Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

27 MAYIS 2008 SALI CUMHURİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 Cunta anayasası tamam • Dış Haberler Servisi - Myanınar'da cunta yönetimi, Ncrgis kasırgasımn yerle bir ettiği ve on binlerce kişinin öldüğü bölgelerde düzenlediği anayasa referandumundan yüzde 92 oranında "evet" oyu çıktığını bildirdi. 10 Mayıs'ta kasırganın yıkıma yol açtığı bölgeler dışında düzenlenen referandumda da yüzdc 92.4 oranında "evet" oyu kullanılmıştı. Feminizme destek cezası • Dış Haberler Servisi - lran'da bir crkek, feminizmi desteklediği gerekçesiyle bir yıl hapis cezasına çarptınldı. Kargozaran gazetesi, Amir Yakoubali'nin Haziran 2006'da, evlilik, boşannıa, miras ve çocukların velayeti gibi konularda kadınların aleyhine olan yasalan değiştirmek amacıyla başlatılan "Bir Milyon lmza" kampanyası için imza topladığı sırada tutuklandığını bildirdi. Golan'ı vermeyeceğiz' • KUDÜS (AA) - Israil Başbakanı Ehud Olmert, Türkiye'nin gözetiminde yürütülen Israil-Suriye görüşmelerinde Golan Tepeleri'ni geri vemıeyi kabul ettiği iddialarını reddederek "Suriye'ye kaışı hiçbir yükümlülük altına girmedüderini" söyledi. Olmert, Dışişleri ve Savunma Komisyonu'nda yaptığı konuşmada, Suriye'nin dile getirdiği tsrail'in Golan'ı vermcyi kabul ettiği yolundaki iddialannı reddetti. İlk kongresini yapan Sol Parti, Almanya'nın 3. büyük partisi olarak ağırlık kazanıyor Almanya sol siyasete dönüyor OSMAN ÇUTSAY FRANKFURT - Hafta sonunda ilk bir- leşik kongresini tamamlayan Sol Parti, Berlin'deki tünı politik hcsaplan altüst et- meyi sürdürüyor. Sosyal Demokrat Par- ti'nin (SPD), 2009 cumhurbaşkanlığı se- çimine kendi adayi Prof. Dr. Gesine Schwan'la gireceğini ilan etmesi gerili- mi arttırırken, tüm hesaplann "Sol Par- ti dolayımıyla" yapılması dikkat çekti. Sol Parti'nin Prof. Schvvan'ın cum- hurbaşkanhğrna destek vermesinin muh- temel olduğu, Hıristiyan Demokratlar (CDU/CSU) ile SPD arasındaki büyük koalisyonun Sol Parti ile SPD'nin bu "zımni işbirliği" nedeniyle bozulabi- leceği ve erken seçime gidilebileceği ile- ri sürülüyor. Lothar Bisky ile birlikte, yeniden Sol Parti eşbaşkanlığma getirildiği Cottbus kongresinde konuşan eski SPD Genel Başkanı Oskar Lafontaine, ülkedeki siyasal tansiyonu dar gelirlilcr lehine belirleyen bir siyasal güc olduklarını sa- vundu. "Tarihin rüzgârı partimizin yelkenlerini dolduruyor" diyen Oskar Lafontaine'in, ülkede skandal boyutlan- *3avaş karşıtları ve bazı sol grupların birleşmesiyle kurulan Sol Parti'ye seçmen desteği yüzde 14 civarında. Sol Parti'nin eşbaşkanı Oskar Lafontaine de parti kongresinde yaptığı konuşmada "Tarihin rüzgân partimizin yelkenlerini dolduruyor" ifadesini kullandı. na ulaşan yoksulluk ve emeklilerin du- rumuyla ilgili çıkışı büyük yankı topla- dı. Sol Parti, kongre kararlannda, "Ge- leceğe Yatırını Progrann" başlığı altuıda yılda 50 milyar Avro tutannda bir kamu harcaması için çağnda bulundu. Aynca, 67'ye çıkanlan emeklilik yaşınm düşü- rülmesi vc işsizler ile çalışanlar lehine ye- ni sosyal güvenlik düzenlemelerine gi- dilmesi de karara bağlandı. SPD'de ve sağda panik Sol Parti'nin pazar günü Kuzey Al- manya'daki Schleswig-Holstein eyale- tinde yapılan belediye seçimlerinde yüzde 7 civannda oy olması sağda ade- ta paniğe yol açtı. CDU ve SPD'nin bü- yük oy kayıpları, "iki büyük kitle par- tisinin eski günlerini çok arayacağı- na dair" birer sinyal olarak değcrlen- dirildi. 11 ay önce Doğu Almanya komü- nistlerinin Demokratik Sosyalizm Par- tisi ile SPD'den aynlan siyasetçiler, savaş karşıtları ve bazı sol gnıplarm bir- leşmesiyle kurulan Sol Parti'ye seçmen desteği, kamuoyu yoklamalanna göre yüzde 14 civannda. Üye ve oy oranındaki erimcnin önüne geçmek üzere harekete geçen SPD Genel Yönetim Kurulu, 2009'da Horst Köh- ler'den boşalacak cumlıurbaşkanlığına, Hıristiyan Demokrat ortaklanndan büyük tcpki gelmesine rağmen, Schvvan'ı aday gösterdi. Halen Frankfurt-Oder'deki Av- rupa Üniversitesi rektörlüğünü yapan bilim insanının, cumhurbaşkanlığı için parlamentoda yapılacak seçimlerde Sol Parti'nin desteğiıü alıp alamayacağı son- baharda belli olacak. Yeşiller'in de des- teklemesi halinde Almanya'nın yeni cumhurbaşkanının Prof. Schwan olaca- ğına kesin gözüyle bakılıyor. İnce ayara zorluyor Hür Demokrat Parti (FDP) adına dün ya- pılan açıklamada, bu çıkışın önümüzdeki dönemde bir "SPD-Yeşiller-Sol Parti" koalisyonuna hazırlık olduğuna dikkat çekildi ve erken seçim çağnsı yapıldı. Hı- ristiyan Demokrat partilcr içinde ise SPD ile büyük koalisyonıın devam edip ctme- ycccği konusundaki belirsizlik sürüyor. Sol Parti'nin, neoliberal politikalann tüm sonuçlanna karşı her çıkışı, sadece SPD'yi değil, Hıristiyan Demokrat partilerin ya- nı sıra, Yeşiller Partisi ve hatta liberal FDP'yi de sürekli "ince ayara" mecbur bırakıyor. Sol Parti'nin sadece kendi oy oranını arttırmakla kalmayıp, diğerparti- leri de sosyal adaletten yana politikalara mecbur bırakması, "yeni Aiman solunun gücü" olarak değerlendiriliyor. ARTÇI DEPREMDE 8 KİŞİ ÖLDÜ Depremden sonra selkorkusu Dış Haberler Servisi - 8 büyüklüğündeki depremle sarsılan Çin'de resıni ölü sa- yısımn 65 bini geçtiği bil- dirildi. Depremin nehırya- taklannı değiştirmesi sonu- cu oluşan 35 civarındaki gölün, yağışlı hava nede- niyle dev sellere yol acabi- leceği uyarısı yapıldı. Yerle bir olan Sıçuan cyaletinde önceki gün mey- dana gelen, Richter ölçe- ğine göre 6.4 büyüklüğün- deki artçı dcprem sırasında 8 kişi öldü, yüzlerce kişi yaralandı. Depremde çocukları ölen, ciddi şekilde yarala- nan veya sakat kalan aile- lerin, 1970'lerden beri sür- dürülen zorunlu nüftıs plan- laması uygulamasından muaf tutulacaklan belirtil- di. Uygulamaya göre, etnik azınlıklar ve kırsal bölge- lerde yaşayanlarla her iki- si de ailelerinin tek çocuğu olan eşler de, birden fazla çocuk sahibi olabiliyor. Depremden en çok zarar gören Beyçuan bölgesinde deprem nedeniyle oluşan bir gölün sel tehlikesi ya- ratması nedeniyle, 1800 as- ker ve polistcn oluşan bir ekip güvenlik önlemleri al- dı ve göl yakınındaki yer- leşimlerdeki halk tahliye edildi. Ekibin, Jian nelıir yatağını tıkayarak göl mey- dana gelmesine yol açan deprem enkazını patlayıcı- larla havaya uçurmaya ha- zırlandığı kaydedildi. Nehir yatağı civanndaki yerleşimlerde 1.2 milyon kişinin yaşadığı belirtili- yor. Plana göre, enkazın kontrollü olarak ortadan kaldirılmasıyla biriken su akıp gidecek. Meteorologlar, yeni olu- şan 35 civanndaki gölün sulannın, yağışlı hava ne- deniyle günde 3 metredcn fazla yükselerek sellere ne- den olabileceği uyansında bulundu. Barış çabalarına 'Pontus' gölgesi Ankara'ya resmi bir ziyaret gerçekleştiren Yuna- durumunda politikacıların daha iyi diyalog kura- nistan Genelkurmay Başkanı Orgeneral Dimitrios bileceğini vurguladı. Grapsas'ın ziyareti sürerken Grapsas, Genelkurmay Karargâhı'nda Genelkur- Dışişleri Bakanlığı, Yunanistan'da düzenlenen söz- ınay Başkanı Orgeneral Yaşar Büyükanıt tarafın- dc Pontus soykırımı anma günü etkinliklerinin, iki dan resmi törenle karşılandı. Daha sonra iki Ge- ülke arasındaki diyalog ve işbirliği süreciniıı ruhuna nelkurmay Başkanı baş başa görüşürken Grapsas, aykırı olduğunu bildirerek, Yunanistan'ı kınadı. Atatürk ile Venizelos'un savaştan sonra iki halkın Açıklamada, "Türk ve Yunan halkları arasında barışı için büyük emek verdilderini belirterek oluşturulmaya çalışılan dostluk ve güven ortamım "Görevimiz bugün bu iki büyük liderin adımlan iis- zedeleycn bu tür davranışların, işbirliği zeminini tünde bu yola devam etmek" dedi. Orgeneral Bü- aşındıracağı yönündeki ciddi endişemizi bir kez da- yükanıt da güvenlik şemsiyesini askerlerin sağlaması ha vurgulamak istiyoruz" denildi. (Fotoğraf: AA) İŞYERLERİNE SALDIRl İtalya'da göçmenler yine hedef Dış Haberler Servisi - İtalya'da iş ba- şına gelen sağcı hükümetin göçmenlere karşı sert tedbirler alınmasını içeren ya- sal düzenlemeyi ilan etmesinin ardından, başkent Roma'da maskeli bir grup, Hin- distanh ve Bangladeşli göçmenlere ait iş- yerlerine saldın düzenledi. Polisin açıklamasına göre, Pigneto semtinde sayıları 10 ila 20 arasındaki maskeli ve sopalı grup, göçmenlere ait 3 işyerinin camlannı kırdı. 10 dakika sü- ren olayda, saldırganlar polis gelmeden ortadan kayboldu. Polis, olayın kayna- ğmın, daha önce çalıntı para meselesi ne- deniyle bir ttalyan ve bir göçmen ara- sında meydana gelen kavga olduğunu öne sürdü. Görgü şahitleri ise saldır- ganların büyük ihtimalle o bölgede ya- şayan kişiler olduklarını ifade etti. Eski bir işçi semti olan Pigneto'nun son yıllarda göçmenlerin, öğrencilerin ve sanatçılaruı yoğunlaşmasıyla çok kültürlü bir semte dönüştüğü belirtildi. Bakan mağdurları suçladı Yabancı düşmanı söylemiyle bilinen Kuzey Birliği Partisi üyesi Içişleri Ba- kanı Roberto Maroni, "îtalya ırkçı bir ülke değildir" dediği açıklamasıııda, yi- ne yabancılan hedef göstermekten geri durmadı: "Yasadışı göçmenlerin işle- diği suçlar bazen bu tip olayları talı- rik ediyor." Maroni geçen hafta, göç- menlerin İtalya'da çalışma ve otunna hakkı elde ctmesini zorlaştıran, yasadı- şı göçe karşı cczaları sertleştiren yasal düzenlemeyi yürürlüğe koymuştu. Geçen ay Roma Belediye Başkanlığı kol- tuğuna oturan Gianni Alemanno da, "bu rezaletin suçlularının ibret verici ceza- ya çarptırılacakları" sözünü verdi. Eski bir faşist militan olan Alemanno, scçim kampanyasında "20 bin göçmeni Ro- ma'dan kovmayı" vaat etmişti. Italya'nın ilk siyah milletvekili Jean Leonard Touadi ise "güpegündüz ger- çekleşen olayın, ülkede artan ırçıhk, ya- bancı düşmanlığı ve hoşgörüsüzlü- ğün işareti olduğunu" vurguladı. Roma'da 2. Dünya Savaşı dönemınden bu yana ilk defa faşist gelenekten birinin yönetime gelmesi siyasi gözlemcilerin dikkatiııi çekerken, sağ koalisyon hükü- metinin ay ortasında işe başlamasından itı- barcn sürdürülen operasyonlarda, çoğu Romanya'dan göçen Çingeneler olmak üzere, yüzlerce yasadışı göçmen gözaltı- na alımnıştı. Napoli kentinde ay başında meydana gelen olaylarda ise Çingenelerin yaşadığı bir kamp ateşe verilmiş, saldın- lara uğrayan 800 Çingene polise sığınmak zonında kalmıştı. Odamıza verdiği değer ve katkılarla camiamızda saygın bir yere sahip, Ankara Şubemizin eski yöneticilerinden Sayın ATAMAN KINIŞ anılarımızda yaşıyor. Elektrik Mühendisleri Odası 41. Dönem Yönetim Kurulu TMMOB ELEKTRİK MÜHENDİSLERİ ODASI Ihlaınur Sokak. No: 10 Kal:2 Kızılay/Ankara Tel: 0312 425 32 72 • Faks: 0312 417 38 18 emo@emo.org.Ir http //www.emo,org.tı BAŞSAĞLIĞI Odamızın 28'inci Dönem Yönetim Kurulu Başkanı değerli büyüğümüz, sevgili Kadir AKSOYu 26 Mayıs 2008 tarihinde kaybettik. Anısı önünde saygıyla eğilir, ailesine, dostlarına ve meslektaşlanmıza baş sağlığı dileriz. TMMOB HARİTA VE KADASTRO MÜHENDİSLERİ ODASI Sevgili babamız Elektrik Yüksek Mühendisi ATAMAN KINIŞ'ı aramızdan ayrılışının birinci yıldönümünde özlemle, sevgiyle, saygıyla anıyoruz... Eşi, Çocukları, Torunları TEŞEKKÜR Elazığ'da vefat ederek ebedi istirahatgâhma uğurladığımız Ali Yalçın'ın cenazesine iştiıak eden, telefonla taziyede bulunan, evimize gelerek acımızı paylaşan tüm yakınlarımıza sonsuz teşekkürlerimizi sunarız. Annesi: Pakize Yalçın. Kardeşleri: Mehmet, Necdet Yalçın, Birgül Aydın. Kardeş Eşleri: Ayfer, CavidanYalçın. Eniştesi: Sami Aydın. Eşi: Tülay Yalçın. Çocukları: Tuba, Mustafa, Emre Yalçın. Yeğenleri: Özlem, Duygu, Erkan, Demet, Evren, Aykut, Irmak Yalçın. DEMOKRATİK DAYANIŞMA DERNEĞİ tSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARIDERNEĞİ Konu "ALTI ÜSTÜ DEPREM VE BİZ" Yönetmen Prof. Dr. BÜLENT BERKARDA Konuşmacılar Y. Mimar OKTAY EKİNCİ Yrd. Doç. Dr. OĞUZ GÜNDOĞDU Y. Mimar GÜLAY YEDEKÇİ ARSLAN Tarih: 28 Mayıs 2008 Çarşamba Saat: 18.30 Yer: TMMOB Mimarlar Odası istanbul Büyükkent Şubesi Vıldız Sarayı Dış Karakol Bfnası Barbaros Bulvarı 34349 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: +90 212 227 6910 îktişün: l.Ü. Mezunları Derneği 0212 238 03 21 Giriş serbest ve ücretsizdir. 27 Mayıs ölmedi! 27 Mayıs Devrimi, Ruhu, Eserleri ve Devrimcileri ile yaşıyor. Oktay ÖZAYDIN Habercem.com, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermez, uyar! •Habercem.com, daha fazla demokrasi talep eder, • Habercem.com, 'öteki'lerin sesidir, • Habercem.com, insan odaklıdır, • Habercem.com, ülkesinin değerlerine sahip çıkar. 'ÖZGÜR HABER BİR TIK ÖTEDE' YAHUDİLERDENALMANYA 'YA TEPKİ 92 yaşındaki Nazi doktora tıp ödülü Dış Haberler Servisi - Almanya'da yüzlerce çocuğıı ölüm kamplanna göndernıekle suçlanan 92 ya- şındaki eski Nazi Partisi üyesi bir doktor, sağlık sistemine yaptığı katkılar nedeniyle ülkedeki en önemli tıp ödülüne layık görüldü. Yaklaşık 900 engelli çocuğun Münih'teki ölüm kampına gön- derilmesinden sorunılu tutulan Hans-Joaclıim Se- wering, 2. Dünya Savaşı'nın ardından kaçmak zo- runda kalan diğer Nazi yctkililerinin aksine ha- len Münih'te, eski toplama kampı yakınındaki evinde aynı isimle yaşamaya devam ediyor. Se- wering, hakkındaki suçlanıalan kabul etmiyor. Se- wering'in yargılanmasına çalışan tek kişi kendi- si gibi doktor olan bir ABD'li. Yahudi doktor Mic- heal Franzblau, Amerikan New York Times ga- zetesine verdiği tam sayfa ilanda, "Almanya ne- den suçlanan bir savaş suçlusunu banndınyor" diyerek tepkisini dile getirdi. BAĞDAT KURAKLIKTAN YAKINIYOR Irak daha fazla su bırakılmasını istedi ANKARA (Cumhuriyet Biirosu) - Irak Başbakanı Nuri El Maliki, Başbakan Recep Tayyip Erdo- ğan'a iki ülke arasında, başkanlıklannı iki ülke baş- bakanlannın yapacağı yüksek komite kurulması öne- risinde bulundu. El Maliki'nin söz konusıı öneri- yi içeren mesajını, Irak kabinesinin Kürt kökenli üyelerindcn Su Kaynaklan Bakam Abdüllatif Raşid Ankara'ya getirdi. Raşid, Aukara'da ilk ola- rak Devlct Bakanı Kürşad Tüzmen ile görüştü. Tüzmen görüşmede, bu yıl Irak ile ticarette hedef büyüttüklerini, yeni hedcfin 5 milyar dolar olduğunu bildirdi. Raşid ise Erdoğan'a sunacağı mesajla il- gili sorulan şöyle yanıtladı: "Önemli konuları- mızdan biri su. Bu yıl biraz sıkıntı var. Tah- minlerden fazla kuraklık yaşıyoruz. Bu neden- le biraz daha fazla su istiyoruz."
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog