30Muş • 04 Haziran, Çarşamba • 20.30 Tatvan • 05 Haziran, Perşembe • 20.30
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog