Bugünden 1930'a 5,504,049 adet makaleKatalog


«
»

ARNAĞANLI SATIŞLAR ÜCRETSİZ GÖNDERlM SÜRPIrâ KANPANYALAR kilap.cumhuriyeti Of V f Cumhurlyet V Kltapları Cumhuriyet kitap. cumhüriyeti C< Cumhuriyel Kitapları % 3 0 INDİRlN FIRSATI TAKSİTU ALIŞVERİŞ 85. YIL SAYI: 30182 / 75 YKr (KDV içinde).(KKTC'de: 1 YTL) KURUCUSU: YUNUS NADİ (1924-1945) BAŞYAZARI: NADİR NADİ (1945-1991) 26 MAYIS 2008 PAZARTESİ 27 MAYIS ÖLDÜ MÜ? • V 2./ Mayıs, Türkiye tarihinde önemli bir dönüm noktasıdır. Seçimlerde çoğunluğu sağlayan ve büyük umutlar yaratan DP iktidarı ne yazık ki umutları çabuk söndürdü. V\smet Inönü, iktidarın demokrasiden ayrılarak bir baskı rejimi yoluna girdiğini vurguluyor, "Bu yolda devam ederseniz, sizi ben bile kurtaramam" diyordu. » 2./ Mayıs devriminin en önemli özelliği, ülke tarihinin en demokrntik ve çağdaş anayasası olarak kabul ve onay görecek olan l 961 Anayasası'nı yasalaştırmış olmasıdır. evrimin lideri Gürsel, 61 Anayasası ile ilgili şunları söylüyordu: "Anayasa mernleketin mümtaz ilim adamlarının çalışmaları, aydınların bu çalışmalara katılmaları sureiiyle hazırlanmaktadır." 27 Mayıs Devriminin hikâyesini anlatan CD Y a r ı n C u m h u r i y e t ' I e b i r l i k t e ÜCRETSİZ Küresel ısınmayla gelen kuraklık Güneydoğu'da ürünleri heba etti, zarar 3 milyar YTL Kiırakhk çığhğı • GAP'ın bir türlü bitirilememesi ve havaların aşırı ısın- ması nedeniyle bazı bölgelerde tarlalardaki mahsulün tamamı yandı. Mardin, Urfa, Diyarbakır, Batman, Hak- kâri, Muş, Siirt, Şırnak, Gaziantep, Elazığ 'da kurak- lık nedeniyle buğday ve arpada zarar oranı yüzde 90 'la- ra kadaryükseldi. Bölge genelinde kuraklıktan büyük ölçüde et- kilenen hububat ekili alan miktarı 15 milyon dekara ulaştı. ERDOĞAN, YANDAŞLARININ MÜDAHALELERİNÎ UNUTTU 'Yargı durumdan vazife çıkarıyor' S e ç m e n i m e İ h a n e t OİUrdU" Başbakan Erdoğan, Yargıtay ve Danıştay'dan gelen bildirilere tepki gösterdi. Erdoğan, "Hakkında kapatnıa davası açıhnış bir partiyle ilgili bildiri yayımlanırsa, kusura bakılmasın, onu cevapsız bırakmak 16 milyon seçmenime ihanet olurdu" dedi. Bildirilerin anayasadan ve kanun- lardan alınan yetkiyle değil, "durumdan vazife çıkarmak suretiyle" yaynnlan- dığını söyleyen Erdoğan, "Böyle bir yetki olamaz" diye konuştu. Erdoğan, Yar- gıtay Başkanlar Kurulu'nu yargıyı etkilemeye çahşmakla suçladı. • 4. Sayfada • Kuraklık nedeniyle ürün alamayan on binlerce çiftçi, esnafve tüccara borcunu ödeyemiyor. Bu nedenle es- nafve tüccarın da zor duruma düştüğü ve bölge eko- nomisinin büyük darbe alacağı belirtiliyor. Kuraklık sadece tarım arazilerini değil, meraları ve otlakları da etkiliyor. Hasattan sonra arpa vesaman bulamayacağını düşünen hayvan yetiştiricileri, hayvanlarını elden çıkarıyor. m 'YARGIYA BAHŞtŞ' Şahin kızdırdı Hâkiııı ve savcılara yüzde 40 zam yaptıklannı belirterek si- yasete karışmamalannı iste- yen Adalet Bakanı, muhale- fetin tepkisini çekti. Açıkla- nıalann "çirkin" olduğunu bc- lirten CHP'li Mengü, Şahin'in "riişvet vermiş gibi konuştu- ğunu" söyledi. • 8. Sayfada KAPATMA DAVASI İngiliz senaryosu Londra merkczli Standard Chartered Bankası, "Büyüme Kırılganlığı" başlıklı raporu- nun Türkiye bölümünde çarpı- cı değerlendirmelerde bulundu. Siyasi analize göre AKP kapatı- lacak. Erdoğan yasaklı olacak. Se- çime gidilecek, AKP hükümeti yeniden kuracak. • 8. Sayfada Cannes 'da en iyiyönetmen Ceylan Dünyanın en büyük sinetna maratonu olarak gösterilen Cannes Film Festivaii'nde En lyi Yönetmen ödülü Nuri Bilge Ceylan'ın oldu. Festivale "Üç Maymun" adlı fılmiyle ka- tılan Ceylan, ödülünü alırken "Bu ödülü yalnız ve güzel ülkeme adıyorum" dedi. Can- nes'da En İyi Film ödülü ise Fransız yönetmen Laurent Cantet'in "Entre Les Murs" (Sı- nıf/Duvarlann Arasında) adlı fllmine verildi. VECDt SAYAR'uı haberi • 15 Sayfada Barış içinyürüdüler Gençlik ve Spor tstanbul tl Mür- lüğü ve ll Milli Eğitim Müdürlü- ğü'nün işbirliğiyde düzenlenen yii- rüyüşe kai ılaıı 32 ilçeden öğrenciler, Şişli'de bulunan Atatürk'ün eviııin önünde ve Dolmabahçe'de toplan- dı. "Yurtta birlik, dünyada barış için Atatürk'ü anma halk yürüyü- şünde buluşalım" ya/ılı pankartı ta- şıyan öğrenciler Türk bayrakları, Atatürk posterlcri taşıyarak Tak- sim'e yürüdüler. • 8. Sayfada Fatura işçiye kesiliyor 'Tuzla'da önlemler göstermelik' Tuzla tersanelerinde canlannı tehli- keye atarak çahşan işçiler, kadrola- nnın yapılmadığına ve sigortalannın ödenmediğine dikkat çekiyor. M.K. adlı işçi 5 yıldır tersanelerde çalış- masına karşın 700 gün sigorta primi yatınldığını belirtiyor. S.T. adlı işçi ise ölümlerin ardından alınan ön- lemlerin "göstermelik" olduğunu be- lirterek, "Düşüp öldüğümüz zaman da bu bizim hatamızmış gibi gösterile- cek" diye konuştu. • 9. Sayfada Kansere çare arayışı Türk ikizlerin büyük başansı Kanada'da eğitim gören lise öğ- rencisi ikizler Mustafa ve Hazal Ba- badağlı, "Sanofi-Aventis Bio Yetenek Yarışması"nda 4. oldular. Kardeşle- rin çalışması, kanserin yayılmasına neden olan cnzimlerin vücuda salın- masına yol açtığı düşünülen genin ça- lışmasını durdurarak hastahğın ya- yılmasını engelliyor. • 3. Sayfada MÜMTAZ SOYSALTN KÖŞE YAZISI • 8. Sayfada HAMAS MERKEZİ İRAN'A TAŞ1NACAK • 11. Sayfada ULUSAL TAKIM URUGUAY'AYENİLDİ MSpor'da 1300-003400 O 9 3 4 O ! Ayasofya en gözde ikinci yer İngiliz The Telegraph gazetesi, seyahat konu- lannda uzmanlaşmış DK Eyewilness Travel kuruluşu tarafından turistler için hazırlanan "Dünyanın başlıca 20 binası" listesini ya- yımladı. Tuınstlere ziyaret etmelcri lavsiye edilen "Dünyanın başlıca 20 binası" liste- sinde lstanbul'daki Ayasofya Müzesi ikin- ci oldu. Listenin ilk sırasında ise Hindis- tan'daki Tac Mahal yer aldı. • 8. Sayfada ^^^^^^^^^*r | ^ ^ ^ B Cumhuriyet'le birlikte. Artçı sarsıntı 70 bin evi yıktı Çin'de 63 bin kişinin yaşamını yitirdiği dep- remdcn tam 266 saat sonra bir kişi sağ ola- rak kurtanldı. Çinliler bu haberin sevincini ya- şarkcn bölgede büyük bir sarsıntı daha mey- dana geldi. Merkez üssü Sıçuan cyalctinin ku- zeydoğusundaki Qingchuan olan saısıntının büyüklüğünün 6.4 olduğu bildirildi. Dcpremde 1 kişinin öldüğü, 400 kişinin yaralandığı, 70 bin evin yıkıldığı açıklandı. • 8. Sayfada GUNDEM MUSTAFA BALBAY Milli Irade Döngüsü... AKP iktidarının, dış desteği de arkasına alarak baş- lattığı "yargıyı kuşatma" g\nş\m\n\n yargı kurumların- ca reddedildiği bir haftayı geride bıraktık. Yargıtay'ın açıklamasına "saksafonik" yanıtlar ve- rerı AKP ternsilcileri, Danıştay'ın açıklamasıyla birlikte hemen taktik değiştirdiler. Yargı bir bütün olarak "bü~ yük" gelince, eski-meyen şarkılarını mikrofona ver- diler: • Arkası Sa. 8. Sü. 8'de
Cumhuriyet Gazetesi için Güven Yazılım Teknolojileri Tic. Ltd. tarafından geliştirilmiştir.
Boğaziçi Üniversitesi Teknopark No 211 Bebek Istanbul, Tel : +90 212 346 15 90
Katalog