Bugünden 1930'a 5,499,360 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHÜRİYET 26 MAYIS 2008 PAZARTESİ 16 TELEVIZYON cumtv@cumhuriyet.com.tr GüNÜN FlLMLERİ Adrenalin 20.30 CINE 5 Macera /TT\ (Adrenalin: Fear the Kııslı) - Rus hüküme- ^ZS ti parçalanmıştır. Bu kaos sırasında büyük bir tehlike Doğu Avrupa'da yayılnıaya başlar. ölüm- cül bir mikrop, Avnıpa'da pek çok insanın yaşamını yitinnesine neden olur. Yönetmenliğini Albert Pyun'un üstlendiği filmin başrollerinde, Christop- ber Lambert, Natasha Henstridge oynuyor. Ikind Cephe 22.00 tv8 Macera (The Second Front) - lkinci Dünya Savaşı'nın en şiddetli yıllarında, Ingiltere, Almanya ve Rusya'mn istihbarat teşkilatlan, Alnıan asıllı Yahudi bir bilinı adamı olan Nicky Raus'u kaçırmak için müthiş bir mücadeleye girişirler. Son derece güçlü bir silah geliştirmekte olan Raus'un kendi ellerine geçnıesiylc savaşta büyük bir üstünlük sağlayacak olan taraflar, bu büyük bilim adamını kendi safla- nna katmak için acele etmek zonnıdadırlar. Yö- nettnen: Dmitri Fiks. Oyuncular: Craig Sheffer, Todd Field, Svetlana Metkina, Ron Perlman (2005 Rus- ya-ABD, 88 dk). Syriana 22.30 MovieMax Dram (Syriana) - Uluslararası şirketlerin, Ortadoğu petrolleri üzerinde hakimiyet kunna emelleri konu alınıyor. Yönetmenliğini Stephen Gaghan'ın üstlendiği yapımın başrollerini, Matt Damon, Ge- orge Coloney ve Christopher Plummer gibi sanat- çılar paylaşıyor (2005 ABD, 126 dk). Çılgın... 22.45 FOX TV Güldürü (The In Laws) - Steve ve Jerry, pek yakında çocuklannın evlenmesi vesilesi ile dünür ola- caklardır. Jerry bir çocuk doktoru, Steve ise CIA aja- nıdır. Taban tabana zıt olan bu iki adaının hayatı bir anda içiçe geçer. Yaklaşan düğünü kutlamak için bir restoranda buluştuklarında Steve silahh bir çatışmaya girer... Yönetmen: Andrevv Fleming. Oyuncular: Michael Douglas, Michael Bodnar, Vladiınir Radian (2003 ABD, 93 dk). 23.05 / CINE 5 / Hamlet Ayrıntı yanda 24.00 / Show TV / Tatlı Bela A. yanda Kurşun... 00.45 FOX TV Macera (Bulleetproof Monk) - Mistik bir Zen keşişi, koruyuculuğunu üstlendiği kadim bir belgeyi de yanında taşıyarak tüm dünyayı gezmektedir. Arna- cı kutsal görevini devredebileceği yeni bir koruyu- cu bulmaktır. Yolu New York sokaklanna düştü- ğünde, aradığı kişi ile yollannın kesişeceği yere doğ- ru ilerlemeye başlar. Tüm zanıanını sokaklarda ge- çiren Kar, şans eseri keşişe yardım ettikten sonra onun gözünde uygun bir adaya dönüşür. Yönetmen: Paul Hunter. Oyuncular: Chow Yun Fat, Sean VVilliam Scott, Jamie King (2003 ABD, 104 dk). Yanhş Numara 01.00 TRT 1 Güldürü I Tarihi eser kaçakçılanyla miicadele eden bi- ri polis, diğeri otel görevlisi iki arkadaşın baş- lanndan geçen konıik olaylann öyküsü anlatılıyor. Zeki Alasya'nın hem yönetip hem de başrol oyna- dığı fılnıde sanatçıya, Metin Akpınar eşlik ediyor. Hoş Kaza 03.30 Kanal 1 Güldürü (Happy Accidents) - Bir hemşire olan Ruby, sonunda hayatmm erkeğini bulduğunu dü- şünmektcdir. Sevgilisi Sam ile gerçekten de çok iyi anlaşmaktadır. Ancak Sam, gelecekten, 2470 yı- hndan zaman yolculuğuyla gelmiş olan bir casus- tur. Yönetmen: Brad Anderson. Oyuncular: Mari- sa Tomei, Vincent D'Onofrio, Nadia Dajani. Tovah Feldshuh (2000 ABD, 110 dk). Izleyin Orta Değmez Yabancı Yerli Gerçek bir olaydan sinemaya uyarlanan 'Tatlı Bela', geç saatte ekrana gelse de izlenmeyi hak ediyor Dev şirketi dize getiren kadın Show TV 24.00 Tatlı Bela - Erin Brockovich / Yön: Steven Soderbergh / Oyn: Julia Roberts, Albert Finney, David Brisbin, Marg Helgenberger, Cherry Jones / 2000 ABDyapımı, 105 dakika. TV Servisi - Gerçek bir öy- küden sinemaya uyarlanan "Tatlı Bela", çevreyi kirle- ten bir şirkete karşı hukuk mü- cadelesi başlatan iki çocuklu dul bir kadının yaşadıklannı ekrana getiriyor. Steven Soderbergh'in yö- nertiği "Tatlı Bela"nın baş- rollerinde, Julia Roberts, Al- bert Finney, David Brisbin ve Dawn Didavvick rol alıyorlar. "En iyi kadın oyuncu", "en iyi yardımcı erkek oyuncu", "en iyi yönetmen", "en iyi Filmde, iki çocuklu dul bir kadını canlandıran güzel sanatçı Julia Roberts Oscar kazandı. film" ve "en iyi özgün se- naryo" olmak üzere 5 dalda Oscar'a aday olan film, Julia Roberts'a başanlı yorumuyla Oscar kazandırdı. Erin, iki kere boşanmış ve iki çocuğuyla birlikte yaşayan bir kadındır. Belirli bir işi olmayan Brockovich, bir araba kazası geçirir ve kendisine çarpan sürücüyü dava eder. Dava so- nuçsuz kalır, kendisini savunan Ed adlı avukatın çalıştığı küçük şirkette bir masa başı işi almayı başanr. Bir dava üzerinde dosyalan incelerken bazı sağlık raporla- nnın diğerlerinin arasına ka- rışhğmı anlar. Olayı araştınn- ca kasabadaki iki kişinin şehir suyu nedeniyle zehirlendiğini farkeder. Olayı patronu Ed Masry'ye anlatır fakat Ed kar- şılannda olan şirketm çok güç- lü olduğunu söyleyerek onu vazgeçirmeye çalışır. Bunu kabul etmeyen ve şehirde ola- yı araştırmaya başlayan Erin, daha birçok kişinin şehir suyu sebebiyle zehirlendiğini ortaya çıkanr. Roberts'ın bu fıbndeki rolü, zorluklarla ve güçlülerin dün- yasıyla mücadele ediş biçi- mindeki duyarhlıkla "Özel Bir Kadın"dakı Vivian'rn da- ha yaşlı bir versiyonu olarak değerlendirildi. Şirkete ödettirilen 333 mil- yon dolarlık rekor tazminatla Amerikan tarihine geçen olayın fılme çekilmesi fikri adalet duygusu çok güçlü olan Ro- berts'ı daha en başta heyecan- landmnış. "Böylesine büyük bir şirketin bu kadar so- rumsuz ve zalimce davran- ması çok korkunç. Bugüne kadar duyduğum en inanıl- maz olaydı" diyor. TRT1 22.35 Enine Boyuna TV Servisi - Iç ve dış ge- lişmelerin ele alındığı "Eni- ne Boyuna"yı, Dr. fbrahim Kalın hazırlayıp sunuyor. Öncelikle Türkiye-Irak iliş- kilerinin ele alınacağı prog- ramda, Amerikan Başkanhk seçimlerinin galibinin kim olacağı, yeni dönemde nasıl bir dış politika izleneceği de değerlendiriliyor. Star 00.40 Arena TV Servisi - "Arena"nın bu bölümünde, Yargıtay Bil- dirisi'nin iddia edildiği gibi "siyasi" içerik taşıyıp taşı- madığı sorgulanıyor. Uğur Dündar'ın sunduğu yapıma, "Türkiye'de yargı bağımsızlığı tehlike altın- dadır" diyen Yargıtay Onur- sal Başsavcısı Sabih Kana- doğlu konuk oluyor. Prog- ramda, Yargıtay Başkanlar Kurulu'nu bildiri yayınlama- ya götüren gelişmeler ve AKP hükümetinin bildiriye yönelik tepkisi konuşuluyor. Prensin intikam yemini CINE 5 23.05 Hamlet / Yönetmen: Franco Zeffirelli / Oyn: Mel Gibson, Glenn Close, Alan Bates, Paul Scofield, lan Holm / 1990 ABD-lngiltere- Fransa, 130 dk. TV Servisi - Shakes- peare'in ünlü oyunu "Hamlef'in sinema uyar- laması bu akşam CINE 5'te ekrana geliyor. Kenneth Branagh, 1996'da4saatlik dev projesi "Hamlef'i ger- çekleştirmeden önce, daha önce "Romeo ve Julief'i de fîlme alan îtalyan yö- netmen Franco Zeffirelli, Shakespeare'in bu dev ese- rini sinemaya aktarmıştı. Edebiyat dünyasının en il- gi çeken ürünlerinden biri olan "Hamlef'i Shakes- peare 1600 yılında kaleme alır. Amcasının, iktidar hır- sıyla babasını öldürüp an- nesiyle evlendiğini anla- yan Danimarka Prensi Hamlet'in intikam öykü- sünü anlatan klasik eserin bu uyarlaması, hem Mel Gibson'ın role cldiven gi- bi uyması, hem de dev oyuncu kadrosuyla başan- ya ulaşıyor. Danimarka prensi Ham- let'in babası, kardeşi tara- fından öldürtülmüştür. Ka- til amca, cinayette kendisi- ni desteklemiş olan yenge- siyle de evlenmiştir. Oyu- nun geçtiği Elsinor Şato- su'nda, ölü babasmın ha- yaleti Hamlet'e görünerek cinayeti anlatır ve öç al- masını ister. Hamlet'e dü- şen, kendisinin de tahta çıkmasını engellemiş olan kardeş katili amcasından ve kocasına ihanet etmiş olan annesinden babasının Mel Gibson filmdeki başanlı yorumuyla göz dolduruyor. öcünü almaktır. En İyi Sanat Yönetimi ve Kostüm Tasanmı dalla- rında Oscar'a aday olan "Hamlet", Mel Gibson'm da kariyerinde "Gelibo- lu"dan sonra bir dönüm noktası oldu diyebiliriz. Gibson, kendisine sadece aksiyon filmlerinde şans tanıyan onca prodüktörden sonra, bir Shakespeare uyarlaması için teklif aldı- ğında oldukça şaşırdı. Se- yircinin aksiyon filmlerin- den aşina olduğu Gibson, böylesine büyük bir pro- düksiyön için aynı zaman- da ticari anlamda da gü- vence demekti elbette. Yönetmen Zeffirelli de, gişe başarısım garantile- mek adına, kurguda bir bu- çuk saatlik bölümü çıkardı ve üç buçuk saatlikfilmiki saate indi. Gibson'ın, rep- liklerini daha iyi söylemek için sigara içmeyi bıraktı- ğını da belirtelim. CNN Türk Gün Boyu Güneydoğu'da Kuraİdık TV Servisi-CNN Türk bu haftaki "Güneydoğu'da Ku- raklık" başlıklı haber dizi- sinde, Güneydoğu'yu kasıp kavuran kuraklığı ve etkilerini büyüteç altma alıyor. Hüseyin Yılmaz'm hazır- ladığı haber dizisinde, Gü- neydoğu'da yaşanan kurak- lığın tarıma ve hayvancılığa etkileri anlatılarak, bölge hal- kının sorunun çözümüyle il- gili isteklerine yer veriliyor. tv8 16.00 Başanya Doğru TV Servisi-OKSveÖSS maratonuna hazırlanan genç- lere yardımcı olmayı amaç- layan "Başanya Doğru" programının bu bölümüne, rehber öğretmen Özlem Kumlah konuk oluyor. Mustafa Ufuk Çelik'in hazırlayıp sunduğu yapım- da, özel yetenek sınavıyla öğrenci alan üniversitelerin bölümleri, sınav sistemi hak- kında merak edilenler ve özel okullann puanlannın takibi gibi konularda bilgi veriliyor. Programda, genç-aile iletişi- minde yaşanan sorunlara çö- zümler de üretiliyor. CNN Türk 20.00 5N1K TV Servisi - Hükümet ile yargı arasındaki gerginlik, "5N lK"nın bu akşamki ko- nusunu oluşturuyor. Gazeteci-yazar Cüneyt Ar- cayürek'in konuk olduğu ya- pımda, Ankara'da Yargıtay'ın bildiri yayınlamasıyla başla- yan gerginliğin daha ne kadar süreceği ve kulislerde nele- rin konuşulduğu ele alınıyor. Yapımı, Cüneyt Özdemir ve Soner Yalçın hazırlıyor. tv8 20.40 Hayat Deyince TV Servisi - Söyleşi prog- ramı "Hayat Deyince"de, Istanbul'un fethine ilişkin il- ginç öyküler ekrana geliyor. Ünlü şair Sunay Akın'ın, 1453 yılmda Osmanlı asker- lerinin surlardan içeri girdi- ğinde yaşananlan anlatacağı programda, Fatih Sultan Mehmet'in çocukluk resim- lerine de yer veriliyor. Tv PROGRAMLARI 10.05 İyi Sabahlar 11.50 Di- zi: Ters Köşe 13.30 Dizi: Evimin Erkeği 14.45 Adem ve Habbalar 16.25 Çizgi Film: Büyük Aile 16.45 Kasaba 17.25 Ge- ce Bahçesi 18.05 Saraydaki Mücevher 19.30 Haber 20.15 Gezelim Görelim 21.05 Candan Erçetin'le Beraber ve Solo Şarkı- lar 22.35 Enine Boyuna 01.00 Yerll Film: Yanhş Numara (0 312 490 43 00). 10.30 Yurttan Haberler 11.15 Reçete 11.45 Günde Sanat 13.00 IşGünü 13.20 Başkent Siyaset 13.35 Ha- yat Akarken 14.35 Günde Sanat 17.15 Günün Konusu 17.35 Dünyaya Bakış 18.20 Avrupa Vizyonu 19.00 Haber 19.30 Haya- tımız Sınav 20.00 Edebiyat Mekan 20.30 Kültür Sanat 21.00 Eko-Avrasya 22.10 Felsefe Konuşmaları 22.30 Dünden Bugü- ne Arkeoloji 23.35 Bir Tatlı Huzur 00.35 Mu- mun Gölgesinde Hayat (0 212 259 72 75). : 10.00 Ekonomi Gündemi ISAL 12.10 Merhaba Sağlık 14.00 Neler Oluyor? 16.00 Sahne Sanatlan 17.10 Sanat Hayatı 18.00 Haftaya Bakış 19.45 Haber Artı 20.30 40. Yılında 68 Hareketi 22.00 Gizlenen Atatürk 23.00 Haber (0 212 251 50 90). C | / V ° 9 - 1 ° Başlama Vuruşu 10.10 J İ V T Sağlık Hattı 12.20 Ekonomi fcâ'l;i;i Politik 13.10 Kafe Akademi 14.10 Işin Ash 15.10 Renkler 16.00 Erken Baskı 16.40 DVD Kulak 17.10 interaktifspor 18.00 Haber 19.20 Maksimum Sokaktayız 19.40 Dün Bugün Yarın 20.00 Motosports 21.00 Anlamak İçin 22.00 Bu- gün 00.10 Analiz (0 212 449 07 00). 10.00 PiyasaEkranı 10.30 Fa- ız 11.10 YatırımcıKliniği 12.00 Finans Cafe 13.30 Iş Dünya- sından 15.10 Gündem 15.40 Analiz 17.15 Hi-Tech 17.45 Çizgi Film: Avatar 18.15 Dizi: How I Met Your Mother 18.50 Dizi: VVİthout a Trace 20.00 Dizi: Cold Case 21.00 Dizi: CSI: NY 22.00 Cannas Film Festivali Ödül Töreni 24.00 Dizi: Cold Ca- se 01.00 Dizi: CSI: NY (0 212 330 01 01). 06.30 Sabah Haberleri 08.40 Dizi: Marina 10.00 Yeniden Baş- lasın 13.00 Haber 13.25 üerya lı Günler 15.00 Serap Ezgü ile Biz Bize 17.15 Dizi: Çat Kapı 19.00 Ana Haber 19.50 Spor Sayfası 20.00 Dizi: Doktorlar 22.00 Dizi: Dudaktan Kalbe 24.00 Yabancı Film: Tatlı Bela 02.00 Ye- niden Başlasın (0 212 355 01 01). konolO POLİSIYE AKSAMI 07.00 Dizi: Bizim Evin Hal- leri 08.00 Güzel Bir Gün 09.40 Dizi: Emret Komuta- nım 11.10 Dizi: Aşkım Aşkım 13.00 Gel Ya- rim Ol 15.00 Yerll Film: Ölüm Yolu 17.00 Yarışma: Süper Aile 18.45 Haber 19.40 Spor 19.50 Dizi: Bizim Evin Halleri 21.00 Ya- rışma: Çarkıfelek 22.30 Dizi: Aşkım Aşkım 24.00 Teke Tek 01.40 Yabancı Film: Zor Ka- çış 03.30 Film: Hoş Kaza 05.00 Yerli Film: Salıncakta Üç Kişi (0 216 554 66 11). 1 06.30 Kahvaltı Haberleri 08.20 T\i Ne Pişirelim? 10.45 Dizi: Sak- *• v lambaç 12.30 Çizgi Film: Red Kit 13.00 Gün Ortası 13.20 Ka- dın Olmak 14.45 Dizi: Selena 16.40 Dizi: Av- rupa Yakası 19.00 Ana Haber Bülteni 20.00 Dizi: Elveda Rumeli 23.00 Dizi: Gazi 00.45 Muhabir 02.20 Dizi: Karayılan 04.00 Dizi: Ses- siz Gemiler 05.30 Haberler (0 212 354 30 00). 4* 06.30 Dizi: Sev Kardeşim 07.15 Dizi: Sihirli Annem 08.45 Dobra Dobra 10.30 Sabahların Sultanı 13.30 Şule ile Gün Arası Haber Bülteni 14.00 Her Eve Lazım 14.15 Çizgi Film: Şirinler 14.45 Esra Cey- han'la 17.00 Dizi: Ârka Sokaklar 19.00 Ka- nal D Ana Haber Bülteni 19.50 Spor Ha- berleri 20.00 Dizi: Arka Sokaklar 22.15 Dizi: Yol Arkadaşım 00.30 Dizi Film 02.40 Dizi: Fır- tına (Tekrar) 04.00 Dizi: Gümüş 06.00 Siga- ranın Zararları (0 212 478 00 88). www.cnbce.com GÜNE HABER ALARAK BAŞLAMAK TÜRKİYENİN VE DÜNYANIN GÜNDEMİNİ TAKİP ETMEK SON DAKİKA GELİŞMELERİNİ ÖÖRENMEK ARTIK ÇOK ZOR OEĞİL YAŞANAN GÜNCEL. SİYASİ. POLİTİK, EKONOMİK OLAYLAHIN DEÖERLENDİRMESİNİ OBJEKTİr. ILKEL1, TARAFSIZ. ALANINDA UZMAN KONUKLARDAN DİNLEMEK İSTİYORSANIZ RADYO OAZETESİNİ KAÇIRMAYIN RADYO GAZETESI PROGRAMI ILKNUR KAPLANIN SUNUMUYLA HAFTA ICI HER G U M 8:00 1 1 :OO SAATLERI ARASINDA RADYO BARIJTA.... H A B E R 07.00 Uyandırma Servisi T M D t f 09.00 Haber 09.15 Sabah ı u ıt fv R a p o r u 10.00 Haber 10.10 Medikal 11.10 Ekonomi Gün- demi 11.30 Parantez 13.00 13 Ajansı 14.10 Piyasalara Bakış 16.00 Haber 16.15 Piya- salarda Bugün 17.15 Spor 17.30 Parantez 18.00 Haber 18.10 Fihrist 18.30 Söz Sen- de 19.30 Ana Haber 20.15 Euro 2008'e Doğru 22.00 Bir Gün 23.00 Bu Gece 00.30 Fihrist 01.00 Haberler (0 212 313 60 00). 06.40 Gün Başlıyor 07.00 Mesut Yar'la Uyan Türkiye 08.10 Her Eve Lazım 08.45 Dizi: Rosalinda 10.00 Arım Balım Peteğim 13.00 Gün Ortası Haber Bülteni 13.20 Gel Barışalım 15.30 Esra Erol'la Izdivaç 18.50 Star Ana Haber 20.00 İki Aile 22.00 Dizi: Köprü 00.40 Arena 02.00 Esra Erol'la Izdivaç (Tekrar) 04.00 Hakan'la Geziyorum 05.20 Haber (0 212 413 50 00). 07.00 Bu Sabah 08.00 Plates 08.30 Çizgi Film 09.00 Baş- kent'ten 10.00 Haberler 10.15 Her Sabah 11.45 Adım Adım Çocuğum 13.00 Gün Ortası 13.40 Spor 14.00 Hayatta Ne Varsa 15.30 Çizgi Film 16.00 Başanya Doğru 17.15 Duru Muhab- betler 19.30 Ana Haber 20.20 Spor 20.40 Hayat Deyince 22.00 Yabancı Film: lkin- ci Cephe 24.00 Formen 01.00 Haber Ak- tif 01.45 Futbol Aktif (0 212 288 51 52). SEDEF İLE HER SABAH 09.15 Ekonomi 11.00 Gü- nün Içinden 11.15 Yazı-lş- leri 12.30 Sektör 13.00 Gü- nün Içinden 14.30 Dünya Bunu Konuşuyor 15.15 Yakın Plan 16.30 Pi- yasa Raporu17.00 Haber Merkezi 17.40 Ve Insan 18.00 Haberler 18.10 Gece Gündüz 19.00 Akşam Habeleri 20.00 Spor 20.30 EU- RO 2008: Son Hazırlık 23.00 24 Saat 23.35 Spor Servisi 24.00 24 + 00.30 Gece Gün- düz 01.00 Haberler (0 212 335 00 00). £ f HAYAT DEYİNCE 20:40 09.10 Film: Grace'e Ya- kınlaşmak 11.00 Film: De- jaVu 13.10 Yabancı Film: Geçmişte Kalan 14.50 Film: Hırsız Lord 16.35 Film: Islam Dünyasında Komedi Ara- yışı 18.30 Yabancı Film: Duygusal Hesap- lar 20.30 Yabancı Film: Ira ve Abby 22.30 Yabancı Film: Syriana 00.45 Yabancı Film: Pauly Shore öldü (0 212 326 00 00). 09.30 Dizi: Hope and Faith 10.00 Film: Büyük Rekabet 12.00 Di- zi: Fırtınalı Günler 13.00 Dizi: Tatlı İntikam 14.00 Dizi: Yargıç Amy 15.00 Dizi: Chigago Hope 16.00 Film: Sûrpriz Bebek 18.00 Dizi: Ya- kın ve Uzak 18.30 Dizi: Will and Grace 19.15 Dizi: Frasier 20.00 Dizi: Damages 21.15 Di- zi: Lost 2 23.00 Dizi: Rescue Me 23.45 Di- zi: Silent VVİtness (0 212 326 40 00). 09.00 Parametre 10.15 Afiş 11.20 Piyasalar 12.00 IsYe- meği 14.10 Paranın Izi 14.35 Afiş 15.10 Farkında mısınız 15.40 Bakış 17.00 Seans Analiz 17.30 Editör 18.10 Afiş 19.00 Şirin Payzın'la 360 Derece 20.00 5N 1K 20.30 Futbol Ekstra 21.30 Ayyıldız'ın Başarı Yo- lu 22.30 Lezzet Durakları 23.00 Gece Gö rüşü 23.40 Spor Vizyon (0212 413 56 00). 08.30 Dobra Dobra 10.15 Lerzan Mutlu Herkes Mutlu 12.00 ööle Gündemi 12.45 Su Gibi 15.30 Dizi: Unutma Beni 16.45 Dizi: Bez Bebek 18.45 Ana Haber 19.30 Spor 19.45 İki Gö- nül Bir Olunca 22.45 Yabancı Film: Çılgın Dünürler 00.45 Film: Kurşun Geçirmez 02.30 Gece Gündemi (0 212 454 71 71). 07.00 Çizgi Film 12.00 Yer- li Film: Çeşme 13.30 Yerli Film: Ana Hasreti 15.00 Dizi: Posta Kodu 15.45 Yer- li Film: Makber 17.15 Çizgi Film Kuşağı 18.45 Dizi: Posta Kodu 19.40 Ana Haber Bülteni 20.30 Yabancı Film: Adrenalin 21.50 Ve Karşı 100 23.05 Yabancı Film: Hamlet 01.15 Haber (0 212 448 80 00). 07.00 Çizgi Film 07.30 Gü- naydın Avrasya 09.00 Ha- ber 12.30 Belgesel 13.00 Haber 14.00 Haber Masa- sı 15.15 Spor 15.30 Haber Masası 16.00 Haber Maraton 17.15 Spor Panorama 18.30 Haber 19.00 ART Ana Haber 19.45 Spor Bülteni 20.00 Denktaş'ın Gündemi 21.00 Pürneşe 22.30 Geniş Açı 00.30 Ge- ce Ajansı (0 312 231 21 00). 07.00 Güne Bakış 09.00 Biz Bize 10.30 Haber özet 11.00 Sen de pene 13.00 Haberci- nin Saati 14.00 Yurt Gündemi 17.30 Çizgi Film Kuşağı 18.00 Patlamış Mısır 18.30 7 Gün 24 Saat 19.30 Haber Öncesi 20.00 Ana Haber 21.00 Müziğin Dili 21.30 Spor Saati 22.30 Bizim Türküler 23.00 Atölye 01.00 Haber Bülteni (0 312 234 14 34). 08.30 Gerçek Gündem 10.30 Eko Flash 11.00 Dizi: Mühür- lü Güller 12.30 Yerli Film 14.30 Dest-i Izdivaç 19.45 Ana Haber Bülteni 20.40 Tü- rüt Show 23.50 Gece Hattı 01.00 Dizi: Sır- lar Alemi 02.15 Haber 03.00 Yabancı Film 04.45 Dest-i Izdivaç (0 212 256 82 82). cem TV 08.00 Hayat Başlıyor 09.00 KlipPınarı 10.10 Çizgi Film 1 1 ı 1 0 sabah Yıldızı 13.00 Haber 13.30 Can Sağlığı 15.10 Geleneği Yaşatanlar 19.00 Ha- berler 20.00 Köklerin Dili 21.30 Sözün özü 23.00 Taktik (0 212 639 74 31). J 07.00 Dizi: Hayırdır Inşallah 08.00 Çizgi Film Kuşağı kanalturk 09-30 Sağlıklı Günler 10.00 Sabah Keyfi 11.30 Yemek Bahane 13.00 Editör Masası 14.00 Ha- yatın Aynası 16.00 Ekonomi Gündemi 16.45 Hayvan Dedektifi 19.00 Haber 20.00 Gel de Katılma 21.30 90 + 3 23.30 Yolsuzluk ve Yoksulluk 01.30 Haber 02.30 Gel de Katılma (0 212 355 85 00). O9.9O Dizi: The O.C. 10.00 Dizi: The Martha Stevvart Show 12.00 Ellen Show 13.00 Dizi: Hollyoaks 14.30 The Martha Stewart Show 15.30 Dizi: The O.C. 16.30 Ellen Show 17.00 Dizi: Hollyoaks 18.00 The Martha Stewart Show 19.00 Dizi: The O.C. 20.00 Dizi: Cheers 21.00 Dizi: Footballer's VVİ- ves 22.15 Dizi: Dexter 23.00 The Daily Show 23.30 The Sarah Silverman 24.00 Higstakespoker (0 212 335 00 00).
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog