Bugünden 1930'a 5,498,464 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr 15 latı Fraıısız basnnnda UĞURHÜKÜM PARİS -21 yıl aradan sonra gclcn Altın Palmiye Fransız basınının gözünü bü- rüdü. Dün Laurent Cantet'nin "Entre les murs / Duvarlar Arasında" başlık- lı, somıılu bir ortaokul sınıfının hikâye- sini anlatan film dışında üzerinde konu- şulan bir film bulmak zordu. Nuri Bil- ge Ceylan'a 61. Cannes Film Festiva- li'nde En tyi Yönetnıen ödülünü gctiren "Üç Maymun" normal ödül listelerinin dışında pek yorum almadı. L'Humani- t£ ve La Croix gazeteleri festival so- nuçlannı sabah baskılarına dahi koy- mazken, Le Figaro Altın Palmiye, En lyi Kadın ve Erkek Oyuncu ödülleri- ni yorumiamakla yetiııdi. Kendisi özel bir ödül sıralaması yapaıı muhafazakâr ga- zete, Ceylan'ı görmezden gelirken, Pal- miye'sini lsrail tîlmi "Bachir'le Vals"e verdi. Diğer ödiilleri de Clint Eastvvo- od, Matteo Garrone, Pablo Trapero ve Arnaud Deplechin arasında paylaştırdı. FEK ISTISNA NURI BILGE CEYLAN "Üç Maymun"a kısa da olsa değinen üç ga- zeteden ilki sol liberal Liberation'du. Ödüllerin ağırlıklı biçimde siyasi oluşlan- na göre vcrildiğine dikkat çeken, gaze- te tek istisnanın Nuri Bilge Ceylan ol- duğunu ileri sürdü. Filmin Ceylan'a öz- gü ve onu onurlandırıcı bir "Intimist / Mahremci" içc-öze yönelik yaklaşımla çekildiğini yazan kolektif makalede, ça- hşmanın ince işçilikli, dijital paletten çık- mış usta bir resme benzediği belirtildi. Merkcz sol Le Monde da film hakkmda benzeri kısa bir yorum eklemiş: "Jüri- nin ödüllendirdiği diğer filmlerin ak- sine Ceylan'ın lllmi belli bir karam- sarlığı vurguluyordu." Toplam okur sayısı 2 milyonu aşkın iki be- dava gündelik gazeteden Metro haberi. "En lyi Yönetmen Ödülü'nü çok ağır ancak ulu/muhteşem niteleyebilece- ğimiz fotoğraflar eşliğinde karanlık bir hikâye anlatan Nuri Bilgc Ceylan'ın 'Üç Maymun'u kazandı" şeklinde ak- tardı. Diğer gazete 20 Minute ise fılmi "Büyük Şok" olarak nitelerken, filmin daha ilk sahnelerinden seyirciyi 'şeytani bir gir- dapta büyülediğini' yazıyordu. Yazı, "Bıı filmin olmadığı bir ödüller liste- si tahayyül edemiyorduk" sözleriyle noktalanıyordu. Le Monde: "Jürinin ödüllendirdiği diğerfilmlerin aksine Ceylan 'ınfilmi belli bir karamsarlığı vurguluyordu " 1 •• 7 Mischa Maîsky Erzurum'da • Kültür Senisi - Çağımızın en büyük viyolonselcilerinden Mischa Maisky, Bilkent Senfoni eşliğinde bu akşam saat 19.00'da Bilkent Erzurum Konser Salonu'nda konser verecek. Haydn'ın "Do majör 1. Viyolonsel Konçertosu"nu seslendirccek. Sanat yönetmeni Işın Metin'in yöneteceği İconserde, BSO aynca Beethovcn'in "Op. 60, Si Benıol Majör 4. Senfoni"sini yorumlayacak. 1976'da ölen ünlü viyolonselci Gregor Piatigorsky'nin son öğrencilerinden biri olan Maisky, dünyanın önde gelen birçok orkestrası ile konserler verdi, Martha Argerich, Vladimir Ashkenazy, Peter Serkin ve Gidon Kremer ile aynı sahneyi paylaştı. Tokyo Akademi Odülü ve Paris "Grand Prix du Disque" gibi önemli ödüllere değer görüldü. Bu yıl Yusupov'un çello konçertosunun dünya ilkçahşını Yuri Temirkanov yönetmindeki Lucerne Festival Orkestrası eşliğinde gerçekleştirdi. (0 442 342 61 75) ÎSTANBUL TlYATRO FESTtVALİ Nuri Bilge Ceylan'ın yönettiği 'Üç Maymun' adlı filmde başrolleri Hatice Aslan ve Yavuz Bingöl paylaşıyor... 'Neon ışıklarla adı yazılacak' 61 Uluslararası Cannes Film Festivali'nde en iyi yönetmen ödülünü alan Nuri Bilge Ceylan'ın bu büyük ba- şarısıyla ilgili olarak oyuncu ve yö- netmenlerimizden görüşlerini aldık. TARIK AKAN Nuri Bilge Ceylan'ın aldığı bu ödül beni sevinçten havalara uçurdu. Daha önce Cannes'da kimsenin üst üstc 3 defa ödül alma şansı olmadı bu bir ilk ve bu onun gerçekten ııe kadar büyük bir sinema sanatçısı olduğunu gösterir. Üstelik bir Türk sinema sa- natçısı. "Yol" fılminde yurtdışı ya- sağımız yüzünden biz gidip kırmızı halıda yürüyemedik, onun buruklu- ğu var. Ama Nuri Bilge'nin de sevinci ve gururu var, aferin Nuri Bilge'ye.. KADİR INANIR Dünyanın en prestijli film festivalin- 61. Cannes Film Festivali En tyi Yönetmen Ödülü'nü alan Nuri Bilge Ceylan ödülünü aktris Faye Dunavvay'ın elinden aldı. den alınan bu ödül gerçekten çok onur verici. Film festivali devam ettiği sürece ödül alan yönetmenlerin isimleri neon ışıklarla orada yazılı olacak ve Nuri Bil- ge Ceylan ismi de orada yer alacak. ZuHAL OLCAY Nuri Bilge Ceylan Türk sinema- sında, hatta dünya sinemasmda bcnim listemdc önde gelen yönetmenlcrden. Bir Türk olarak çok gururjandım. Fil- min yapımcısı Zeynep Özbatur da benim yakın dostumdur. Dolayısıy- la iki kere gururlandım. Filmin yapım aşamasuu da takip ediyordum. Bir sa- natçı olarak çok mutlu oldum. HANDAN IPEKÇI Hepimiz adına çok sevindim. Türk sineması için yeni bir açılım olaca- ğını düşünüyorum, darısı başımıza. MuSTAFA ALTIOKLAR Nuri Bilge'nin bu başansından hcm ki- şisel olarak hem de Yönctmcnler Demeği Başkanı olarak bütün Türk yönerrnenleri adına da gurur duyduğumu söylemek is- terim. Konser başlıyor... Kültür Servisi - 16. Uluslararası Istanbul Ti- yatro Festivali'nde bugün bir oyun ve iki gösteri yer alıyor. Dot oyuncularının sah- nelediği 'Hikâyeci' adlı oyun bugün saat 21.00'de Dot Tiyatrosu'nda izlenebilir. Hi- kâyeci'de, "Geçen Yü Marienbad'da" ad- lı filmin görüntüleri ve metni kullanılarak bir hikâye anlatıhyor. BÎLSAK Tiyatro Atölyesi & Maya Sahnesi oyuncularının 'Zaman Aşımı I - Diller de Günahkâr' adlı oyunu bugün 20.30'da Aziz Nesin Sahnesi'nde izlenebilir. Nihal G. Kol- daş'ın yazıp yönettiği oyun, başlaması bek- lenen ancak bir türlü başlamayan bir koıı- serin davaya dönüşmesini ve ardından gelişen olaylan anlatıyor. Studio Oyıın- culan'nın 'Karanlık Korkusu' oyunu bugün 20.30'da garajistanbul'da izlenebilir. Şahika Tekand'm yazıp yönettiği oyun, yedi monoloğun iç içe geçerek oluşturduğu tek bir monolog. Çağdaş kentli insanın dü- şünce sisteminin irdclendiği oyunda se- vinçler, hüzünler, saplantılar ve korkular, en çok da karanlık korkusu ele alınmış. Kenter Tiyatrosu'nda sahnelenecek olan 'Sonsuza tskele' adlı dans gösterisi, bu- gün saat 20.30'da görülebilir. Cumhuri- yetin ilk balerini olan Kaya tlhan'a say- gı tasansı olan gösteri, kcndi sanatlannda araştırmayı, irdelemeyi ve denemeyi sür- dürmeye devam ederek özgünlüğü yara- tıcılıkla birleştirebilen, eğitimi ve hayali ge- niş sekiz sanatçınm, Kaya Ilhan ile birlikte hazırladığı bir çalışma. VEFAT ve TEŞEKKUR Sevgili Babamız; İLYAS ÇAKIROĞLU'NUkaybettik. Babamız 100 yaşında, seven ve sevilen bir çınardı. Cenazemize katılan ve arayarak acımızı paylaşan tüm dost ve yakınlarımıza teşekkür ediyoruz. Hepimizin başı sağolsun. Nergis - Nuran - Asuman - Baha ÇAKIROĞLU Nurhayat - Selahattin OSKAY Mustafa Sağyaşar bizlerle!.. Usta yorumcu, grup Ehll-keyf ile Türk Sanat Müzlği'nin dinlemeye doyamayacağınız eserlerini seslendiriyor. 28 Mayıs Çarşamba elmadağmeyhanesl Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.elmadagmeyhanesi.com Bilkent Senioni t Orkestrası \y Işın Metin clıa Maiskv I"1 T tr Viyolonsel KonçertoHiı Nu.I, \). H a y d n Do majör, HoL.VIlL] L r) .1 I Senfoni No.4, . van lieethoven | S i ı,cmoı majdtı O p . 60 27 Mayıs 2008 Snİ!, 19.00 Biluenl Erzurum Konser Salonu Bilct Satış Yeri: Bilke-tıt Irtibat Bürosu (Hnunını Emnİyet MüJürlü^ıi karşısı) Tel: (442) 342 61 75 • www.bso.bilkent.edu.tr Ücrctsiı Servis: Bilkent irritı:ır Bürosu önûııden sitıt 18.00'dc BElkenı UnlvenltEsl kıilnır ve sansı i;ı;ılıyetidlr. ULUSAL BUGUN JON TÜRK DEVRİMİ HOTCL MAYIDCN1Z lııihıt v* Terskki'nin ekonomlk prooramı.. NELER OLUYOR? Elif Akçınoı Bütün yönİBtiylo 27 Mayıs Devrimi. www.uiusalkanal.com.tr D-Smart 78. kanaldüvız D^STLAR TIYATRvSU REZERVASYON Tol: 0(252)4767190 - 91 info@hotulmavidcniz.com www.hotolmrtuiduniz.com S1VCCS93Yazan-Ymmion GENCO ERKAL Mürtı FAZIL SAY 3lyıl ÖZLEM KAYA SON 2 OYUN 31 Mayıs C.tesi 20:30 / MuammerKaracaTiyatrosu (0212)2525935 f E F E S 1 6 Haziran Cuma 20:30 İ P i U e n Caddebostan Kültür Merkezi (0216) 467 25 68 w w w ,f e s k e y ( i ,o m E F E S PUsen'in kültür ve sanata katkıları artarak sürecek. KULTUR • SANAT • • • ••(0212) 293 89 78 SBS-1885 ORTAOYUNCULAR www.oriaoyuncular.com TURNE DOLAYISIYLA SON OYUNLAR Ferhan Sensoy ^ FERHANGİ ŞEYLER 31 Mayıs Cumartesi 20.00 Ferhan Şensoy 1 Haziran Pazar 15.00 Ferhan Şensoy'un BOŞGEZEN VE KALFASI Forhan Şensoy - Nefrin Tokyay - Rasim Öztckin - Erkan Üçüncü Ali Çatatbaş - Orhan Ertürk - Elif Durdu - Ebru Soyuordcn 2 Haziran P.tesi 20.00 - 3 Haziran Salı 20.00 11STIKLAL CAD. N0:140 TEL (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27 TEMAVakfı Çelenk Hattı Özel günlerinizde sevdikleriniz adına fidan dikelim. Tel: 0212 284 80 00-02122837816 Ziraat Bankası Levent Şb. 1572926-5001 www.tema.org.tr (0212) 293 89 78 Cernobil'in 22. Yıldönümünde ÇERNOBİL'DEN SESLER Yazan: SvıMİHlıa Aleksiyeviç Uyaılaııı.-ı ve Roji: Jillc Kariillükil" 27 MAYIS SALI 20:30 Ankara Sanat Tiyatrosu Gişe Tol: 0312 417 76 76
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog