Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARMAĞANLI SATIŞLAR VCRETSİZ GÖNDERİN SİIRPRİZ KANPANYALAR mıea kitap. cumhuriyeti MıIııHti c<Cumhuriyef 'V Kltaplan Cumhuriyef kitap. cumhuriyeti C< Cumhuriyet r V Kitapİan INDlRİN GllNİlN FIRSATI TAKSlTLİ ALIŞVERlŞ 85. YIL SAYI: 30183 / 75 YKr (KDViçinde) (KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 27 MAYIS 2008 SALI 48 YIL GEÇTİ 27 MAYIS'IN YILDÖNÜMÜ Demokrat Parti (DP) iktidarına karşı gerçekleştirilen müdahale, Türkiye'ye, tarihinin en demokratik ve çağdaş anayasası olan 1961 Anayasası'nı da kazandırdı. • • Ü Ü 8.Saylada 27 MAYIS OLDÜ 3VIU? 2 7 Mayıs devrimınin en önemli özelliği ülke Aydınların bılim insanlarının yoğun çabasıyla ve tarihinin en demokraîik ve çağdaş anayasası olarak tartışmasıyla hazırlanan 60 Devrimi'nin anayasası kabul ve onay görecek olan 1 961 Anayasası'nı çalışmaları 27 Mayıs'tan sadece üç gün sonra yasalaştırmış olmasıdır. başlatıldı. 27 Mayıs Devrimi'nin hikâyesini anlatan CD Cumhuriyet'Ie b i r l i k t e ü c r e t s i z Köylerde okul ve öğretmen açığı büyürken Kuran kurslan hızla artıyor Meydanimamların KOLA T: İSLAMLAŞMA YIGÖRDÜK Türkiye dönüşüyor Goldcn Hom Oteli'nde Türk kökenli mil- letvekiline içki servisi yapılmaması Ber- lin SPD milletvekillerini hayal kınklığına uğrattı. SPD'li parlamenter Dilek Kolat, "lslamlaşmamn ne kadar bariz bir şekilde yaşandığını gördük" dedi. • 7. Sayfada ERKEĞÎN YANINA OTURMADI Uçakta koltuk krizi İstanbul-Amsterdam seferini yapan KLM uçağındaki türbanlı bir Türk kadın, 'gü- nah' olduğu gerekçesiyle yaninda oturan Hollandalı siyasetçi Drooge'yu kaldırttı. Drooge şikâyetçi olurken Hollanda bası- nı olaya geniş yer verdi. • 7. Sayfada Eğitim sisteminin en az 120 bin dersliğe ihtiyacı bulunuyor. Çok sayıdaki köyde okullar atıl durumda bulunurken buralar onanl- mıyor, ihtiyaçlan giderilmiyor, öğretmen atanmıyor. Köylerde- ki okullar taşımalı eğitim nedeniyle kapatılıyor. Böylece, içinde eğitim icurumu ve eğitimci bulunmayan köylerde adres, camiler ve din adamları oluyor. Alevi köylerine bile imam atanıyor. Eğitim-İş Genel Başkanı Adıbelli, AKP'yle birlikte ya "imamdan daha imam" öğretmenlerin görev başına getirildiğine ya da taşı- malı eğitimin dayatildığına dikkat çekti. Adıbelli, taşımalı eğitimle ilçe ve kent merkezine giden öğrencileri tarikatlann çektiğini, bi- linçsiz ailelelerin de bunun farkına varmadığını vurgulayarak "Cumhuriyet karşıtı bireyler yetişiyor" dedi. • 8. Sayfada 'Anka Kuşu' ulaştı Mars y ta yaşam izi aranıyor NASA'nın geçen yıl ağustos ayında fırlattığı "Phoenix" (Anka Kuşu) ad- lı uzay aracı Mars'm kuzcy kutbuna indi. Proje direktörü Barry Goldste- in, uzay aracının 2.34 merrelik robot koluyla Kızıl Gezegen'in toprağından örnekler alacağını açıkladı. Yüzeyin 10 santimetre altında buz olduğuna kesin gözle baktıklarını söylcycn Goldstein "KJZÜ Gezegen'de suyun varlığının, dolayısıyla bir zamanlar nıikrobik yaşam olduğunun da kanı- tı sayılabilir" dedi. • Ârka Sayfada ERDOĞAN DİYARBAKIR'DA Seçim çıkarması Başbakan Erdoğan, çok sayıda bakan ve mil- letvekiliyle DTP'nin kalcsi Diyarbakır'da GAP eylenı planını açıklayacak. Pakcte göıe bölgeye bu yıl 2.3 milyar YTL, gelecek yıl 3.6 milyar YTL aktanlacak. DTP, "cylcm plarunT yaklaşan yerel seçimlere yatırım olarak de- ğerlendirirken Diyarbakır Büyükşehir Belediye Başkanı Baydcmir, Erdoğan'ın programına ka- tılmayacağını açıkladı. • 5. Sayfada Mars'a ilk nıotorlu "y ııımışak inişi" dünya naklen iz- ledi. İniş sııasııuia nefeslerini tutan NASA laboratu- varındaki bilim insanları ve nıülıendisleı, Anka Ku- şu'nun görev yerinc ulaşmasını alkışlarla kutladı. Uzay aracı ilk fotoğrafları da gönderdi. (Fotoğıaf: AP) I» Yargıtay Başkanı, gerilim tablosunu yargının yaratmadığını söyledi: *Adımı hükîunet atmalı SorumlU h ü k ü m e t Yargıtay Başkanı Hasan Gerçeker, gerilimi düşümıek için devreye giren Cumlaurbaşkanı Gül ile bir araya geldi. Gerçeker, bildiriyle ülkede yaşanan tabloyu ve duyduklan rahatsızlığı ortaya koyduklarmı belirtti. Gerçe- ker'in, gerilimi yaratanın yargı olamadığına işaret ederek "tabloyu yaratan hükümetin adım atnıası gerektiğini" söylediği öğrenildi. İL- HAN TAŞCI'nın haberi • 6. Sayfada GÜI'den ÖltÜIÜ SUÇİama Tartışmaların, temel ilkeleri, ulusal çıkarları, ekonomik ve siyasi istikrarı zedeleyecek boyutlara varmamasını isteyen Gül, "Bunun gerektirdiği adap, usul ve düzeye özen göstermek sorumluluk duygu ve bilincine sahip bütün kişi ve kurumlar için geçerli olan bir gö- revdir" dedi. Görüşmede gerginliğin oıtadan kal- dınlması için fıkir birliğine varılırken somut bir çözüm önerisi ortaya konulamadı. • 6. Sayfada I .*••••••. Ceylan, mutluluğunu "Üç May- nıun" ekibiyle paylaştı. (Foloğraf:AA) Cannesgururu Sanatçûar Ceylan hn sevindne ortak oldu 61. Uluslararası Cannes Film Fes- tivali'ndc En lyi Yönetmen Ödü- lü'nü alan ve ödül töreninde yap- tığı konuşmada Tiirkiye'den "yal- nız ve güzel ülke" olarak söz et- mesiyle bir kez daha kalpleri fet- heden Nuri Bilge Ceylan'ın başa- rısı Türk sanatçılarını mutlu etti. Tarık Akan, "Bu ödül beni se- vinçten havalara uçurdu" derken Kadir lnanır, ödülün onur verici ol- duğunu söyledi. • 15. Sayfada Ünlü spekülatör Soros: En büyük durgunluk Soros, "Hayatımızın en ciddi rc- sesyonuyla karşı karşıyız" dedi. ABD ve Ingiltere'nin 1990 yılı ba- şında ve 1970'li yıllarda yaşanan- lardan çok daha büyük bir resesyonla karşı karşıya bulunduğunu savu- nan Soros, stagflasyon ve pctrol üreten ülkelerde alım gücü transfe- rinin yanı sıra bu defa konut krizi- nin de olduğuna dikkat çekti. ABD'li milyarder yatınmcı Buffett de kre- di krizinden bankaların sorumlu ol- duğunu söyledi. • 75. Sayfada ORAL ÇALIŞLAR'IN KÖŞE YAZIS1 • 4. Sayfada İBRAHİM ŞAHÎN REKORA KOŞUYOR I 4. Sayfada BARIŞ ÇABALAR1NA 'PONTUS' GÖLGESİ • 11. Sayfada ISSN 1 3OOO034OO 9 T 7 ' 1 3 O O GUNCEL CUNEYT ARCAYUREK Suçluların Telaşı Huylunun huyundan vazgeçmeyeceği bir kez da- ha kanıtlandı. Savunma adı altında yargıya saldırı- yor. Çankaya'daki "kardeşi" yargıyla hükümet arasın- daki gerginliğe çare arayadursun; RTE, yargıya bir kez daha saldırarak arabulucu girişimlerini daha ba- şında sabote ediyor. Pazar günü partisinin kadınlar kongresinde çirkin • Arkası Sa. 8. Sii. 1 'de Bu kez trafik terörü Van'm Muradiye ilçesin- de askeri aracın devril- nıesi sonucu 2 uzman ça- vuş ve 1 er şelıit oldu, 6 ki- şi yaralandı. Erzincan'da devriye görevi yapan as- keri aracın devrilmesi so- nucu 5 asker, Şırnak'ın Beyföşşebap ilçesindeki patlanıada ise 3 asker ya- ralandı. • .V. Sayfada ENEK Insani sorun: Mayın Türkiye stoklarındaki 3 milyona yakın mayının ya- nı sıra toprağa döşcli yak- laşık 983 bin kara mayınıy- la, acilen program beliıie- mesi gereken ülkeler ara- sında. Tüıkiye, Ottowa Söz- leşmesi kapsamında bir ma- yın temizligine başlamadı. ZUHAL AYlOLUN'ıuı ha- beri I 9. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Muhalefet Kabızsa... İktidar da İshal! Ülkede bir "sindirim" sorunu olduğunu sonunda Devlet Bakanı ve Başbakan Yardımcısı, Hükümet Sözcüsü Cemil Çiçek de kabul etti. Dedi ki: "Uzun süredir muhalefette kabızlık var!" Çiçek'in derin değerlendirmesi, Başbakan Erdo- W Arkası Sa. 8. Sii. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog