Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHURİYET SAYFA 15KULTUR kultur@cumhuriyet.com.tr O kapının gerisinde ruhumu özgürleştirecek, kanatlandıracak bir şeyler var îçinden müzik geçenev ÇAĞRIŞIMLAR AYŞE EMEL MESCİ K adm, piyanonun yanmda ayakta duruyor, sırtı seyirciye dönük. Bedeni müzikle bütünlcşmiş. Karşısındaki orkestra tamamen ona ve onun havada devinen ellerine yoğunlaşmış. O eller kafasmda çalan müziğin peşinden koşuyor saııki, her bir notaya ayn ayn do- kunuyor, sonra orkestradan bedenüıe akan müziği seyirciye ulaştınyor. Kendi giriş ye- ri gelince salınımını hiç bozmadan su gi- bi akıyor piyanonun başına, sol el havada orkestrayı yönlendiren son süzülüşünü ya- parken sağ el tuşlara iniyor, sol el de izli- yor onu ve Japon piyanist-orkestra şefi Mit- suko Uchida orkestrayı, Camerate Aca- demica Salzbıırg'u piyanonun tuşlannda ge- zinen elleri, gözleri ve müzik olmuş be- deninin dansıyla yönetmeye devaın ediyor. Birden bir yerlerden geçip son bir kapı- ya dayanmış gibi hissediyorunı kendimi, çaldıklan "Romance Allegro"nun tınıla- n bilincimin görünür katlanndan, daha de- rinlerde bir yerlere iniyor. Müzik belleği- min seslerini çağınyor, ayn bir fon oluşu- yor imgelemimde, kendi kişisel yolculu- ğuma çıkıyorum. Sanki o kapıyı da açar- sam, biliyorum, göreceğim. Neyi görece- ğinıi bilmiyomm, ama bir kapının eşiğin- deyim ve onun gerisinde ruhumu özgür- leştirecek, kanatlandıracak bir şeyler var, kuvvetle hissediyonım bunu. Bu duyguyu tiyatro salınesinde de özellikle aşın yo- ğunlaşma ve yaratıcılık anlannda yaşadım. Ama nıhumda çıktığım yolculuklann en giiçlii aracı her zaman müzik oldu. Sanı- nm, müzik zevkini çocukluğunıun evle- rinde başköşeye oturtan babamın büyük ro- lü var bunda. C<rOCUKLUK NÎaçka'da oturduğumuz ahşap konağın taraçasındayım. Önümdc göz alabildiğine eşsiz bir manzara uzanıyor. însan çocuk- ken Saraybumu'nu, gerideki Yalova ve Adalar'ı. Kız Kulesi'ni, Anadolu yakasını, değişen hava ve saatle birlikte farklı ton- lara bürünen engin maviliği, resmi ta- mamlayan vapurlan, sandallan estetik bir haz alarak seyredemiyor aslında. Yine de le yaptığı bir oda bir salon bir eve dönüş- türmüş. B A B A M VE MÜZİK Salonun başköşesindc dönemin ünlü mağazası Odeon'dan aldığı son model pi- kap vc radyo duruyor. Muammer Mesci, seçriği bir plağı pikaba yerleştirdiğinde mü- zik evin dört yanına dağıhyor. Çünkü evin her odasında hoparlör var. Özellikle de mut- fakta... Annem mutfakta çalışırken mü- zikten mahrum kalmasın diye. Bütün lük- sümüz, pikap, radyo, el yapımı ses düze- ni ve babamın 3 bine yakın plaktan oluşan koleksiyonu. Bu koleksiyon müzik me- • Kendi giriş yeri gelince salınımmı hiç bozmadan su gibi akıyor piyanonun başma, sol el havada orkestrayı yönlendiren son süzülüşünü yaparken sağ el tuşlara iniyor, sol el de izliyor onu ve Japon piyanist-orkestra şefı Mitsuko Uchida orkestrayı, Camerate Academica Salzburg'u piyanonun tuşlannda gezinen elleri, gözleri ve müzik olmuş bedcninin dansıyla yönetmeye devam ediyor. o bütünlük, resimli bir kitaba bakıyor- muşçasına duyulan sevinç gönülde hoş bir iz bırakıyor. Bunu hatırhyorum. 0 resmi defterlerime aktarma çabalanmı da... Ama beıüm o anki kaygun damdaki güvercinlere ekmek atmak... Konakta kalabahk bir ai- le halinde yaşıyoruz. Alt katlarda dedem (annemin babası), anneannem, teyzelerim, dayılarım var. Biz, annem, babam ve ben, bir zamanlar evin eski eşyasının konduğu çatı katmda oturuyonız. Elinden çekici, tes- tereyi, metreyi düşürmeyen babam, ev ahalisinin deyimiyle "Tak Tak Muam- mer" o çatı katını, her şeyi kendi elleriy- rakJısı aile dostlannı, akrabalan sık sık bi- zim evde bir araya getirdiği için benim dc gözdem. Çünkü o zaman erken yatmak zo- runda değilim. Sohbet ediliyor, yeniliyor, içiliyor, anneciğim haftada birkaç kez sof- ralar kuruyor. Ama iş müzik dinlemeye ge- lince, babamın katı ilkeleri var: "Dinleye- cekseniz çalayım, konuşacaksanız hiç ge- rek yok." Dönen plağm üzerindeki iğnc- nin o hafif, tatlı hışırtısı hoparlörlerden yük- selirken herkes susuyor, bekliyor. 0 ses- sizlikte bir ruh ortaklığı kuruluyor. Güvercinler toplandılar sonunda. Elim- de sakladığıın son kınntılan da fırlatıyorum dama doğru. Babam, "Emel" diye sesle- niyor. tceri giriyorum. "Al kızıtn, pikaba koy şunu" diyor. Uzatüğı plağın kapağında kocaman bir resim, altında da büyük lıarf- lerle 'Caruso' yazıyor. Bir tören ciddiye- ti içinde plağı çıkanyorum, tam ortasındaki kırmızı dairede bir gramofon ve bir köpek var. Pikabın yanında duran, bu iş için ha- zırlanmış kadife kaphfirçaylaplağın tozunu alıyorum. Babamın her hareketimi izlcdi- ğini biliyorum. Bu bir tür ritüel. Plağı pi- kaba yerleştiriyorum, evin içine dağılan ilk notalarla birlikte babamın karşısındaki koltuğa oturuyorum, sonra Caruso 'nun sadece odayı değil, insanın içini de dolduran sesi yükseliyor, "Palyaço"yu söylüyor. Ba- bam, o kocaman ve muntazam elini yum- ruk yapıp çenesine dayamış, bacak bacak üstüne atmış, bir bacağı müziğin ritmiyle sallanıyor, gözleri bir yerlere dalıp girmiş, kim bilir hangi hayalin peşinde koşuyor. So- kak tarafindan "Emeeel!" diye bağnldığını duyuyorum. Aşağıda saklambaç başla- mak üzere. Oyun heyecanının bir anda yük- selen dalgası kaplıyorbenliğimi... Babamın hayal dünyasını bozmayacak kadar yavaş, anneme yakalanmayacak kadar çevik adım- larla kapıya yürüyorum. "Emel gitme, bi- razdan yemek hazır!" bağınşı, ancak merdivenlerde yakalıyor beni. Kapı ar- dımdan kapanıyor. ••• Mitsuko Uchida'mn elleri son kcz ini- yor tuşlara, başı tarif edilmez bir eğimle yükseliyor, orkestra onu izliyor, son nota- îar havada asıh kahyor sanki, Uchida ka- palı gözlerinin ardından o son sesi seyre- diyor, diye düşünüyorum. Bir yolculuk da- ha sona eriyor. aemelmesci@yahoo.fr Cannes'da Altın Palmiye'yi Fransız yönetmen Laıırent Cantet'in "En- tre Les Murs" (Sınıl7İ)ın arlanıı Arasında) adlı filmi kazandı. (AP) Ceylan'aEnlyi Yönetmen ödülü VECDİ SAYAR Altın Koza'da seçici kurul başkanı Alabora , - . Kültür Servisi -15. Alün Koza Film Fes- tivali'nde 12 filmin yanşacağı Ulusal Uzun Metrajlı Film Yanşması'nın seçi- ci kurul başkanlığını Derya Alabora yapacak. 2-8 Haziran tarihleri arasında düzenlenecek yanşmanın seçici kurulu oyuncu Başak Köklükaya, müzisyen Ca- hit Berkay, yönetmen Ezel Akay, gö- rünrü yönetmeni Hayk Kirakosyan, si- nema yazan Murat Özer, oyuncu Lale Mansur, yapımcı Sadık Deveci ve se- narist - yönetmen Sırrı Süreyya Ön- der'den oluşuyor. Mehmet Güreli'nin 'Gölge', Hüseyin Karabey'in 'Git- mek', Mehmet Eryılmaz'ın 'Hazan Mevsimi: Bir Panayır HikâyesP, tnan Temelkuran'ın 'Made In Europe', Derviş Zaim'in 'Nokta' ve Çağan Ir- mak'ın 'Ulak' adlıfilmleriAltın Koza'ya sahip olmak için yanşacak. Sırbistan 'ın başkenti Belgrad'ta düzenlenenyarışmada Türiüye 7. oldu Eurovision 'u Rusya kazandı Yanşnıamn birincisi Rusya oldu (üst- te). Ulkemizi tenısil eden Mor ve Öte- si ise 138 puanla yedinci oldu. Kültür Servisi - Sırbistan'ın başken- ti Belgrad'da düzenlenen 53. Eurovision Şarkı Yanşması'nda birinciliği Rusya ka- zandı. 12. sırada sahneye çıkan Mor ve Ötesi ise 'Deli' parçasıyla 138 puanla 7'nci oldu. Mor ve Ötesi, tamamıyla do- lu Belgrad Arena Spor Salonu'ndaki se- yircilerden büyük alkış aldı. Vokalist ve solo gitarist Harun Tekin, şarkının, ortalarında şarkıyı simgeleyen deli işaretiyle dikkati çekerken basgita- rist Burak Güven ve gitarist Kerem Öz- yeğen, sıçrama hareketleriyle heyecan ya- rattı. Bateride Kerem Kabadayı da top- luluğa eşlik etti. SMS sistemiyle yapılan oylamada birinciliği alan Rusya'dan sonra Ukrayna ikinci, Yunanistan ise üçüncü oldu. Türkiye oylamada 12 pua- nı Azerbaycan'a verdi. Yanşmaya ilk de- fa katılan Azerbaycan ise ilk 12 puanını Türkiye'ye verdi. Mor ve Ötesi grubunun gitaristi Kerem Özyeğen, yanşmayı 7. olarak bitinnelerini "koııdiîeıi için çok iyi bir sonuç" olarak nitelendirdi. öz- yeğen, "Yarışmada komşu ülkelerin birbirini kollaması eminim ki etkili ol- du, ama yine de biz birçok insana ulaş- tık ve kendi dilimizde iyi müzik yap- ıııaya çahşan bir grubun bu renkli cümbüş içinde başarıh olduğunu gös- terdik" diye konuştu. Özyeğen, bekle- medikleri yerlerden Türkiye'ye puanlar geldiğini ifade ederek "Ancak Gürris- tan ve Yunanistan'dan, promosyon tu- ru yaptığımız ülkelerden puan gelme- nıesi beni biraz şaşırttı" dedi. On iki gündür devam eden dün- yanuı en büyük sinema maratonu dün gece Cannes'ın Festival Sa- rayı'nda yapılan ödül töreni ile so- na ererken sinemanııza yeni bir ödül getirdi. Nuri Bilge Ceylan "Üç Maymun" filmiyle En iyi Yönetmen Ödülü'nü aldı. Ceylan, "Bu ödülü yalnız ama güzel ül- keme adıyorum" diyerek ödülü Türkiye'ye ithaf etti. Festivalin ana yanşmasında ycr alan 22 filmi değcrlendiren Ame- rikalı aktör Sean Penn başkanlı- ğındaki jüri, Altın Palmiye'yi Fransız yönetmen Laurent Can- tet'in "Entre Les Murs" (Sı- nıf/Duvarlann Arasında) adlı fıl- mine verdi. Festivalin ikincilik ödülü sayılan 'Jüri Büyük Ödü- lü' ltalyan yönetmen Matteo Garrone'nin "Gomorra" adlı filmine giderken En İyi Yönetmen ödülünü "Üç Maymun" adlı fil- miyle Nuri Bilge Ceylan kazandı. Ödülünü almak için sahncyc çıkan Ceylan, "Gerçekten şaşırdım. Bu benim için çok büyük bir onur. Bu seçim için jüriye te- şekkür etmek istiyorum. Ve bu ödülü birisine ithaf etmek isti- yorum. Benim yalnız ama güzel ülkeme, tutku içerisinde sevdi- ğim ülkeme adamak isitiyo- rum" diye konuştu. £astwood ve Deneuve'e özel ödül Jüri, 61. Festival 'de Clint East- wood ve Catherine Deneuve'ü ise özel ödülle onurlandı. 'Jüri Ödülü', ttalyan yönetmen Paolo Sorrentino'nun ttalyan politikacı Gulio Andreotti'nin tartışmalı siyasi hayatını anlatan "ll Divo" adlı fihnine verilirken En tyi Senaryo Ödülü'nü "Le Si- lence de Lofna" (Lorna'nın Ses- sizliği) adh filmle Belçikah yazar- yönetmcn kardeşler Jean Pierre ve Luc Dardenne kazandı. Fes- tivalde En İyi Erkek Oyuncu ödü- lünü, Steven Soderbergh'in yö- nettiği "Che" fılminde Che'yi canlandıran Benicio Del Toro, En îyi Kadın Oyuncu ödülünü ise \Yalter Salles vc Daniela Tho- mas'ın yönettiği "Linha de Pas- se" filmindeki rolüyle Brezilyalı Sandra Corveloni kazandı. Kısa Metraj dalındaki Altın Palmiye, Romen yönetmen Ma- riam Crisan'ın "Megatron" ad- lı filminin olurkcn, festivalin tüm bölümlerinde gösterilen ilk fılm- lerden birine verilen 'Altın Ka- mera' ödülünün sahibi "Hun- ger" (Açlık) adlı filmiyle Ingiliz yönetmen Steve McQueen oldu. Kazak filmine ödül Festivalin resmi programı için- de yer alan ve 20 filmin göstcril- diği, yönetmen Fatih Akın'ın başkanhğmdaki jüri, 'Belli Bir Bakış ödülünü Kazak yönetmen Sergey Dvortsevoy'un Kazak steplerindeki çobanlann yaşamı- nı anlatan "Tulpan" adlı filmine verdi. Akın, dört filmi daha ödül- lendirdiklerini açıkladı. Bu fılm- ler Fransız yönetmen Jean-Step- hen Sauvaire'nin "Johnny Mad Dog"u, Alman yönetmen An- dreas Dresen'in "Bulut 9"u, Ja- pon yönetmen Kiyoshi Kurosa- wa'nin "Tokyo Sonatı" ve Ame- rikalı yönetmen .laıııes Toback'in "Tyson"u oldu. FÎPRESCİ ödülü Bir gün önce açıklanan, FIP- RESCI ve 'Ekümenik Jüri' ödül- leri büyük sürprizler içeımiyordu. Atom Egoyan, "Adoration" (Ta- pınma) adlı filmi ile Ekümenik Jü- ri (Kiliseler Birliği Jürisi) ödülü- nü kazanırken, FIPRESCI (Ulus- lararası Eleştirmenler Birliği), ana yanşmada Macar yönetmen Kornel Mundruczo'nun "Del- ta"sını ödüllendirdi. \f^w9^rWF% • Denize sıfır, özel plaj Açık ve Kapalı Restaurant Alakart Restaurant (Deniz ürünleri, balık ve et çeşitleı Snack Bar Klimalı Odalar Yarım Pansiyon Açık Büfe Haziran Ayı günlük kişi başı 50 YTL Temmuz-Ağustos Ayları günlük kişi başı 70 YTL Kredi Kartı ile ödeme yapılır Demokratik kitle orgutu üyelerine ve Cumhuriyet okurlarına özel indirim Rezervasyon: Tel: 0252 387 90 45 Fax: 0252 387 71 30 www.gundogancennetmotel.com Mustafa Sağyaşar bizlerle!.. Usta yorumcu, grup Ehli-keyf ile Türk Sanat Müziğl'nln dinlemeye doyamayacagınız eserlerlnl seslendirlyor. 28 Mayıs Çarşamba (elmadag ) N^^^ meyhanesl J Rezervasyon: (0212) 241 03 20 -23 www.elmadagmeyhanesi.com ÜZEL PI.AJ, DENİZE StFIK. VÜZME HAVUZU, ÇOC.UK HAUUZU, MAVUZBAR. ODAIAROA; KLİMA. 1ELEKON, Tv, FON MAKINASI. 01 HAZİRAN - 14 TEMMUZ KAMPANYA Kişi başı Tam Pansiyon Plus/Gece Erken rezervasyonda ilk 20 odaya 80 -YTL Nakit ödemede %30 veya I ı\.ııl,uıını,' ikl ln'.ılı! ,«l,ı«.ı kiy bajı i(lndir. Ayııı ı.ıl.nl.ı 3'uncü l.ı-.ı (2-12 yi'.l "»50, (12 ya; ihtü) N2S indirlmlldlr. REZERVASYON Tul; 0(252)4767190 - 91 inloftohotelmnvldoniz.com www.liotclm.ividcniz.com ALKAZAR SİNEMALARI Salon 1: B0LEYNKIZ1 12:00 -14:15 -16:30 -19:00 - 21:15 Salon 2: KHKHZIBÜLOMIN YOLCUlUfiU 12:00 -14:15 -16:30 -19:00 - 21:30 Salon 3: KARHMEL 12:00 -14:00 -16:15 -18:45 - 21:00 İstiklal Cad. No.179 Beyoğlu 0212 2932466-67 TrekSigorta® ile geleceğiniz kontrol altında * Tüm branşlarda karşılaştırmalı fiyat * \ teklifleri en uygun ödeme seçenekleri ile burada sigortalı olun, geleceğe güvenle bakın. / GENELSJGORTA Başak Groupama 3AXAOYAK 0ERGOİSVİÇRE taRsit, fırsatıyla TrekSigorta GÜVENLİGELECEKUZMANI CAGRIMERKEZİ «5144050 Ülkemizde her yıl, 11-19 yaş arasındaki 45O bin çocuk ve gencimiz büyüklerini örnek aldıkları için sigaraya başlamaktadır. Ne yazık ki bunlardan en az 1 5O bini erken yaşta ölüme mahkûm olacaktır. Sigarayı bırakmanız için daha kaç yüz bin çocuk ve gencimiz ölüme mahkum olmalı? Türkiye Sigarayla Savaş Derneği Tel: O212.212 5O 6O
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog