Bugünden 1930'a 5,498,966 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET OLAYLAR VE GORUŞLER EVET / HAYIR OKTAY AKBAL 27 Mayıs ye Demokrasi... Gerçek demokrasinin temel koşullarını, vazgeçilmez kurumlarını ülkemize kazandıran 27 Mayıs 1960 devriminden bu yana tam 48 yıl geçti... Kimileri şaşacak; 27 Mayıs bir asker darbe- si değil miydi, üç genel seçim kazanmış kosko- ca bir iktidarı deviren; cumhurbaşkanından, başbakanından, yüzlerce milletvekiline kadar bir siyasetçi kadroyu idamlara, hapisliklere mahkûm eden, politika dışına iten bir olay, nasıl olur da gerçek demokrasinin öncülüğünü yap- mış sayılır, diyecekler çoktur! Elli yıl önceyi yaşayanlar, o günleri sağlam kaynaklardan öğrenenler, DP iktidarının ülkeyi nasıl bir çıkmaza getirdiğini, muhalefeti, basını, üniversiteleri Atatürk devrimine inananlara yapılan baskıları bilirler. 27 Mayıs, yalnız askerlerin eylemi değildi. Bir çeşit halk kalkışmasıydı, gençliğiyle, aydın- larıyla!.. "Sizi ben bile kutaramam!" demişti o günlerin muhalefet lideri Inönü... Gerçekten de kurtaramadı, olanlar oldu! Ne büyük bir benzerlik!.. DP'nin "Ben milli i- radeyim" diye her şeyi göze alıp, kendine ko- rkunç güvenmesi ile günümüz AKP'sinin sözlü eylemli davranışları ne kadar da birbirine ben- ziyor... 27 Mayıs'ın dikta yönetimlerinin, iktidar k- abadayılıklarının sona ermesi, halka uygarlık kapılarının açılması için kazandırdığı hakları bir bir saymak gerekiyor. Seçim Yasası, ikinci Meclis, sendikal haklar, hukuk düzeninin sağlam temellere oturtulması, Anayasa Mahkemesi'nin kurulması, dış politikada "tam bağımsızlık" ilkesinin canlandırılması, toplusö- zleşme düzeninin kurulması, birey özgürlüğünü sağlayan yasaların çıkartılması vb... Bizler, o günlerin gazetecileri, yazarları, 27 Mayıs'ı içtenlikle alkışlamışsak, desteklemişsek, toplumumuzun bundan sonra gerçek bir demokrasi ile yönetileceğine, gelecek iktidar- ların bir kez daha demokrasi ilkelerinden vazgeçemeyeceğine inandığımızdandı. Yarım yüzyıl sonra şu geldiğimiz yere bir bakın!.. Hukukla savaşan, üniversitelerle uğraşan, özgürlükler için sesini yükselten e- mekçiyi, gençliği, aydını, sendikaları, dernek- leri en ağır silahlarla sindirmeye kalkan, anayasayı, Cumhuriyetin temel kuruluşlarını bir bir ele geçirmek isteyen, iki seçim kazan- makla ulusal iradeyi ele geçirdiğini sanan bir ters anlayışla karşı karşıyayız. 27 Mayıs de- vrimiyle kazandıklarımız elden gitmiş, gitmek- te... Bugün 27 Mayıs 1960 Devrimi.'nin gerçek- leştirildiği gün... Yeni bir 27 Mayıs daha mı? Gerçek demokrâsiyi bütün sağlam temelleriyle yeniden kuracak, çağdaş uygarlığın verilerine yakışacak, yeni bir 27 Mayıs... Askeriyle, siviliyle, genciyle, yaşlısıyla, kadınıyla, erkeğiyle, o 27 Mayıs 1960 sonrasında yaşanan ve ulusça birliği, kardeşliği kuracak yeni bir 27 Mayıs!.. Gerçek bir bayramdı 27 Mayıs... Geçmişte kalan bir masaldı, demeyin... 27 Mayıs, tarihte eski bir hikâye değil, yeni atılımlara, yeni sev- inçlere, mutluluklara, sahici demokrasiye özlem çeken, tüm bilinçli yurttaşların bayramı!.. 27 Mayıs Devrimi'nin Onemi... Alev COŞKUN B ugün 27 Mayıs 1960 Devrimi'nin 48. yıl- dönümüdür. Ve bu devrimin en önemli üriinü 1961 Anayasa- sı'dır. 27 Mayıs hareketı, Türk siyasal sistemine ve demokrasi tarihimize en ilerici, demokratik ve hukukım üstünlüğü ilkesini yaşama geçiren bir anayasayı kazandırmıştır. Ancak kimilerine göre 27 Mayıs; antidemokratik, milli iradeye kar- şı çıkan, siirckli tenkit edilmesi gereken bir askeri darbedir. Bu yargılara varanlar toplumla- rın gelişim tarihini, demokrasinin gclişim sürecini iyı anlayamayan ve özünıseycmeyen kişilerdir. Bunlar için önemli olan Mcclis'teki sayı- sal çoğunluktur. Ama o sayısal çoğunluk de- mokratik ilkclere aykırı davranı- yormuş, demokrâsiyi rayından çı- karıyornııış, Talıkikat Komisyonu gibi demokrasi ile asla bağdaşma- yan, hatta demokrâsiyi kökünden tahrip eden yasalan kabul ediyor- muş... Bunlar, bu kişiler için pek önemli değildir. Varsa yoksa sayı- sal çoğunluktur. Oysa demokrasi- nin özü, sayısal çoğunluktan çok de- mokrasinin temel felsefesinde ya- tar. Şimdi 1960 öncesi Mecli- si'ndeki DP'nin sayısal çoğunlu- ğıuıa dayanarak kabul edilen Tah- kikat Komisyonu Yasası'na ve uy- gulamasına bakalım: Kısa adı Talıkikat Komisyonu olan yasa 18 Nisan 1960'ta İVlec- lis'te kabul edıldı. Tahkikat Ko- misyonu, Meclis'teki DP millet- vekillerindcn oluştu. Bu komis- yon adeta erkler üstüydü, her tüıiü karar alma yetkisine sahipti. Bası- na yasak koyuyor, gazeteleri süre- siz kapatıyor, binalanna ve mat- baalanna el koyuyor, siyasi top- lantılan yasaklıyor, istediği kişile- ri tutukluyor ve bu kararlara karşı hiçbir makamda itiraz edilemiyor- du. Böyle bir yasa demokratik her- hangi bir ülkede meclisten geçer mi? Böyle bir komisyon demokra- silerde kurulabilir mi? lşte 27 Mayıs'a karşı çıkan söz- de demokrat liboşlar Tahkikat Komisyonu hakkmda hiçbir şey söylemezler, sözü dönüp dolaşhnp sayısal çoğunluğa getirirler. 27 Mayıs emir komuta zinciri çerçevesinde değil, genç subaylar tarafindan gerçekleştirildi.. hatta bu genç subaylar Genelkurmay Başkanı'nı rutukladılar. 27 Mayıs daha sonraki 12 Mart ve 12 Eylül gibi dış destekli ve soğuk savaşın ürünü bir hareket değildir. 12 Mart muhafazakâr ve tutucu; 12 Eiylül 1980 hareketi ise tam anlamıyla kar- şı dcvrimcidir. Bu nedenle bu üç ha- reket aynı kefeye konularak de- ğerlendınlemez. Bu üç askeri ha- reketi aynı kefeye koyanlar ya ca- hildir.. ya da kötii niyetlidir. Toplumlarda dönüşüm ya ta- bandan, ya yukandan, ya da yan- dan, yani dış etkılerle olur. 1839 Tanzimat ve 1876 Anayasası daha ziyadc Avrupa'nın dayatma ve et- kileriyle olmuştur. 1908 2. Meşru- tiyet bir avuç aydının mücadelesi sonucu gerçekleşmiştir. 1921 Ana- yasası emperyalizme karşı savaş ve- ren Anadolu ihtilalinin ürünüdür ve bir ihtilal anayasasıdır. 1924 Ana- yasası, aydınlanma düşüncesini ve çağdaşlaşmayı Türk toplumuna ge- tirmek isteyen devrimcilerin yaptığı bir anayasadır. 27 Mayıs hareketi gençliğin yo- ğun olarak özgürlükler yönünde ha- rckete geçmesi ve ordunun genç su- baylarının birlikte yaptıklan bir atılımdır. 27 Mayıs 1960 hareketi, halktan da çok büyük dcstck bul- muştur, 27 Mayıs 1960 devrimimn önc- mi, Türk toplumuııda demokrasiye geçiş yönünde büyük bir değişim ve dönüşüm yapmış olmasıdır. 1961 Anayasası, Türk siyasal yaşamın- da çağdaş ve katıhmcı demokrasi- nin kapılannı açmıştır. Çağdaş de- mokrasinin kurumlannı geıinniştir. Iştc birkaç örnek.. Anayasa insan haklanna dayalı, demokratik, laik ve sosyal bir hu- kuk devleti anlayışını getumiştir. Cumlıuriyctin laiklik ilkesini ve temel felsefesini vc onların korun- masını anayasının ilk dört madde- sine koyarak sağlamıştır. Çift Meclis sistemini getinniştir (Meclis ve Senato). Sosyal devlet ilkesini getirerek ekonomik eşitlik yönünde ileri adım atmıştır. Planlı ekonomiyi öngörmüş, Devlet Planlama Teşkilatf nı kur- muştur. Demokrâsiyi ve insan haklannı temelden kabul etmiş, haklann ve özgürlüklerin özüne dokunulma- yacağını öngörmüştür. Demokrasinin temeli olan siya- sal örgütlenmeyi kabul etmiş ve "Siyasal partilcr, ister iktidarda isli'i muhalefettc olsuıılar, de- mokratik siyasal yaşamın vaz- geçilmez ıııısurlarıdıı" kuralına yer vcmıiştir. Hukukun üstünlüğü ilkesini si- yasal ve toplumsal yaşamımıza gc- tinniş, "yasalann yargısal dene- timini sağlayan Anayasa Mah- kemesi'ni kurmuştur." Unutul- masın ki Anayasa Mahkemesi de- mokrasinin güvencesidir. Aslında en önemli işlevi çoğulcu demo- kratik düzeni totaliter akımlardan ve parlamentoda siyasal gücü ele ge- çinniş vc çoğunluk diktasına doğ- ru yöne^nek isteyen siyasal parti- lerden lajfur. Rejitni, anayasamn ka- bul ettiği' Cumhuriyetin temel fel- sefesinden ve çağdaşlaşma yolun- dan kopanp terse götürmek isteyen siyasal oluşumlardan korur. Henüz feodal yapıyı kıramamış, adaletsiz gelir dağılıminı düzelte- memiş, bttnlara ilave olarak yoğun tarikat örgütlesnmesi ile dinsel etkıler altındaJÖİJiuş bir tophımda, 1961 Anayasası gibi ilerici anayasalann, oy kaygısı taşıyan polıtikacılar eliyle yaratılması olanak dışıdır. 27 Mayıs olmasaydı, 1961 Ana- yasası da olmazdı. Demokratik atı- İınılar, Anayasa Mahkemesi, hukuk devleti de olamazdı. Toplumların uzun yaşamında böylesi temel dönüşümler yüzlerce yıl başanlamayacak atdımlar ancak 27 Mayıs hareketi gibi ilerici ve de- mokratik hareketlcrle sağlanabi- lir. 27 Mayıs 1960 devrimi, işte bu hukuksal ve toplumsal çerçeve içe- risinde değerlendirilmelidir. 27 Mayıs'ın Anlamı0^7 / / tartışmasız bir dev- ^^ I rimdir. İhtilal, top- lum yapısında biriken çelişki- S u a y K A R A M A N Tüm Öğretim Üye. Der. (TÜMÖD) Genel Sekreteri yasilerin belleklerinde bu- yıs Devrimi, ortaçağ karan- lığına doğru yol aldığımız , bugünlerde, oluşumuyla si- lerin bir gün patlayışı sonu- cunda ortaya çıkan ve bir grubun yönetime cl koymasıyla, devletin siyasal ve sosyal yapısında oluşan ani ve şiddetli değişikliklerdir. Devrim, özünde toplumsal gelişmenin önünü açan bir güç taşır ve bir topluındaki siyasal ve ekono- mik kazanımlann toplumun geniş kesimleri ya- ranna hızla değişmesidir. 1961 Anayasası'yla getinlen yeni ve çağdaş kurumlarla, sosyal hu- kuk devletiyle, özgür scçimlere gidilmesiyle ve bütün bunlann on yedi av gibi çok kısa bir za- nıaıı içinde başanlmasıyla, 27 Mayıs tartışmasız bir devrim nitelîğini kazanmıştır*<Her insariîri 27 Mayıs'ı anlaması zordur. 27 Mayıs'ı anla- mak için, dünyada emperyalizme karşı ilk kez kazanılan Ulusal Kurtuluş Savaşı'nı, Atatürk ilke ve devrimlerini, tam bağımsızlığı ve ulu- salhğı özümsemek gerekir. Bunlan özümse- meden, 27 Mayıs'ı anlamak olanaksızdır. Amacı "Atatürk Devrinıleri'ni yeniden ya- şama geçirmek ve demokrâsiyi tekrar sağ- luınak" olan 27 Mayıs 1960 Devrimi, getirdiği dinamizm sayesindc ülkenin kısa sürede iler- lemesini sağlamıştır. 1961 Anayasası'nın ge- Bugün ülke toprakj tirdiği özgürlük ortaını içinde tür bu oluşum- lar, toplumun siyasal, ekinsel, düşünscl ve eko- nomik açıdan gelişmesinin önünü açmıştır. 1961 Anayasası, sadece bizde değil, dünyada da en özgürlükçü anayasalardan biri olarak ta- rihte yerini almıştır. Bu çağdaş anayasa ile baş- ta "Sosyal Hukuk Devleti" ilkesi olmak üze- re yargının bağımsızlığı, hâkim güvencesi sağlanmıştı. Emeğin kutsal değeriön plana çı-'- • stratcjik kannr karılarak toplu sözleşme ve grey hakkı geti- siz kalanlarla Vakıflaı nlmişti. Toplumun her kesimine öfgütlenme öz- ye Genel Sağlık Sigı Ogürlüğu ile üniversiteye ve TKKfe özerklik gi- -îîblanlarla, Oikeyi ABD bi değerler kazandınlmıştı. Anayasa Mahkemesi, Cumhuriyet Senatosu kurularak yasama görevi daha çok demokra- tikleştirilmişti. Devlet Planlama Teşkilatı, sağlık hizmetlcrinin sosyalleştirilmesi, Türk Standartlan Enstitüsü, Kredi ve Yurtlar Ku- rumu, Devlet Personel Dairesi, Basın llan Kurumu gibi yeni kuruluşlarla sosyal ve eko- nomik yaşam yeniden oluşturularak toplumsal kalkmma hızlandınlmıştı. Türkiye'nin herkonuda önünü açan 27 Ma- lunmalı ve gereken dcrslerin çıkaıtılmasına katkı sağlamalıdır. Yoksa 27 Ma- yıs Devrimi'ni karalayarak, hem kendileri için hem de ülkemiz için kötü ve karanlık so- nuçlara ulaşılabileceği göz önünde njtulmalı- dır. Tarihte ışıltılı yerini alan 27 Mayıs Dev- rimi'ni karalamaya emperyalist uşakların ve ış- birlikçilerinin güçleri yetmez.. ulusal servetlenn, satılmasma ses-' :, Soş,yal Sigortalar Yasası'na destek ; ' em'peryafijminin kucağma oturtanlarla ilgiB'suç duyurusunda bu- lunamayan zavallı işbirlijcçiler, sayın başsav- cı üzerinden 27 Mayısıpevrimi'ne saldır- maktadırlar. 27 Mayıs'ın aydınkğtju karalamak iste- mektedirler. Ancak halkın büyük coşkusuyla karşılanan 27 Mayıs 1960 Devrimi, Türkiye'nin siyasi ta- rihinde hak ettiği yeri almış, yaşayan kumm- larıyla pırıl pırıl aydınlık bir sayfa oluştur- muştur. i • MACERA BAŞKA BAHARA KALMASIN! HYUNDAI'NİN MAYIS FIRSATLARI ÇOK TUTULACAK. HYUNDAI SANTA FE v« - TUCSON ON VE ARKA ALANA TAMPON KORUYUCU VEYAN BASAMAKLAR THULE ARAÇ ÜSTÜ TAŞIMA APARATI ÜSTELİK MAYIS AYINA ÖZEL SHELL HEDİYE KART İLE 1.000 YTL'YE VARAN YAKIT DESTEĞh HYunonı Müşteri Danışma Merkezi: (0216) 571 63 01 Kampanya 06-31 Mayıs 2008 tarihleri arasında geçerlidir. "Yakıt hediye kartı son kullanım tarihi 31.12.2008'dir. ADANA Eztııgrııl Plaza Ttl: (03221129 2!. 2e PBX Ertggrul Shomoom/Ymagh Tel: 10322131170 00 ADIYANAN Vaaat Tol: 101161216 01 61 AFYONKARAHİSAR Alyon Plau Tel: 10272121120 «IIAĞRI Balkı Shomoom Tel: (01721215 87 87 AKSARAY Çaglayan Tol: 10382121( 0010 PBX ANKARA Akbak Plazı/Maıkoy Tel 10312) 338 2121 Kunıcayırlı Plaz./Oıllm lel 103121386 00 16 PBX Nazlroglu Ptıza/Balgal Tel: 103121286 8e 66 Neıiroğlu Plızı/Eikljıhl. Yolu Tftl: (03121220 30 60 ANTALYA Cangartar Plaza Tel (02121310 1717 Ciliın Plaza/Alanya Tul (0212) 615 27 29 PBX Cıhın Plaza/ManavgttTel: 102121713 32 23 AYDIN llkem Plaza lcl 10266121/ 09 29 BAUKESİR fcraılın Plaza Tol: (0266) 22188 90 Eraalaıt Shomoom/Bandırma Tel (026GI714 67 21 Uytunlar Plaza/EdnmM Tel 102661373 20 20 BATMAN Gûnaydm Tel: (0IB81215 681» BURSA SarEam pluafMılulıı Tel' 10221) 11176 15 PBX Ştntilrk PU:ı/Nıluleı Tel 102211113 71 00 ŞaMûlk Pliî./O.mangaü Tal: 102211211 18 00 ÇANAKKALE Snnmazlec Plaza Tel: 102861213 00 53 ÇORUM Tuzoılar lol: 10361122510 90 OENİ2Lİ Turkuu Pltza lol 1025612511133 PBX DİYARBAKIR Çavu|Oğlu Plaza lel 10112) 318 2186 DÜZCE Özenler Plaza lel 103801519 19 IIEDİRNE Alguriat Plaza lel: (0281122611118 ELA2IÛ Altıntaı. Plaıa lel: 10121) 281 30 26 ERZİNCAN H.y.l lol: 10116) 223 0710 ER2URUM Kllzıy Plaza lcl 101121212 3131 ESKİŞEHİR Oloıar Plaza Ttl: 10222) 323 86 33 PBX GA2İANTEP Ayınlap Plazt lel: (0312) 323 66 66 PBX HATAY Atıl.ııoglu Plaza lel: 103261285 63 63 AnJaoogkj/bknteiın Tol 103261156 13 00IÖEMR Balkı Shomoom lol (0476i 22126 18 İSTANBUL Aı Plızı/Sanıandm lol (0216ı îıl.'0 1» A>oündu!k.t Plıza/»vtılıt Tolio:i2)591 1111 PBX Ajgundûzla. Plaza/B.yliktoü lcl 102121862« 80 PHX BtytaLlar P1«:«;Y.tnboın« l c l 10211', 4S1 TJ UD PEK Bll.m n«r.fMim.ninan Irl 102121 «M 1000 Coakutı PI«n;Ç»km«k6y lol: 10216] 643 O 13 Ekol Pl«ıftotı«.pı lel (0?lîl 51,7 n 61 l'IIK Elm«. Pi.ı./Okmeydara lol: 10212122: be ta PBX Erk Pl.za/Bayr.mp.îa Tel: 1021216161100 PBX Gör-Tan Showroom/Göztape Tel: 102161317 70 10HıınkoPlaza/Pandlk Tel 102161379 7600PB\ Ittanbul ATM/Güngöten Tel. 10212)637 32 32 Karalar Plaza/DragoıTel: 10216) 159 0500Karalat Showıoom/Gülııjyu-Maltep4 Tel: (0216) 4429700 Kaynak Piaza/ÇamİKa Tel (02161521 26 40Maalak Plaza/Maılak Tol 102121276 36 80 PEIX MatlakShowm>om/Çobançtııne Tel (0212) 839 3939 Maaitı PlazafSalaköy lcl 102121 62167 30 Tuna Plıza/Maltape Tel 10216) 111 7212 Urır Plaza/AHunlzad» Tel (0216) 122 30 10 Uj.r Sho«rooıtıNUaaal* Tel 102161 573 59 09 PBX IZMİK Çakıtlat PlazafGazıeınıı Tel 1023212821111 Yukulh, Pl.za/B.yı.klı Tel: 10232) 198 «8 00 PBX KAHRAMANMARAŞ Ayda Plaza Inl 10311) 2311414 PBX KAYSERİ Gûrpın» Plaza Tal: 10352! 326 18 18 Kayaaıl Inolo Tel 103521327 29 29 KIRKUREU yaljınlac Plaıa/Lulabutgaz lol ID2S8) 426 47 63 KIRŞEHİR Çaglayan Shomoom lol (03861214 1114 KOCAEÜ Fenan Plaza/lzmll Tel. (02621335 56 00 Göt-Tan Plaza/Gabza Tol 10262) 643 62 50 PBX KONYA Irenl Plua/Karalay Tol 103321237 67 00 Onlm Plaza/Nılcacı Tol: 103321236 66 66 KÜTAKYA Enkn Plaa lel 102741271 76 10 MALATYA Armtgan Plaza Tol' 104221336 44 61 MARDİN Katım Tugmaoar Plaza Tol 10182) 312 B 09 MERSİNDeıya Plaza lel' (03211359 7G 00 Oafya Shown»m/Anamur lol ID321)81166 66D«rYaShowroom/Tanuılol:(0321|61157 57MUâUBakırcılatMNBPIaza(l«thivalel 102521611 11 II Ozer Showroom/Marktz Tei. I02521212 38 53 Özaf Plaza/Bodfum Tel: 102621316 9105 Öztr Plaia/MHa» Tel: 1025215131111 OITDUKayahan Plaza Tel: (0162) 23197 80 RİZE Mateleı Plaza Tol: (0161) 223 66 11SAKARYA Ferlı»! Plaza/Adapazan lol 10261) 276 9111 SAMSUN Kamer Plaza Tol 10362) 266 58 68 SİİRT Billm Tel 101841224 77 44 SİVAS Inoto Plaza lol 10346) 226 20 00 TEKİRDAG Atmaf Plaza/Çorlu lol (0282! 6651110 Gaftfl* Pltza lol: (02621293 35 55 TOKAT Safjl Plaza lol (0356) 213 00 99 TRABZON Çtkırlar Plaza l o l 10162! 3112010 USAK Çrftçioğlu Plazt Tol 102761231 33 70 VAN Ahaan Plaza lel: (04321217 94 94 YALOVA Onurlu Plaza Tel: (0226) 351 73 06 PBXZONOULOAK En Plaza/Çaycumı lel: 10372) 615 82 87 Slmga Pltza/Katadanlz Ertgli lol 10372) 322 90 70 KKTC Atok Plaza lel: (0392) 225 20 89 NVZAFFER AYHAN KARA YON'UN DEVRlMİ DEVRİM'İN YÖNl Milli Demokratik Devrim tezinîn iktidar talebi olan "9 Mart" ve onun üzerine gelip ezen "12 Mart". îıtian Selçuk'un onsözii ile Muzafier Ayhan Kara'nın kaleminden sancılı yılların Delgesel öykiisii. CAN SON PARAZİTLf DMOKRASfDemokrât Partî'nin Raöyo Davası Adnan Menderes'in 1950-1960 yılları arasındaki başbakanlığı boyunca devlet radyosunu hükümet ve parti radyosuna döniiştiiren uygulamaları mahkemede sonuçlanmıştı. Günümüz iktidar-medya ilişkilerl geçmişte yaşananlan daha da anlamlı kılıyor... AiKİA Yayın-Dağıtım İ2122?24548 Msrkez: Ankaıa $ube: Izmlr Şubt>: ALFA DAûlTIM I2I251IBI3 c<Cumhuriyet Kitapları www.cumhuriyetkitaplari.com Prol. Nurellin Mazhar öklcl Sokak No: 2 Şişli Tel: 0 212 343 72 74 Atatiirk Bulvaıı No' 125 Kal: 4 Bakanlıklaı Fel: 0 312 419 50 20 H. Ziya Bulvaıı 1352 Sokak No: 2/3 Pasaport Tel 0 232 441 12 20 ÖZEL ÎTAL YAN LlSESÎ 2008 / 2009 Eğitim-Öğreıim Yılı oku! aidatı, Hazırlık ve Lise 1 - 2 - 3 - 4 Sınıflan için 15 Eylül 2008 tarihine kadar peşin ödemek koşulu ile 12.750,00 YTL olarak belirlenmiştir. Eğitim-Öğretim yılı ücreti altcrnatif olarak, aşağıda belirtilcn tarilılerde her biri 3.750,00 YTL olmak üzere (toplam 15.000,00 YTL) 4 taksitle de ödenebilecektir: Hazırlık Sınıflan için: Kayıt günü - 1. taksit Lise Sınıflan için: 04 Eylül 2008-1. taksit Tüm Sınıfkr için: 04 Kasun 2008-2. taksit 04Ocak 2009-3. taksit 04 Mart 2009 - 4. taksit TOMTOM KAPTAN SOK. N. 3 PK. 34433 BEYOĞLU/İSTANBUL TEL: (0212) 244 13 01 FAX: (0212) 245 25 48 wvwJiceoitBlkno.net E-mail: liceo-italiano@anet.net.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog