Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA HABERLER KPSS başvuruları bugiin başlıyor • ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Ortaöğretim ve önlisans mezunlarıyla bu öğrenim düzeylerinden mezun olabileceklerin katılacağı Kamu Personeli Seçme Sınavı'na(KPSS)başvu- rular bugün başlıyor. KPSS'ye 27 Haziran 2008'e kadar başvurula- bilecek. Başvuru merkezleri, www.osym.gov.tr adre- sinden duyurulurken ortaöğretim ve önlisans mezunları için düzenle- necekKPSS,21Eylül 2008 tarihinde yapılacak. Yazar Çakır gözaltına alındı • ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - "Ergenekon'un Çöküşü", "Kod Adı Darbe" gibi kitaplann yazarı Zihni Ç^akır, "Ergenekon" ope- rasyonunu yürüten tstanbul Cumhuriyet Savcısı Zekeriya Öz'ün talimatıyla Organize Suç- larla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince Pur- saklar'da dün gözaltına alındı. Gözaltına alındık- tan sonra üzerinden terör örgütü PKK'ye bağlı bir oluşuma ait belge çıktığı iddia edilen Çakır, Ankara Emniyet Müdür- lüğü Terörle Mücadele ekiplerine teslim edildi. Midede 2 kilo kokain • lstanbul Haber Servisi - tstanbul polisi Atatürk Havalimanı'ndan Türkiye'ye giriş yapmak isteyen Nijerya uyruklu Olusoji Aderemi'yi şüp- he üzerine takibe aldı. Gözaltına alınarak sorgu- lanan Adeıemi, vücudun- da herhangi bir madde olup olmadığının kontro- lü için Haşeki Hastane- si'ne kaldırıldı. Hastane- de MR'ı çekilen Adere-. mi'nin mide ve bağırsak- lannda çok sayıda cisim olduğu görüldü. Adere- mi'nin vücudundan 2 ki- lo 80 gram ağırlığında 122 kapsül uyuşturucu madde çıkartıldı. Düğün magandası can aldı • SAMSUN (AA) - Samsun'un Havza ilçe- sinde bağlı Çelikalan köyüııde yapılan bir düğünde N.K, av tüfe- ğiyle havaya ateş etti. Bu sırada düğün yapılan ala- nın yakınındaki cami avlusunda bulunan Ali Sarı (30), rüfekten çıkan saçmalarla yaralandı. Ali San, hastaneye kaldınlır- ken yolda hayatını kaybetti. Zanlı gözaltına alındı. Polat yeniden başkan • ANKARA (Cum- huriyet Bürosu) - Anka- ra Serbest Muhasebeci Mali Müşavirler Oda- sı'nın (ASMMMO) 19'uncu Olağan Genel Kurulu dün yapılan se- çimlerle sonuçlandı. 4 bin 841 üyenin oy kul- landığı seçimlerde mev- cut başkan ve Çağdaş Demokrat Muhasebeciler Grubu'nun başkan adayı Ali Metin Polat 2 bin 701 oy alırken, Meslekte Bir- lik Grubu'nun başkan adayı Nusret Filiz 2 bin 25 oy aldı. Öğretmenler evlenemiyor • ANKARA (AA) - Türk Eğitim-Sen'in yap- tığı araştırmaya göre, yeni göreve başlayan bir öğretmenin düğün mas- raflannı karşılayabilmesi için en az 3 bin 829 saat çalışması gerekiyor. Türk Eğitim-Sen Başkanı tsnıail Koncuk, yaptığı açıklamada, sendikanm araştırmalanna göre, evliliğin maliyetinin en azl5bin510YTLoldu- ğunu ve bu rakamın 70 bin 399 YTL'ye kadar çıktığını belirtti. SÖZ ÇİZGİNİN Turhan Selçuk îkizlerin büyük başansı AYDINLANMA EMRE KONGAR Tarafsızlık Uzerine... Son zamanlarda, iktidardaki politikacılar ve medyadaki yandaşları, bağımsızlığını sa- vunan yargının siyasallaştığını, tarafsızlığını yitirdiğini öne sürüyor... ••• Ben, hakemin, yargıcın, gazetecinin ve üni- versite hocasının sadece tarafsız olanını severim ve desteklerim. • * • Çok değerli olan futbol hakemi, bilgisi ve tarafsızlığı ile ün yapmıştı... Galatasaray-Fenerbahçe maçında da ta- bii tarafsız kalacaktı... Iki takım arasında tarafsızlığını koruyabilmek için Galatasaray'ın attığı golü saymadı... Çünkü golü sayarsa, Galatasaray galip ge- lecek, bu sonuç ise kendisinin tarafsızlığına gölgedüşürecekti... ••• Yargıtay'daki dairenin yargıçları hukuk bilgileri ve tarafsızlıkları ile ün yapmışlardı... Bütün ülkeyi ayağa kaldıran, ünlü isimle- rin karıştığı bir davada, davacıiar ile davalı- lar karşısındaki tarafsızlıklannı da titizlikle ko- rumayakararlıydılar... O denli tarafsız davrandılar ki, yıllarca sü- ren davada bir karar alınmamasına karar ve- rildi... Çünkü verilecek herhangi bir karar değerli yargıçlann tarafsızlığına gölge düşürecek, da- valıdan ya da davacıdan yana ağııiık koymuş olacaklardı... ••• Siyasal partileri denetlemekle görevli olan Yargıtay Cumhuriyet Başsavcısı, partiler arasında çok tarafsızdı... O denli tarafsızdı ki rejime, anayasaya, ya- salara ve hukuka aykırı tutum ve davranış- lar içinde olduğunu gözlemlediği bir partiye karşı dava açmıyordu... Çünkü bir partiye dava açarsa, partiler ara- sındaki tarafsızlığını yitirmiş olacaktı... Üstelik, dava açtığı parti ıktidarda ise muhalefetten yana, yok eğer muhalefette ise iktidardan yana taraflı gözükecekti... ••• O denli güvenilir, deneyimli, tarafsız bir ga- zete yöneticisiydi ki, gazetesinde hiçbiryol- suzluk, nüfuz suiistimali, hırsızlık haberinin ba- sılmasına izin vermiyordu. Çünkü böyle haberler, sadece yönettiği ga- zetenin değil, kendisinin de tarafsızlığına göl- ge düşürecek, yolsuzluk haberlerinin konu- su olanlarla, olmayanlar arasındaki yansız- lığını yitirecekti. ••• Çok titiz ve tarafsız bir tarih profesörüydü. Tarihteki bütün olaylar ve özellikle savaş- lar karşısında tarafsızlığını din, dil, ırk, millet ayrımı yapmaksızın korurdu. Bu nedenle, Fransızlara karşı Ingilizlerden yana görünmemek için Napolyon'un yenil- diği VVaterloo Savaşı'nı anlatmazdı. Almanlara karşı tarafsız kalmak için Yahudl Soykırımı'ndan söz etmezdi. Batılı dostlarımıza karşı taraflı davran- mamak amacıyla Mustafa Kemal Ata- türk'ü ve Kurtuluş Savaşı'nı anlatmazdı. ••• Sevgili okurlarım bence, sadece politi- kacılar taraflı davranabilirler. özellikle de iktidar partisine veya partile- rine mensup olan politikacılar... Sadece iktidarın, rejime karşı, anayasaya karşı, hukuka karşı, laikliğe karşı, sosyal dev- lete karşı, temel hak ve özgürlüklere karşı, yargıya karşı, üniversitelere karşı, medyaya karşı, taraf olmaya hakkı vardır. Bilmem anlatabildim mi! ekongar@cumhuriyet.com.tr www.kongar.org • 17 yaşındaki ikizler Mustafa ve Hazal Babadağlı, Kanada'da düzenlenen "2008 Sanofı-Aventis Bio Yetenek Yanşması"nda, kanserin yayılmasına neden olan MMP enzimlerinin vücuda salınmasına yol açtığı düşünülen genin çalışmasını durdurarak, bu enzimlerin sa- lınmasını, böylelikle de kanserin yayıl- masını engelleyen projeleriyle 4. oldular. Kanada'da eğitim gören 17 yaşındaki lise öğ- rencisi ikizler Mustafa ve Hazal Babadağlı. ANKARA (AA) - Kanada'da eğitim gören 17 ya- şındaki lise öğrencisi ikizler Mustafa ve Hazal Babadağlı, Kanada'da düzenlenen "2008 Sanofi- Aventis Bio Yetenek Yarışması"nda, kanser hücrelerini fıltre eden çalışmalanyla 4. oldular. Yaşlan 14 ile 18 arasında değişen öğrencile- rin hazırladıkları araştınna ve projelerle gerçek biyoteknoloji dünyası ile taruşmalannı sağlayan ve 15 yıldır devam eden yanşmaya, bu yıl Ka- nada'nın 14 bölgesindcn katılım oldu. Ottowa cyalctindeki Edmonton Old Scona Academic Yüksekokulu uluslararası bakalorya öğrencisi 17 yaşındaki ikizler, yanşmaya Alberta Üniversitesi Kimya Mühendisliği Fakültesi'nde profesör olan Hasan Uludağ'ın kılavuzluğun- da hazırlandılar. İkizler, yanşmaya, kanserin ya- yılmasına nedcn olan MMP enzimlerinin vücuda salınmasına yol açtığı düşünülen genin çalış- masını durdurarak, bu enzimlerin salınmasını, böylelikle de kanserin yayılmasını engelleyen projeleriyle katıldılar. Yanşma sonucunda, Tüık ikizler Mustafa vc Hazal Babadağlı, kanser te- davisindc umut vaat cdcn çalışmalanyla dör- düncülüğü kazandılar. t I/ANSERİN TEDAVİSİ IVMÜMKÜN OLACAK' Babadağlı kardeşler, "Halihazırdaki kanser hücreleri çok değişik sayıda MMP enzimi sal- güıyor. Fakat bunlardan hangisinin kanserin yayılmasına sebebiyet verdiği henüz bilin- miyor. Araştırmalarımıza devam ederek MMP enzimlerinin hangisinin yayümaya en- gel olduğunu bulnıayı ümit ediyoruz" şeklinde konuştular. Gençlerin kılavuzu Prof. Dr. Uludağ da Mus- tafa ile Hazal'ın kanser ilaçlannın uygulanma- sı için umut vaat eden yeni bir yöntem üzerin- de çahştıklannı belirterek "Bu yeni yöntem ge- liştirildiğinde, kanserin yayılması ve tedavi- si nıümkün olabilecek" dedi. tkizlerden Mus- tafa, babalan Tayfun Babadağirnın petrol mühendisliği bölümünde profesör olduğu Alberta Üniversitesi'nin mühendislik, Hazal ise fızik bö- lümünde burslu olarak eğitim görecek. 'GEÇEN YIL BİRİNCİ OLDULAR' îkizlerin annesi Şule Babadağb ise "Ailem- de rıp alanında çalışan birçok yakınım var. Ağabeyim, kız kardeşim ve onların eşleri, Tür- kiye'deki tıp fakültelerinde bilim adamı ola- rak görev yapıyor" dedi. Anne Babadağlı, ikizlerin geçen yıl da aynı yanşmada başka bir projeyle birincilik elde ettiklerini söylcdi. ELEFON KİTİ PAKETİ ve ORİJİNAL ALARM PAKETİ www.ronault.com.tr ; Paketleri ve elf motor yağlarında % 20 indîrim l'e%20dahafazlapuan • V Kampanyaya katrtan herkase orfinai F1 hediyesi* Maximum Kaıt'a peşin fiyatına 5 taksit ve 2 ay erteleme fırsatı** *Kampanya hediyesi stoklarla sınırlıdır. ?*Maximum Kart'8 peşin fiyatına 5 taksit ve 2 ay erteleme fasat 100 YTL ve üzerl hareamalarda, anlaşmalı YeİflfrServislerde geçerlidir. Aynntılı 6ilgi için:maxlrriumrcom.tr •» Yaz keyfine keyif katacak bu avantajı kaçırmayın. 20 Mayıs - 20 Haziran tarihieri arasında Renault Yetkili Servislerine gelin, tüm Fix Servis Paketleri (Ön Cam Paketi hariç) ile otomobilinizin yaz bakımını yapalım. Unutmayın! RENAULT'NUZA EN İYİ BİZ BAKARIZ. Dacia Logan araçlar kampanyaya dahilcfir. Kampanya avantajlan kampanyaya kablan Renault Yetkili Setvislerinde geçerlidir. RENAULT matymum Maximum Kart'a özel peşin fiyatına 5 taksit ve 2 ay erteleme
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog