Bugünden 1930'a 5,499,814 adet makaleKatalog


«
»

26 MAYIS 2008 PAZARTESİ CUMHÜRİYET SAYFA DIŞ HABERLER dishab@cumhuriyet.com.tr 11 G.Afrikar da ırkçı şiddet I Dış Haberlcr Servisi - Güney Afrika'da yabancılara yönelik saldınlarda ölü sayısı 50'ye çıkarken, 35 binden fazla kişinin de evinden olduğu açıklandı. Evsiz kalanların yaklaşık 10 bininin, kilise ya da geçici kamplara sığındıkları duyuruldu. Johannesburg kentinde I1 Mayıs'ta başlayan ve 7 kente yayılan saldınlarda, yerli halkın işsiz kalmasından sorumlu olduklan gerekçesiyle, başta Zimbabve'den gelenler olmak üzere göçmenler hedef alınıyor. Olmerrin derttebaşı • KUDUS (AA) - Seçim kampanyasını fınanse eden bir işadammdan rüşvet aldığı gerekçesiyle iki kez sorgulanan Israil Başbakanı Ehud Olmert hakkında dava açılmasınm kaçınılmaz olduğu bildiriliyor. lsrail'de yayımlanan Haaretz gazetesine göre, adi açıklanmayan bir emniyet yetkilisi, Olmert hakkında dava açılrnasımn an meselesi olduğunu söyledi. 'En yaşlı gerîlfa öldü' I Dış Haberler Servisi - Kolombiya hükümeti, Latin Amerika'nın en büyük solcu gerilla örgütü Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri'nin (FARC) kurucusu ve "en yaşlı gerilla lideri" olarak nitelenen .-. Manuel Marulanda'nm öldüğünü öne sürdü. Marulanda'nm, geçirdiği ağır hastahk sonucu öldüğü belirtildi. Gerçek adı Pedro Antonio Marin olanl928doğumlu FARC liderinin hasta olduğu yönündeki söylentiler bir süredir gündemdeydi. İngiltere'nin en büyük sendikasıyla Amerikan metal işçileri sendikası birleşiyor Ilk küresel sendikaDış Haberler Servisi - tn- giltere'nin cn büyük sendikası Unite ve Amerikan Birleşik Metal İşçileri (USW) sendika- sı birleşerek ilk küresel işçi sen- dikasını oluştıırma karan aldı. Ingiltere'de yayımlanan Sun- day Telegraph gazetesinin ha- berine göre, iki farklı ülkeden sendikalann birleşmesiyle, iş- çilerin küreselleşmenin getir- • Dev şirketlerde çalışan 2 milyon üyesi olan îngiliz Unite ve 1 milyondan fazla üyeye sahip USW birleşerek ilk küresel işçi sendikasını oluşturma kararı aldı. Doğu Avrupa ve Avustralya'dan sendikalarla da birleşme görüşmeleri yapılıyor. diği olumsuz etkilerden daha iyi korunması amaçlanıyor. Unite'm, Ingiltere ve lrlan- da'da, aralannda BP ve Rolls Royce'un da bulunduğu büyük fırmalarda çalışan 2 milyon üyesi var. USW ise ABD ve Kanada'da çalışan 1 milyondan fazla üyeye sahip. İki sendikanın birleşmesi, temmuzda Las Vegas'ta yapı- lacak USW kong-resinde res- men hayata geçecek. Sendika yetkilileri, birleş- meyi, küresel scndikacılık yo- lunda bir ilk adım olarak gör- düklerini, dünyanın bütün ül- kelerinden, özellikle Doğu Av- nıpa, Latin Amerika ve Asya gibi gelişen piyasalara sahip ül- kelerden sendikalarla da bir- leşmeyi hedeflediklerini vur- guladılar. Küresel sendikalaşmanın, çokuluslu şirketlerle yapılacak toplusözleşme görüşmelerin- de çalışanlan daha güçlü hale getireceği belirtiliyor. Unite'm genel sekreteri Derek Simp- son' şimdiden Avustralya ve Doğu Avrupa'dan sendikalar- la görüşmcler yapıyor. Israil-Suriye görüşmelerinden rahatsız olan Hamas, Şam'daki merkezini nakletmeye hazırlanıyor 'Hamas merkezi îran'a taşınacak' • Türkiye'nin aracılık yaptığı banş görüşmelerini "kötü bir sürpriz" olarak nitelendiren Hamas, Suriye'nin Filistinlilere verdiği desteği kesmesinden kaygı duyuyor. Dış Haberler Servisi - Israil ve Su- riye arasında Türkiye'nin arabulucu- luğunda yapılan banş görüşmelerinden rahatsız olan Hamas'ın, merkezini Su- riye'den Îran'a taşımayı düşündüğü bildirildi. lsrail'de yayımlanan Jerusalem Post gazetesine konuşan Gazze Şeridi'nde- ki Hamas liderleri, Israil-Suriye gö- rüşmelerini "kötü bir sürpriz" olarak gördüklerini belirttiler. Hamas liderlerinin, henüz Suriye'yi açıkça kınamamasına karşın, Suriye'ye karşı nasıl bir tavır alacağını değer- lendirdiğini kaydeden gazete, adını Hamas lideri Meşal'in, lran Dışişleri Bakanı Mutteki'yle görüşmesinde, ör- gütün merkezini Tahran'a taşımaktan söz ettiği bildirüiyor. (Fotoğraf:AP) açıklamayan bir Hamas yetkilisinin "Hamas, Israil-Suriye arasındaki son gelişmelcrden rahatsız. Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'ın, Arap ve tslam düuyasmdan farklı hareket ederck büyük bir hata yaptığını ılii- şünüyoruz" dediğini aktardı. Olası bir tsrail-Suriye anlaşmasının Şam'daki Filistinli direniş örgütlerine büyük zarar vereccğini ifadc eden yet- kili, Israil ve ABD'nin uzun süredir Su- riye'yi Arap dünyasından ayırmaya çalıştığmı söyledi. Meşal-Muttaki görüşmesi Hamas'ın Suriye'de sürgünde bu- lunan lideri Halid Meşal'in de ön- ceki gün Iran'ın başkenti Tahran'da lran Dışişleri Bakanı Manuçehr Mutteki'yle yaptığı görüşmede ör- gütün merkezini Îran'a taşıma pla- nından söz ettiği bildirildi. Jerusalem Post'a açıklama yapan bir Hamas sözcüsü, Meşal'in Israil- Suriye görüşmeleriyle ilgili kaygısını Îran'a ilettiğini, lran'ın da Hamas ve diğer Filistin örgütlerine ev sahipli- ği yapma planına sıcak baktığını duyurdu. Irak'ta 'çerçeveanlaşma'formülü BAHADIR SELİM DtLEK ANKARA - Irak'taki çokuluslu güçlerin görev süresinin dolmasma sekiz aydan daha kısa bir süre kala ABD, bu ülkedcki askeri varlığını meşrulaştıracak "askeri güçlerin statüsü anlaşması" (SOFA) imza- lanması için girişimlerini hızlandır- dı. Ancak, anlaşmanın hukuken yü- rürlüğe girmesi sürecinde Irak par- lamentosundaki Şiilerin ve Sünni- lerin muhalefetinin aşıhnası için "çerçeve anlaşması" formülü ge- liştirildi. Washington yönetimi, SO- FA'yı, geniş çerçeveli bir anlaşma- nın içine sokarak Irak parlamento- sundan geçirilmesini amaçlıyor. Taslak metinde, Irak'ta kalacak ABD askerlerinin sayısına ve kalış sürelerine ilişkin başlıİdar yer ahnadı. Böylece, ABD askerlerinin sayısı ve kalış sürelerine ilişkin bir sınırlama getirümemiş oldu. Bu konulann an- laşmanın eklerinde düzenlenmesi söz konusu olacak. Bu da ABD as- kerlerinin sayısı ve Irak'taki kalış sü- relerine ilişkin ABD'ye verecek. Lübnan 'dakibaşkanlık krizi aşıldı Dış Haberler Servisi - Kasım ayın- dan bu yana cumhurbaşkanlığı maka- mı boş duran Lübnan'da siyasi kriz aşıldı ve devlet başkanlığı için seçim yapıldı. General Mişel Süleyman, ül- kenin yeni cumhurbaşkanı oldu. Sü- leyman, parlamentoda yaptığı konuş- mada Suriye ile ilişkilerine değinerek iki ülkenin sınırlanna ve egemenliği- ne saygı çerçevesinde, kardeşçe ilişkiler geliştirmek istediklcrini söyledi. Süleyman, 18 aydır siyasi krizden çıkamayan ve Katar'ın başkenti Do- ha'da Arap Birliği'nin girişimiyle yapılan nıüzakerelerde anlaşmaya vanlmasını takiben dün parlamento- da yapılan seçimle ülkenm yeni cum- hurbaşkanı oldu. Sülcyman, eski Baş- bakan Refik Hariri'nin 14 Mart 2005 tarihindc öldürülmesinden son- ra ülkede başlayan Suriye karşıtı gösterilerde orduyu sokağa çıkarma- ma yönündeki davranışı ile ön plana çıkmıştı. Süleyman, lran ve Suriye yanlısı Hizbullah ile Batı yanlısı ço- ğunluğun oluşturduğu Fuad Sinyora hükümeti tarafmdan cumhurbaşkanı adayı olarak gösterilmişti. İSTANBUL KADIN KURULUŞLARI BİRLİĞİ PAZARTESt TOPLANTILARI Konu: AYDINLANMA VE KÜLTÜREL KİMLİK Yöneten: Av. Aydeniz Alisbah TUSKAN IKKB Yönetim Kurulu Üyesi Konuşmacı: Oktay EKİNCİ Mimar-Cumhuriyet Gazetesi Yazan Tarih: 26 Mayıs 2008 Pazartesi Saat: 16.00-17.30 Yer: Attilâ İlhan Kültür Merkezi Adres: îstiklal Caddesi Meşrutiyet Sokak No: 3/3 Beyoğlu-ÎST. (Galatasaray Lisesi karşı sokağı) 0212 293 42 42-0212 252 32 14 DEMOKRATİK DAYANIŞMA DERNEĞt İSTANBUL ÜNİVERSİTESİ MEZUNLARIDERNEĞ1 Konu "ALTI ÜSTÜ DEPREM VE BİZ" Yönetmen Prof. Dr. BÜLENT BERKARDA Konuşmacılar Y. Minıar OKTAY EKİNCİ Yrd. Doç. Dr. OĞUZ GÜNDOĞDU Y. Mimar GÜLAY YEDEKÇt ARSLAN Tarih: 28 Mayıs 2008 Çarşamba Saat: 18.30 Yer: TMMOB Mimarlar- Odası İstanbul Büyiikkent Şu besi Yıldız Sarayı Dış Karakol Blnası Barlıaı-os Bıılvarı 34349 Beşiktaş/İSTANBUL Tel: +90 212 227 69 10 lletişün: l.Ü. Mezunkrı Derneği 0212 238 03 21 Giriş scrbest ve ücretsizdir. 28 Trek TuriznriİEKONOMIK SEYAHAT UZMANII Adelayd ....630 Almaata ....316 Amman 158 Ashgabad .289 Astana 299 Atina 159 Atlanta 329 Bahreyn ....237 6angkok....340 Beyrut 189 Biskek 389 Boston 269 Budapeşte...77 Bükreş 108 Cenevre 88 Chicago 269 AMERİKA gidiş-dönüş DelhT 358 Detroit 312 Dubai 139 HongKong 471 Houston ....349 [üm uçak biletleriniz ldealCard9.Citibank8, ; Axess, Maximum. Ziraat6,WorldCard5. . BonusCard, CardFinans, Shop&Miles4taksit Kuveyt 220 Los Angeles379 Lyon 126 Madrid 99 Melborn....630 Miami 349 Montreal...359 Moskova...189 S.Francisco359 Seattle 359 Seul 486 Singaput ...387 Shangai 451 Sydney 615 Tahran 277 Telaviv 200 Brüksel, Dusseldorf, Frankfurt, Hamburg, Kopenhag, Londra, Manchester, Milano, Münih, Paris, Stockholm, ç-'"*'-*--**""' Roma, Stutgart, Varşova, Viyana THY, ONURAIR, ATLASJET, PEGASUS iç hat biletleri satılır ekobilet.com bilet@trek.com.tr ...40 Odessa. .154 Pekin..., .105 Perth.... .169 Tokyo 517 .437 Toronto 359 .630 Washington240 Fiyatlarımız Gidiş-Dönüş (Peşin) EURO'dur. Fivatlarımıza alan veraileri dahil deöildir. Charter rezervasyonlarınız için ' (0212)513 13 97 /255^ Ivano-Frankovsk..330 S Kharkov 352 S Nikolaev 290 $ TAIARIMIZ 68'LİLER VE CUMOK ÇAĞRISI "DARAĞACINDA ÜÇ FİDAN "ımız DENİZ GEZMİŞ YUSUF ASLAN HÜSEYİN İNAN'ın uğruna canlarını verdikleri "Tam Bağımsız ve Gerçekten Demokratlk Türkiye" Mücadeleslnln 40. Yılında... 68'LİLER, CUMOKLAR VE 2008 GENÇLİĞI Şair NİHAT BEHRAM ile Vakıf Başkanı SÖNMEZ TARGAN'ın söyleşlsinde buluşuyor. SEN GELMEZSEN BİR EKSİĞİZ Yer: Caddebostan Kültür Merkezi, Kat: 3 B Salonu Caddebostan-Kadıköy Tarih: 28 Mayıs 2008 Çarşamba Saat: 19.00-21.00 lletişim: 0532 325 85 90 - 0532 281 54 54 0536 729 02 29 - 0505 815 10 17 Habercem.com, basın meslek ilkelerine uymaya söz vermez, uyarl •Habercem.com, daha fazla demokrasi talep eder, • Habercem.com, 'öteki'lerin sesidir, • Habercem.com, insan odaklıdır, • Habercem.com, ülkesinin değerlerine sahip çıkar. ÖZGÜR HABER BİR TIK ÖTEDE AVRUPA YAKASI ^iırhHılıılıinıilılılılmiiıiiılılı» i> Pendik Aksaray MERKEZ 513 13 97 Sirkeci 514 10 54 Sahrayı Cedid . Aksaray MEYDAN ...517 96 80 Sultanahmet 528 58 04 Selamiçeşme.. Aksaray METRO 491 10 09 Şişli MEYDAN 231 13 33 Suadiye Avcılar 591 53 53 Şişli HALASKARGAZL.246 41 51 ŞaşkınbakkaL Bakırköy 570 83 10 Osmanbey 234 67 06 Umraniye 375 02 24 369 05 52 55010 86 416 82 28 478 59 78 316 90 08 342 21 23Bakırköy MEYDAN .543 1154 Taksim 256 55 56 Üsküdar 342 21 Bakırköy İNCİRU ....543 68 98 Yenikapı 458 16 93 DİĞER ŞEHİRLER Bayrampaşa 567 4145 A N A D O L U YAKASI Adana. .. .(0322)457 18Bayrampaşa Beşiktaş Beyazıt Etiler Fındıkzade.. Güngören... .227 06 01 .518 38 70 .287 27 37 .534 66 35 Bostancı. AKASI Adana (0322)457 18 38 .346 64 65 Ankara B.EVLER(0312)212 55 67 .372 32 45 Ankara KIZIUW(0312)425 71 41 Bostancı MEYDAN...416 22 35 Ankara T.HILMI(0312)466 0641 i ü n 9 ö r e " 5 0 7 2 1 « Kad.köy RIHTIM" Havalimam ..465 45 85 \ Kartal .7 GÜN / 24 SAAT—-*K a v a c ı );;;;:;;;;;;; event 325 87 82 „ , . „Levent 4. Levent Mecidiyeköy Merter Sefaköy .279 56 80 .274 95 08 .554 08 06 .599 32 84 Kadıköy 550 46 60 Antalya CUM.MY.(0242) 248 12 11 Kadıköy RIHTIM 550 35 37 AM.IŞIKIAR ..(0242) 248 62 00 Kartal 488 03 32 Bursa ÇEK!RGE(0224) 234 00 26 Kavacık 413 72 77 Bursa ALTIPARMAK(0224) 221 9433 Kazasker 372 33 24 Izmir ÇANKAYA.(0232) 445 32 69 Kızıltoprak 346 67 11 Izmir KARŞIYAKA(0232) 364 81 00 Kozyatağı 369 76 51 Izmir H.UMANI(0232) 274 51 00 Maltepe 352 41 00 Kocaeli İZMİT(0262) 321 46 66 Marmara Ünvr 346 62 06 Kocaeli GEBZE(0262) 643 66 44 Xiirkiye*nirı Çevre Dergisi Abone olmak îçixı BIÇAK SIRTI EROL MANİSALI Köle Ticareti, Sporcu Ticareti, Din Ticareti Hürriyet'in 24 Mayıs'taki haberine göre Ahmet Öner adındaki bir organizatör Küba'dan kaçırdığı bok- sörü Türkiye'ye hediye ediyormuş. Lara Erislandy adındaki sporcuyu, mülkiyetindeki bir eşya gibi armağan edecek. Kübalı, Türkiye'yi çok mu seviyormuş? Adama bunlar sorulmuyor ki.. önemli olan Ahmet öner'in ne düşündüğü. - Lara'nın Afrika'dan Amerika'ya eskiden pamuk tar- lalarında çalıştırılmak için kaçırılan zencilerden hiç far- kı yok. O alınıp satılan, hediye edilen "bir nesne" sa- dece. - Spor piyasasının insana, sporcuya bakışı; futbol- cular da kaçırılıp saklanmıyor mu? Dağa kadın kaldı- ran zebaniler misali "vahşi piyasanın zincirleri arasın- da öğütülmüyorlar mı"l - Köleliği farkında olmadan meşrulaştırdığımız za- man ülkemizde demokrasiden, çağdaşlıktan, özgür- lükten bahsedemeyiz. - Türkiye içimizdeki oligarşi tarafmdan ABD ve AB'nin arka bahçesi haline getirilirken de 70 milyon, uyuşturulmuş yığınlar haline gelir ve tepki veremez. - Kübalı boksörün bir mal gibi Türkiye'ye ithalini, ola- ğan bir iş gibi kabullendiğimiz zaman "kendi toplum- sal anormalliğimizi" meşrulaştırmış oluruz. Sistemin parçası olmak ya da olmamak Işin kötüsü insanların farkında olmadan sistemin bir parçası haline gelmeleridir. 24 Mayıs'ta Hürriyet'te man- şette yer alan bu haberi okuyan kaç kişi tepki gös- termiştir acaba? Hiç umursamayanların, normal sa- yanlann, sevinenlerin veya benim gibi tepki gösterenlerin acaba oranları ne? Bir bilebilseydim çok sevinirdim. Ama gazetenin bunu biraz da sevindirici bir olay gi- bi sunması en azından medyadaki genel algılamanın bir ölçüsüdür. Yetmişli yıllardan beri Hürriyet'te benim de birçok im- zalı yazım ve açıklamam çıktı. Bunu, genel bir eleş- tiri olarak yapıyorum; Hürriyet'e özel bir şey değil... Kübalı boksörün, Afrika'da vurulan bir filin "dişleri- nin" kaçırılışı gibi ele geçirilip üstelik hediye olarak su- nulması, "postmodem vahşi kapitalizmin en olağan işl- evidir". İnsan, "vahşi piyasanın zincirsiz ama elektronik kö- leleri haline getirilmektedir". - Elinizdeki cep telefonunuzdan bankanıza verece- ğiniz bir para transferi ile insanları kaçırıp hediye ede- bilirsiniz. - Spor organizatörü olarak insanları alır, satar ve ar- mağan olarak sunarsınız, onlar sistemde sadece bir nesnedir. Düzen tersyüz olunca... Atatürk devrimleri toplumda "onurlu ve ekmeği olan" insan yetiştirmeye yönelikti. Ulusal iktisat, ulu- sal kültür, çağdaş toplum, sömürgeciliğe karşı çıkan bir düzen esas amaçtı. Geçenlerde bu köşede Nazilli Bez Kombinası'nda geçmiş yıllarda, yalnız bez değil çağdaş insanın da ye- tiştirildiğini yazmıştım. "Üretimi insan için değil de, in- sanı üretim (ve piyasa) için planlayan vahşi kapitalizm", postmodern köleler yetiştirmektedir. - Sporcular, köle ve fildişi ticareti gibi mal haline dönüştürülüp piyasaya sürülüyorlar. - öğrenciler, sistemin ve vahşi piyasanın emrine, "emeklerini ve kafalannı nasıl sunacaklan" konusunda eğitim görüyorlar. Dev tekellerin köleleri oluyorlar. At ile arabanın yeri değişmiş; her şey insan için de- ğil, "insan piyasa için" dayatması yapılıyor. İnsan adı altında yeni "robotekler", piyasaya özel olarak sistem tarafmdan üretiliyor. Yadinpiyasası... Vahşi kapitalizmin acımasız piyasasına, münafıklar tarafmdan din de dahil edilmiş. Kübalı boksör Lara'yı satanlar gibi "dini imanı da bir meta haline dönüştür- müşler", piyasada alıp satıyorlar. Dini, "dünya nimetlerinin biraracı haline dönüştüren işbirlikçiler" türemiş. "İnsan alınıp satılır da iman niye satılmasın" diyerek din ticaretine başlamışlar. Vahşi kapitalizmin insanı kö- leleştirmesi için "dini onun emrine vermişler". Bu dinciler, emperyalizmle işbirliği yaparak kendi top- lumlarını sömürgeleştiriyorlar. Bu arada çok merak ediyorum; Obama ABD'nin baş- kanı olursa ne yapacak? Köle ticaretinin malları olan büyük dedelerinin yaşadıklarını Ortadoğu'da insanla- ra yaşatacak mı? ABD sistemi vahşi kapitalizmi ayakta tutarak varlı- ğını sürdürebilir. Obama da aynen Rice gibi bu siste- min parçasıdır. O ancak, "ilkel köle ticaretinden mo- dern köle ticaretine geçişte", sadece son halkalardan birisidir. Sistem onu iktidara, "ancak vahşi piyasa dü- zenini sürdürmek koşulu ile getirir". "Hayır" demek lüksü kesinlikle yoktur. O da Irak'ta ve Ortadoğu'da vahşeti sürdürmek isteyecektir. Bü- yük dedelerinin çektiklerini, bölgenin mazlumlarına ya- şatmak zorundadır, ta ki durduruluncaya kadar... Vahşi kapitalizm kan emmeden yaşayamaz. Ame- rika'da başkanlık için yemin eden, ona bu gıdayı ver- mekle yükümlü hale gelir, ister zenci ister beyaz olsun hiçfarketmez... www.istanbul.edu.tr/lktisat/emanisali ÖGRENCI SEÇME VE YERLEŞTİRME MERKEZİ'NDEN DUYURU KAMU PERSONEL SEÇME SINAVI (KPSS) ADAYLARININ DÎKKATtNE 03.05.2002 tarih ve 24744 sayılı Rcsmi Gazete'de ya- yımlanınış olan "Kamu Görevlerine İlk Dcfa Atanacak- lar için Yapılacak Suıavlar Hakkında Genel Yönetmelik" hükümleri uyannca ortaöğretim ve önlisans mezunlan ile bu öğrenim düzeylerinden mezun olabilecekler için 2008- KPSS ORTAÖGRETİM / ÖNLİSANS 21 Eylül 2008 ta- rihinde yapılacaktır. Adaylar, 2008-KPSS ORTAÖĞRETİM / ÖNLİSANS Kılavuzu ile Aday Bilgi Formunu 2,00 YTL kaışıhğında 26 Mayıs - 27 Haziran 2008 tarihleri arasında Başvuru Mer- kezlerinden alacaklardır. Başvuru Merkezleri başvuru ta- rihinden önce ve başvuru süresi boyunca ÖSYM'nin www.osym.gov.tr internet adresinden duyurulacaktır. Adaylann bu kılavuzu dikkatle incelemeleri ve başvuru işlemlerini burada yer alan kurallara göre yapmalan ge- rekmektedir. Bu kılavuzda ayrıca, Türkiye İş Kurumu'nun (İŞ- KUR) KPSS sonuçlarının normal, özürlü, eski hükümlü işçi alınunda da kullanacağına ilişkin bir duyurusu bu- lunmaktadır. KPSS adaylarına duyurulur.' ÖSYM BAŞKANLIĞI Basın: 25625
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog