Bugünden 1930'a 5,498,322 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 27 MAYIS 2008 SALI 16 TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FîLMLERİ Garfıeld 20.00 Star TV Güldürü (Garficld) - Garfıeld'in sahibi Jon, eve ikin- ci bir cvcil hayvan almaya karar vererek, se- vimli fakat aptal köpek Odie'yi getirir. Garfıeld'in sakin dünyasını kabusa çeviren Odie'yle arasında ciddi bir rekabet başlar. Bir giiıı Odie kötii niyetli köpck cğitimcisi tarafından kaçırılınca, Garfıeld ilk defa sorumluluk duygıısuyla tanışarak yeni dostıı- ııu kurtarmak için kolları sıvar. Yönetıııcn : Peter He- witt, Oyuncular: Breckin Meyer, Jennifer Lovc Hc- witt, Stephen Tobolowsky (2004 ABD, 80 dk). Kurtlarla Dans 20.30 CINE 5 Macera (Danccs With VVolves) - Tcğmen John. savaş sırasında yaralanır. Hayata olan tüm bağhlığıru yitiren John'un tck istcği yaşamına bir kahranıan- lıkyaparak son vermektir, Yön: Kcvin Costner. Oyn: Kevin Costner, Mary MeDonnell, Graham Greene, Rodney A. Granl (1990 ABD, 180 dk). 21.15/ TNT / Stanley... Ayrıntı yanda 22.00 / Star TV / Kapan Ayrıntı yanda Hırçın Âşık 22.00 CNBC-e Macera ©(Swcpt Away) - Komünist bir denizciyle ay- nı adayı paylaşmak zorunda kalan kazazede bir kadının yaşadıklan konu almıyor. Yönetmenliğini Guy Ritchie'nin üstlendiği filmin başrollerinde, Ma- donııa, Adriano Giannini, Bruce Greenwood gibi sa- natçılar oynuyor (2002 lngillere-ltalya, 86 dk). Kiracılar 00.15 Show TV Güldürü /T7\ (The Tenants) - Çoğu sanalçı olan bir grup ar- v3>' kadaş ev tutarak komün hayatı yaşamaya başlarlar. tki aylık kirayı ödeyemeyince kısa süre- li bir iş bulmaya karar verirler. lş aradıkları siireç- te, ansızın birinin aklına roman yazma fikri gclir. Yön: Danııy Green. Oyn: Dylan Mcdermott, Sno- op Dogg, Rosc Byrnc (2005 Alıııanya. ABD, 95 dk). Kebab... 00.45 Fox TV Macera (Kebab Connection) - Büyiik bir Bruce Lee hayranı olan Hamburglu Tiirk genci tbo'nun en biiyük hayali bir Kung-lu filmi çevirmektir. Am- easının döner resloranı için çekliği reklanı filmiy- leoturdugu mahallede yıldızı parlayan lbo'nm ya- samı, kız ai'kadaşımn hamile kalmasıyla bir aııda de- ğişir. Yönetmenliğini Anno Saul'un üstlendiği fil- min başrollerinde, Emanucl Bettcncourl. Nıınıan Acar ve Nora Tschimer oynuyor. Kanh Nigar 01.05 TRT 1 Güldürü • Şehzadebaşı'ııdaki eski Direklerarası eğlen- celcrinin ocaklar söndüren kahramanı Nigâr, birçok erkeğiıı peşindeıı koştuğu nanılı bir aşiftedir. Dönemin kibarçapkınlanndan Narçın Bey, Kanh Ni- gâr'ın birbirindcn alımlı dört kızı arasında bir ha- rem hayatı sürmektedir. Aneak, Kanh Nigâr'ın ger- çek kızı Bedide. Narçın Bcy'c âşık olunca işler ka- rışır. Nigâr kadınlığmı kııllanarak onu bu yola dü- şürenlerden acı biçimde öcünii alır. Yönetmenliği- hi Mcmduh Ün'ün üstlendiği filmin başrollerinde, Kemal Sunal, Fatma Girik, Bahar Öztan ve Pembe Mutlu oynuyor (1981). Uykusuz 03.40 Kanal 1 Gerilim (Insonınia) - Will Dormer, Los Angeles polis departmanında çalışan deneyimli bir polistir. Genç ortağı Hap Eckhart ile birlikte Alaska'nın kii- çük bir kasabasına, on yedi yaşmda genç bir kı/.ııı iil- dürülmesini araştırmak için gclir. Dormer, cinayetin en güçlü şüphelisi olan yazar Waltcr Finch'in peşin- dedir. Yön: ChristophcrNolan. Oyn: Al Pacino, Ro- bin Williams, Hilary Swank (2002 ABD, 118 dk). Yabancı YerliIzleyin Orta Değmez 68'LİLER VE CUIUIOK CAGRISI "DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN"ımız DENİZ GEZMİŞ YUSUF ASLAN HÜSEYİN İNAN'ın uğruna canlarını verdikleri "Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratik Türkiye" Mücadelesinin 40. Yılında... 68'LİLER, CUMOK'LAR VE 2008 GENÇLİĞI Şair NİHAT BEHRAM ile Vakıf Başkanı SÖNMEZ TARGAN'ın söyleşisinde buluşuyor. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: Caddebostan Kültür Merkezi. Kat: 3 B Salonu Caddebostan-Kadıköy Tarih: 28 Mayıs 2008 Çarşamba Saat: 19.00-21.00 lletişim: 0532 325 85 90 - 0532 281 54 54 0536 729 02 29 - 0505 815 10 17 CUMOK DUYURUSU 27 Mayıs 1960'ın 48.YıIdönümündc, kafası karışmış "demokrat" lara hâlâ, diyoruz ki; 27 MAYIS BİR DEVRİMDİR! Anlamak isteyenler sonuçlara baksınlar: 27 Mayıs'ın üriinü 1961 Anayasası'dır; cezayı işbirlikçilere kesip, mahkûm etti. 12 Mart ise, öncc 1961 Anavasası'nı bo/dıı. Binlerce aydın, öğrenci vc işçiyi e/.ip, hapse attı; Deniz, Yusuf ve Hüseyin'leri astı... 12 Eyliil 1980, Türkiyc'yi silindir gibi ezdi. Empcryalizmc k'sliııı etti; borçlanma suıırsı/. iııl'a/lan sayısı/., anayasası ortada... FARKISEIS ANLAMAZSAN BİR EKSİĞİZ. CUMOK OLUŞUMLAR1: Adana, Afyoıı, Akhlsar, Alanva, AUşchir, Allınolıık, Aınasya, Aıunur, Aııkara, Anlakya, Antalya, Ardahnn, Artviıı, Aydın. Ayvalık. lialıacski. Ital'ıa. llaııdırma. Dcrgama. Bodruııı. linlıı. Bozüvük, Burdur, liıırlıaııivc, llıırsa, I, an. (,'aııakkalc. Çarşamba, Çcrkraköy. Çivril, Çorlu, Datça, Denlzll, UİM1İ, Dlyırbakır, Edirne, Edranil, FJbislan, Eskişchlr, Eraiıı, Erziııcan, Erzurum. Fıllıiye, Finike. l'ııça. (ia/iaııii'|i. Gclibolu, Gcmllk, C'oıvc, Gircsun, Göııoıı. hpaıla. Ini'lıolu, Intgül, Iskcndei'uıt, lsfanbul. lzıııir. Karabük, Kıracabcy, Karanıan. Kaı\ Kaslamoııu. Kaystri, kdz. Ercğli. Krçan. kırıkkalt, Kırklareli, kilis, kncaeli, Konya, kiiycc- IMI\İII;IM. Külalmı. LOIeburgaz, Malalya, Marmaris, Mcrsiıı, Milas, Mıml.ı. Ncv- M'lıir. \ i|;ılc. ürdıı. Orhungazi, l'olaılı, Kı;r Salilıli. Samsun, Saray. SilifKe. Si- ııop. Si\as. Soıııa, Sıırgun, Şerellikoçhisai', Tajcli. Tckirdaf. Tukal, Tursuılu. Tfırkojjlu, Şaıı- Imrfa, lîrla,li/unkiiprü,\aıı, Vizt,Yalovı,Zoııauldak. Başroldeki oyuncularıya öne çıkan yapım, gerilim ile aksiyonım iç içe geçtiği başarılı bir çalışma Kapana sıkıştınlan evli çift "Kapan'ııı başrollerinde, Kevin Bacon ile Charlizc Theron oynuyor. TV Servisi - Kızlan iîdye için kaçırılan bir çiftin yaşadıklannı konu alan "Kapan", bu akşam Star'da ekrana geliyor. Mutlu bir ailc yaşantısı sergileyen Will ile Karen için tüm hayatlannı değiştirecek, nıutlııluklannı alt üst edecek bir olay meydana gelir.Will ile Karen başka bir şehirde tıızağa düşürülürler ve acımasız hırsızlar onların küçük kızını da kaçırdıklarını söylerler. Bu kaçırma olayı aslında, Joe Hickley adındaki bir suçlu Star 22.00 Kapan - Trapped / Yön: Luis Mandoki / Senaryo: Greg lles / Görüntü: Jerry Greenberg / Müzik: John Ottman / Oyn: Kevin Bacon, Charlize Theron, Courtney Love / 2002 ABD-Almanya yapımı, 106 dk. tarafından planlanmış ve zengin ailelerden para sızdırma bahanesiyle yapılan bir planın parçasıdır. lnaniltnaz plan ilerledikçe, birbirlerinden ayrı şehirlerde bulunan Will ile karısı Karen da dayanma güçlerinin limitine kadar zorlanarak biricik kızlarını kurtarmak için olağanüstü bir çaba sarf etmeye başlarlar. Bu korkunç mücadelenin içinc ne için çekildiklerini ilerde anlayacaklardır... tv8 17.15 Müzik ve söyleşi iç içe TV Servisi - Müzik vc söy- leşi programi "Duru Muhab- betler"in bu bölümüne, pop müziğin sevilen seslerinden Erol Evgiıı, Sibel Tü/ün, De- met Sağıroğlu ve Asya konuk oluyor. Niiklıet Duru'nun lıa- zırlayıp sunduğu yapımda, ko- nuklarla özel ve iş yaşamları hakkında sohbet ediliyor. Programda, sanatçıların sevi- len şarkılanndan ömekler de veriliyor. |TRT2 22.30 Tarihe geçmiş ünlü simalar TV Servisi - Bclgesel yapım "Simalar ve Dünyalar", 2. Dünya Savaşı ve sonrasını ya- şanıış, yaptıkları hizmetlerlc ünlü isimleri tanıtmaya devam ediyor. Yapımda bu hafta. emekli vali, yazar ve çevirmen Ali Rıza Akdemir'in yaşam- öyküsüne yer veriliyor. Akde- mir programda, anılarını ve birikimlerini paylaşıyor. Tüm güçlükleri aşan aşk ibl TNT 21.15 Stanley ve Iris / Yönetmen: Martin Ritt / Oyuncular: Robert De Niro, Jane Fonda, Svvoosie Kurtz, Martha Plimpton, Harley Cross / 1990 ABD yapımı, 104 dakika. TV Servisi - Amerikan sinemasının önemli yönet- menlerinden Martin Ritt'in filmi "Stanley ve Iris", bir kez daha ekrana geliyor. Amerikan sinemasında önemli bir yere sahip olan ti- yatro kökenli yönetmen Mar- tin Ritt "liberal" tutıımu nedeniyle kara listeye alınıp da Hollyvvood'ta işsiz ka- lınea, Actor's Srudio'da ders vermiş, Janıes Dean, Paul Newman gibi oyuncularm yetişmesine katkıda bulun- muştu. Faulkner ve He- mingvvay gibi çağdaş Ame- rikan yazarlanndan yaptığı uyarlamaların yanında, ırk- çılığa (Edge of the City), McCarthy'ciliğe (The Front), sarı sendikaeılığa değindiği fılmlerle toplumsal sorunlara ilgisini koymuştu. Martin Ritt, çekimindcn kı- sa bir süre sonra öldüğü son filmi "Stanley ve Iris"te ise okuma yazma bilmezlik somnuna eğiliyor. Bir pastanede çalışan Stan- ley, babasma bakmak zo- runda olduğu için, okula git- mek bir yana, okuma-yazma bile öğrenememiştir. Aynı iş- yerinde çalışan iki çocuklu dul Iris, onun bu cksikliğini öğrenip de ağzmdan kaçı- rınca, Stanley işinden de olur. Ama Iris gönlünü de kaptırdığı erkeğe okuma ytız- ma öğreteeek, Stanley ise fırının üretimini arttıracak bir sistem gelişterecektir. Martin Ritt bu son filmin- de, yine toplumsal bir soru- na, Amerika'da sanıldığın- dan da yaygın olan okuma yazma bilmeyenler somnu- na eğiliyor. lnsan için "geç kalmanın" sözkonusu ol- madığı, iradenin her zorlu- ğun üstesinden gelebileceği göriişünü, mutlu sonlu. bildik bir gönül öyküsünün içinc yerleştiriyor. Ritt'in top- lumsal eleştiri dozu oldukça yumuşatılmış olsa da Robert De Niro'nun hele Jane Fon- da'nın oyunları filmi keyif- le izlenir kılıyor. tv8 16.00 Başarıya Doğru TV Servisi - "Başarıya Doğru" programının bugünkü bölümüne, rehber öğretmen Burcu Bahtiyar konuk oluyor. Yakın Doğıı Üniversitesi lle- tişim Fakültesi öğretim görev- lisi Mustafa Ufuk Çelik'in hazırlayıp sunduğu yapımda, OKS öncesinde öğrenci ve ve- lilere önerilerde bulunularak, sı- nav taktikleri hakkında bilgi ve- riliyor. Programın yapımcılığını Beyhan Keçecioğlu üstleni- yor. CNN Türk 20.00 Türkiye'deki kene tehlikesi TV Servisi - Türkiye'deki kene tehlikesi, "5N İK" prog- ramının bu akşamki konusunu oluşturuyor. Cüneyt Özdemir ve Soner Yalçın'ın birlikte hazırladığı yapımda, kenelerin hastalığı nasıl bulaştırdığı, hastahk be- lirtilerinin nelcr olduğu, kene ısırmasına karşı nelerin yapıl- ması gerektiği ve ne tür ön- lemler alındığı gibi konulara açıklık getiriliyor. TRT 2 21.00 Kırmızı Hat TV Servisi - "Kırmızı Hat" programı, dünyada yaşanan önemli gelişmeleri ekrana gc- timıeye devam ediyor. Ya- pımcılığını Murat Hızal'm üstlendiği programın bu hafta- ki bölümünde, lsrail - Filistin sonınu ele alınarak, çözüm yollan tartışılıyor. Küresel so- runlar, ekonomi, bilim ve spor- daki gelişmelerin de değerlen- dirildiği yapımı, Zafer Elgin sunuyor. Olay TV 22.30 Türkü Diyenler TV Servisi - Türk halk mü- ziği programı "Türkü Diyen- ler"i, Hasan Basri sunuyor. Yapıma bu hafta, Türküler Sevdamız Grubu ile Tolga Sağ, Erdal Erzincan ve Mu- harrem Temiz katılıyor. Tv PROGRAMLARI 10.05 lyiSabahlar 11.50 Di- zi: Ters Köşe 13.30 Evimin Erkeği 14.45 Ademler ve Havvalar 16.00 Hayal Fab- rikası 16.25 Çizgi Film 16.45 Kasaba 17.25 Gece Bahçesi 18.05 Saraydaki Mücevher 19.30 Haber 20.15 Dur Yolcu 21.35Akşam Sefası 23.00 Ezberbozan 00.20 Üçüncü Sayfa 01.05 Kanh Nigar (0312 490 43 00). 10.30 Yurttan 11.15 Reçe- te 11.45 Günde Sanat 12.30 Ekogün 13.00 İş Günü 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Hayat Akarken 14.35 Günde Sanat 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünyaya Ba- kış 18.20Avrupa Vizyonu 19.30 Hayatımız Sınav 20.00 Okudukça 20.30 Kültür - Sa- nat 21.00 Kırmızı Hat 21.55 El Yapımı 22.10 Şehre Dair 22.30 Belgesel: Simalar ve Dünyalar 23.35 Antalya Piyano Festiva- li 01.05 Şehre Dair (0 212 259 72 75). • ı • •ıc A ı 10.00 Sahne Sanatları 11.10 ULUSAL Atletizm Dünyası 12.10 Bilim ' ve Toplum 14.00 Neler Olu- yor 15.10 Sınıf Gözüyle 18.00 Erol Manisalı ile Sohbet 19.00 Haber 20.30 Çiftçi Meclisi 21.15 Emek Dünyası 22.00 Halkçı iktisat (0 212 251 50 90). 09.00 Biz Bize 10.30 Haber Özet 11.00 Şağlık Lezzet Yolu 13.00 Habercinin Saati 14.00 Yurt Gün- demi 17.30 Çizgi Film 18.00 Seçtiğimiz Kitaplar 18.30 Doğa- daki Dostlarımız 19.00 Gökkuşağı 19.30 Ha- ber Öncesi 20.00 Ana Haber 21.00 Ellerin Tür- küsü 22.00 Halkın Gündemi 22.30 Bizim Şar- kılar 23.00 Kırmızı Çizgi 01.00 Haber 07.00 Sabah Gündemi 09.10 3 I V Başlama Vuruşu 10.10 Sağlık KK13Öİ Hattı 12.20 Ekonomi Politik 13.10 Motosport 14.10 Işin Aslı 15.10 Dünyanın Parası 16.00 Erken Baskı 16.50 3. Seans 17.10 Interaktifspor 18.00 Haberler 19.00 Sokağın Sesi 19.40 Bildiğin Gibi Değil 20.40 Futbol Hattı 22.00 Bügün 00.10 Analiz (0 212 449 07 00). 10.15 Avı upa Borsalaı 110.30 Faiz 11.10 Yatırımcı Kliniği 12.00 FinansCafe 12.30 Sağ- lık Kültürü 14.00 Piyasa Ekra- nı 15.40 Analiz 16.30 Son Baskı 18.15 Mar- ried With Children 18.50 Dizi: Two and a Half Men 20.00 The Simpsons 21.00 Dizi: Çesperate Housevvives 22.00 Film: Hırçın Aşık 24.00 Dizi: The Simpsons 01.00 Des- perate Housevvives (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 08.40 Dizi: Marina 10.00 Yeniden Baş- V lasın 13.00 Haber 13.25 Derya- h Günler 15.00 Biz Bize 17.15 Di- zi: Çatkapı 19.00 Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Sayfası 20.00 Var mısın Yok musun? 22.30 Dizi: Pars - Narkoterör 00.15 Film: Kiracılar 02.15 Yeniden Baş- lasın 04.30 Haberler (0 212 355 01 01) C 08.30 Gerçek Gündem 10.30 Eko Flash 11.00 Dizi: Mühür- lüGüller 12.30 Yeıii Film 14.30 ı LASH TV Dest-i Izdivaç 19.45 Ana Haber 20.40 Fıkralarla Türkiye 22.00 Film 23.50 Gece Hattı 01.00 Dizi: Sırlar Ale- mi 03.00 Yabancı Film 04.45 Dest-i Izdivaç (0 212 256 82 82). kanal 0 07.00 Dizi: Bizim Evin Hal- leri 08.00 Güze! Bir Gün 09.40 Dizi: Emret Komuta- nım 11.10 Dizi: Aşkım Aşkım 13.00 Gel Ya- rim Ol 15.00 Yerli Film: O Kadın 17.00 Ya- rışma: Süper Aile 18.45 Ana Haber Bülteni 19.50 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.00 Çarkıfe- lek 22.30 Dizi: Yalancı Romantik 00.30 Hey Canh 02.10 Yabancı Film: Batak 03.40 Ya- bancı Film: Uykusuz 05.00 Yerli Film: Bu Nasıl Dünya (0 216 554 66 11). LV . 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.20 fal\f N e PiŞİrelim 08.50 Kadının Gü- • • *• v cü 10.45 Dizi: Saklambaç 13.00 Gün Ortası Haber Bülteni 13.20 Kadın Olmak 14.45 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Avrupa Yakası 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Hepsi 1 22.20 Dizi: Yaban Gülü 00.30 Magazin: Özel Hat 02.20 Dizi: Kara- yılan 04.00 Yerli Film: Islak Mendil 05.30 Ana Haber Bülteni (0 212 354 30 00). 06.30 Dizi: Sev Kardeşim 07.15 Dizi: Sihirli Annem 08.45 Dobra Dobra 10.30 Sabahların Sultanı 13.30 Gün Arası Haber Bülteni 14.00 Her Eve Lazım 14.45 Es- ra Ceyhan'la 17.00 Dizi: Arka Sokaklar 19.00 Kanal D Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Haberleri 20.00 Dizi: Binbir Gece 22.15 Di- zi: Elveda Derken 00.30 Magazin: Canlı Canlı 02.30 Yabancı Film: Irresistible 04.00 Dizi: Gümüş (Tekrar) 06.00 Sigaranın Zararları (0 212 478 00 88). 07.30 Günaydın Avrasya 10.00 Haber 10.15 Sağlık Karnesi 11.15 Sıcak Haber 12.15 Spor 12.30 Belgesel 16.00 Haber Maraton 17.15 Voleybol Panorama 19.00 Ana Haber 19.45 Spor Bülteni 20.00 Dış Siyaset 21.15 Kınah Yiğitler 22.00 Beş Parmak 22.30 Stratejik Analiz 23.15 Yörük Obaları- mız 00.30 Gece Ajansı (0 312 231 21 00). HABER TURK 07.00 Uyandırma Servisi 09.15 Sabah Raporu 10.10 Medikal 11.10 Ekonomi Gün- demi 11.30 Parantez 12.30 Spor Bülteni 13.00 13 Ajansı 14.10 Piya- salara Bakış 14.30 Parantez 16.15 Piya- salarda Bugün 17.00 Haber 17.15 Spor 18.10 Fihrist 18.45 Söz Sende 19.30 Ana Haber 20.15 Spor 20.30 Bilgi Odası 22.00 Özge Özsağman ile 1 Gün 23.00 Bu Gece 00.30 Fihrist (0 212 313 60 00). 07.00 Uyan Türkiye 08.10 Her Eve Lazım 08.45 Dizi: Rosalinda 10.00 Arım Balım Peteğim 13.00 Gün Ortası Haber Bülteni 13.20 Gel Barışalım 15.30 Esra Erol'la Izdivaç 18.50 Ana Haber Bülteni 20.00 Ya- bancı Film: Garfield 22.00 Yabancı Film: Kapan 24.00 Deşifre 02.00 Esra Erol'la Iz- divaç 04.00 Hakan'la Geziyorum (Tekrar) 05.20 Haber (0 212 413 50 00). r,\ 07.00 Bu Sabah 08.00 Pilates 08.30 Çizgi Film 09.00 Baş- kentten 10.15 Her Sabah 11.45 Adım Adım Çocuğum 13.00 Gün Ortası 14.00 Hayatta Ne Varsa 15.30 Çizgi Film Kuşağı 16.00 Başanya Doğ- ru 17.00 Haberler 17.15 Duru Muhabbetler 19.30 tv8 Ana Haber Bülteni 20.40 Uzman Avı 21.40 Euro 2008'e Doğru 22.00 Fran- sa - Ekvador Maçı (Canlı) 24.00 VIP Spor 01.15 Futbol Aktif 01.45 Duru Muhabbet- ler (Tekrar) (0 212 288 51 52). *•"•*-•-> 07.00 Müzik Klipleri 08.00 \ _ / _ , Hayat Başlıyor 11.10 Haya- v-em T V tın Getirdikleri 13.00 Haber 13.30 CanSağlığı 15.10 Ge- leneği Yaşatanlar 16.20 Müzik Klipleri 17.10 Hüseyin Uğurlu ile Harman 19.00 Ha- ber 20.00 Gözden Kaçanlar 21.00 Gönül Defteri 22.00 Gönülden Ezgiler 24.00 Ha- ber (0 212 639 74 31). Habercem.com, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermez, uyar! •Habercem.com, daha fazla demokrasi talep eder, • Habercem.com, 'öteki'lerin sesidir, • Habercem.com, insan odaklıdır, Habercem.com, ülkesinin değerlerine sahip çıkar. (o) ÖZGÜR HABER BİR TIK ÖTEDE' 30 a o GUNE HABER ALARAK BAŞLAMAK TÜRKIYENIN VE DÜNYANIN GÜNDEMİNİTAKİP ETMEK SON DAKİKA GELİŞMELERİNİ ÖĞRENMEK ARTIK ÇOKZOR DEĞİL YAŞANAN GÜNCEL, SİYASİ, POLİTİK, EK0N0MİK OLAYLARIN DEĞERLENDİRMESİNİ OBJEKTİF. İLKELİ, TARAFSIZ, ALANINDA UZMAN KONUKLARDAN DİNLEMEK İSTİYORSANIZ RADYO GAZETESİNİ K A Ç I R M A Y I N RADYO GAZETESİ PROGRAMI ILKNUR KAPLANIN SUNUMUYLA 8:00 - 1 1 :OO SAATLERİ ARASINDA RADYO BARIŞTA.... £ •>. 09.15 Ekonomi ^ _ r 10.00 Güne •-*•«'••••• B a ş l a r k e n 11.15 Yazı-lş- leri 12.30 Sektör 13.00 Günün Içinden 14.15 Spor 14.30 Dün- ya Bunu Konuşuyor 15.15 Ya- kın Plan 16.30 Piyasa Raporu 17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve lnsan 18.10 Gece Gündüz 19.00 Haber 20.00 Fenerbahçe Ülker - Türk Telekom (Canlı) 22.10 Dünyayı Yönetenler 23.00 24 Saat 23.35 Spor 24.00 24 Artı 00.30 Gece Gündüz (0 212 335 00 00). 09.30 Dizi: Hope and Faith 10.00 Film: Unexpected Life 12.00 Dizi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı intikam 14.00 Dizi: Yargıç Amy 15.00 Dizi: Chicago Hope 16.00 Yabancı Film: Şanslı Jim 18.00 Dizi: Yakın ve Uzak 18.30 Dizi: VVİIII and Grace 19.15 Dizi: Frasier 20.00 Dizi: Supernatural 21.15 Yabancı Film: Stanley ve Iris 23.45 Dizi: The Unit (0 212 326 40 00). 07.00 Yeni Gün 09.00 Parametre 10.15 Afiş 11.20 Piyasalar 12.00 İş Yemeği 13.00 Ajans 14.10 Paranın Izi 14.35 Çıkış Yolu 15.10 Farkında mı- sınız 16.20 Türkiye Kupa Pe- şinde 17.00 Seans Analiz 17.30 Editör 18.10 Afiş 19.00 Şirin Payzın'la 360 Derece 20.00 5N 1K 20.30 Tarafsız Bölge 23.00 Gece Görüşü 23.40 Spor Viz- yon (0 212 413 56 00). **g 07.45 Bugün jJL 08.30 Dobra Dobra 10.15 Ler- zan Mutlu Her- kes Mutlu 12.00 Öğle Gündemi 12.45 Su Gibi 15.30 Dizi: Unutma Beni 16.45 Dizi: Bez Bebek 18.45 Haberler 19.45 Dizi: Dedektif Biraderler 21.30 Şansa Bak 23.30 Fort Bo- yard 00.45 Film: Kebab Con- nection (0 212 454 71 71). J 08.00 Çizgi Film 09.30 Sağhklı kanalturk Günler 10.00 Sa- bah Keyfi 11.30 Yemek Bahane 13.00 Editör Masası 14.00 Hayatın Aynası 16.00 Ekonomi Gündemi 17.30 Dizi: Hayırdır Inşallah 19.00 Ha- ber 20.00 TV'de Sinema 22.15 Yolsuzluk ve Yoksulluk 00.15 Aş Kendini 01.15 Belgesel (0 212 355 85 00).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog