Bugünden 1930'a 5,500,162 adet makaleKatalog


«
»

SAYFA CUMHURİYET 26 MAYIS 2008 PAZARTESİ 14 KÜLTUR kultur@cumhuriyet.com.tr Metin Altıok Şiir Ödülü önceki akşam şiirler ve şarkılar eşliğinde verildi Ulkenin en derin acısı EGEMEN BERKÖZ M etin Altıok çağdaş Türk şiirinin en özel şairlerinden biriydi. Ama aynı zamanda da bir biliciydi saııki. însanlık tarihinin başlangıcında şairle bilici aynı kişi değil miydi? lştc Metin Altıok öyle bi- riydi. Yanmaktan, yakılnıaktan söz et- tiği birçok şiirini anımsıyorum. Ve bu derin acılann şairi -yazgı mı, nedir?- ül- kenin en derin acısınm odağına yerleşti. Metin Altıok'u ve elbet Sıvas'ta, 1993'ün o kara 2 Tenınıuz'unda Ma- dunak Oteli'nde olanlaıı unuttuiTnamak için, Altıok'ım ai- lesiyle kitaplannın yeni baskılannı ya- yımlayan Kırmızı Yayınları birlikte bir şiir ödülü oluş- turdular. îlk yılın ödülü de "Üzgiin Kedilcr Gazcli" adlı kitabıyla Hay- dar Ergülen'e ve- rildi. Ödülün seçici kurulu Doğan Hız- lan, Talat Sait Halman, Eray Canberk, Ülkü Tamer, Gülten Akın, Füsun Altı- ok ve Enver Ercan'dan oluşuyordu. Ödül töreni önceki akşanı, ÎTÜ Maç- ka Yerleşkesi'ndeki Mustafa Kemal Amfisi'nde yapıldı. Salonun nerdeyse tüınüyle dolu olması güzeldi. Yaşar Kemal başta pek çok yazar, tiyatıocu, müzikçi ve seçici kurul üyelerinin ço- ğu Altıok'u yalnız bırakmamıştı. Ödülü Doğan Hızlan'ın elinden Haydar Ergülen aldı. Tören, Metin Altıok'un kızı Zeynep Altıok'un kısa açılış konuşmasıyla başladı. Onu Kırnıızı Yayınlan'nm sahibi Fahri Özdemir izledi. Özdenıir "bozkır çiçeği" diye betinılediği Altı- ok'un kitaplannı yayımlamanın ve adına ödül vermenin vicdan borcu ol- duğunu söyledi. Seçici kurul başkanı Doğan Hızlan ise "Hayatımız yazılsa en iyi Shakespeare yazar. Çünkü acı- larla sevinçleri birlikte yaşıyoruz" sözleriyle başladığı konuşmasını "de- rinliklerin şairi" diye nitelediği Me- tin Altıok için hem hüzün duyduğunu hem de Metin Altıok'un yeniden okun- masına neden ola- cağı için bu ödülden dolayı sevindiğini söyleyerek bitirdi. Ödülünü Doğan Hızlan'ın elinden alan Haydar Ergü- len de "Bu ödülü genç bir şair adı- na, Metin Altıok adına aldım. Onun bir okuru olarak aldım" dedikten sonra Altıok için yazdığı şiiri okııdu. Gecenin son bö- lümünde şiir ve mü- zik vardı. "Metin Altıok Ağıtı" oratoryosunun besteci- si Fazıl Say'ın kjsa bir dinletisinin ar- dmdan; yine Fazıl Say'ın piyanosunun eşliğinde, Cüneyt Türel ve Genco Er- kal Metin Altıok'tan şiirler okurken, Güvenç Dağüstün ve Sezen Aksu da Altıok'un şiiılerinden yapılan şarkıla- n seslendirdiler. Kültür Servisi - Uluslararası ls- tanbul Müzik Festivali'nin ana spon- soru Borusan Holding'in hazırlattığı "Müzik Borusan'la Güzel" kam- panyası, Holding yönetim binası Pe- rili Köşk'te 22 Mayıs akşamı yapılan toplantıda tanıtıldı. Toplantıya Boru- san Holding Yönetim Kurulu Başka- nı Ahmet Kocabryık'ın yanı sıra kampanyada yer alan karikatüristler de katıldı. Ünlü çizerlerin, klasik müziğin ya- şanıla ilişkisini özgün çizgileriyle yorumladıkları karikatürlerinin de sergilendiği toplantıda konuşan Bo- rusan Holding Yönetim Kurulu Baş- kanı Ahmet Kocabıyık, Borusan Fi- larmoni ve Oda Orkestralanyla çok- sesli müziği özellikle gençlere sev- dirmek istediklerini söyledikten son- ra sözlerini şöyle sürdürdü: "Uluslararası lstanbul Müzik Festivali'nin ana sponsorluğunu üç yıldır büyük bir nıutlulukla snr- dürüyoruz. Klasik müziğin toplu- mumuzun en geniş kesimlerince benimsenmesi ve sevilmesi dogrul- tusunda çaba göstcriyoruz. Ulke- ıni/iıı değerli karikatür sanatçıla- n Ergün.Gündüz, Latif Demirci, Pi- yale Madra, Irfan Sayar ve Hasan Kaçan'ın katkılarıyla hazırladığı- mız 'Müzik Borusan'la Güzel' kaııı- panyasında, karikatür sanatıyla insanların kalplerine dokunabil- mek istedik." "Müzik Borusan'la Güzel" kam- panyası, tüm lstanbul'da yann baş- layacak ve 6 - 30 Haziran tarihleri ara- sında gerçekleşecek festivalin sonu- na kadar sürecek. (Aynntılı bilgi için: www.tnu:ikbo)-usanlaguzel.com) Çoksesli müziğe karikatür desteği 'Müzik Borusan 'la Güzel' hampanyası yann lstanbul duvarlarında ve heryerde KABATAŞ ERKEK LİSESİ GELENEKSEL PİLAV GÜNÜ 1 Haziran 2008 Pazar günü saat 10.00'da Okulumuz bahçesinde kutlanacaktır. "Pilav Günümüz"e Bütün Kabata lıları bekliyoruz. KABATAŞ ERKEK LİSESİ MÜDÜRLÜĞÜ KABATAŞLILAR DERNEĞI Festivalde dört oyun Kültür Servisi - 16. Uluslararası lstanbul Ti- yatro Festivali'nde bu- gün üç oyun ve bir gös- teri yer alıyor. Dot oyun- cularının sahnelediği 'Hikâyeci' adlı oyun bu- gün, yann ve çarşamba günleri saat 21.00'de Dot Tiyatrosu'nda izle- nebilir. Tasansını Gen- co Gülan'ın hazırladığı 'YEN!' adlı gösteri, bugün saat 20.30'da Pera Müzesi'nde izlenebi- lir. Oyunculann Pera Müzesi'nin girişindeki yükseltilerde doğaçla- ma olarak yapacaklan gösteri, aynı zamanda etkileşimli bir sergileme alanı da yara- tacak. Marguerite Du- ras'nın yazdığı 'Ölüm Hastalığı' adlı oyun bu akşam saat 20.30'da, Ses Tiyatrosu'nda Fransız oyuncular tarafından sahnelenecek. Bilsak Ti- yatro Atölyesi & Maya Sahnesi oyunculannın Zaman Aşımı I - Dil- ler de Günahkâr' adlı oyunu bugün 18.30 ve 20.30'da, ya- nn ise 20.30'da Aziz Nesin Sahne- si'nde izlenebilir. Oyunu Nihal G. Koldaş yazıp yönetti. O herşeyden önce birşair ARİF DAMAR 2 008 Nisan ayında şiire yer ve- ren edebiyat dergilerinden: ım bdebıyat, Hayal, wı rakye .Gösteri,ile,Karşın, \ ^ 0 2 , ,% .ızılcık, Kitap-hk, V^l Cvy/i ///M (jfn/uı, ü um, Lâcivert, Mavi •İP X #W/*' yWM, u , L 1 » t 1 » p ı t ^ I . » |V .1 J'» I . ı • -» . •» V- JI • •< ı » 4 I . » . » {~ f -_ m^ Afrodisyas Sanat, Akademi Gök- yüzü, Akatalpa, Alaz, Aşkar, Berfin Bahar, Denizsuyukâsesi, Deliler Teknesi, Dize, Esmer, Evrensel Kültür, Fo- ^ rum Edebiyat, Hayâl, H. Gösteri, ile, Karşın, Kızılcık, Kum, Dünya, No, Malonc, Sanat Cep- hesi, Şarköy Sanat, Sincan lstasyo- nu, Sonra Edebiyat, Tavır, Tay, Var- lık, Yasakmeyve, Yazılıkaya ve Ye- di lklim'de yayımlanan şiirleri oku- dum, inceledim. Salih Bolat'ın Varlık dergisinde yer alan "Ceza" adlı şiirini "Ayın Şiiri" olarak değerlendirdim. Salih Bolat'ın 25 yıldır şiiri uğraş edindi- Ceza ğini söyleyebiliriz. Ben Bolat'ın 2006'da çıkan "Kanıt" adlı kitabı- nı okudum. Gerek Esmer ve gerek- se Varlık'ta çıkan şiirlerinde Salih Bolat'ın şiirini daha bir geliştirdiği- ni düşünüyorum. Özellikle Varlık dergisindeki "Ayın Şiiri" olarak değerlendirdiğim "Ceza" adlı şii- rinde sürrealist öğeler hemen göze çarpıyor. Bolat'ın şiirini sürekli ola- rak yenilediğini, geliştirdi- ğini söyleyebilirim. Sa- lih Bolat yalnız şiirle uğraşmıyor. Edebiyatuı sorunlan üstüne düşünce üretiyor, kitaplar yazıyor, yayımlıyor. Öğretim üyeliği, köşe yazarhğı ve radyo programcıhğı gibi yan işlerle de uğraşıyor. Donanımlı bir aydın. 1956 doğumlu, daha genç sayılır. Bundan sonra da edebiyatımıza de- ğerli katkılarını sürdürecektir. Ama, bana kalırsa Salih Bolat her şeyden önce bir şairdir. iyi bir şair. göğü unut tek başına ölmüş bir karanlık ol banliyö trenlerinin camından bakan yenilgi gibi bak, denizi nasıl denetliyor martılar uzaklaşıp git, kendinde eri, çözül değil mi ki orda yoktun. gemi enkazlannın dibindeki katranla hesaplaş limandaki halatlann arasına sıkışmış yengeç gibi çaresizliği incele, bir sonuca var yalnızlığından hani ilk rüzgârla düşen yapraklar vardır onlara oy ver, yaşamıyor ohnayı seç değil mi ki söylemedin. , çalışkanlığın haritasını çizen kanncalan gözet ağaçlara koş, köklere yalvar kiminse kumdaki ayak izleri, onu bul, tartış takip edilen bir pars gibi geceyle arandaki boşluğu ölç değil mi ki göremedin. SALİH BOLAT PORTRE / SALİH BOLAT Ankara Iktisadi ve Ticari llimler Akademisi'nin Sosyal Politika Bölü- mü'nden mezun oldu. Hacettepe Üniversitesi'nin Eğitim Bilimleri Bölümü'nde yüksek li- sans ve doktora programlannı ta- mamladı. öğretim üyeliği yaptı. İlk şiirkitabı 'Yaşayan'la (1983) Aka- demi Kitabevi Şiir Başan ödülü'nü kazandı (1984). Yazılannı ve şiir- lerini 1975 yılmdan bu yana Yapıt, Petek, Yann, Oluşum, Varlık, Gü- nümüzde Kitaplar, Türkiye Yazıla- n, Yeni Düşün, Adam Sanat, E, Ede- biyat ve Eleştiri, Kum, Defter, Folk- lor ve Edebiyat, Littera, Cumhuriyet, Demokrat, Siyah Beyaz gibi dergi ve gazetelerde yayunlayan Salih Bolat, köşe yazarhğı, radyo programcıhğı yaptı. HAFTANIN SANAT ÇİZELGESİ • lstanbul Spontanite Tiyatrosu bugün saat 20.30'da Ortaköy Kültür Mcrkczi Afife Jalc Sahnesi'nde 'Spontanite Gösterisi' adlı oyununu sahneleyecek... (0 212 260 09 25) • Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih Coğrafya Fakültesi Tiyatro Bölümu pcrşembc ve cımıa günü 21.15'te 'Mahşer-i Cümbüş' adlı oyunu Rumelihisarı'nda sahneleyecek. (0 216 454 15 55) • Tiyatroadam lopluluğunun 'Albay Kuş' adlı oyunu cunıa günü saat 20.30'da Cevahir Alışveriş -" r T T \ / A TTJ t~\ 1 Merkezi Megaplcx Tiyatro 'da 1 1 I A 1 K U | sahnelenecek. (0 216 454 15 55) I Aksanat ı.ı cumartesi günü saat 11.00'de 'Alis Harikalar Diyarında' adlı çocuk oyunu sahnelenecek. (0 212 252 35 00-01) • Akatlar Kültür Merkezi'nde cumartesi günü saat 20.30'da 'Ilıyarapol' adlı oyun izlenebilir. ( 0 212 351 93 84) • Tolga Çevik'in 'Koınedi Dükkânı' adlı oyunu pazar günü saat 20.00'de Türker lnanoğlu Maslak Show Center'da izlenebilir. (0 212 444 04 28) • Argun Okumuşoğlu - Ali Arlf Ersen - 'Tvvo of the Road' - 26 Mayıs'a dek - Galeri G-art. (0 212 296 08 76) • Dimitar Trendafilov Kaligrafi Sergisi - 30 Mayıs'a dek - 1MOGA Sanal Galerisi. • Doğançay Müzesi 4. Resim Yarışması Sergisi - 22 Mayıs'tan itıbaren - 30 Mayıs'a dek - Cemal Reşit Rey ruayeleri. (0 212 231 54 97) • Fotoğraflarla 100 Yıl Önce Üsküdar Sergisi - 30 Mayıs'a dek - Tuzla ldrıs Güllüce K.ültür Merkezi. (0 212 494 26 56) • Hülya Vurnal Ikizgül Resim Sergisi 30 Mayıs'a dek - lstanbul Modern Sanatlar Galerisi. (0 212 288 48 48) • Selvinaz Eken - 'Renklerle Dans' - 30 Mayıs'a dek - Devlet Güzel Sanatlar Galerisi. (0 212 243 30 53) • Hllal Özkeçeci - 'Parça Tesirli Resinıler' - 30 Mayıs'a dek - Tank Zafer Tunaya Kültür Merkezi. (0 212 293 12 70) • Pippa Bacca Anısına Karma Resim Sergisi - 'Banş' - 31 Mayıs'a dek - Taksim Sanat Sergisi. (0 212 245 20 68) • Kemal Kızıltoprak - 'Mahallenin Kızlan' - 31 Mayıs'a dek - Anahtar Sanat. (0 216 418 66 19) • Nev 2008 - 31 Mayıs'a dek - Galeri Nev. (0 212 252 15 25) • Stonerollers - 31 Mayıs'a dek - PG Art Gallery. (0 212 263 33 90) • Mehmet Pesen 85 Yaşında' Karma Resim Sergisi - 31 Mayıs'a dek - Üriin Sanat Galerisi. (0 216 363 12 80) • Thomas Bayrle - 31 Mayıs'a dek - Dirimart. (0 212 29134 34) • Islam Sanatının Üç Başkenti: lstanbul, Isfahan, Delhi - 'Louvre Koleksiyonlarından Başyapıtlar' -1 Haziran'a dek - Sakıp Sabancı Müzesi (0 212 277 22 00) • Evren Gül ve Murat llgın - 'Midye ve Balık Kanna Resim Sergisi' - I Haziran'a dek - Kuzguncuk Sanal Galerisi. (0 536 582 79 96) • Düş ve Gerçek Karma Resim Sergisi - 2 Haziran'a dek - Abra Sanat Galerisi. (0 212 219 38 77) • Serap Elver - 2 Haziran'a dek - Teksin Sanat Galerisi. (0 216 385 32 66) • Dilek Özmen Resim Sergisi - 3 Haziran'a dek - AKM Sanat Galerileri. (0 212 251 56 00) • Haymatloz - Özgürlüğe Glden Yol - 6 Haziran'a dek - Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Galeri. • Nadla Arditti Heykel Sergisi - 7 I^yı Haziran'a dek - Terakki Sanat. (0 212 351 ' • Nükhet Göldeli - Bir Mola' - 7 Haziran'a dek - Teşvikiye Sanat Galerisi. (0 212 241 04 58) • Zeren Göktan - 'lç-sel' - 7 Haziran'a dek - Akbank Sanat. (0 212 252 35 00) • Bir Rüzgârın Arkeolojik Kazısı Karma Resim Sergisi - 8 Haziran'a dek - Piramid Sanat. (0 212 297 31 15) • Neriman Polat - 8 Haziran'a dek - Pi Artvvorks. (0 212 236 68 53) • Kemal Kızıltoprak - 10 Haziran'a dek - Anahtar Sanat. (0 216 418 66 19) • Kozmoz Resim Halkası Atölyesi Resim Sergisi - 'Geçiş' - 10 Haziran'a dek - Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi. (0 216 353 00 21) • Genç Izlenlmler - 14 Haziran'a dek - Kare Sanat Galerisi. (0 212 240 44 48) • Andras Györfi - 'Hayalistan' - 14 Haziran'a dek - Odakule Sanat Galerisi. (0 212 251 46 31) • Juergen Teller ve Simon Periton Resim Sergilerl - 14 Haziran'a dek - Galerist. (0 212 244 82 30) • Şevket Sönmez - 'Sıcak Enjeksiyon' -15 Haziran'a dek - üaleri x-ist. (0 212 291 77 84) • Tasarımda Kararlı Yalınlık -15 Haziran'a dek - Milli Reasürans Sanat Galensi. (0 212 230 19 76) • Merkezde Ne Var V - Karma Resim Sergisi - 17 Haziran'a dek - Beyoğlu Akademililer Sanat Merkezi. (0 212 245 02 29) • Sltkl Olçar - 'Sırlı Gemiler' - 17 Haziran'a dek - Çırağan Palace Hotcl Kempinski. (0 212 258 33 77) • Afro'dan Vedova'ya 20. yy'da Italyan Grafiği - 20 Haziran'a dek- Marmara Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi Ana Galeri. • Zeynep Perinçek Signoret ve Şakir Gökçebağ Resim Sergilerl - 20 Haziran'a dek - Galeri Apel. ( 0 212 292 72 36) • Ulrike Lienbacher - 'Ben ve Sen, Biz ve ld' - 21 Haziran'a dek - St. Georg Galeri. (0 212 313 49 00) • Necdet Çatak Resim Sergisi - 'Zümrüdüanka - lstanbul' - 24 Haziran'a dek - Antik Hotel Antik Cisterna Sergi Salonu. (0 212 638 58 58) • Beyln: Gizemli Yolculuk - 30 Haziran'a dek - Rahmi M. Koç Müzesi. (0 212 396 66 00) Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bugün saat 22.00'de 'Atmosfer'adh caz topluluğu konser verecek. • Oyun Atölyesi mW bugün saaı 20.30'da Grup Helesa bir etnik müzik konseri verecek. (0 212 252 75 73) • Nardis Jazz Club'da bugün saat 21.30'da Taner Öngür & Serap Yağız "Suların Uğultusu" adlı bir konser verecek; yann saat 21,30'da Teneffüs, çarşamba günü saat 21.30'da Meldin adlı topluluk, perşembe günü saat 21.30'da ise Silvia Droste sahneye çıkacak. (0 212 244 63 27) • Beyoğlu Hayal Kahvesi'nde bugün saat 22.00'de 'Atmosfer'adh caz topluluğu; yarın saat 22.00'de Toby Marks, çarşamba günü saat 22.00'de Zeynep Casalinı; cuma günü saat 00.30'da Sattas, cumartesi günü saat 00.30'da ise Soul StuiT sahneye çıkacak. (0 212 244 25 58) • Kartal Bülent Ecevit Kültür Merkezi'nde yann saat 20.00'de Ezginin Günlüğü konser verecek. (0 216 353 00 21) • Akbank Kültür ve Sanat Merkezi'nde yann saat 20.00'de gitarist Carlo Domeniconi; cuma günü saat 20.00'de ise gitarist Marco Tamayo dinlenebilir. (0 212 252 35 00) • Sortie Kuruçeşme'de yann saat 22.00'de Julio Iglesias konser verecek. (0 212 327 85 85) • Peyote'de yann saat 23.00'te Post, çarşamba ^ * -"-.ryfT^r I 8"™ ^^ 23 .OO'te Toz ve Toz adlı RfH A 4 U Z I K I topluluk, perşembe günü saat V'ir ' 23.00'te ise Gevende ve Cin Düğünü dinlenebilir. (0 212 25143 98) • Yerebatan Sarnıcı Müzesi'nde çarşamba günü saat 19.00'da Erguvan Müzik Topluluğu bir Türk sanat müzigi dinletisi sunacak. (0 2)2 522 12 59) • MKM Attilâ llhan Salonu'nda çarşamba günü saat 20.00'dc klasik müzik sanatçısı Ingrid Flıter konser verecek. • Caddebostan Kültür Merkezi'nde çarşamba günü saat 20.00'de Borusan lstanbul Filarmoni Orkestrası sahneye çıkacak. (0 216 386 29 49) • Studio Live'da çarşamba günü saat 21,00'de 4X4 adlı topluluk; perşembe günü saat 22.00'de ise Sultan Tunç dinlenebilir. (0 212 327 50 50) • Lütfi Kırdar Uluslararası Kongre ve Sergi Sarayı'nda perşembe günü saat 20.00'de Borusan lslanbu! Filarmoni Orkestrası dinlenebilir. (0 212 373 11 00) I Ghetto'da perşembe günü saat 22.00'de folk müzik sanatçısı Fulya, cuma günü saat 22.00'de ise Yüksek Sadakat dinlenebilir. (0 212 251 75 01) • Balans Music & Performance Hall'de cuma günü saat 20.00'de Çilekeş ve Kırkaltı adlı topluluklar, cumartesi günü saat 21,00'de ise Nev dinlenebilir. (0 212 251 70 20) • Indigo'da cuma günü saat 23.00'te elektronik müzik sanatçısı Junkie XL dinlenebilir. (0 212 244 85 67) • The Hall'de cuma günü saat 23.00'te Flashback v.2 feat. U.F.U.K, Murat Unoıoğlu ve DJ Queto, cumartesi günü saat 23.00'te ise caz sanatçısı Boo Williams dinlenebilir. (0 212 293 12 70) • Yeni Melek'te cumartesi günü saat 20.00'de "Deniz Durdu Horona' adlı Karadeniz müzikleri konseri yapılacak. (0 212 328 05 00) • MeiS Bar'da cumartesi günü saat 22.00'de Erkin Koray dinlenebilir. (0 212 293 99 73) Kadıköy Süreyya Operası 'nda lstanbul Devlet Opera ve Balesi yann saat 20.00'dc 'Sihirli Flüt'ü; çarşamba ve cuma günleri saat 20.00'de ise 'Hayatın tçinden'i sahneleyecek. (0 212 251 10 23) GÖSTERİ SÖYLEŞİ • Osmanlı Bankası Müzesi 'nde 'Obje ve Ritüel Söyleşileri' kapsamında Dr. Şehrazat Karagöz'ün konuşmacı olarak katılacağı 'Marmaray- Üsküdar Kazılannda Ortaya Çrkanlan Antik Khrysopolis Kenti' konulu söylcşi çarşamba günü saat 18.30'da gerçekleşlirilecek. (0 212 334 22 70) I Attilâ llhan Kültür Merkezf 'nde pazar günü saat 14.00-17.00 arası İşık ve Sevgiyle 35 Yıl / llhan lrem Paneli' düzenlenecek.. (www.ilhanirempaneli.com) McnüelaHotelBodrumun incîsî Bitez koyundtı mayıs ayı dostlor arasındo tatil keyfi fırsotı Denize sıfır özel plajlı, botanik bahçesini andıran doğasıyla mavi ve yeşilin bütünleştiği tatil cennetidir... 20 Yıh aşkın kaliteli ve güleryüzlü hizmeti ile özenli ve titiz mutfağı ile ... OTELİMİZE AİT TEKNEYLE ÜCRETSİZ TEKNE TURLARI Tel: 0252.363 79 04 GSM: 0533.722 81 81 Daha fazla bilgi için: http://www.manuelahotel.com DENİZE DİPLOMAT 0TEİV6APART DOĞACENNETİ TURUNÇ - MARMARİS - MUĞLA d d A • • • : " " J • " . . „ ' - . • . - , : ' Oîel Plaj, Yiizme Havtı?ıı, Geniş Bahço, Oto Park, Wİ-FI Intenıet Tİİ.m.Odalarda Geniş Balkoıı, Telelon, Kllma, MiniB.ir, Dijital Reueiveı_Uydu TV, Saç Kurutma GENİŞ BİLGİ, FİYATve REZERVASYON www.diplomathotel.com.tr 252-476 7145 veya 537-825 7979 KÜLTÜR • SANAT • • • • • (0212)293 89 78 Batf Karadeniz kıyısında, fındık ve ıhlamur ağaçlarıyla içiçe, ülS^ltŞJveJ^taııbul'a 3 saat uzaklıkta. Cumhuriyet okurlarına özel indirim! www.mesenotel.com SES-11885 ORTAOYUNCULAR urww.ortaoyuncular.com TURNE DOLAYISIYLA SON OYUNLAR Ferhan Şensoy FERHANGİ ŞEYLER 31 Mayıs Cumartesi 20.00 Ferhan Sensoy FERNÂM 1 Haziran Pazar 15.00 Ferhan Şensoy'un BOŞGEZEN VE KALFASI Ferhan Şensoy - Nefrin Tokypy - Rasim Öztekin - Erkan ÜçüncU Ali Çatalbaş - Orhan Ertürk - Elit Durdu - Ebru Soyuerden 2 Haziran P.tesi 20.00 - 3 Haziran Salı 20.00 11ST1KLAL CAD. N0:140 TEL: (0 212) 25118 65-66 FAX: (0 212) 244 43 27| AKLI Tel: 0216.360 14 58-386 35 56 www.topcuoglunakliyat.com.tr
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog